Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Roma
Dato: 05.04.2003
 

Leder Guttorm Liebe sekretær Ingar Gjesmoe deltok på møtet sammen med Anne Hjort som var spesielt invitert på grunn av SafeHotel. Saker fra møtet refereres nedenfor.

Jeg finner det også interessant å omtale selve turen. Den startet fredag 4. april kl. 0815 fra Gardermoen med første direktefly Oslo-Roma etter annen verdenskrig. Det var den italienske ambassadøren i Norge som offisielt åpnet ruten ved å knyte opp italiensk og norsk bånd før vi fikk komme ombord. Etter to timer og tre kvarter landet vi i Roma eller omvendt AMOR som den ene av flyvertinnene sa. Selve FEU-møtet varte i 2 dager mens vi fra hadde tatt oss en ferieuke i tillegg. Opplevelsene i Roma denne uken var enorme. Vi fikk med oss det aller meste inkludert Vatikanet med Vatikan-museet, Peters-kirken og Det Sixtinske kapell i tillegg til bl. a. Spansketrappa og Coloseum. Det ga mersmak og ønsker om gjentagelse. Dessuten bodde vi godt og rimelig på brannbefalsskolen i Roma. Vi var alle imponerte, men italienere vi snakket med ønsket å komme på besøk til Norge - hvorfor? Jo, for å se naturen og fjordene.

Selve FEU-møtet fulgte innkallingen både hva angikk saker og klokkeslett. Generelt kan en si at debattantene har utrolig lett for å komme langt ut på sidelinjen når saker diskuteres. Her får de oppholde seg lenge og fritt. Gøran Schnell som leder har imidlertid en betydelig kompetanse og innsikt i møteledelse og evnen til å trekke inn trådene når konklusjoner skal tas. På denne måten kom møtet vel i havn!

Sakene som ble tatt opp og som er av betydning er:

Sak 3  Sekretærens dokumenter.
Under dette punktet ble referat fra siste møte, finansiell rapport og neste møte orientert om. Når det gjelder den finansielle siden, så har årskontingenten i 2002 vært på 1000 EURO mens økonomien nå er så god at den settes ned til 500 EURO for 2003. Årskontingenten blir vurdert på nytt på FEU-møte i København i september 2003. En bør imidlertid merke seg at medlemsland med dårlig økonomi har latt årsbetalingen trekke ut i langdrag.
Når det gjelder neste møte i København ble det pekt på at det hastet med å komme i havn med foredrag ol. i forbindelse med Firesafe Europe. September måned er en aktiv konferansemåned. Det legges opp til at møtet skal avholdes på Bernstorff og med Firesafe Europe i forlengelsen.

Sak 4 Nasjonale rapporter.
Nederland foreslo at midler som var avsatt til utdannelse av soldater i NATO/EU også kunne benyttes til utdanning av brannmenn. Nederland ville ta initiativ og alle støttet forslaget
Spania fremmet ønske om nærmere informasjon om organiseringen i Finland på neste møte.
England orienterte om streiken blant brannmannskapene. Resultatet av streiken vil mulig bli at det blir færre brannfolk, men at de som blir igjen får høyere lønn! Undersøkelser så langt viser i England at antall branner ikke er avhengig av antall brannmenn. Antall brannmenn påvirker heller ikke i vesentlig grad resultatet av brannene. Det er det forebyggende arbeidet som skal sørge for at antall branner og branndøde reduseres.
Italia orienterte noe om Italia og deres organisasjon og bl.a. om hvordan de kan møte terror. De tenkte seg at som midlertidig rensestasjon etter terror eller kjemikalieuhell så kan to brannbiler stilles ved siden av hverandre med en stige liggende på taket mellom dem og feste en slange med strålerør til stigen og la vannet dusje ned mellom bilene.
Felles nordisk  ble det bl.a. orientert om status for TETRA og program for neste FEU-møte hvor et viktig tema kan være å avdekke ulike måter å organisere brannvesenet på inkl. varslingstjeneste og kommunikasjon. Finnene tar seg av dette.

Sak 5 Workshops
Arbeidsgrupper behandlet:
• Fire Safety in Hotels
 De ulike registreringsnivåene ble gjennomgått. Deltakerlandene fikk som hjemmelekse å gå gjennom poengkravene på nytt. Deretter forventes det at alle land har/får felles oppfatning av sikkerhet.
• Tetra
 I forhold til TETRA ble det utarbeidet en konklusjon etter anbefaling fra Norge og Guttorm.
• Elements og command
 Nærmere informasjon finnes på FEUs nettsider. Opprinnelig startet arbeidet med prosjektet i FEU-sammenheng med at det ble innhentet opplysninger fra medlemslandene på Wien-møtet i desember 2000????? Prosjektet er ikke et EU-prosjekt og er kanskje heller ikke noe godt prosjekt. Norge har innlevert nødvendige opplysninger, men fortsatt er det enkelte land som ikke har det. Etter 11. september ble saken mer aktuell. Dette så FEU på i møtet i Praha i 2002. Et aktuelt spørsmål kan være om FEU bare skal fokusere på brann eller hele beredskapsansvaret. Første steg var å få bedre oversikt og bestemme hvilke kommandonivåer som skal beskrives. Det ble enighet i arbeidsgruppa at dette skulle være ved POLICY, ved STRATEGY, ved TACTIC og ved TASK. Andre steg er å få utarbeidet et nytt spørreskjema som tar hensyn til beskrivelsen. Ved gjennomgangen viste det seg at ikke alle landene er like hissige på prosjektet, men det ble enighet om at skjema skal justeres og sendt ut på nytt for utfylling av alle landene. Gøran Schnell sørger for sirkulasjonen av prosjektet som antas å bli ferdig til neste FEU-møte
• Vokabulary
Det var enighet i møtet at denne arbeidsgruppa skulle kuttes ut fordi det ikke var kommet noe nytt i saken og at partene ikke hadde hatt tid til å forberede seg. Saken ble derfor utsatt. Forslaget fremsatte Guttorm.

Sak 7 Prosjektinformasjon
Web-sidene til FEU
Nytt logo er lagt inn. Det ble diskutert forholdet til økonomi. 200 EURO vil komme inn hvis det finne sponsorer til Websiden. Alle kan stille spørsmål til alle FEU-medlemmer på Websiden. Så langt er FEUCARE godt besøkt. Alle oppfordres til å besøke dette. Særlig interesse har spørsmål om rang og lønn. Alle landene ble oppfordret til å gå gjennom oppdateringene som er foretatt. Dersom feil oppdages skal disse i Norge meldes fra om til Guttorm Liebe som sørger for videre ajourføring. Klikk på "new tabels". Franz vil sende oss passord slik at ajourføring kan utføres.
Brannmannskaper og stressfaktor under innsats.
I Irland hadde det vært et tankbiluhell hvor en brannmann var blitt stresset under innsats. han hadde gått til domstolene og blitt tilkjent en erstatning på ca. 250.000 EURO. Irland ønsker at det startes et prosjekt for å få belyst situasjonen i andre land. Kontaktperson i Norge vil være Guttorm Liebe.
Statistikk.
FEU ble orientert om arbeidet hittil med vokabularprosjektet i Norden. Tyskerne og østerrikerne har også startet og sender sine opplegg direkte til Guttorm Liebe.
Deretter ble FEU orientert om NBLF og samarbeidet med Gjensidige NOR og "solskinnshistorier". Alle ble bl.a. orientert om at det ikke var viktig hva brannvesenet har gjort men hva alle andre har gjort. Det ble henvist til NBLFs nettsider www.nblf.no.
Oljesøl fra "Prestige"
Denne saken ble utsatt.
Europeiske brannmannskapers karriereplan.
England orienterte om det nye prosjektet som foregår i England og som er en fortsettelse av det opprinnelige prosjektet om den europeiske brannmanns karriereplan (European Firefighters Vocational Study). London Fire Brigade foreslår prosjektet. Skal FEU engasjere seg videre i trinn to eller bør dette være et prosjekt for brannskolenes organisasjoner? NBLF har tidligere drøftet opplæring og treningsforholdene og har ment at det kan være fornuftig å fortsette men mener at FEU ikke har kapasitet og at prosjektet bør overlates brannskolenes organisasjon.

Sak 8 Overlapping av katastrofeinnsats – partnere EU/NATO/de enkelte landene.
Mr. Elie van Strien fra Nederland ønsket en diskusjon over emnet
"overlapping av partnere ved katastrofeinnsats" og sa bl.a. at FEUs vedtekter omtaler hensikten med å få koordinert innsatsen mellom de enkelte landene. Hvordan kan de enkelte ressursene utnyttes bedre stiller EU spørsmål til. Det er godt kjent i EU sammenheng at FEU har gjort et godt stykke arbeid. Spørsmålene blir derfor: Ønsker FEU å holde snevert om brannvern? Ønsker FEU å beholde sin beredskapsmessige identitet og komme tettere på "sivil protection subjekts"? Har FEU et overblikk over alle elementer som har beredskapsmessig relevans (Fire safety relevants)? Hva er fokus på FEU fremover? Hvilke kontakter til EU har FEU nå og hvilke ønsker FEU å ha?
Dette var spørsmålsstillingen og debatten søndag omtales under pkt 11.


Sak 9  –1) Valg av sekretær.
Vladimir meldte at han trakk sitt kandidatur. Ruud orienterte om at han hadde fått tildelt midler fra dir. Elie van Striens kontor, (ministeriet), slik at han kunne drifte kontoret og ha det tilstrekkelige støtteapparatet. Forslag fra Ruud ble å dele inn i 4 regioner som Ruud ville fordele informasjon til. Regionene skulle være til bruk når Ruud ikke var tilgjengelig. Ruud ville gjerne fortsette 3 år til, men ved å ta ett år ad gangen. Etter en tildels heftig debatt ble det bestemt at Ruud skulle gjenvelges som sekretær og at det skulle bli en regional koordinering. Følgende ble valgt i regionene:
 region 1: Gøran Schnell, Sverige
 region 2: Vladimir Vlcek, Tsjekkia
 region 3: Marcello Serpieri, Italia
 region 4: Ruud Jonkman, Nederland

-2) Reklame på FEUs webside – se sak 7.
Olli-Pekka fra Finland sa på vegne av de nordiske landene at det ikke burde tillates reklame på nåværende tidspunkt. Dieter Nüssler ønsket å få reklame, for han sa: Hva skjer når Franz ikke vil arbeide på frivillig basis mer? Tony McGuirk sa at FEU kunne komme til å trene penger om noen år, men han sa samtidig at han var enig med Norden.
Konklusjonen ble at Dieter og Franz skal forberede saken for neste FEU-møte i København med forslag om hvordan reklame kan løses uten at FEU gjør seg avhengig av ett firma.

-3) Fortsettelse av Firefighters Vokational Study – se sak 7.
Tony McGuirk orienterte om at han ville forberede et innlegg på neste FEU-møte i København. Dette ble tatt til orientering.

Sak 10 Samarbeid i den eksisterende strukturen i EU.
Det ble først konstatert at FEU representerer europeiske brannfolk og CTIF representerer internasjonale myndigheter. Det vil bli rart hvis begge organisasjonene "banker på Eu's dør" og orienterer om at de representerer brannbefalet i Europa.
Blätte fra Tyskland orienterte om at Dennis Davis vil overta visepresidentjobben i CTIF og mulig bli mer aktiv på det europeiske området.
Schnell ville foreslå at FEU kunne komme som observatør i Den Europeiske Workinggroup noe som Blätte ikke så på som noe problem.
Nüssler ønsket et tettere samarbeid mellom CTIF og FEU for å unngå missforståelser. CTIF vil derfor bli ønsket velkommen som observatør på FEUs møter.

Sak 11 Forholdet FEU og Sivil beredskap.
I forbindelse med sak 8 stilte Elie van Strien fra Nederland en del spørsmål som ble drøftet videre i sak 11. Det kom tydelig frem at landene tolket hva Civil protection var. Elie var enig i at ordet var forvirrende også i EU-kommisjonen. Elie foreslo derfor at det ble funnet et annet ord for det vi arbeider med. Han orienterte om at gruppen Civil Protection som er en uoffisiell gruppe, møtes og drøfter saker som spenner vidt. Særlig etter 11. september har gruppen fokusert på innbyggernes sikkerhet.
Gøran Schnell foreslo at FEUs formålsparagrafer blir endret slik at de er tilpasset dagens situasjon og dermed nye utfordringer. Elie va Strien vil yte maksimal hjelp og vil la all informasjon han får gå videre til EU-systemet.
Dieter og Olli-Pekke ba om at formålsparagrafene ikke ble endret nå, for det hadde tatt svært lang tid å få disse godkjent. En annen ting er imidlertid når antall medlemsland øker med ytterligere 10, da bør en se på saken på nytt. Tony McGuirk var enig.
Konklusjonen ble at Gøran Schnell og Ruud Jonkman utarbeider et "mission statsment" til neste FEU-møte i København i tett samarbeid med Elie van Strien.

Sak 12 Presentasjon av neste FEU-møte med FireSafe Europe 2003.
Henning Holm Johansen fra Danmark og Gøran Schnell presenterte programmet så langt for neste møte.

Sak 13 Neste FEU-møter.
De neste møtene blir:
• september 2003 - København
• mai 2004 - Luxemburg
• sept/okt 2004 - Polen
• juni 2005 - Tyskland (pga. Rote Hahn)
• sept/okt 2005 - Irland

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann