Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Halden
Dato: 05.12.2009
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT I HALDEN , 5. DESEMBER 2009.

 

Tid:     0900-1200

 

Sted:   Halden

 

Agenda:

1.      Informasjon fra Gjensidige

2.      Informasjon fra kretslagene

3.      Informasjon fra NBLF

 

Følgende styre- og varamedlemmer var til stede fra NBLF:

Nils Erik Haagenrud, Ståle Fjellberg, Per Ole Sivertsen, Dag Botnen, Eyvind Aakerman, Knut Birger Bakken, Jack Hatlen, Anne Hjort, Tor Inge Henriksen og Janne Hovdenakk.

 

Fra kretslagene møtte :

Sogn og Fjordane:         leder Berhard Øberg

Trøndelag:                    ikke representert

Oppland:                      leder Knut Birger Bakken

Hedmark:                     nestleder Egil Leikåsen

Møre og Romsdal:        leder Geir Thorsen

Hordaland:                   nestleder Leif-Atle Træland

Rogaland:                     kasserer Rolf B. Eide

Agder:                         leder Torbjørn Høyland

Oslo og Akershus:        leder Svenn A Haugen

Buskerud:                     ikke representert

Telemark:                     ikke representert

Nordland:                     ikke representert

Hålogaland:                  ikke representert

Polar:                           Leder Per Ole Sivertsen

Vestfold:                      ikke representert

Østfold:                        nestleder Reidar Sæther

 

Fra Gjensidige møtte:

Sentralt:                        Knut Viker

 

Andre som møtte:

Det møtte seks medlemmer i NBLF utover de som er nevnt over.

 

1.        Informasjon fra Gjensidige v/Knut Viker

 

Eldreprosjekt

Anbefaler å oppnevne ressurspersoner slik som det er gjort i Oslo der man mellom annet har evalueringsmøter årlig.

Det er en utfordring å få til oppslutning for den faktiske gjennomføring. Dette må ha fokus.

 

Skoleprosjekt

Det vil bli inngått ny avtale for å få til smidigere løsninger for prosjektet.

Det er et betydelig større potensiale.

 

Røykvarslerens dag og boligbrann

Deltatt og det er sendt ut mye batterier.

Det er også kjørt noen prøveprosjekt der man stiller opp på kjøpesenter og står for informasjon.

 

Næringsliv

Det er utarbeidet en strategi for samarbeid innenfor dette området.

 

 

2.        Informasjon fra kretslagene

 

Østfold kretslag

152 medlemmer

Har hatt samlinger innenfor ulike tema.

 

Oslo og Akershus kretslag

150 medlemmer

Har hatt/skal ha 3 samlinger mellom annet med tema innenfor østeuropeiske arbeidstakere.

Gjennomført 4 styremøter.

Har også gjennomført kirkeseminar og dsb-seminar.

 

Hedmark kretslag

75 medlemmer

Fokus på skole- og eldreprosjektet.

Gjennomført 4 styremøter.

Har også gjennomført kirkeseminar.

 

Oppland kretslag

99 medlemmer

Mye arbeid i forbindelse med generalforsamling tidligere i år.

Gjennomført 7 styremøter pluss fagseminar.

Har egen stipendordning der det er utført to prosjekt; brannforebyggende arbeid i Sverige og tungbilberging.

 

Agder kretslag

64 medlemmer

Deltar i skoleprosjektet og aksjon boligbrann.

To fellesarrangement; Frolandsbrannen og fyrverkeri (avbrenning av 700 kg i container) samt at det er arrangert kirkeseminar.

Utfordring å få med medlemmer.

 

Polar kretslag

82 medlemmer

God aktivitet uten noen mer spesifisering av dette.

 

Rogaland kretslag

155 medlemmer (21 nye!)

30-årsjubileum i Ullensvang med 56 deltakere.

Utnevnt æresmedlemmer; Bjarne Vikshåland og Rolf B Sandslett.

Registrert i BBREG.

Har arrangert kirkeseminar og brannseminar samt et innsatslederkurs. Videre er det arrangert seminar innenfor eldreprosjekt, tungbilredning, trehusbebyggelse og det er planlagt et sprinklerseminar. Deltar/koordinerer skoleprosjektet.

Gjennomført årsmøte og 7 styremøter.

Har som for Oppland eget studiestipend.

Pilotkurset SafeHotel ble arrangert i Rogaland.

Har egen jubileumsbok.

Har egen interenettside; rogaland.brannbefalslag.no.

Søker om generalforsamling i 2013.

 

Hordaland kretslag

144 medlemmer + 14 bedriftsmedlemskap

Gjennomført 3 fagseminar i 2009.

Ulike fagmøter mellom annet innenfor forebyggende forum, erfaringsutvekslinger etter større hendelser og organisasjonsbesøk.

Har som en del andre lokal avtale med Gjensidige.

 

Sogn og Fjordane kretslag

150 medlemmer

Gjennomført 1 fagseminar vedr. pleie- og omsorgssenter (reell hendelse).

Deltar i skoleprosjektet der hengeren har vært innom 24 kommuner.

Eldreprosjektet er i gang.

 

Møre og Romsdal kretslag

129 medlemmer

Gjennomført 5 styremøter + 1 årsmøte.

Gjennomført 2 fagseminar; beredskap og førebyggende.

Var arrangør av kirkeseminar.

Deltar i skoleprosjektet med 4 hengere. Deltar også på eldreprosjektet.

Har vært på jubileumstur til Riga.

 

Trøndelag kretslag

Ikke representert

 

Telemark kretslag

Ikke representert

 

Hålogaland kretslag

Ikke representert

 

Nordland kretslag

Ikke representert

 

Buskerud kretslag

Ikke representert

 

Vestfold kretslag

Ikke representert

 

 

3.        Informasjon fra NBLF

 

Skoleprosjektet

Det oppfordres til å delta på skoleprosjektet. Det står en del midler igjen. Søk stiftelsen om slokkevogner, dette er et nyttig verktøy for gjennomføring av prosjektet.

Gå inn på www.gjensidigestiftelsen.no. Det er noe lange behandlingstid.

 

Eldreprosjektet

Det er søkt om flere vanntåkeanlegg. Søknaden er ikke endelig behandlet. Dette vil nok etableres som et eget prosjekt.

Vedr idriftsettelse og service på vanntåkeanlegg så vil det gjennomføres to kurs i regi av Vekos. På denne måten kan vi selv utføre og drifte disse anleggene.

Anbefaler at alle bruker media i forhold til reklame for prosjektet. Se elles Budstikka i Asker.

Prosjektet går ellers sin gang.

Seniorpolitikk

Det jobbes med dette ved å opprette en arbeidsgruppe. Ønsker å ha fokus på relevante og interessante oppgaver og prosjekter.

 

Nødnett

Har stort fokus på nødnett der NBLF deltar i ulike referanse- og høringsgrupper.

Det settes ned ei gruppe som skal se på de suksesskriteriene som var opprinnelig i prosjektet og legge press på myndigheter for å få disse gjennomført.

 

Engasjement i arbeidsgrupper

NBLF ønsker å involvere flere medlemmer i arbeidet i arbeids-, hørings- og referansegrupper.

 

Brannskole og opplæring

Det vil være mye fokus på brannskole og opplæring i tiden fremover. Føreløpig er det avtalt å få gjennomført årlige dialogmøter.

 

FEU

Det blir m.a. gjennomført en del nyttige prosjekter i dette forumet. Det ble vist til det web-baserte programmet E-rescue, SafeHotel og Multicom112.

 

Nettsiden til NBLF

Det er etablert en ny fane som heter ”litt av hvert”. Her kan alt som måtte være av interesse, og som ikke passer inn andre steder, legges ut.

Det blir på nytt oppfordret til å bruke ”Solskinnshistorier”. Dette er nyttig i forhold til det forebyggende arbeidet. Man må logge seg inn for å kunne registrere solskinnshistorier.

Det er etablert en idèbank samt en link inn mot skoleprosjektet som ligger under avtalen med Gjensidige.

Det er åpent (og gratis) å etablere domene innunder www.nblf.no. Se eksemplet: rogaland.brannbefalslag.no.

 

Utveksling

RUU skal endres noe og vi kommer til å tilrettelegge mer for å få folk til å søke.

Videre er det etablert en ordning med utveksling til andre nordiske land. Første utveksling skjer i 2010.

 

Dialogmøte DSB

Møte blir gjennomført 7. januar 2010. Innspill ønskes. Noen områder er nødnett, utdanning, forebyggende, stortingsmelding m.m.

 

Generalforsamling

I 2013 skal det arrangeres Generalforsamling. Frist for søknad er 2. februar 2010.

 

Eventuelt

a.      Det er ønske om årlig revisjon. Dette blir innført f.o.m. regneskapsåret 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Dag Botnen

referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann