Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 17.09.2009
 

Møtereferat fra styremøte 17.9.2009.

 

Sted:  Rennesøy brannstasjon

Tid:   Torsdag 17.september, kl. 09:30 – 14:00  


Disse møtte: Stella B. Falkeid, Odd Bådsvik, Audun Matre, Rolf B. Eide, Kjetil Staveland, Bjørn Tore Aase og Leiv S. Trevland.

 

Sak

Ansvar

Sak 01.04.09 Referat RBL styremøte 04.06.09

Noen saker som ikke er ferdigbehandlet, disse følges opp av den som har ansvaret.

Ellers ingen merknader.

 

 

 

Sak 02.04.09 Referater 13.08. og 10.09. 2009 fra Jubileumskomiteen

Leiv S. gjenga referatene:

·        Det er enda ikke avklart hvor mange minibusser som trengs til transport til jubileumsturen. Dette forventer jubileumskomiteen at styret ordner opp i.

·        Maten som blir servert jubileumshelga er buffé. Det blir servert aperitiff før maten og den enkelte får 3 drikkebonger til festmiddagen.

·        Rolf henter bøkene og bringer disse til festen.

·        Det gjenstår fremdeles å skrive under kontrakt med forfatter Ernst Lapin.

·        Seminaret som avholdes lørdagen, er spesielt rettet mot følge (ektefelle/samboer). Dette bør fremgå særskilt i utsendelsen til påmeldte.

 

Vedtak:

·        Stella sender ut informasjon til påmeldte.  Det må fremgå særskilt i utsendelsen at seminaret er spesielt rettet mot følge.

·        Påmeldte gir tilbakemelding til Audun.

·        Audun sjekker med transport.

·        Rolf henter bøkene og bringer disse til festen.

·        Kontrakten med forfatter Ernst Lapin må underskrives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella

 

 

Audun

Rolf

Rolf

Sak 03.04.09 Jubileumsbok, annonser

·        Boka er i trykken, antas ferdig til jubileet.

·        Oppfølging av annonseskriv ble ikke fulgt opp slik forutsatt. Liste over firmaer som mottok annonseskrivet skulle blitt fordelt opp før sommeren, slik at styret kunne følge opp annonseskrivet.

·        Kr 83.000,- i annonseinntekter.

·        Boka blir i hard-back/med stiv perm (hardt pappomslag). Dette gjorde at kostnaden av boka steg med kr. 10.000,-

 

Vedtak:         

Tas til etterretning.

 

 

 

Sak 04.04.09 Styret sin rolle under jubileet

·        Jubileumskomiteen skal ha møte fredag 02. Oktober, etter ankomst Ullensvang.

·        Styret samles ved ankomst Ullensvang og tar et lite møte med T. Nordbø (som bl.a. skal være toastmaster).

·        Stella kommer sent fredag og kan ikke ønske velkommen til bords. Odd tar på seg dette i hennes fravær.

·        Stella ønsker velkommen til bords lørdagen. Gi ordet over til T. Nordbø. Det må informeres om at de av medlemmene som ønsker å tale, må gi beskjed til toastmaster.

·        Noen fra styret bør informere om arbeidet med jubileet. Informere om historikken til laget (resyme fra boka), hva vi holder på med, og jobber med i fremtiden.

 

Vedtak:

·        Styret samles sammen med jubileumskomiteen fredag ved ankomst.

·        Odd ønsker velkommen til bords på fredagen.

·        Stella ønsker velkommen lørdagen. Styret ber Inge Grødem om han kan informere om arbeidet med jubileet.

·        Stella holder en liten tale om historikken til laget og fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

Odd

Stella

 

Stella

Sak 05.04.09 Priser/påskjønnelser/æresmedlemmer

·        Det har blitt satt av kr 5000 til påskjønnelser/priser til æresmedlemmer. Totalt er det kr. 15000 disponibelt til gaver etc. iht budsjett. Det er brukt ca. kr 1500, - til nå i år.

·        Det ble diskutert kandidater til æresmedlemmer og hva de skal motta. Det ble også diskutert om noen skal få påskjønnelser.

 

Vedtak:

I henhold til retningslinjer for æresmedlemmer, skal disse behandles konfidensielt. Hva som ble vedtatt kan dermed ikke gjengis i referatet, men vil bli bekjentgjort på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret.

Sak 06.04.09 Registrering i Brønnøysundregisteret

Sendes inn elektronisk i løpet av uke 39.

 

Vedtak:

Audun ordner med den elektroniske registrering. Styrets medlemmer signerer elektronisk via www.altinn.no

 

 

 

 

 

Audun

Styret

Sak 07.04.09 Nye medlemmer

Følgende har søkt om medlemskap:

Åge Sørensen, brannmester Haugesund brannvesen.

Jarle Trovåg brannmester Haugesund brannvesen.

Endre Haukås, brannmester Haugesund brannvesen.

Trogrim Log, professor ved Høyskolen Stord/Haugesund

Jon Arve Brekken, branningeniør Norflam

Jan Erik Schutz, brannmester Haugesund brannvesen.

 

Vedtak:         

Styret godkjenner de nye medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 08.04.09 Øvingsvogn

Øvingsvognen har blitt lite brukt skoleåret 08/09. Det er flere kommuner som har eget utstyr og gjennomfører 6. Klasseundervisning. RBL kan høre med disse kommunene om vi kan få tallene fra dem, mot kompensasjon.

 

Vedtak:

Audun sjekker med Gjensidige og NBLF, før det eventuelt tas kontakt med kommunene.

 

 

 

 

 

 

 

Audun

Sak 09.04.09 Referatsaker

·        Rolf B. Eide informerte om generalforsamlingen til NBLF. Etter oppfordring fra RBL ved Rolf B. Eide, vil NBLF opprette en faggruppe for å engasjere seniorer/pensjonister i NBLF-systemet. Rolf B. Eide er forespurt om han vil være leder i faggruppen, og om han vil komme med forslag til eget mandat for gruppen.

·        Audun informerte om forslaget til vedtektsendring til generalforsamlingen til NBLF. Forslaget til RBL ble vedtatt. Dvs. det opprettes en egen pensjonistkategori som betaler halv kontingent av vanlig medlem.

·        Det kan virke som det er feil protokollen fra generalforsamling i NBLF. Rekkefølgen på varamedlemmene ser ikke ut til stemme med hva RBL sine delegater minnes fra generalforsamlingen.

·        Tor Inge Henriksen ble valgt inn som varamedlem i NBLF-styret. Han er utnevnt til å delta i arbeidsgruppene: utdanning og opplæring deltid, brannetterforskning, og kontaktperson for HSH.

 

Vedtak:

·        Rolf B. Eide vurderer om han skal ta på seg oppgaven som leder i faggruppen for seniorer/pensjonister i NBLF.

·        Det må sjekkes med NBLF om protokollen for generalforsamlingen stemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf

 

Audun

Sak 10.04.09 Aktivitetsplan 2009/2010

·        RBL skal være teknisk arrangør for Kirkeseminar 29. Oktober 09. Så langt er 14 påmeldte. Påmeldingsfristen er 22. Oktober. Av de påmeldte er kun 2 fra kirkesystemet, resten er fra brannmiljøet.

Stella kan ikke delta på kirke-/brannvesenseminar. Noen andre fra styret må stille og representere RBL, ønske velkommen og være ordstyrer.

·        Brannvesenseminar, 10. November.

·        Innsatslederkurs er planlagt i okt/nov. Stella tar kontakt med leder arbeidsutvalg innsatslederkurs (Rolf B. Sandslett).

·        Tung redning: kun Oslo brann- og redningsetat som har kommet i gang med dette. De som kan dette, har ikke tid med det første. Seminar utsettes inntil videre (feb-april).

·        Seminar 20. Januar; eldreprosjektet/omsorgsboliger. Ståle Fjellberg bør være en som stiller med innlegg. Det kan i tillegg være et annet tema for dagen (for eksempel utleieboliger/boligkompleks).

·        Nytt styremøte (inn i aktivitetsplanen) tirsdag 20. Oktober. Rennesøy, kl. 09.30.

·        Styrets medlemmer tenker over hvor vi kan ha årsmøtet til neste styremøte.

 

Vedtak:

·        Audun og Stella vurderer påmeldingen til kirkeseminaret første uka i oktober, og sender eventuelt ut anbefaling til våre medlemmer at de bør informere/minne om seminaret.

·        Seminar om tung redning utsettes. Kan tidligst gjennomføres i feb-apr. 2010.

·        Nytt styremøte tirsdag 20. Oktober på Rennesøy kl. 09.30.

·        Styrets medlemmer tenker over hvor neste årsmøte kan arrangeres. Forslag presenteres på styremøte 20. Oktober 09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella/ Audun

 

 

Styret

Styret

Sak 11.04.09 Eventuelt

·        Det ble diskutert om det skal sendes regning for kontingent for de nyinnmeldte medlemmene fra Haugesund brannvesen. De nye medlemmene erstatter medlemmer som har pensjonert seg.

·        Rolf informerte om regnskapet pr. dags dato. Selv med manglende annonseinntekter, ser regnskapet bra ut.

·        Forespørsel om annonsering på hjemmeside.

Vedtak:

·        Medlemskap i RBL er personlig, selv om det som oftest er arbeidsgiver som betaler medlemskontigenten. Det må således sendes faktura for de nye medlemmene.

·        Dersom det er teknisk mulig å ha reklameannonsering på hjemmesiden til RBL, bør vi ha annonser av faglig type der.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf

 

 

Audun

 


Stella B. Falkeid
                                              Audun Matre              

leder                                                               referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann