Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lillehammer
Dato: 22.04.2009
 
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 22.april 2009

 

Tid:                 22.april 2009. kl. 0800-1200

Sted:               Radisson SAS, Lillehammer

 

Oppmøte:       Per Ole Sivertsen                 

                        Ståle Fjellberg                      

                        Stein Gjøsund                    

                        Nils-Erik Haagenrud            

                        Geir Johan Hanssen              
                        Dag Botnen                           
                        Eyvind Aakerman                  
                        Knut Birger Bakken             

 Forfall:            Jack Hatlen                           

                        Trygve Lennavik                    

                         

 Agenda

 

Sak 13/09       Felles møte med Oppland brannbefalslag for felles planlegging av Generalforsamling 2009.

                       

                        Knut Birger Bakken presentert planlagt gjennomføring av generalforsamling 2009.

·        Lav påmelding så langt men en forventer at dette vil tilta frem mot fristen som er 30.april.

·        25 utstiller har meldt seg, noen som er rekord for NBLF generalforsamling

·        10 personer fra Oppland Brannbefalslag som jobber med prosjektet

·        Møteleder under fagseminaret er Per Olav Stangejordet

·        Detaljert og omfattende program

·        Hotellet med sine fasiliteter og utstillingsområdet vil bli meget kompakt og oversiktlig. De ulike fasiliteter i hotellet innbyr og til at dette skal kunne bli et sosialt godt opplegg på alle måter.

 


Punkter som ble drøftet etter gjennomgangen:

 

·        Prøv å skaffe mer oppmerksomhet i profileringen ovenfor lokallagene vinklet mot den omfattende utstillingen

·        Kasserer må sjekke om lokallagene har betalt inn kontingent for å være stemmeberettiget og hvor mange mandater det enkelte lokallag kan stille med.

·        Gjester fra Norden betaler rom ved hotellet selv mens bespisning og utflukter  dekkes av NBLF under oppholdet.

·        Guttorm Libe er møteleder under generalforsamlingen

·        Husk: NBLF er 30 år i år.

 

 

Sak 14/09       Referat fra styremøte 11.02.09 og fra Nordisk Ledermøte 4 – 6.03.09.

·        Ingen merknader til referat fra styremøte 11.02.09.

·        Nils Erik orienterte fra Nordisk Ledermøte 4 til 6.mars.09.

o       Merk at nordisk utvekslingsprogrammet blir for befal

o       Danskene har utviklet nytt innsatsleder system

 

Sak 15/09       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

·        Nordisk utveksling program må følges opp

·        Brev til samferdsel dep. om telesikkerhet må følges opp, Geir J.

·        Stein har utarbeidet utkast for brev til DSB om sikkerhet med transport av radioaktivt avfall. Halden har en spesiell innsatsgruppe for innsats mot radioaktivt avfall som kan disponeres for hele Norge.

·        Boligalarm: Dom i saken er ventet når som helst.

 

Sak 16/09       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

·        Sambandsreglementet er under revidering

·        Fase 0 er 18 mnd. forsinket. Skal være opp å gå innen utgangen av 2009.

·        Fase 1 skal behandles av stortinget i 2010

 

Sak 17/09       Økonomi m/regnskap

·        Kontingent, Hordaland har ikke betalt. Vurderes strøket.

·        Annonser/profilering: Enovate har ikke betalt annonse tross gjentatt purringer både skriftlig og muntlig.

·        Regnskap for 2009 viser et driftsmessig overskudd på kr. 79.469

 

Dag B. gikk gjennom status for de ulike prosjektregnskap.

·        Problemstilling med MVA kompensasjon i forbindelse med innkjøp til eldreprosjekt. Det foreslås at faktura for innkjøpt utstyr sendes direkte til kommunene og netto utgiftsbeløp refunderes kommunen fra NBLF.

 


Sak 18/09       Eldreprosjektet – status

·        Informasjon om status i prosjektet er sendt kommunen.

·        Det er satt ev en restpott til fordeling dersom noen er utelat/avglemt

·        Eivind A. jobber med å innhente tilbud på de ulike deler

·        Dag B. har kontroll på økonomien

·        I løpet av mai 09 skal varer bestilles. 15000 batteri for levering i juni og resten på slutten av året.

·        De kommunale brannvesen blir brukt som kontaktpunkt mot kommunen

·        Evaluering fra den enkelte kommune om gjennomføring av eldreprosjektet må legges frem før midler utbetales.

·        Tromsø sliter med å få respons på prosjektet hos hjemmetjenesten

·        Det overveiende flertall av kommunen ser positivt på prosjektet og da spesielt de mindre kommunen hvor det er korte besluttingslinjer.

·        Vanntåke anlegg levers til en ca. pris på kr. 25.000 + mva

·        Trolig vil Gjensidige stiftelsen være positiv til en egen prosjektsøknad for vanntåkesystemer. NBLF utarbeider egen søknad for midler til vanntåke systemer.

·        Det inngås avtale om innkjøp av brannvarslingsutstyr for medlemmer mellom NBLF og Elotec

 

 

Sak 19/09       Generalforsamling – programarbeide m.m.

                        Ingen merknader til programmet.

 

Sak 20/09       Gjensidigeavtalen – revisjon, samt nytt vedlegg

                        Nils Erik orienterte.

 

Sak 21/09       Medlemskap CTIF

                        Nils Erik orienterte.

 

Sak 22/09       Merverdiavgift på røykdykkerbiler

Skattedirektoratet har gått ut med brev om at røykdykkerbiler ikke gis merverdiavgifts kompensasjon. Saken tas opp av NBLF og Jack H. utformere et brev til skattedirektoratet som en start på saken.

 


Sak 23/09       Orienteringssaker:

Her oppfordres de enkelte som er med i arbeidsgrupper etc. til å orientere om fremdrift og eventuelle endringer.

                        Høring sambandsreglement

                        Deltakelse i arbeidsgruppe ”savnet røykdykker”

 

·        Reisestipend. Kun en søker for 2009. Det har ikke vært en klar praksis på dekning av reise og oppholdsutgifter. For ettertiden dekkes reise og opphold etter selvkostprinsippet. Til neste styremøte tas det opp egen sak om reisestipend. Alternative reise- og fagmål diskuteres.

·        Nettsidene vurderes tilført muligheten for egen sider for lokallagene. Avventer svensk utprøving.

·        Deltakelse i utvikling av Norges Brannskole 23 og 24.juni. NBLF er invitert til å delta og stiller med 2 personer, Dag og Geir J.

·        Savnet røykdykker. Det har ikke vært noen prosses på utarbeidelse av prosedyre. Stein prøver å påvirke til å få fremgang i prosjekt arbeidet.

·        Tunnelgruppen. Det har så langt ikke vært noen samling og vi undersøker når vi kan få i gang prosjektet.

·        Grunnkurs i skogbrannslukking gjennomføres av Nils Erik H. og Dag B.

·        KBT. Planer om å få utgitt en fagordbok.

·        NBLF sine medlemmer i styret Norsk Brannvernforening har det vært lite info fra.

·        Ny stortingsmelding kommer i april. Forberedelse til diskusjon i neste styremøte.

 

Sak 24/09       Eventuelt.

 

·        Felles forståelse av organisering av skadested

Geir J. tok opp saken etter at en gjennom ulike typer fagsamlinger (spesielt TAS-kursene i regi av NLA) opplever en at politiet ikke deltar. Omfanget av fravær er økende. Dette er gjennomført over hele landet men kanskje i mindre grad i by områder hvor politiet har større ressurser å sette av til deltakelse.

Fraværet er bekymringsfullt ettersom politiet generelt ikke er med når nye redningstekniker og organiseringer introduseres.

Kan saken følges opp gjennom et prosjektarbeide?

 

·        Henvendelse fra Gjensidige om gjennomføring av skoleprosjektet.

Evind A. følger opp saken.

 

·        Fagplan for redningsdykkere

Stein G. orienterte.

 

Neste styremøte blir i forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 4.06.09.

 

Med hilsen

 

Geir Johan Hanssen

Styremedlem og referent i Trygve sitt fravære.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann