Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 24.03.2010
 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 24 - 25. mars 2010

 

Tid:                 24. mars 2010. kl. 1100

Sted:               Hotel Bristol i Oslo

 

Oppmøte:       Nils-Erik Haagenrud

                        Jack Hatlen

                        Trygve Lennavik

                        Per Ole Sivertsen

                        Dag Botnen

                        Knut Birger Bakken

                        Ståle Fjellberg

                        Stein Gjøsund

                        Eyvind Aakerman

 

Forfall: Ingen

 

Sak 16/10       Referat fra styremøte 02.02.10

Ingen merknader til referatet.

 

Sak 17/10       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

            Kretslag uten aktivitet – NEH jobber videre med saken

 

Seniorgruppen – NEH lager strateginotat.

 

Dialogmøte DSB – NEH sender brev til DSB med oppfordring til å lage en brukerundersøkelse. Argumentere hvorfor denne undersøkelsen, samt at NBLF bør ha påvirkning på utforming av spørsmål.

 

Videre strategi st. melding 35 – Etter at strategidokumentet er utarbeidet, tar NEH kontakt m/ Storberget og avtaler møte.

 

Sivilforsvaret har invitert DB/SG til å delta på møte ifm beredskap mot vinter/fjellredning.

Vedtak: Etter møtet skal DB/SG lage en nyhet på NBLF sine nettsider.

 

Arkivsituasjonen i NBLF. JH har vært i kontakt med riksarkivaren. De er interessert i å ta over papirarkivet. Dette er et omfattende arbeid (rydding og strukturering). I tillegg bør alt arkivverdig materiale skannes.

Vedtak: JH forespør Jan Kongsvik og Ingar Gjesmoe om de vil ”rydde” arkivet før det sendes Riksarkivet for skanning og arkivering.

 

Markedsføring av Solskinnshistorier – DB har laget forslag til rundskriv til medlemmene.

 

Vedtak: DB sender rundskrivet til medlemmene.

POS lager en egen ”knapp” på førstesiden på NBLF sine nettsider. For å forenkle registreringen av solskinshistorier skal ikke være nødvendig å logge seg inn på nettsidene, men for at solskinnshistorien skal godkjennes må navn, e-postadresse, brannvesen fylles inn, samt at e-postadressen skal verifiseres.

 

RUU – DB er produktiv og har laget forslag til informasjonsskriv for å informere medlemmene. DB fikk noen innspill og følger opp dette. I tillegg lager DB søknadsskjema og rapport mal.

 

Sak 18/10       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

JH – brukerbetaling: ingen brukerbetaling før nettet er i full drift.

Ny utsettelse for drift av nødnett i fase 0, trolig i drift i løpet av våren/forsommeren 2010..

 

Sak 19/10       Økonomi m/regnskap – status kontingentøkning spesielt

Regnskap for 2009:

DB gikk igjennom regnskapet for 2009 i detalj, inkl regnskapet for RUU, KBT, Skoleprosjektet og Eldreprosjektet. DB får i oppdrag å sjekke renter for kapitalkontoen. DB belaster eldreprosjektet med administrasjonsutgifter. Det er få fakturer som er sendt kasserer (10/15,- pr elev) for elever som har gjennomgått skoleprosjektet.

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes og leveres revisorene Nils Kristian Kristiansen og Magne Johannessen.

 

Regnskap så langt i 2010:

Vi har noe utestående (annonser nettside, kontingenter 106 000,-). KBT, RUU, Skoleprosjektet og Eldreprosjektet går som det skal.

 

Kontingent:

Østfold har klaget på at vedtaket på generalforsamlingen i 2009, skal ha virkning for 2009. Østfold har misforstått årstall for dette vedtaket. Vedtaket om kontingentforandring vart gjort på generalforsamlingen i 2007.

 

Vedtak: leder for kretslaget i Østfold får i oppdrag å informere sin kasserer om vedtak gjort på Generalforsamling i 2007.

 

Oslo/Akershus:

De klager på at det ikke er samsvar mellom medlemstallet pr 31.12, kontra innbetalt kontingent.

 

Det er her viktig å presisere at grunnlaget for medlemskontingenten er det medlemstallet som står på NBLF sine nettsider pr 31.12.

 

Vedtak: Det er kretslagene sitt ansvar at den offisielle medlemslisten er ajour og at grunnlaget for kontingenten er vedtatt på generalforsamlinger. 

 

Sak 20/10       Eldreprosjektet – status

Det er mange kommuner som arbeider godt med prosjektet, med det er få rapporter som har kommet inn fra deltaker kommunene. Noen av deltakerne har også valgt å ikke ta imot mobile vanntåkeanlegg.

Det er varierende kvalitet på rapportene som har kommet inn.

 

Det er noen midler igjen på Eldreprosjektet, som skal benyttes best mulig.

 

Vedtak:

Arbeidsgruppen arbeider med å lage et evalueringsseminar etter samme måte som seminaret på Kielfergen i 2008 (foreløpig forslag til lokalisering er Krakow), samt vurdere å få utarbeidet en informasjonsfolder med ”idealkommunen” der det tipses om politisk forankring, samarbeid mellom brannvesen og hjemmetjenesten. Arbeidsgruppen skal også peke ut tre representanter som skal sendes på ”The fire risk in Europe conferens 2010 i Newcastle England”. DSB og JD inviteres også til å delta på samme konferansen.

 

Sak 21/10       Skoleprosjektet – status

SG orienterte om skoleprosjektet.

Det arbeides med å lage nytt brosjyremateriell som skal trykkes, samt at de legges ut på nettsidene våre. Det har vært et møte med Gjensidige v/Rød med formålet å lage en film som kan erstatte slokkedelen av skoleprosjektet der det er vanskelig å organisere slokkeøvelser. Denne filmen ble presentert på styremøtet og styret mener den er egnet til formålet. Kostnadene for å trykke opp brosjyre/sjekkliste og diplom er ca kr 4,- pr elev.

 

Vedtak: SG fortsetter arbeidet med Skoleprosjektet og legger ut fortløpende nyheter på nett.

 

Sak 22/10                   St.meld nr. 35 – status og videre strategi

Strategidokumentet tar utgangspunkt i brev sendt til Storberget og Justisdepartementet.

NBLF er godt fornøyd med stortingsmeldingen og vi merker oss at mange av tiltakene vi har foreslått er med i meldingen. Det vi er mindre fornøyd med er at Stortingsmeldingen er for lite kvantifisert. Veldig mange av de problemområder som er omtalt i meldingen er gjennomarbeidet i forhold til mottiltak som fungerer. Det virker derfor unødvendig å sette ned så mange nye utvalg og arbeidsgrupper. Når det er sagt så er det viktig at NBLF engasjerer seg i å få inn flest mulig representanter i de utvalg og arbeidsgrupper som blir opprettet.

Vi bør ha spesielt fokus på:

Nødvendige regelverksendringer for å få gjennomført foreslåtte brannverntiltak.

Røykvarslere – viktigste enkelttiltak (seriekopling og nett-tilkopling).

Tilsyn med boliger – forebyggende tiltak rettet mot bolig (tilsyn med fyringsanlegg) har ikke fungert tilfredsstillende. NBLF vil foreslå å bedre informasjonsarbeidet, mer tilsyn på det vi vet starter brann (el).

Risikogrupper – legge press på at utvalget som skal se på brannsikkerhet for risikogrupper kommer i gang før ferien. Viktig å ha fokus på stasjonære/mobile slokkeanlegg for risikogrupper (vanntåke, boligsprinkler m.m.).

Dagens utdanningssituasjon for brannvesenet er uholdbar. Derfor må en få i gang debatten om nytt utdanningstilbud for brannvesenet, med fokus på helhetlig samfunnssikkerhet.

NEH lager utkast til brev til Justisdepartementet og sender det rundt på høring.

 

Sak 23/10       Standardisering av hjelmfarger brannmannskaper

UF Norge har satt ned et utvalg for å se på fargene på hjelmene til de forskjellige brannvesen i Norge. De har utarbeidet et fargeforslag på hjelmene:

Brannsjef/brigadesjef:                          Hvit/sølv

Utrykningsleder/brannmester:   Rød

Brannkonstabler                                  Blå

 

Vedtak: NBLF er positiv til henvendelsen om å lage en anbefaling, men NBLF vil se på helheten i forhold til uniformsreglement. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i NBLF som arbeider med dette. TL tilskriver UF Norge om dette.

 

Sak 24/10       Møte m/DSB ang brannvesenets rolle i ny forskrift

Oppfølgingssak etter dialogmøte med DSB, der Et av temaene var ”Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen” (forskrift om håndtering av farlig stoff). Denne forskriften tredde som kjent i kraft 8. juni 2009. En av endringene i forhold til de tidligere forskriftene som denne erstatter, er at kommunen ved brannvesenet er tildelt ansvaret med å føre tilsyn.

Som diskutert i møtet var det enighet om at det er behov for opplæring av tilsynspersonell i brannvesenet. Denne opplæringen kan gjennomføres i samarbeid mellom NBLF og DSB. For å starte planleggingen av dette ønsker vi tilbakemelding på

- Hvilke faglige tema en slik opplæring bør bestå av?

- Hvordan dette kan gjennomføres praktisk på en rasjonell måte samtidig som vi oppnår ønsket kvalitet på opplæringen?

- Hva mener NBLF oppgavefordelingen bør være;  hva er det naturlig at DSB bidrar med og hvilke oppgaver faller naturlig for NBLF å bidra med? NBLF er positiv til forespørselen og har i den forbindelse berammet et møte m/DSB rett etter at styremøtet er avsluttet.

 

Vedtak: TL og SF møter representanter fra DSB og at NBLF stiller seg positiv til henvendelsen og vil påvirke innholdet i kurset og organisering.

 

Sak 25/10       Planlegging av styremøter ut året, samt dato for Landsrådsmøte.

 

Vedtak: Styremøter: 3.5 i Oslo, 6.9 i  Krakow

 

Landsrådsmøte: 22-24.11 Krakow i forbindelse med Eldreprosjektet.

 

Sak 26/10       Orienteringssaker:

Her oppfordres de enkelte som er med i arbeidsgrupper etc. til å orientere om fremdrift og eventuelle endringer.

 

KBT – POS har deltatt på møte i KBT. KBT ønsker at de får forskrifter og veiledninger til gjennomgang før de blir sendt ut på høring. JH tar opp dette med DSB på neste møte.

 

FEU møte 1/2010 i Tampere Finland 8.–12. mai NEH kan ikke møte, TL møter i stedet for NEH som delegat sammen med JH.

 

NEH skal ha møte med KS den 25.3. KS ønsker et tettere samarbeid med NBLF. Premissene for et slik samarbeid er at det ikke går på bekostning av NBLF sin integritet. NEH orienterer på neste styremøte.

 

ROH – rapportering av hendelser. NBLF er positiv til en bedre rapporteringsmodul. Men så langt er ikke NBLF fornøyd med den nye modulen. DB lager et utkast til brev til DSB og sender det til ”høring” i styret.

 

Revisjon av dimensjoneringsforskrift og forebyggende forskrift. Styret oppfordres til å komme med innspil til JH. JH sender innspillene til DSB.

 

Sak 27/10       Eventuelt.

Nordisk utvekslingsprogram for nordiske brannbefal. Søknadsfrist er 1.6. Første utveksling er 11 -15.10.2010 i Uppsala.

 

Vedtak: NEH legger ut nyhet på NBLF og styret er med på å ”plukke ut” kandidater.

 

Utdanningssituasjonen ved Norges brannskole. Buskerud brannbefalslag ber NBLF vurdere utdanningssituasjonen.

 

Vedtak: DB lager utkast til brev og sender det på høring til styret før det sendes til Justisdepartementet, med kopi til DSB, NBSK og Buskerud brannbefalslag v/leder. Brevet må inneholde noe om utdanningssituasjonen generelt og grunnkurs/ beredskapsutdanning trinn 1 spesielt.

 

Medieprofil og strategi. Brannvesenet er for lite synlig i media i Norge. Det samme gjelder DSB.

 

Vedtak: NEH sender brev til DSB og påpeker at de bør være knytepunktet for kontakt og videreformidler til aktuelle brannvesen.

 

Tidsskriftet Brannmannen har fallende opplagstall. Brannmannen det eneste rene ”branntidsskrift” og de har en høg faglig standard.

 

Vedtak: POS lager nyhet på nblf.no med anbefaling til brannvesener til å abonnere på dette tidsskriftet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Trygve Lennavik

sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann