Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Asker
Dato: 06.07.2010
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 6. juli 2010

 

Tid:                  6. juli 2010.

Sted:                Brannstasjonen i Asker

 

Oppmøte:       

Nils-Erik Haagenrud- [email protected]

Jack Hatlen - [email protected]

Trygve Lennavik - [email protected]

Per Ole Sivertsen - [email protected]

Dag Botnen - [email protected]

Knut Birger Bakken - [email protected]

Ståle Fjellberg - [email protected]

Anne Hjort - [email protected]

Ove Frigstad - [email protected]

                                  

 

Forfall:

Eyvind Aakerman - [email protected]

Stein Gjøsund - [email protected]

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. NEH orienterte fra møtet med justisministeren. Tema på møtet var St. meld 35, i tillegg til skogbrannberedskap.

 

Sak 28/10         Referat fra sist styremøte

Ingen merknader til referatet.

 

Sak 29/10         Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Kretslag uten aktivitet – NEH har sendt e-post til lagene. De svarer ikke på henvendelsene. NEH ringer kretslagslederne, dette blir siste henvendelse.

 

Seniorgruppen – NEH har startet på arbeidet med strateginotatet. Dette blir ferdig til neste styremøte.

 

Arkivsituasjonen – NBLF hadde tenkt å få Jan Kongsvik til å ”rydde” arkivet, men han antas å være veldig opptatt.

Vedtak: NBLF skal ha arkivet elektronisk og levere dette til riksarkivaren. JH tar kontakt med aktuelle firma som kan skanne arkivet i tillegg til Terje Rosen for å høre om han er interessert i å ”rydde” arkivet før det skannes.

 

Sak 30/10         Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Nødnett i deler av fase 0 ble tatt i bruk den 10.6. i ABØ sitt område og Oslo brannvesen den 27.6. Oslo brannvesen har vedtatt å bruke eksisterende røykdykkersamband og sambandsprosedyrer. Utvarsling blir fremdeles gjort via FAS. Det arbeides med å etablere en nasjonal BDO (brann driftsorganisasjon). NEH gir innspill til DSB og at NBLF blir en høringsinstans i forbindelse med etableringen.

 

Sak 31/10         Økonomi m/regnskap – status

DB orienterte om den økonomiske situasjonen.

Regnskap - det er fremdeles en del utestående på kontingenter.

Prosjekter – DB gikk igjennom de ulike prosjektene. Det er god kontroll på økonomien.

 

Sak 32/10         Eldreprosjektet – status

SF orienterte. Mobile vanntåkeanlegg, det er flere deltakerkommuner som vegrer seg for å ta imot anleggene. Det er generelt litt manglende interesse for å engasjere seg i prosjektet. Prosjektet blir avsluttet med oppfølgingsseminar i Krakow i slutten av november.

Vedtak: SF og POS ser på muligheten for å legge ut informasjon på nettsidene (sjekklister m.m.).

 

Sak 33/10         Skoleprosjetet – status

Opplæringsvideoen ligger nå tilgjengelig på nettsidene.

Vedtak: POS og SG ”vasker” presentasjonen og legger den ut på nettsidene.

 

Sak 34/10         St.meld nr.35 – status

NEH sender e-post når nytt møte med justisministeren er avklart.

 

Sak 35/10         Ny forskrift om kommunal brann- og redningstjeneste

Forskriften skal være ferdig til 1.1.2011. Forskriften skal snart ut på ekstern høring.

 

Sak 36/10         ROH til DSB

DB har laget et notat som beskriver en del problemstillinger og forbedringspunkter. Konklusjonen er at rapporteringssystemet ikke harmonerer mot rapporteringssystemet til110-sentralenene.

Vedtak: NEH sender brev til DSB, lager nyhet på nblf.no og at temaet blir tatt opp på neste dialogmøte.

 

Sak 37/10         BFO og dialogmøte

Vi har fått henvendelse fra BFO v/Skasen om å ha fellesmøte.

Vedtak: NBLF stiller seg positiv til å ha fellesmøte og avventer nærmere kontakt fra BFO.

 

Sak 38/10         Forenklet førerkort

NBLF har fått en henvendelse fra Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen om forenkling av førerkortreglene for brannmannskaper (Tysk ordning).

 

Vedtak: JH sjekker med Vegvesenet hvilke krav som gjelder.

 

Sak 39/10         Orienteringssaker:

Nordisk utveksling – vi har fått fem søkere til 3 plasser.

Vedtak: Erik Jensen – Lenvik brannvesen, Geir Lindblad – Oslo brannvesen, Odmund Boen – Asker og Bærum brannvesen. Hvis noen trekker seg blir 1. vara Leif Atle Træland, og 2. vara Geir Thorsen.

 

Nytt dialogmøte med DSB blir den 27. august – hele styret møter.

 

Uniformsreglement: utvalget er etablert. JH kaller inn til felles oppstartsmøte etter sommerferien.

 

Avgiftsfritak utrykningskjøretøy: JH arbeider med saken og et forslag blir lagt frem på neste styremøte.

 

Opplæringsopplegg i forhold til ny forskrift om håndtering av brannfarlig vare.

TL, SF og KBB har vært i nytt møte med DSB 5.7. NBLF har påvirket til at det blir et 2 – dagers kurs, der kretslagene blir teknisk arrangør (etter samme system som brannvesenseminarene). Første kurs blir for Oppland/Hedmark medio november 2010. Etter kurset satser DSB på å kjøre en tilsynsaksjon i samme området. Totalt er det lagt opp til at det blir til sammen 10 kursplasser. Resten av kursene blir gjennomført i 2011.

Vedtak: TL, SF og KBB arbeider videre med saken

 

Sak 40/10         Eventuelt.

Forebyggende forum – det har til nå ikke kommet noe informasjon om program og påmelding. Møtet skal være i Bodø 15 – 16.9. NBLF er bekymret for at det kan bli få påmeldte.

Vedtak: POS tar kontakt med Bodø og får lagt ut en nyhet på nettet med program og påmelding.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Trygve Lennavik

sekretær

928 33 207

 

Neste styremøter 6.9. og 28.10. i RIF sine lokaler – SF tar kontakt med RIF

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann