Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 01.09.2009
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 1. september 2009

 

Tid:                 1. september 2009. kl. 1000-1430

Sted:               Hovedbrannstasjonen i Oslo

 

Oppmøte:       Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Dag Botnen, Knut Birger Bakken og Tor Inge Henriksen,

Forfall:            Ståle Fjellberg, Stein Gjøsund og Eyvind Aakerman

 

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt til posten eventuelt og til orientering.

 

Sak 35/09       Referat fra styremøte 4-5.6.09 og Generalforsamling 6.6.09.

Det var merknad til hvem som hadde forfall. Det ble bemerket at Geir J Hanssen hadde forfall begge dager, ellers ingen merknader. POS rettet på referatet (som ligger på nett) med en gang.

 

Sak 36/09       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Nordisk utvekslingsprogram. Det er det svenske brannbefalsforbundet som skal arrangere første utvekslingsprogrammet. De har hatt utfordringer med at forrige leder, fratrer pga ny arbeidssituasjon. Ny leder er snart på plass. Utvekslingen kan både ha forebyggende og beredskapstemaer. NEH og Eyvind følger opp saken videre.

 

Hålogaland brannbefalslag, det har vært stille fra de siden generalforsamlingen. POS følger opp saken med kontakt til lederen.

 

Telesikkerhet – det har vært sendt brev til samferdselsdepartementet vedrørende telesikkerhet. Intet er hørt og NBLF legger saken død inntil videre.

 

Boligalarmsaken, Bjørn Bakkhaug arbeider med noen av vaktselskapene i sin region for å få til avtale. I st. melding nr 35, står det at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på forholdet mellom vaktselskapene og brannvesenet. NBLF v/NEH sender brev til Justisdepartementet og ber om at en slik arbeidsgruppe blir nedsatt snarest og at NBLF ønsker å ha en representant i denne arbeidsgruppen.

 

Merverdiavgift på utrykningskjøretøy – JH arbeider videre med saken.

 

Sak 37/09       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

DNK har nedsatt en arbeidsgruppe etter anmodning fra DSB. NBLF er anmodet om bistand. Det er ønskelig at heltids- og deltids brannvesen og nødsentraler er representert i arbeidsgruppa. Fra NBLF består gruppa av:

Dag Botnen, Hallingdal

Leif Johansen, Fredrikstad

Rigman Pends, Nødsentral

DB orienterte at det hadde vært ett møte i denne gruppen. Inntrykket er at det er vanskelig å få gjennomslag for NBLF sine meninger og ikke minst vanskelig å finne møte datoer som passer for alle. Det skal være nytt møte den 2.9.09.

 

Det er meldt om ytterligere forsinkelser i Fase 0.

 

Sak 38/09       Økonomi m/regnskap.

DB gjennomgikk regnskapet.

Vi holder oss godt innenfor budsjettet. NBLF har en sunn og god økonomi.

 

Det er opprettet et nytt regnskapsprosjekt for skoleprosjektet. Etter nytt vedlegg i Gjensidige avtalen, skal NBLF føre regnskap på skoleprosjektet, samt administrere ordningen med kjøp og distribuering av brosjyrer, diplomer, batteri, driftskostnader for vognene, samt betale ut kr 10,- for hver deltaker på skoleprosjektet til kretslagene.

Dette er en relativt stor administrativ jobb.  Stein Gjøsund skal koordinere skoleprosjektet for NBLF.

TL tar kontakt med Stein pr e-post og informerer. DB fører regnskapet.

 

DB informerte om økonomien i eldreprosjektet. Vi holder oss innenfor rammene.

 

RUU – stipend for 2010 er fordelt.

 

KBT – ingen aktivitet så langt.

 

Revidert budsjett – har minus på innbetalt kontingent på kr 32 000,-. DB følger opp dette.

 

Under punktet økonomi, ble også profileringsartikler tatt opp. Knut Birger sjekker opp hva som finnes på markedet. Han tar også kontakt med nettbutikken til NBLF, for sammenligning av priser.

 

Sak 39/09       Eldreprosjektet – status.

Eldreprosjektet går på ”skinner”, bortsett fra de mobile vanntåkeanleggene. NBLF har kjøpt 25 stk mobile vanntåkeanlegg av firmaet Vekos. Det har oppstått en problemstilling med montering og årlig kontroll av disse anleggene. Kostnadene for dette overstiger innkjøpskostnadene og enkelte kommuner har vegret seg for å ta imot anleggene. DB og Eyvind tar kontakt med Vekos for å få til en minnelig ordning, med for eksempel at det følger med et lite sertifiseringskurs for en montør i aktuelle kommune, som er tilstrekkelig for at driften av anleggene blir stabil.

 

NBLF har også søkt Gjensidige stiftelsen om ytterligere 3,8 mill for innkjøp av mobile vanntåkeanlegg.

 

Sak 40/09       Gjennomgang av RUU sine vedtekter.

DSB har meldt inn til NBLF at de ønsket noen endringer i vedtektene. DB fikk dette oppdraget. De endringer som han skisserte (viser til tidligere utsendt e-post fra DB) i pkt 4 og 7, ble vedtatt av styret.

 

NEH tar opp de vedtatte endringene i RUU, samt at NEH fletter inn det nordiske utvekslingsprogrammet, med forebyggende og beredskapstema, inn i vedtektene på neste møte i RUU.

 

En annen utfordring er manglende interesse for å søke på stipender.

 

DB sender e-post til landets brannsjefer for å prøve å kartlegge årsaken til denne manglende interessen.

 

Sak 41/09       Diskusjon for å innlemme 110 – forum, som en faggruppe i NBLF

110 – forumet har vært i kontakt med NEH for å diskutere en mulig innlemming av 110 – forum som en faggruppe i NBLF. NBLF er ofte involvert i høringsuttalelser som berører dette området sammen med 110 – forumet. De fleste av de som er i 110 – forumet er også medlemmer i NBLF.

 

Vedtak:

Styret ser positivt på forslaget og NBLF ønsker å tilrettelegge for at 110 – forum blir en egen faggruppe i NBLF, hvor en ser det som naturlig at ett av styrets medlemmer deltar.

 

Sak 42/09       Oppgavefordeling

Styremedlemmenes arbeids- og ansvarsområder ble fordelt, samt faste representasjoner.

 

Kontakt med lagene

Utover det ansvar leder og sekretær har, ble hvert styremedlem tildelt kretslag å ha oppfølgingsansvar overfor:

 

HEDMARK:                           Knut Birger Bakken

OPPLAND:                            Knut Birger Bakken

OSLO OG AKERSHUS:        Eyvind Aakerman

ØSTFOLD:                             Eyvind Aakerman

BUSKERUD:                          Dag Botnen

VESTFOLD:                           Dag Botnen

AGDER:                                 Ståle Fjellberg

TRØNDELAG:                       Trygve Lennavik

NORDLAND:                        Per Ole Sivertsen

HÅLOGALAND:                   Per Ole Sivertsen

POLAR:                                  Per Ole Sivertsen

TELEMARK:                          Dag Botnen

ROGALAND:                         Ståle Fjellberg

HORDALAND:                      Stein Gjøsund

SOGN OG FJORDANE:        Stein Gjøsund

MØRE OG ROMSDAL:        Trygve Lennavik

 

Arbeidsområder                                Kontaktpersoner i forbundsstyret

Gjensidigeavtalen:

Gjensidige sentralt                                Nils Erik Haagenrud/ Jack Hatlen/Trygve Lennavik

Eldreprosjekt                                       Ståle Fjellberg, Dag Botnen og Eyvind Aakerman

Skoleprosjekt                                      Stein Gjøsund

Aksjon boligbrann                               Knut Birger Bakken

Solskinnshistorier                                 Per Ole Sivertsen

 

Saksansvarlig i forbundsstyret

Internettredaktør                                  Per Ole Sivertsen

Reisestipend og utvekslingsutvalg         Nils-Erik Haagenrud og Guttorm Liebe

Brannvesenseminar                              Trygve Lennavik

Utdanning og opplæring heltid              Stein Gjøsund og Anne Hjort

Utdanning og opplæring deltid              Trygve Lennavik, Tor Inge Henriksen og Dag Botnen

Lover, forskrifter, standarder               Ståle Fjellberg og Jack Hatlen

Internasjonale kontakter                       Nils-Erik Haagenrud/ Jack Hatlen/ Trygve Lennavik

Nødnett og samband                           Eyvind Aakerman, Per Ole Sivertsen og Jack Hatlen

Kommunal kriseberedskap                  Stein Gjøsund og Ståle Fjellberg som vara

Seniorgruppe                                       Rolf Bernt Eide

Brannetterforskning                              Tor Inge Henriksen og Knut Birger Bakken

Utrykningskjøring                                Stein Gjøsund, Trond Sivertsen og Ove Frigstad

Brann og el                                          Dag Botnen og Knut Birger Bakken

 

Faste representasjoner:

Norges brannskoles klagenemd:

Jack Hatlen, varamann Stein Gjøsund

 

Norges brannskoles arbeidsgruppe for deltids utrykningsledere:

Trygve Lennavik

 

Norsk CTIF-komité:

Janne Hovdenakk

 

Norsk Brannvern Forening – rådet:

Per Ole Sivertsen, vara Knut Birger Bakken

 

Norsk Brannvern Forening - styret:

Jon Myroldhaug og vara Anne Hjort

 

Kollegium for brannfaglig terminologi (KBT):

Guttorm Liebe og Per Ole Sivertsen som IT-ansvarlig

 

FEU - den europeiske føderasjonen av brannbefalsforbund:

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik og Per Ole Sivertsen (Nordisk IT-kontakt)

 

International Association of Fire Chiefs :

Nils-Erik Haagenrud

 

Nordisk ledergruppe

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen og Trygve Lennavik

 

Nødnett – brukerbetaling

Jack Hatlen

 

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Knut Birger Bakken

 

Gruppen for håndslokkere

Knut Birger Bakken

 

Gruppen for vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg

Trygve Lennavik

 

Prosjektet ”Safehotel”:

Anne Hjort, Per Ole Sivertsen og Dag Botnen

 

Opplysningskontoret for sprinkleranlegg:

Trygve Lennavik

 

HSH

Tor Inge Henriksen og Stein Gjøsund

 

Seniorgruppen:

Nils-Erik Haagenrud tar kontakt med Rolf B Eide ang. Seniorgruppe.

CTIF: TL sender e-post til Janne Hovdenakk, med kopi til Odd Rød.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og gruppen for håndslokkere. TL sender e-post til Ulla i rådet.

 

Sak 43/09       Håndboken – fordeling av oppgaver:

POS ”syr” sammen dokumentet og sender det ut til styret for kvalitetssikring.

POS ordner med reklame og kap 1.

TL ordner med handlingsprogrammet m/endringer

TL ordner med vedtektene inkl endringer og kontingenten

NEH sender revidert Gjensidige avtale med vedlegg

POS reviderer Solskinnshistoriene

NEH reviderer FEU sidene

POS reviderer FEU prosjektene

POS oppdaterer hjemmesidene

TL oppdaterer møter og tillitsmenn

TL oppdaterer æredsmedlemmer

TL oppdaterer utmerkelser

TL stryker siden ”vi minner om”

 

Sak 44/09       Seniorgruppe.

NEH tar kontakt med Rolf B Eide som får et mandat til å i gang sette arbeidet med egen Seniorgruppe i NBLF.

 

Sak 45/09       Landsrådsmøte/Jubileumsmarkering.

Det ble sett ned program komité:

Eivind Aakerman, Knut Birger Bakken, Jack Hatlen

 

Sak 46/09       FEU-møte i Norge 2012

POS hadde lagt frem forslag på FEU møte i Ostrava om at Norge kunne arrangere FEU møte i 2012, med forutsetning om styrets godkjenning.

 

Styre mente det var litt for tidlig, med tanke på at vi arrangerte FEU møte i 2006. Det ble foreslått at vi kan arrangere FEU møte i 2014.

 

Sak 47/09       Høringssvar ang rapporten om felles nødnummer og nødsentraler.

Det ble en heftig debatt rundt utkastet til POS.

 

Konklusjonen ble at POS sender e-post til medlemmene med relevante spørsmål om hvilken tjeneste brannvesenet vil ha.

 

Sak 48/09       Orienteringssaker:

JH – har ikke avholdt møte m/brannvernforeningen ang statistikk, det samme gjelder uniformsreglement.

TL – informerte om Kirkeseminarene og Brannvesenseminarene.

POS – Solskinnshistorier, POS er bekymret for den manglende interessen for registrering av nye historier.

 

Sak 49/09       Eventuelt:

Dialogmøte med DSB, NEH informerte om at det blir dialogmøte i desember 09 eller januar 2010. NEH oppfordret styre til å komme med innspill til møtet.

 

Neste styremøter:

20.10.09, kl 1000, Oslo hovedbrannstasjon

3.12.09, Thon hotell Halden kl 1800, i forbindelse med Landsrådsmøte og Jubileumsmarkeringen.

 

Med hilsen

 

Trygve Lennavik

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann