Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 02.02.2010
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 2. februar 2010

 

Tid:                 2. februar 2010. kl. 1000-1430

Sted:               Hovedbrannstasjonen i Oslo

 

Oppmøte:       Nils-Erik Haagenrud

                        Jack Hatlen

                        Trygve Lennavik

                        Per Ole Sivertsen

                        Dag Botnen

                        Knut Birger Bakken

                        Tor Inge Henriksen

                        Ståle Fjellberg

                        Stein Gjøsund

                        Eyvind Aakerman

 

Forfall: Ingen

 

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt til posten eventuelt og til orientering.

 

Innledningsvis orienterte NEH om møte med stortingsrepresentant Lillehovde. Han er saksordfører for stortingsmelding 35. Det var et godt og konstruktivt møte, der sentrale emner i stortingsmeldingen ble diskutert.

 

Sak 01/10       Referat fra styremøte 03.12.09 og referat fra landsrådsmøte
Ingen merknader til referatene. TL sender de ut til styret og kretslagslederne.

 

Sak 02/10       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.
Ingen oppfølgingssaker.

Sak 03/10       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Skal gå i skarp drift i Fase 0 i april 2010. Først ut er Alarmsentral Brann Øst AS – 110-sentralen i Østfold/Follo. Sist ut er Buskerud våren 2011. Terminalene fungerer greit, men batteriet må byttes minst 2 ganger i døgnet (terminalene skal også fungere som personsøker). Nødnettsambandet settes i drift som et ordinært samband og styringsprogrammet til 110 sentralen (Vision Boss) vil ha en del begrensninger i starten. Den tverrfaglige kommunikasjonen skal fungere fra starten av. All kommunikasjon blir lagret på lydlogg. Politiet i Østfold bruker det nye nødnettet i dag.

 

Sak 04/10       Økonomi m/regnskap

Regnskapet for 2009 er ferdig utarbeidet. Det er et overskudd i forhold til budsjett på kr 75000. Regnskapet inneholder også prosjektregnskapene for KBT, RUU eldreprosjektet og skoleprosjektet.

 

Sak 05/10       Eldreprosjektet – status

Kurs i vedlikehold av mobile vanntåkeanlegg blir avholdt på Gardermoen den 03.02.2010. Det er mottatt årsrapporter fra 9 deltakerkommuner. Røykvarslerer, røykvarslere til trygghetsalarmer, samt batterier er utdelt. Det er søkt Gjensidigestiftelsen om flere midler, men det ble avslått. Det er midler igjen på prosjektet.

                       

Sak 06/10       Skoleprosjektet – status

Alle som deltar på 6. klasse prosjektet er berettiget refusjon (kr 10,- pr elev), uavhengig om det er fra kretslag eller brannvesen. SG lager nyhet om dette på nettsidene til NBLF. Det er berammet møte med Odd Rød rett etter styremøtet i dag. Bl.a. nytt undervisningsmateriell står på agendaen.

 

Sak 07/10       Innspill/ hjelp til å få i gang kretslag uten aktivitet.

                        Det er noen kretslag som har litt lav aktivitet og ett kretslag som ikke har aktivitet (Hålogaland).

Vedtak: NEH tar kontakt med leder i Hålogaland. Hvis det ikke blir aktivitet foreslås det å legge ned kretslaget og dele området mellom Nordland og Polar.

                       

Sak 08/10       Seniorgruppen – Bjarne inviteres

                        Bjarne har laget et notat med forslag til ”mål og mening” med seniorgruppen. Bjarne gikk igjennom notat på møtet.

                        Hvem er seniorer?

 – pensjonerte medlemmer av et lokallag i NBLF.

                        Hvorfor en seniorgruppe? – styret i NBLF må mene noe om hvorfor det er ønskelig med en seniorgruppe.

                       Seniorene kan bidra med: erfaringsoverføring, være foredragsholdere på medlemsmøter. Engasjere seg i debatter, verv i styrer, utvalg eller komiteer, utredninger, høringsuttalelser, kampanjer m.m.

                        NBLF og lokkallagene kan bidra med?

Vedtektene er endret slik at seniorene har halv kontingent, seminaravgiften bør være gratis for seniorer, vise interesse for seniorene og ha fokus på den erfaring og kompetanse de besitter m.m. POS kom med forslag om å engasjere seniorene til å bli kontrollører for Safe Hotels og på den måten unngå habilitetsproblemer.

Vedtak: Bjarne lager en nyhet om saken på nettet.

POS ordner medlemsregisteret slik at pensjonist blir et valg.

NEH lager et strateginotat på dette og holder kontakten med Bjarne. Bør være en seniorkontaktperson i hvert kretslag.

                       

Sak 09/10       Tid for generalforsamlingen i 2011. Geir har foreslått 29/4-1/5-11.

                        Vedtak: Datoen som Geir foreslår passer godt og er vedtatt.

 

Sak 10/10       Evaluering etter Dialogmøte DSB

                        Det ble ikke skrevet referat etter møtet, men agendaen for møtet ble holdt.

                        Noen berørte temaer:

                        Nasjonale/regionale støtteteam

                        Stortingsmelding 35 skal behandles i stortinget 4.3.2010.

                        Forebygging – Ståle hadde et innlegg på møtet

Minoriteter      

Utdanning – økonomi ved brannskolen

                        Økonomi for å være teknisk arrangør på brannvesenseminarene

                        Nødnett

                        Informasjonskampanjer

                        Regjeringsoppnevnte arbeidsgrupper for stortingsmelding 35

                        Nye forskrifter som erstatter forebyggende - og dimensjoneringsforskriftene, de er foreslått delt opp i tre forskrifter fordelt på: virksomhet, privat og brannvesen/kommune

                        NEH – oppfordrer DSB til å lage en brukerundersøkelse overfor brannvesenet. NEH skriver brev til DSB.

                       

Sak 11/10       Videre strategi st.meld nr.35.

                        Skal behandles i stortinget 4.3.2010.

                        Viktig å holde fokus på å tidfeste tiltakene og lage et konkret strategidokument.

                        Vedtak: NEH ber om møte med Storberget etter behandlingen i stortinget i løpet av våren.

 

Sak 12/10       Gjensidigeavtalen

                        NEH og SF skal ha møte med Odd Rød

 

Sak 13/10       Planlegging av styremøter våren 2010.

2 – dagers styremøte i Oslo 24 – 25.03 kl 1100 - 1100. TL bestiller møterom og hotell.

 

Sak 14/10       Orienteringssaker:

Solskinnshistorier – DB arbeider videre med å få en økning i antall registrerte historier. DB arbeider videre med saken.

RUU – NEH har deltatt på styremøte. 2 personer har fått stipend til BLM. Annonse om søknadsfrist er ute (31.3.2010).

 

RUU – det er få søkere til stipendordningen. DB har gjort en spørreundersøkelse på dette. Bør det lages maler for rapporter og søknadsskjema for å forenkle etterarbeidet til søkerne? Konstruktive forslag sendes DB. DB arbeider videre med saken

 

HSH – høgskolen Stord Haugesund. Tor Inge Henriksen arbeider med å reetablere kontakten med HSH. SG purrer Tor Inge om status.

 

Sak 15/10       Søknad fra Rogaland om å arrangere generalforsamling i 2013

Det har kommet skriftlig søknad fra Rogaland om å få arrangere generalforsamling i 2013. På generalforsamlingen på Lillehammer kom det også en muntlig søknad fra Buskerud.

Vedtak: Rogaland får arrangere generalforsamling i 2013. TL informerer leder.

 

Sak 16/10       Eventuelt.

NEH ønsker å tegne styreforsikring.

Vedtak: DB får i oppdrag å tegne styreforsikring.

 

Nettbutikk – NEH/TL har fått tilbud fra Elotec om å kjøpe et gitt kvantum røykvarslere m.m. for å legge dette ut for salg på nettbutikken til NBLF. Saken ble diskutert og dette er ikke interessant for NBLF.

Vedtak: TL gir tilbakemelding til Elotec og meddeler at dette ikke er interessant for NBLF.

 

SG har fått invitasjon til samarbeid brannvesen/sivilforsvar ifbm vinter/fjellredning. 9.2.2010. NBLF er positiv til initiativet.

Vedtak: SG og DB legger ut nyhet på nettsidene til NBLF.

 

Arkiv – JH tok opp arkivproblematikken for NBLF sine gamle dokumenter/permer. JH sjekker om de er arkivverdig.

Vedtak: JH legger frem forslag til løsning på neste styremøte.

 

Forebygging av boligbranner – etablering av eget forum. KBB har fått forespørsel fra Odd Rød om å delta i et nytt forum for å forebygge boligbranner etter samme ”lest” som Landbrukets brannvernkomité.

Vedtak: NBLF støtter tiltaket og KBB blir NBLF sin mann i forumet. KBB melder tilbake til Odd Rød.

 

 

Neste styremøte:

24. – 25.3.2010 i Oslo på Hotel Bristol Kristian IV's gate 7.

 

Med hilsen

 

Trygve Lennavik

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann