Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Krakow
Dato: 06.09.2010
 

 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 5-6. september 2010.

Sted:               Krakow

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud  

Jack Hatlen

Trygve Lennavik

Per Ole Sivertsen

Dag Botnen

Knut Birger Bakken

Ståle Fjellberg

Eyvind Aakerman

Stein Gjøsund

                                              

Frafall:          

Ingen

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. NEH orienterte fra møtet med JD og dialogmøte med DSB

 

Sak 41/10       Referat fra sist styremøte

Ingen merknader til referatet.

 

Sak 42/10       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Sak 31/10 skoleprosjektet – DB og SG arbeider videre med å friske opp og ”vaske” presentasjonen, slik at de kan lastes ned fra nettsidene til NBLF. I tillegg skal POS legge ut brosjyremateriell og diplom på nettsidene.

 

Sak 38/10 Forenklet førerkort – JH jobber videre med saken.

 

Sak 39/10 Nordisk utveksling – status. Program er sendt ut til deltakerne. 

 

Sak 43/10       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

For brukerne i Fase 0. Lydkvalitet, dekning, funksjoner og hørbarhet er bra. Nasjonalt sambandsreglement er tatt i bruk, men ikke i Oslo. Erfaringen så langt er positive. Antall håndterminaler må økes. Fagleder brann har behov for 3 håndterminaler, utrykningsleder må ha 2 stk. Utalarmering skjer via FAS og AKU-B. Røykdykkersambandet via nødnett er også tatt i bruk, bortsett fra Oslo.

 

Ikke alle kravspesifikasjoner til nødnettet er på plass enda, fordeling av utgifter (brukerbetalingen) er heller ikke ferdig debattert, samt at det er noe usikkerhet vedr strålingsfaren fra håndterminalen. Dette blir viktige punkt under evalueringen av Fase 0. Full brukerbetaling blir sannsynligvis innført i siste halvår av 2011.

Vedtak: Det settes ned fire arbeidsgrupper som skal vurdere – BDO, brukerbetaling og om kravspesifikasjoner er oppfylt, samt en på operativ drift. 110 forumet og Oslo brann- og redningsetat inviteres til å delta i arbeidsgruppene.

 

Sak 44/10       Økonomi m/regnskap – status

DB orienterte om den økonomiske situasjonen.

Regnskap - det er fremdeles en del utestående på kontingenter. Gjeldende kretslag får beskjed om å rydde i medlemslistene på nettet slik at denne bare har betalende medlemmer.

Prosjekter – DB gikk igjennom de ulike prosjektene. Det er god kontroll på økonomien.

 

Sak 45/10       Eldreprosjektet – status

SF orienterte. Prosjektet går sin gang ute i kommunene. Prosessen er litt varierende, men uansett så er det positivt at deltakerkommunene gjør vurderinger opp imot prosjektet. Alle vanntåkeanleggene er fordelt. Det er viktig at alle deltakerkommunene rapporterer til SF.

SF og DB. SF sjekker alternative plasser for å arrangere evalueringsseminaret (gjerne Riga, Gardermoen etc).

 

Vedtak: SF, NEH, EAA og DB planlegger evalueringsseminar som avholdes sammen med landsrådsmøtet. Gjensidige inviteres spesielt v/Odd Rød til et dialogmøte i forkant av landsrådsmøtet, NEH inviterer Odd. DB og SF følger opp og sammenfatter rapportene fra kommunene og sender denne til Gjensidige m.m.

 

Sak 46/10       Skoleprosjektet – status

SG orienterte. Det er tilgjengelig materiell fra Brannvernforeningen og NBLF v/trykkeriet Wera. SG legger ut info om dette på nettsidene til NBLF. Det er en del midler tilgjengelig. SG lanserte forslag om å kjøpe flere hengere til kretslag som ikke har egne hengere. DB foreslår å utvide skoleprosjektet til også å omfatte elever i 8. klasse. Opplæringsvideoen ligger nå tilgjengelig på nettsidene.

Vedtak: DB og SG ”vasker” presentasjonen og legger den ut på nettsidene. POS/SG lager nyhet på nettsidene om rutiner etc for kretslagene om skoleprosjektet.

 

Sak 47/10       St.meld nr.35 – status

NARRE prosjektet er lagt dødt i følge DSB. DB ønsker en begrunnelse fra DSB på at NARRE prosjektet er lagt død, på tross av at det er bare positive erfaringer med piloten i Hordaland.

Vedtak: DB formulerer et brev til DSB, og sender dette til NEH og videresender dette til JD, med kopi til DSB.

 

Sak 48/10       Ny forskrift om kommunal brann- og redningstjeneste

Det blir ikke de store endringene innholdsmessig, bare en fordelig av dimensjoneringsforskriften og forebyggende forskriften. Den nye forskriften blir delt i tre, en for kommune, en for virksomhet og en for privatpersoner.

Forskriften blir ikke ferdig til 1.1.2011, som tidligere uttalt fra DSB. Forskriften skal ut på ekstern høring.

 

Sak 49/10       Info fra møte med justis dep

NEH informerte fra møtet med JD (se tidligere utsendt referat). NEH har sendt forslag til medlemmer til de to utvalgene som skal opprettes.

 

 

Sak 50/10       Info fra dialogmøte DSB

NEH informerte om dialogmøte med DSB den 27.8.10. DB legger ut nyhet på nettsidene til NBLF.

 

Vedtak: NBLF tar opp i neste dialogmøte med DSB at det bør lages en undersøkelse om hvilke forventninger brannvesenene har til seg selv og DSB om utvikling, utdanning, forebygging, beredskap m.m. Dette tas i tillegg opp på årets landsrådsmøte og styret utfordrer forsamlingen til å gi innspill - også hvilke områder NBLF bør satse på.  

 

Sak 51/10       Planlegging Landsrådsmøtet og eldreprosjektet

22. -23.11, blir det landsrådsmøte. SF sjekker mulige møtesteder (Gardermoen eller Riga). Møtet blir sammen med avslutningsmøtet til eldreprosjektet.

 

Vedtak: TL sender ut invitasjon til kretslagene. SF ordner med møtelokaler. NEH inviterer Odd Rød. Programkomité er NEH, JH, SF og TL. Fagtema blir evaluering av eldreprosjektet. KBB orienterer fra pilotkurset om tilsyn om håndtering av farlig vare. JH orienterer om status på uniformsreglement. 

 

Sak 52/10       Sikker bruk og måling av stråling fra Tetra håndterminaler

NBLF har fått et bekymringsnotat fra Asker og Bærum brannvesen ang sikker bruk av håndterminaler.

 

Vedtak: NEH sender brev til DINKOM vedr denne prblemstillingen og ber om at det blir utført måling av strålningen fra håndterminaler. NEH legger ut nyhet på nettsidene etter at brevet er sendt.

 

 

Sak 53/10       Orienteringssaker:

Opplæringsopplegg i forhold til ny forskrift om håndtering av brannfarlig vare.

KBB orienterte om pilotkurset, som skal avholdes på Lillehammer den 3-4.11.2010. Oppland brannbefalslag blir teknisk arrangør. Dette genererer ca 17 000 kr til kretslaget (for 20 personer). KBB orienterer om kurset på Landsrådsmøtet.

 

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell – KBB er NBLF sin representant på møtet den 2.11.2010.

 

Arkiv – JH arbeider med saken. Det er færre ”hyllemeter” en først antatt. JH tar kontakt med aktuelle firma for å digitalisere arkivet. Det er en stor utfordring å arkivere e-post korrespondanse.

Vedtak: POS sjekker muligheter for å lage elektronisk arkiv (dokumenter, e-poster etc) på nettsidene til NBLF.

 

Uniformsreglement: utvalget er etablert. Første møte blir den 17.9.2010. JH er leder i utvalget.

 

Avgiftsfritak utrykningskjøretøy: JH arbeider videre med saken og et forslag blir lagt frem på neste styremøte.

 

Sak 54/10       Eventuelt.

Utdanning deltidsmannskaper i Sverige:

NEH har fått henvendelse fra den svenske brannvernforeningen og brannbefalslaget om å være med på et møte vedrørende deltidsutdanning i Sverige den 11.11.2010. Vedtak: NEH og DB deltar på møtet og informerer om resultatet på neste styremøte.

 

Safe hotell:

DB skal delta på Safe hotel seminar i Spania senere i høst. DB ønsker debatt om modellen for å gjøre kontroll av brannsikkerheten på hoteller vedr bruken av tilsynspersonell. Bør det være private firma som utfører denne kontrollen? NBLF har vedtatt egne retningslinjer for denne ordningen som ligger på nettsidene til NBLF. Kan pensjonister gjøre denne jobben? Bør NBLF invitere seg selv til Norsk hotell og restaurantforbund for å markedsføre prosjektet.

 

Vedtak: DB tar opp igjen saken etter han har deltatt på Safe hotell seminaret i Spania.

 

EIS

DB har laget et problemnotat vedr EIS. DSB. EIS prosjektet har ”stoppet”, bl.a. har kursene til brannskolen stoppet opp. Kystverket har lagt sterke føringer på innholdet i veiledningen til EIS. Verken brannvesenet eller sivilforsvaret har deltatt i revisjonsarbeidet av veilederen. DB foreslår at NBLF kjører EIS kursene.

Vedtak: NBLF avventer til revisjonen av veilederen til EIS er sendt ut på høring.

 

Kollektiv redningsledelse:

Politiet ønsker å fjerne kollektiv redningsledelse i nasjonal og lokal redningssentral.

Vedtak: NEH sender e-post til Helge Eidsnes for å få innspill.

 

Generalforsamling 29 - 30.4.2011:

Handlingsplan m.m. må jobbes med, denne tas opp på første styremøte i 2011. Det foreslås at styremøte i forkant av generalforsamlingen leggs til hurtigruten fra Trondheim.

 

Vedtak: TL sender eksisterende handlingsplan på e-post til styret, med oppfordring om å komme med innspill.  TL sender ”forhåndsvarsel” om generalforsamling før Landsrådsmøtet. TL lager nyhet på nettsidene om dato og reise måter etc.

 

Studietur om nødmeldingstjenesten i USA

Eyvind og Per Ole orienterte fra studieturen og rapporten.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Trygve Lennavik

sekretær

928 33 207

 

Neste styremøte: 21.11.10 i Riga

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann