Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 27.03.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO TORSDAG 27. MARS 2003

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svenn Haugen, Per Ole Sivertsen, Svein Arne Jerstad, Anne Hjort og Ingar Gjesmoe

Per Olav Stangjordet og Bjarne Vikshåland hadde meldt forfall. Varamedlemmer var innkalt, men kunne ikke møte.

Møtet startet med ett minutts stillhet til minne om Rolf Hermansen. Guttorm henviste videre til nekrologen som står på forbundets nettsider.

Guttorm Liebe åpnet styremøtet som startet kl. 1200 og som varte til kl. 1600. Han ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt til orientering og under eventuelt. Arbeidsutvalgets saker som var registrert pr. 9. mars 2003 var oversendt styremedlemmene. Sakene som ble behandlet var:

Sak 20/03 Referat fra styremøte 30. og 31. januar 2003.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 21/03 Avtalen med Gjensidige NOR.
To forhold er vesentlige inneværende år. Det er at registrering av "Solskinnshistoriene" må bli videre/bredere/større. Det er viktig at alle kretslagene sørger for å gjøre oppgaven kjent for brannsjefene i sitt område slik at alle melder fra. Den andre viktige oppgaven er at alle kretslag nå engasjerer seg for å gjennomført minst ett samarbeidende tiltak med sin Gjensidige-kontakt i løpet av 2003. Eksempler på avtaler lagene kan inngå er å inngå avtale om utdeling av røykvarslerbatterier ved hjelp av feierne. Det kan også være å benytte øvelsesvogner. For kretslagene i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder står det en "Gjensidigebil" til disposisjon. Avtale om bruk inngår lagene. Andre fellesaksjoner kan være "båtaksjon" etter modell av Asker og Bærum brannvesen, Landbruksbranner og sikkerhet. Uansett må samtlige kretslag invitere sin Gjensidigekontakt til sine møter/årsmøter. Oversikt over kontaktene finner kretslagene på NBLFs nettsider.
Vedtak: Styret oppforer kretslagene til å få skriftlig avtale med sin Gjensidigekontakt. Inngåtte avtaler skal meldes til Per Ole Sivertsen i Tromsø som sørger for at disse legges ut på NBLFs nettsider. Samtlige brannsjefer oppfordres til å melde inn "solskinnshistorier".

Sak 22/03 Budsjett 2004 - 2005.
Forslag til budsjett for perioden ble gjennomgått. Trykking av jubileumsboka representerer en vesentlig merutgift og må medtas i budsjettet. Ulike finansieringsmuligheter ble drøftet.
Vedtak: Jubileumsboka delfinansieres. Til Generalforsamlingen foreslår styret følgende sak:
Styret forutsetter at hvert kretslag kjøper tilsvarende antall bøker som  det medlemstallet laget står registrert med til kr. 100,- pr. eksemplar. I tillegg får laget 20 % flere bøker som de fritt kan benytte til gaver ol. Dersom lagene ønsker ytterligere bøker kan disse skaffes til kostpris.
Sekretæren utarbeider forslag til sak som sendes kretslagene sammen med de øvrige saksdokumentene til Generalforsamlingen 2003.
Forøvrig godkjenner styret budsjettet for fremlegging på Generalforsamlingen.

Sak 23/03 Forsikringsordningen.
Det henvises til sak 12/03 som enda ikke er avklart med Gjensidige NOR
Vedtak: Styret utsetter realitetsbehandling av saken inntil nytt styre er valgt av Generalforsamlingen.

Sak 24/03 Representasjon på kretslagenes årsmøter.
Flere av styremedlemmene representerer NBLF på lokallagenes årsmøter. Dekning av utgiftene har vært ulikt praktisert.
Vedtak: Som normal policy dekkes reiseutgiftene av forbundsstyret. Eventuelle oppholdsutgifter dekkes normalt av det enkelte kretslag.

Sak 25/03 Nasjonale prosjekter.
Følgende prosjekter er aktuelle:
• Historisk utvalg. Arbeidene er i full gang.
• Kollegiet for brannfaglig terminologi. Det gamle manuset er foreligger. Guttorm Liebe sender dette som excel-fil til Per Ole Sivertsen og 20 sider som papirversjon. Per Ole hjelper til med å rydde. Resten av dokumentene tar Guttorm med til Generalforsamlingen 2003.
• Organisering på skadestedet – TETRA. Det europeiske prosjektet heter "The elements of command, control and coordination". Prosjektet er forkortet ECCC. Brannutvekslingsutvalget som har oppstått etter at flere har vært med på studieturer om skogbranner i USA har avholdt møte for å påvirke innsatsorganisasjonene. Det er tre nivåer:
1. Myndighetene studerer USA
2. Hvordan skal støttefunksjonene drives ved langvarige innsatser – forsøk i Hedmark og Telemark.
3. Oppbygging av innsats fra f. eks 4 mann til en styrke bestående av 100 mann.
Dette prosjektet er fanget opp i NBLF. Liebe, Haagenrud og en brigadesjef i Oslo kan arbeide videre med saken. Det er av vesentlig betydning å planlegge hvordan innsatsen eskalerer
• Solskinnshistorier. Denne saken er på skinner. Det er positivt å se at branner registreres. Spørsmålet er om innmelding skal utvides til å omfatte andre redningsaksjoner som f.eks. katter i trær ol. Konklusjonen i møtet ble at dette bør NBLF vente med til dagens registrering minst har gått ett år.
Vedtak: Styret i NBLF tar informasjonen om de nasjonale prosjektene til orientering.
 
Sak 26/03 Orienteringssaker
1. Lærerplanutvalget. Jan Kongsvik orienterte om at 6 møter er avholdt. Innspill ønskes til de planer som foreligger og da særlig til planene om Befalskurs III. Grunnkurs er på plass og planlegges gjennomført over 8 uker. Befalskurs I er også på plass og planlegges gjennomført over 6 uker. Befalskurs II er delvis ferdig og planlegges gjennomført over 6 uker. Kurset skal gi en grundigere lederutdanning enn dagens kurs. Befalskurs III er også delvis ferdig. Målgruppe er de med overordnet vakt samt avdelingssjefene. Kurset planlegges over til sammen 5 uker. Kurset skal omfatte ledere av brannstasjoner enten de har gått den "lange linjen" eller de kommer inn med teknisk, akademisk bakgrunn. Befalskurs III foreslåes delt opp i et kurs over 2 uker der de med:
Lang linje bl.a. får:
     - Administrasjon
     - Bruk av IKT
     - Prosjektarbeid
     - Brannfysikk/-kjemi
     - Bygningsmessig brannsikring
Akademikerne bl.a. får:
     - Arbeid på brann-/skadestedet
     - Lederskapslæring
     - Menneskets adferd i stressituasjoner
     - Praktiske øvelser
Deretter skal begge parter ha felles opplæring over 3 uker med bl.a.:
     - Personalforvaltning
     - Jus
     - HMS-kvalitetssikring
     - Beredskapsorganisasjon
     - Stabsarbeid
     - Overordnet innsatsledelse
     - Interkommunalt brannvernsamarbeid
     - Sektorovergripende beredskaps (stat, fylke, kommune)
     - Planspill
     - Mediehåndtering
     - Orientering om og fra DSB
2. Generalforsamlingen 2003. Følgende dokumenter skal mangfoldiggjøres og sendes kretslagenes ledere:
 • Årsberetning (Guttorms ansvar)
 • Handlingsprogram (Guttorms ansvar)
 • Regnskap (Svein Arnes ansvar)
 • Budsjett (Svein Arnes ansvar)
 • Forslag til sak fra styret (Ingars ansvar)
 • Forslag til sak fra Hordaland (Ingars ansvar)
3. Kommunalteknikk 2003. Ingar orienterte om seminaret som NBLF har ansvar for under Kommunalteknikk. Når det gjelder nærmere omtale vises det til NBLFs nettside samt linkingen til Kommunalteknikk.
4. TETRA-NBLFs policy. Det ble informert nærmere om policyen NBLF har.
5. Nordisk ledermøte. Referat fra det nordiske møtet hvor Guttorm og Jan deltok er lagt ut på NBLFs nettsider.
6. Redning 2003. Et privat firma har kommet med forslag til arrangement. Det er en nordisk affære. NBLF takket nei til å delta,  men ønsket arrangør lykke til.
7. Interimstyre for bransjeforeningen. Melding er kommet fra Dag Skansen om en ny organisasjon. NBLF tar meldingen til orientering.
8. Byggeforskriftene. Forslag til nye forskrifter er sendt NBLF på høring. Justeringene berører brannvesenet minimalt. Jan vil bekrefte dette i retursvaret.
9. Årsmøte i Norsk CTIF-komite. Ingar deltok i årsmøtet på Lysaker den 27. mars.
10. FEU-internasjonale prosjekter. NBLF er med som partner i terminologiprosjektet. FireSafe Hotels blir er prosjekt. Anne Hjort deltar i Roma. FEU bekoster hennes reiseutgifter hvis prosjektet ikke kommer på skinnene.

Sak 27/03 Eventuelt.

1. Neste styremøte:
Vedtak: På hotellet i Ålesund torsdag 24. april kl. 1700
 
2. Sammenslåing av DBE og DSB og omorganisering av sivilforsvaret.
Guttorm Liebe hadde utarbeidet et forslag som er identisk med tidligere signaler NBLF har gitt. Forslaget ble drøftet.
Vedtak: Guttorm Liebe foretar en enkel korrigering. Substansen i brevforslaget godkjennes som NBLFs policy og kan sendes DBE samt legges ut på nettet.

3. 25-års jubileet.
Oslo og Akershus brannbefalslag ønsket råd fra styret. Arrangementet skal gjennomføres fredag 19. mars 2004 og helst med Holmekollen som en ramme rundt. En ramme rundt seminardelen kan være byplanlegging etter brann. "I går, i dag og i morgen". Riksantikvar eller byantikvar kan være en ressurs. Lengden på seminardelen må vurderes, likeledes program under middagen. NBLF fortsetter dagen etter med nordisk møte.
Vedtak: Saken tas til orientering.

4. FireSafe Europe 03. Ankomst til København blir 26. september. Selve FEU-møtet avholdes 27. og 28. september. Konferansedelen blir gjennomført den 29. og 30. september. Det er ønskelig at så mange som mulig av styremedlemmene deltar på FireSafe Europe 03. Det bør planlegges felles båtreise med mulighet for styremøte. Opplegget planlegges med ledsagere.
Vedtak: Samtlige styremedlemmer oppfordres til å holde av dagene fra torsdag 25. september 2003 med båt til København og retur 30. september om kvelden.


Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe
sekretær 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann