Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tønsberg
Dato: 15.02.2011
 

Referat dialogmøte DSB 15.2.2011

Fra DSB:

Jon Lea, Tor Suhrke, Hans Kr Madsen, Karen Tone Lie

 

Fra NBLF:

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Dag Botnen, Knut Birger Bakken, Eyvind Aakerman, Stein Gjøsund

 

Innledning

Jon Lea ønsket alle velkommen og åpnet møtet. Det store bildet er at mye skjer som følge av stortingsmeldingene. DSB har fått ansvaret for en egen arbeidsgruppe om boligsikkerhet. Dette utvalget har avsluttet arbeidet. Rapporten ligger tilgjengelig på nettet (se eget pkt nedenfor). Det er også store utfordringer med nødnett

 

DSBs kartløsning og innsyn for brannvesenene

Seniorrådgiver Karen Tone Lie gikk igjennom kartløsningen som snart blir liggende på nettsidene til DSB og blir tilgjengelig for alle innen 1 – 2 måneder. Brannvesenet får egen tilgang for å se lagringer av farlig gods m.m. Kartene inneholder mange fagmoduler. Kan også brukes til ROS-arbeid. Egen modul for koordinater (UTM). Dette kartsystemet blir svært godt egnet til administrativ og operativt bruk. Har muligheter for å bruke dette kartverket i DSB-CIM.

 

Oppfølging stortingsmelding nr. 35

 

Rapporten om boligsikkerhet

Det har vært en egen arbeidsgruppe i regi av DSB som har lagt frem resultatet av dette i en egen rapport. Rapporten er lagt ut på nettsidene til DSB. NBLF hadde en representant i gruppen (Jon Myroldhaug). Tor Suhrke ledet arbeidet. Dette har blitt et godt referansedokument/oppslagsverk for ulike påstander/vinklinger. Kunnskapen om krav til brannsikkerhet i boliger var bedre enn ventet. Unntaket var begrenset kunnskap om lagring av gass og samsvarserklæringer fra elektriker. Det gjøres mye bra på brannområdet. Men det ser ut til at det er behov for bedre samhandling mellom el tilsyn og tilsyn på fyringsanlegg. Frekvensen på feiing ble også vurdert. Og tendensen er at det blir feiet for ofte. Minste frekvensen for feiing foreslås øket fra minst en gang hvert 4. år til minst en gang hvert 6. år. Ressursbruken på tilsyn av elektriske anlegg er mye større i Norge enn i øvrige nordiske land. Brannetterforskning er også berørt i rapporten. Rapporten peker også på at brannstatistikken ikke er så forskjellig i forhold til øvrige nordiske land, samt at antallet branner forårsaket av elektrisitet ikke er større i Norge enn øvrige land.

 

De to utvalgene (risikogrupper og utdanning)

Begge utvalgene vart nedsatt 17. desember 2010. Utvalget som skal se på risikogruppen har sitt første møte i dag. Utvalget som skal se på utdanning skal innen kort tid har sitt første møte. Første møte med sekretariatet og utvalgslederne er gjennomført. Både DSB og NBLF har medlemmer i begge utvalgene. DSB har også sekretariat for begge utvalgene.

 

Undersøkelsen av dødsbranner – ny rapport

Det har vært ført statistikk over dødsbranner i over 20 år. Rapporten er ferdig og omhandler kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann. Rapporten ligger tilgjengelig på nettet. Det er en del interessante problemstillinger som er avdekket. Vi har trolig den beste statistikken på området i Norden.

 

Status forskriftsarbeidet

DSB har et ønske om å organisere forskriftene slik at de blir lettere tilgjengelig for brukerne. Det er lagt opp til en forskrift for privatpersoner, en for virksomheter og en for kommuner. Det er gjort forsøk på å bruke eksisterende innhold i forskriftene og ”fordele” dette ut på de tre forskriftene. Forskriftene er inne til vurdering hos Justisdepartementet. Arbeidet har tatt lenger tid enn ventet og DSB venter på tilbakemelding fra JD. De skal se spesielt på organiseringen av forskriftene. Arbeidet skal også ses i sammenheng med nytt nødnett og kommunal beredskapsplikt.

 

Oppfølging av stortingsmelding videre

 

EIS/ELS – status og opplæring

Hans Kr orienterte om historikk og prosess. En av konsekvensene etter Full City var at Kystverket måtte gå over til EIS/ELS modellen. Derfor ble det igangsatt en ny runde med revidering av EIS veilederen. Resultatet ble ELS. Denne har nå vært ute på høring, med høringsfrist 31.1.2011. Det har kommet 27 høringsuttalelser. Disse blir det tatt hensyn til. Det blir et møte i mars, der en skal vurdere organiseringen av opplæringen/kursingen. Målsettingen er at ELS veiledningen skal være ferdig i løpet av våren.

 

Hva skjer ift krav om deltidsutdanningen

DSB har sendt brev til JD om hvordan brannvesenet skal forholde seg til at en ikke greier å gjennomføre kompetansekravet innen 2012, de har ikke fått svar enda.

Det tilbys 16 grunnkurs fra brannskolen, brannvesenet ønsket å kjøre 56 kurs.

Det tilbys 1 bef 1 deltid i år, mens behovet er som kjent et helt annet.

DSB avventer svaret fra JD, da DSB selv ikke kan endre tidspunkt.

 

Status Rapport om hendelser (ROH)

Sett i ettertid erkjenner DSB at de tekniske løsningene ikke er gode nok. Målsettingen er at det blir et nytt rapporteringssystem når en går over til det nye nødnettet. Mens vi venter på det nye systemet blir det arbeidet med å lage bedre veiledning for ROH. Det er stor variasjon på kvaliteten på det som blir rapportert fra brannvesenet.

 

Status Nødnett

Jon Lea orienterte. Den siste fremdriftsplanen (som vart satt sommeren 2010) har holdt. DSB har sendt anbefalingene videre til JD, anbefalingene går i utgangspunktet ut på å anbefale utrulling som opprinnelig planlagt, politiet er også av samme oppfatning. For helse er dette mer komplekst, og de mener at de ikke har fått god nok tid til evaluering. Det er god dekningsgrad og som samband fungerer det godt. Stortingen skal lage en egen proposisjon før sommeren. Målsettingen er at Stortinget skal behandle det før sommeren. Hvis ikke det blir behandlet før etter sommeren vil det oppstå en del komplikasjoner. Det er tilstrekkelig politisk vilje til å rulle ut hele nødnett. Kostnader med innføring av nytt nødnett skal dekkes av nødetatene. Dette blir en utfordring for brannvesenet. DSB vil bistå med dette, samt at de vil være en pådriver for at alle kravspesifikasjoner skal oppfylles.

 

Mangfold i brannvesenet

Det er etablert en egen arbeidsgruppe som skal se på mangfoldet i brannvesenet. Mandatet til arbeidsgruppen er at den skal gi en beskrivelse av status og tegne et bilde av utfordringene når det gjelder mangfold i brannvesenet. På bakgrunn av dette skal arbeidsgruppen gi forslag til tiltak for å øke mangfoldet i brannvesenet. Med mangfold i denne sammenheng menes etnisitet og likestilling. Både brann- og feiervesenet omfattes av prosjektet. Utkast til rapport skal være laget i løpet av april i år.

 

Overføring tilsyn fra DSB til FM – kort orientering fra DSB

Jon og Hans Kr orienterte. Stortingsmeldingen har foreslått dette. Det betyr at Stortinget har ment at FM skal føre tilsyn med kommunene bl.a. på brannområdet. Det har ikke skjedd mye i forhold til framdrift. Det er få brannvesen som etterspør dette, heller ikke i JD og DSB. JD vil gi DSB i oppgave å vurdere, og bli enig om overføringen av tilsynet fra DSB til FM. DSB har påbegynt dette arbeidet, men må avvente hva JD anfører om saken i tildelingsbrevet for 2011.

 

Felles skogbrannseminar med MSB.

Det blir et Nordisk skogbrannseminar, for tiden planlagt gjennomført 30. og 31. august i Sverige.

 

Eventuelt og neste møte

Hans Kr sender e-post om tentative datoer for nytt møte.

 

DSB-CIM

TL spurte om det er mulig å lage egne brukere IUA ene og IKS. Dette er et godt verktøy og NBLF oppfordrer DSB til å legge kartmodulen (samme kart som blir lagt på nettet) inn i DSB-CIM, samt å aktivere funksjonen infotavle (som er en integrert funksjon i programmet).

 

DSB seminar

NEH spurte om det blir DSB seminar. De vil vurdere hele arenaen for kontakt med brannvesenet. Det blir vurdert flere modeller på dette. De vil komme tilbake på dette.

 

Trygve Lennavik

Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann