Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tampere
Dato: 08.05.2010
 

REFERAT FRA FEU - MØTE I TAMPERE 8 – 12. MAI 2010

 

Deltakere fra NBLF:

Jack Hatlen, nestleder

Trygve Lennavik, sekretær

Per Ole Sivertsen, styremedlem og web ansvarlig

 

1. ÅPNING AV MØTET:

Møtet ble åpnet av Olli-Pekka Ojanen, som presenterte det finske systemet for organisering av brannvesenet og nødnummer (15 regionale brannvesen, 12 nødnummer sentraler – i 2015 blir de redusert til 6), og president i FEU Dieter Nuessler.

 

2. PRESENTASJON AV DELEGATENE.

Deltakerne ble oppfordret til å sjekke registrerte opplysninger (e-post m.m.).

Det var deltakere fra 21 land.

 

3. SAKER TIL VEDTAK:

3.1 Referat fra sist møte/oppfølgingssaker:

Det var ingen kommentarer til møtereferatet. Møtereferatet ble godkjent.

 

3.2 Presidenten sin rapport

Dieter gikk igjennom rapporten fra november 2009 til april 2010. Rapporten og mesteparten av dokumentene ligger på FEU sin web side (blir offentlig tilgjengelig etter møtet).

 

3.3 Sekretæren sin rapport

Con gikk igjennom rapporten for 2008. Rapporten ligger på FEU sin web side.

 

3.4 Webmaster sin rapport

Franz var ikke til stede på møtet. Dieter tok hans plass.

Franz har lagt ned mye arbeid på web sidene, bl.a. oppgradert med nye programvare, nå har han bestemt seg for å takke for seg og overlate det videre arbeidet til noen andre etter 11 år som webmaster.

Dieter oppfordret forsamlingen til å komme med navn til en ny webmaster, helst i løpet av møtet. Hvis ikke må et nytt navn være på plass til neste møte. Arbeidsgruppen som Gøran skal danne, får også i oppdrag å vurdere strukturen på webmaster funksjonen.

 

3.5 Nye medlemmer

Der er ingen offisielle søkere for medlemskap. Vladimir holder kontakt med Slovakia

 

3.6 Observatører

Det har vært en del kontakt med Tyrkia, med det har ikke kommet noe konkret ut av dialogen. Videre kontakt blir opp til Tyrkia

 

4. Protokoll for deltakelse på konferanser i regi av FEU

Con gikk igjennom rapporten og prosedyren for deltakelse på konferanser i regi av FEU. Det ble diskutert om deltakerne/delegatene skal lage egne visittkort for slike oppdrag. Det er viktig i vise at en deltar i regi av FEU og ikke fra egen arbeidsplass. Dieter sender rundt malen for produksjon av visittkort. Sekretæren skal varsles når noen av delegatene representerer FEU.

 

 

5. Forslag til nye regler for valg av president og sekretær for FEU

På nordisk møte vart det laget et forslag til nye valgregler for FEU. Hellas v/Tassos har kommet med motforslag (ingen endring av valg reglementet). Gøran presenterte forslaget og kom også med forslag til å sette ned en arbeidsgruppe for å vurdere valgsystemet.

 

Forslaget ble grundig debattert av forsamlingen og det kom fram mange synspunkt på saken. Alle var enige om at det er viktig å diskutere denne saken.

Vedtak: Gøran fikk i oppdrag å danne en liten arbeidsgruppe (maks 5 personer). I løpet av møtet melde det seg 4 personer. Gøran leder gruppen og øvrige deltakere blir Vladimir, Frank Swan, Pedro Rios, Joachim Schaefer, Seamus Murphy og Tassos Pappas. Arbeidsgruppen får i oppdrag å fremme et endelig forslag til vår-møtet 2011.

 

6. Visjon 2015 – Europeisk brannstrategi

Det er sendt ut et sett med spørsmål til alle medlemmene/kontaktpunktene i FEU fra England. Frank Swan presenterte resultatet i møtet. Rapporten blir lagt ut på nettsidene. Han utfordret møtet til videre arbeid, som bør lede til et strategidokument som presenteres i Slovakia. Frank får i oppdrag å lage et utkast som sendes rundt pr e-post til delegatene.

 

7. FEU prosjekt/prosjektforslag/andre FEU involveringer

 

7.1 Statistikk prosjekt – status

Krystof Biskup presenterte status for harmonering av brannstatistikk for hele Europa. Arbeidet er vanskelig og det er få land som har bidratt til arbeidet. Prosjektet kan starte med minst 7 parter (deltakerland). Ønsker FEU å starte dette? Fra NBLF stiller Guttorm, men det trengs en representant til fra NBLF – hvem?

 

7.2 SafeHotel - status

Dieter orienterte om statusen for prosjektet. Til nå er SafeHotel representert i 4 land. I juni vil det være 5. Det er flere store hotellkjeder som har bestemt at deres hotell skal ha SafeHotel status.

 

7.3 Firecomp – prosjektet – oppfølging

Irland driver prosjektet, som er et kompetansehevings- og treningsprosjekt for brannvesen basert på Europeiske krav. Seamus Murpy presenterte prosjektet. Prosjektet er ferdig og de ønsker å følge opp dette med et nytt prosjekt og de ønsker å søke Leonardo da Vinci midler for FireComp 2. De har en egen nettside http://www.firecomp.eu/. For å kjøre et oppfølgingsprosjekt trenger de minst 3 partnere. På møtet ble det bestemt at de skal kjøre et oppfølgingsprosjekt. Økonomisk ramma fra FEU er 1000 EUR. Prosjektet skal samkjøres med Safehotel. Slovenia har meldt seg som en av partnere i tillegg til Irland.

 

7.4 Brannforebygging

Javier Elorzore, Spania, presenterte et prosjekt som går ut på å forbedre brannforebygging, spesielt for hoteller. For å få til dette må det gjøres en spørreundersøkelse.

Vil ta opp igjen prosjektet til neste møtet i Slovenia.

 

7.5 ICS – status og videre arbeid

På web sidene til FEU er det er lagt opp til at alle medlemslandene skal legge inn termer, slik at de kan sammenlignes med andre land. Det er også laget egne faner for ICS (EIS). Dieter oppfordret forsamlingen til å legge inn det som mangler. NBLF er ferdig med arbeidet.

8 Nasjonale rapporter/ internasjonale prosjekter/hendelser

 

8.1 Nasjonale rapporter

Frankrike:

Presidenten i det Franske brannbefalsforbundet gikk igjennom den franske rapporten. Branner representerer bare 7 % av aktiviteten i det franske forbundet. De har mange forebyggende prosjekter. 80 % av brannmannskapene er frivillige mannskaper. De har en del problemer med rekruttering av frivillige mannskaper. For heltidsmannskapene har de gående en diskusjon om arbeidstid (aktiv/passiv)., som mest sannsynlig vil ende opp med flere ansatte. Alle landene ble spurt om det er tilsvarende problemer med arbeidstid. Det viste seg at de fleste landene har store utfordringer vedr arbeidstid. De fleste må gå ned på arbeidstiden som igjen utløser behov for flere mannskaper. Dieter la frem forslag om at FEU jobber mot Bryssel for å endre lovverket. Teksten på forslaget om endringer blir laget i løpet av møtet. Norge berøres ikke, men kan nok stille seg bak et endringsforslag for EU-landene

 

Nederland:

Peter van Dijk presenterte den Nederlandske rapporten. Han snakket om utvikling av organisasjonen og diverse prosjekter som pågår, deriblant arbeidstid og nytt digitalt nødnett. De har også merket finanskrisen og må kutte budsjettet med 5 – 10 %. Det betyr oppsigelser og reduksjon av brannstasjoner. I tillegg har de et program gående, som går ut på å systematisk lære av hendelse. En av de store endringene er at de vil håndtere flere av brannen fra utsiden av bygget. I tillegg ser de på modeller for mer fleksible enheter (fremskutte enheter). De har også store problemer med det digitale nødnettet (dårlig dekning, spesielt i store bygg, mange feil).

 

Estland:

Margo Klaos presenterte den Estlandske rapporten. De har hatt endringer i lovverket som har betydd endringer i organiseringen av brannvesenet. Tidligere hadde de bare heltidsbrannvesen, de siste årene har de startet oppbyggingen av deltidsbrannvesen, inkludert et nytt utdanningssystem. Fra 1.7.2009 ble det påbudt med røykvarslere i boliger, pr november 2009 var ca 78 % av boligene dekket. Antall branndøde har gått vesentlig ned (nesten halvert).

 

Tyskland:

Jens Stiegel presenterte den Tyske rapporten. Han gikk igjennom en del prosjekter som de jobber med for tiden. Tyskland har ikke tatt i bruk nytt digitalt samband enda. De har innført en maks alder for å starte i brannvesenet på 30 år og pensjonsalder på 60 år for aktiv tjeneste og 62 år for kontorpersonell.

 

Italia:

Vincenzo Pucca presenterte den Italienske rapporten. I tillegg gikk han igjennom rapporten fra jordskjelvet i L`aquila som skjedde i 6. april 2009 (5,8 på Richters skala). Det bor over 300 000 i regionen, 300 personer omkom i tillegg til store bygningsmessige ødeleggelser. Mange historiske bygninger ble totalskadd. I løpet av 24 timer var over 2000 personer fra brannvesenet i arbeid (24 timers skift).

 

Hellas:

Tassos Pappas presenterte den Greske rapporten. De har store problemer med økonomien. De mangler 3800 brannkonstabler og har ikke økonomi til å ansette nye mannskaper. Hovedårsaken til at de mangler så mange mannskaper er endring i arbeidstidsordningen.

 

Nordisk rapport (Norge, Sverige, Danmark og Finland):

Jack og Gøran presenterte den nordiske rapporten. Det ble stilt noen spørsmål ang statistikken over branndøde, grunnet ca 30 % underrapportering i Sverige. Det ble også stilt spørsmål om samlokalisering av nødsentraler og piloten ”Samlok” i Buskerud. Det ble vedtatt å utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge hvordan dette gjøres i FEU landene og hvilke holdninger de har til samlokalisering av nødsentraler. Vladimir sørger for at det blir utarbeidet spørreskjema. Resultatet fra spørrerunden skal presenteres i Ljubljana i oktober.    

 

9 Informasjon om involvering av partnere i EU finansierte prosjekt

Dieter presenterte OSIRIS

Open architecture for Smart and Interoperable in Risk management based on In-sito Sensors (www.osiris-fp6.eu) prosjektet er ferdig.

 

10 Rapporter fra store hendelser

Vincenzo Pucca gikk igjennom jordkjelv-katastrofen i L`Aquila (se Italia sin rapport pkt 8).

 

11. FEU 15 års jubileum

I forbindelse med 15 års jubileet vart det arrangert et eget seminar. Hovedinnholdet var

·        fremtidige utfordringer for finske brannvesen

·        sikkert arbeidsmiljø for brannmenn

·        reduksjon av antall nødsentraler i Finland

·        Multicom 112 - prosjektet

·        tilbakeblikk i FEU sin historie

·        FEU nå og i fremtiden

 

13 Samarbeid med andre Europeiske organisasjoner

 

13.1 EENA (European Emergency Number Association)

Dieter informerte om EENA. De har jevnlige møter og FEU er invitert til å delta på møtene til EENA møtene. De har egen web side (www.eena.org).

 

13.2 EuroSafe (Europeian Assosiation for Injury and Safety Promotion)

Dieter rapporterte fra et internasjonalt seminar (”Risk and Safety Promoition”). Rapporter ligger på deres web sider (http://www.childsafetyeurope.org/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l2.htm?opendocument)

 

Samarbeid med IAFC (The International Associations of Fire Chefs)

Nederland har tidligere tatt opp om det kan være aktuelt å samarbeide med andre organisasjoner, USA I første rekke for utveksling av erfaringer. Det blir opp til de enkelte medlemslandene å ta kontakt. Dieter må holdes orientert.

 

15 Neste møter

2010

10/02 Slovenia

 

2011

11/01 Kypros

11/02 Luxemburg

2012

12/01 Bornholm, Danmark

12/02 Amsterdam, Nederland

 

16 Interschutz, Leipzig 2010

FEU skal ha egen stand der. Petr Oslejsek, stiller på stand i deler av messen, i tillegg til Franz, Dieter og Ruud. Guttorm utfordres til å revidere NBLF sin presentasjon?

 

17 Valg av sekretær

Det var to kandidater til sekretær-vervet, Tassos Pappas og Finnian Joyce. Finnian Joyce ble valgt.

 

18 Andre saker

Frankrike har laget et forslag til arbeidsdirektiv. Dette ble presentert av Chris fra Belgia. Jack/POS oversetter dette til Norsk.

 

Dieter viste at ulike aerosolbokser (brannslokkere) er på markedet. Utfordringen med disse nye slokkerne er godkjenninger for ulike slokkeklasser. Det ble uttrykt bekymring for useriøse aktører.

 

 

 

Trygve Lennavik

Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann