Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 20.10.2009
 

Møtereferat fra styremøte 20.10.2009.

 

Sted:  Rennesøy brannstasjon

Tid:   Tirsdag 20. oktober, kl. 09:30 – 14:00  


Disse møtte: Stella B. Falkeid, Odd Bådsvik, Audun Matre, Rolf B. Eide, Kjetil Staveland, Bjørn Tore Aase og Leiv S. Trevland.

 

Sak

Ansvar

Sak 01.05.09 Referat RBL styremøte 17.09.09

·        Kontrakt med E. Lapin undertegnet 18.09.09. Betaling av bok og forfatter forventes å skje jan/feb. 2010.

·        Sak 05.04.09 Det står feil sum i referatet for hva som er tilgjengelig til gaver. Det skal stå kr 10.000,- og ikke kr 15.000,-

·        Sak 06.04.09 følges opp i sak 07.05.09

·        Sak 08.04.09 Øvingsvogn må spilles inn til forbundsstyret.

·        Sak 09.04.09 Rolf B. Eide stiller ikke som leder i faggruppen for seniorer/pensjonister i NBLF.

 

 

Rolf

 

 

 

 

Audun

Sak 02.05.09 Oppsummering jubileumsfest og distribusjon av jublieumsbok

Jubileumsfesten:

·        T. Nordbø/”Han innante” ønsker tilbakemelding på hans innslag under jubileumsfesten

·        Det ble for dårlig tid til bespisning på lørdagen

·        T. Nordbø gjorde en god jobb. Tema traff veldig godt. Gode tilbakemeldinger fra ledsagere på seminar og underholdning.

·        Ved utdeling av æresmedlemskap i fremtiden, bør kandidat informeres dersom han/hun ikke kan møte.

·        Begrunnelser for utdeling av æresmedlemskap bør gjøres skriftlig i eget skriv, som RBL tar vare på for ettertiden.

·        Ståle Fjellberg var representant for NBLF under jubileet. NBLF var invitert som gjest, men det viser seg at S. Fjellberg likevel har betalt egenandel for jubileet.

·         

Distribusjon av jubileumsbok:

·        Det ble diskutert hvordan jubileumsboka skal distribueres og til hvem.

·        Det må sjekkes om Statens sentralarkiv har fått ett eksemplar av boka.

·        Det må sjekkes hvilke bibliotek som skal få eksemplarer av boka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak:

·        Det må gis tilbakemelding til T. Nordbø på hans jobb under jubileumsfesten

·        Ved utdeling av æresmedlemskap i fremtiden, må kandidat informeres dersom han/hun ikke kan møte.

·        Begrunnelser for utdeling av æresmedlemskap gjøres skriftlig i eget skriv, og RBL fører oversikt over æresmedlemskap og begrunnelser

·        Jubileumsboken distribueres til:

o      alle medlemmer,

o      støttemedlemmer,

o      pensjonister (medlemmer),

o      alle brannvesen i Rogaland,

o      alle annonsører,

o      Gjensidige,

o      Agder brannbefalslag,

o      Hordaland brannfebalslag,

o      Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

o      Forfatter Ernst Lapin får i oppgave å distribuere til Statens sentralarkiv og bibliotekene i Stavanger og Sandnes.

·        Det må lages et resymé av jubileumsfesten

·        Ståle Fjellberg var representant for NBLF under jubileet. NBLF var invitert som gjest og skulle dermed ikke betale for oppholdet. Ståle Fjellberg har likevel betalt egenandel for oppholdet. Leder og sekretær tar kontakt med Ståle Fjellberg for å gjøre opp.

 

Audun

 

Styret

 

Styret

 

Stella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Lapin

 

Audun

 

Rolf og Stella

Sak 03.05.09 Kasserer informerer

·        Kasserer informerte at det har vært svært mye arbeid ifm. jubileumsfesten. Mye arbeid med fakturaer.

·        Det var budsjettert med kr 150.000,- i annonseinntekter. Vi klarte kun å få inn kr. 83.000,-

·        Årsmøtet 2009 vedtok et budsjett på kr. -32.000,-. Så langt i regnskapet ligger vi an til kr. -64.000,- Denne summen vil endre seg mot vedtatt budsjett, da noen av fakturaene som er sendt ut, ikke er betalt enda.

·        Det er budsjettert med kr. 10.000,- til stipend.

·        Disponibelt på kontoer pr. 19.10.09 er kr. 158.000,-

 

Vedtak:

Tas til orientering.

 

 

Sak 04.05.09 Kommende seminarer (kirkeseminar og brannvesenseminar)

Kirkeseminar 29.10.09:

56 påmeldte pr. 19.10.09 + 3 foredragsholdere.

RBL er teknisk arrangør og må stå for registreringen og andre praktiske ting under seminaret. Leder har ikke anledning til å møte på dette seminaret og noen andre fra styret må være tilstede.

 

Branvesenseminar 10.11.09:

14 påmeldte pr. 19.10.09 + foredragsholdere.

Det må sendes ut oppfordring til medlemmene om å melde seg på seminaret.

Rolf stiller som representant for RBL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak:

·        Audun og Bjørn Tore møter for RBL på kirkeseminar.

·        Rolf møter for RBL på brannvesenseminar.

·        Sekretær sender ut påminnelse om seminarene til medlemmene.

·        Bjørn Tore ordner med vimpler, deltagerlister og program til kirkeseminaret.

·        Audun får med 3 jubileumsbøker som deles ut til foredragsholderne på kirkeseminaret.

 

 

 

 

Audun

Sak 05.05.09 Valg av sted for RBL-årsmøte 2010.

Det ble diskutert om vi skal legge opp neste årsmøte som en tur, jf. de 3 foregående år, eller som vi skal ha tradisjonelt årsmøte over én dag. RBL har hatt et høyt aktivitetsnivå de senere år, og da særlig i 2009. Grunnet manglende annonseinntekter til jubileumsboka har vi tappet en del av egenkapitalen, og bør derfor arrangere et mindre kostbart årsmøte.

 

Vedtak:

Årsmøtet i 2010 blir tradisjonelt 1-dags med seminar/bedriftsbesøk. Det er derfor ikke nødvendig å ha klart møtested før neste styremøte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret

Sak 06.05.09 Søknad om generalforsamling NBLF 2013

Søknad om å arrangerer generalforsamling i 2013 bør sendes inn til forbundsstyret i NBLF innen deres styremøte 3. desember. En søknad må være komplett (møtelokaler, hotell, ledsagerprogram med mer) og legges frem på landsrådsmøtet 4. desember 2009.

 

Vedtak:

Det utarbeides et program og en søknad innen 20.11.09. Audun , Kjetil, Leif og Odd får ansvaret med å sette dette sammen

 

 

 

 

 

 

Audun, Kjetil, Leif, Odd

Sak 07.05.09 Registrering i Brønnøysundregisteret

Det er enda ikke gjort. Da sekretær skulle gå i gang med dette, viste det seg at de to siste årsmøteprotokollene i arkivet ikke var undertegnet.

 

Vedtak:

Sekretær får underskrifter på årsmøteprotokollene fra 2008 og 2009. Deretter fullføres registreringen i Brønnøysundregisteret.

Kasserer overfører aktiva 31.12.09, når organisasjonsnummer er på plass.

 

 

 

 

 

Audun

 

Rolf

 

Sak 08.05.09 Nye medlemmer

Ingen søknader

 

 

Sak 09.05.09 Referatsaker

Rolf takker nei til ledervervet i pensjonistgruppa til NBLF

 

 

Sak 10.05.09 Eventuelt

·        I forbindelse med skrivingen av jubileumsboka har RBL fått ryddet og kategorisert arkivet. Det er da viktig å holde arkivet ryddig. Likevel manglet det undertegnete årsmøteprotokoller fra 2008 og 2009 i arkivet. Det bør utarbeides en instruks for arkivaren, slik at han/hun vet hva som skal arkiveres.

 

·        Det er kommet inn forslag fra Per Arne Lindvik i Norflam om sprinklerseminar. Den senere tid har det blitt avdekket en del grove feil og mangler ved tørrsprinkleranlegg.

·        Aktivitetsplan 09/10:

o      Det planlagte tung-redningseminaret kan bli et kostbart seminar. Dersom vi arrangerer seminaret, bør vi sende ut info til medlemmene i nabokretslag, Viking/Falken, Luftambulansen, ambulanse, politi, forsikringsselskap, Vegvesenet, NSB, transportfirmaer og kjøreskoler

o      Julemøtet. Bjørn Tore og Stella planlegger dette.

o      Styremøtet planlagt 3. februar 2010 flyttes til 14. januar 2010.

o      Sekretær må sende ut påminnelse om studiestipend med retningslinjer og søknadsskjema til medlemmene.

·        Ved utarbeidelse av jubileumsboka har det vist seg at RBL har 2 logoer i bruk. 1 rød med påskriften "RBL 1979” (fremgår øverst på dette referatet), og 1 sort med rød påskrift ”Rogaland brannbefalslag 1979” (vist på forsiden av jubileumsboka). Det må sjekkes ut hvilken vi skal bruke og dette må spilles inn som sak til årsmøtet, dersom det allerede ikke er gjort tidligere.

 

Vedtak:

·        RBL ønsker å følge opp forslaget til sprinklerseminar, men aktivitetsplanen er allerede fulltegnet. Forslaget spilles inn til nytt styre valgt av årsmøtet 2010.

·        Det må sjekkes ut om det er gjort vedtak på hvilken logo RBL skal bruke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

 

 

 


Stella B. Falkeid                                              Audun Matre              

leder                                                               referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann