Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 20.10.2009
 

 

 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 20. oktober 2009. kl. 1000-1430

Sted:               Hovedbrannstasjonen i Oslo

 

Oppmøte:       Nils-Erik Haagenrud              [email protected]

                        Jack Hatlen                           [email protected]

                        Trygve Lennavik                    [email protected]

                        Per Ole Sivertsen                  [email protected]

                        Dag Botnen                           [email protected]

                        Ståle Fjellberg                       [email protected]

                        Stein Gjøsund                        [email protected]

                        Eyvind Aakerman                  [email protected]

                        Ove Frigstad                         [email protected]

 

Forfall:            Knut Birger Bakken              [email protected]

 

 

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt til posten eventuelt og til orientering.

 

Sak 49/09       Referat fra styremøte 01.09.09

                        Ingen merknader til forrige møtereferat.

 

Sak 50/09       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

                       Avventer svar fra 110-forum vedr medlemskap i NBLF110-forum og NBLF vil avholde et møte om saken senere.

                        ”Seniorsaken” jobbes det med, men det er ikke etablert noen gruppe enda.

                        Utvekslingssamarbeidet med øvrige nordiske land er på vent som følge av en del utskiftning av nøkkelpersoner i de andre Nordiske landene.

                       Avgiftsfritak jobber Jack med. Det er innhentet opplysninger fra ordningen i våre nordiske naboland.

                       Boligalarm jobbes med av Bjørn Bakkhaug. NBLF holder seg borte fra prosessen i denne fasen.

                       Vedr. sak 42/09. Det må også oppnevnes en arbeidsgrupperepresentant for samarbeidet med RIF og tunnelgruppa. Dette blir/er Ståle Fjellberg. Vurderes om det skal være en fellesmøte mellom NBLF og RIF på nyåret. For tunnelgruppa blir kontaktpersonen Daniel Johansen.

Sak 51/09       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

                       Status: Terminalene blir brukt av vaktlaget i Vestby og Moss samt befal                       samtidig som man bruker gammelt samband. Dette er mest for å                     kartlegge bruk og eventuelle sambandshull. Politiet i Follo og deler av                   Østfold vil gå i skarp drift innen kort tid. Brann regnes med å                     være i drift sommeren 2011.

                        Det er ikke noe nytt vedr brukerbetaling.

                        NEH har vært på Nordisk tetraforum. Det er bekreftet at det kommer                         personsøkere fra en av leverandørene.

                        Det er gjennomført nytt møte i referansegruppa for drift av XDO-ene.                         Referat er ikke mottatt.

                       Felles nødnummer bør implementeres i prosjektet. Dette innspillet  må                   komme fra fagmiljøet.

 

Sak 52/09       Økonomi m/regnskap

Regnskapet pr. 30.9.2009 ble gjennomgått. Det er ingen merknader til dette. Regnskapet viser at vi er godt innenfor budsjett og har god kontroll på økonomien.

                       

Sak 53/09       Eldreprosjektet – status

Alle søkere har fått tildelt midler. Kun halvparten av søkerne har gitt tilbakemelding.

For de kommunene som har fått tildelt mobile vanntåkeanlegg har kommet med tilbakemelding om det blir uforholdsmessige store utgifter og årlige driftsutgifter/kontrollutgifter på anleggene, spesielt i grisgrendte områder som for eksempel Hallingdal. Det har derfor blitt avholdt et møte med leverandøren av anleggene. De vil tilby egne kurs for de som skal montere og kontrollere anleggene.

 

POS lager nyhet på nettsidene våre, der han oppfordrer medlemmene å knytte Aksjon boligbrann opp mot målgruppen pleietrengende som bor hjemme.

 

Ny søknad til Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til vanntåke anlegg er sendt pålydende 3,6 mill. Denne er ikke behandlet enda.

 

Sak 54/09       Skoleprosjektet – status

Stein Gjøsund har ansvaret for skoleprosjektet. SG, POS, SF og Steinar Frøyland har hatt et møte, der flere problemstillinger/utfordringer ble tatt opp. Nøkkelord her er: Utvikling, vedlikehold, rapportering, fakturering m.m.

 

POS har fått i oppdrag å lage et bookingsystem på nettidene våre. Der skal bl.a. alt undervisnings- og brosjyremateriell legges ut. POS skal også lages en egen menyknapp for skoleprosjektet.

 

SG kaller inn til et møte med Gjensidige (Odd Rød), der nevnte utfordringer skal tas opp. SG, NEH og SF deltar fra NBLF.

 

 

 

Sak 55/09       Høringssvar felles nødnummer og felles nødsentraler.

POS har jobbet med et høringssvar fra NBLF, som det ikke var konsensus om i styret. Det var enighet om noen konkrete punkter som burde være med i høringssvaret.

NBLF er positiv til felles nødnummer og felles nødsentral.

NBLF syns det er beklagelig at politiet ikke er med inn i ny felles nødsentral.

NBLF mener at drift av felles nødsentral skal være statlig.

NBLF setter fagkyndighetsprinsippet høyt, men at en solid tverrfaglig utdanning kan dekke opp for fagkyndighetsprinsippet.

NBLF anbefaler at en ser felles nødnummer og nødsentraler opp imot nytt digitalt nødnett.

NBLF mener også at det ikke skal være kommersiell virksomhet inn i nødsentralene.

 

Vedtak:

NEH sender høringssvar innen fristen 28.10.09.

 

Sak 56/09       Landsrådsmøte/jubileumsmarkering - status.

Ramme for arrangementet er klart. Eyvind og Jack gikk igjennom programmet og økonomien.

Program og info om arrangementet blir lagt ut på nettet.

TL sender invitasjon til styret med varamedlemmer og lederne av kretslagene og Gjensidige ved Odd Rød. NEH inviterer våre Nordiske venner.

 

Sak 57/09       Håndboken - status.

Alle gir POS tilbakemelding hvis noe skal endres snarest.

 

Sak 58/09       DSB og forenkling av regelverket – status fra Jack.

JH informerte om prosessen så langt. De har satt noen milepæler. Forslag til ny Forskrift om brann- og redningsvesen (sammenslått dimensjonerings- og forebyggendeforskrift). Denne skal etter planen ut på høring 1.4.2010., med ikrafttredelse 1.1.2011.

           

Sak 59/09       Høring ny temaveiledning om bruk av farlig stoff m.m.

Knut BB har fått oppdraget med å lage utkast til høring og ”sparre” med SF.

           

Sak 60/09       Orienteringssaker:

TL informerte kort om status for Kirkeseminar og Brannvesenseminar.

 

Sak 61/09       Eventuelt.

Det ble ikke tid til å ta opp saker under eventuelt.

 

Neste styremøte blir 3.12.09 i Halden. Hele styret med varamedlemmer inviteres.

 

Med vennlig hilsen

 

Trygve Lennavik

Sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann