Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lillehammer
Dato: 04.06.2009
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 4. og 5. juni 2009

 

Tid:                 4. juni 2009. kl. 1700-1900

                                5. juni 2009. kl. 0800-0930

Sted:               Radisson SAS, Lillehammer

 

Oppmøte:       Jack Hatlen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Stein Gjøsund, Nils-Erik Haagenrud, Dag Botnen, Eyvind Aakerman, Knut Birger Bakken, Trygve Lennavik.

For øvrig møtte:

                        Ingar Gjesmoe

 

Forfall:            den 4. juni:

                        Trygve Lennavik

                        Nils-Erik Haagenrud

Geir Johan Hanssen

 

                        den 5. juni:

Geir Johan Hanssen

                        Knut Birger Bakken

 

Ingar Gjesmoe var anmodet om å delta i styremøtet i forbindelse med gjennomføring av generalforsamlingen. Det ble akseptert at Ingar kunne delta i hele møtet og ha talerett. I tillegg ble Ingar anmodet om å skrive referatet fra møtet.

 

Selve styremøtet 4. juni ble ledet av Jack Hatlen. Den 5. juni var det Nils Erik Haagenrud som ledet møtet og det var sak 33/09 og 34/09 som ble behandlet.

 

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt til posten eventuelt og til orientering.

 

Forøvrig var det følgende

 

Agenda:

 

Sak 25/09       Referat fra styremøte 21.-22.04.09.

Ø      Det var merknad til sak 17 hvor det sto henvist til Hordaland. Det rette skal være Hålogaland. Referatet rettes på dette punktet. For øvrig ingen merknad.

 

Sak 26/09       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Ø      Nordisk utvekslingsprogram er fulgt opp videre. Dette skal rettes mot brannbefal og ikke mot konstabler. Saken skal følges opp videre og forberedes av Geir J. H. og Eyvind Aa.

Ø      Hålogaland brannbefalslag arbeider nå aktivt for reetablering. De skylder kontingent for tre år, men styret besluttet å stryke den skyldige kontingenten.

Ø      Brev til samferdselsdepartementet vedrørende telesikkerhet må følges opp. Geir J. H. er ansvarlig.

Ø      Brev til DSB om sikkerhet med transport av radioaktivt avfall. Stein er ansvarlig og har sendt brevet.

Ø      Boligalarmsaken. Dom har falt. Kommunene tapte. Saken vil bli fulgt opp. Se sak 33/09.

Ø      Merverdiavgift på røykdykkerbiler. I utgangspunktet var det kun snakk om røykdykkerbiler, men Jack H. som er ansvarlig vil utvide henvendelsen til Finansdepartementet slik at det skal omfatte samtlige registrerte utrykningsbiler i brannvesenet. Det vil bli henvist til tilsvarende system som de har i Finland, Sverige og Danmark.

 

Sak 27/09       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Ø      DNK har nedsatt en arbeidsgruppe etter anmodning fra DSB. NBLF er anmodet om bistand. Det er ønskelig at heltids- og deltids brannvesen og nødsentraler er representert i arbeidsgruppa. Etter anbefaling fra NBLF består gruppa bl.a. av:

-         Dag Botnen, Hallingdal

-         Leif Johansen, Fredrikstad

-         Rigman Pends, Nødsentral

Ø      Videre orienterte Eyvind Aa. om at radiosamarbeidet over landegrensene skal vurderes nærmere. I denne anledning skal det gjennomføres et møte i Strømstad i uke 24. Eyvind Aa. følger opp saken videre.

 

Sak 28/09       Økonomi m/regnskap.

Ø      Dag B. gjennomgikk regnskapet slik det skal fremlegges for generalforsamlingen. Det viser at enkelte kretslag har innbetalt kontingenten seinere enn reglene tilsier. Dette tas opp under vurdering av stemmeretten på generalforsamlingen. Til disposisjon for eldreprosjektet står det 2.110.869,50.

 

Sak 29/09       Eldreprosjektet – status og avtale med Elotec.

Ø      Det vises til behandlingen under sak 18/09 i forrige styremøte. Ståle F. vil gjennomføre et møte i styringsgruppen for å bestemme hvordan midlene skal fordeles innenfor den økonomiske rammen. Ansvarlige fra NBLF er Dag B., Eyvind Aa. og Ståle F.

Ø      Det vil bli orientert nærmere om saken på generalforsamlingen til NBLFs delegater.

 

Sak 30/09       Forespørsel fra DSB om å være teknisk arrangør av brannvesenseminar.

Ø      Den 24. mai 2009 mottok NBLF en henvendelse fra DSB der det klart ønskes fortsatt hjelp til praktisk gjennomføring av brannvesenseminar 2009. Seminarene ønskes gjennomført fem steder i Norge. Det er derfor nødvendig for NBLF å sørge for at arrangørlag samarbeider om gjennomføringen.

Ø      Det ble pekt på at lunsjgodtgjøringen kan skape vanskeligheter enkelte steder i landet. Godtgjørelsen arrangørlagene får av DSB må drøftes videre. Det vises til beskrivelsen av prosedyrer, regler og satser som er datert 22. mai 2009.

Ø      Trygve L. og Stein G. oppnevnes som ansvarlige og skal diskutere prisgodtgjøring i forhold til arrangørstedene med DSB og avklare mulig kretslagssamarbeid.

 

Sak 31/09       Generalforsamlingen 2009 – praktiske avklaringer.

Ø      Under generalforsamlingen vil det bl.a. bli orientert nærmere om Eldreprosjektet (v/Ståle F.), om RUU (v/Guttorm L.) om Safe Hotel og Solskinnshistorier (v/Per Ole S.) og om Nasjonalt redningsråd (v/Nils Erik H.).

Ø      Forslag til valg av dirigent: Guttorm Liebe

Ø      Forslag til valg av sekretær: Ingar Gjesmoe

Ø      Forslag til valg av redaksjons- og pressekomite: Trygve Lennavik og Jack Hatlen

Ø      Forslag til protokollunderskrivere: Nils Ove Sollid og Leif Atle Træland.

Ø      Nils Erik Haagenrud orienterer om beretningen, fastsettelse av kontingent og handlingsprogrammet og til slutt forslag til ny valgkomite.

Ø      Dag Botnen orienterer om regnskap og budsjett.

Ø      Guttorm Liebe orienterer om innkomne saker.

Ø      Bjørn Bakkhaug legger frem valgkomiteens forslag til nytt styre og revisorer.

 

Sak 32/09       Avtale datoer for nye styremøter.

Ø      Saken behandles først i neste styremøte etter at nytt styre er valgt av generalforsamlingen.

 

Sak 33/09       Orienteringssaker:

Til møtet var de enkelte ansvarlige i arbeidsgrupper etc. oppfordret til å orientere om fremdrift og eventuelle endringer.

Ø      NBLF, 110-forum, fylkesberedskapenes arbeidsutvalg, Fagforbundet, BTY og KS er invitert til å delta i en referansegruppe for forenkling av regelverket. Som NBLFs representant er Jack Hatlen oppnevnt.

Ø      Stortingsmelding nr. 35 (2008 – 2009) ”Brannsikkerhet”. NBLF har oversendt sin uttalelse til Forsvarskomiteen.

Ø      Forskrift om utrykningskjøring har vært til høring. NBLF har sendt høringssvar. Kopi av svaret skal sendes styremedlemmene.

Ø      Pilotkurs EIS på Starum ble gjennomført av NBSK med Dag Botnen og Nils Erik Haagenrud som to av flere instruktører på Starum. Det var 18 deltakere. Erfaringen er at vi er på rett vei. Kurs og kursform er på plass. Det er kun behov for noen mindre kosmetiske justeringer.

Ø      Deltidsreformen. NBLF er gjort oppmerksom på at brannskolen mangler midler til å gjennomføre nye grunnkurs for deltidsansatte resten av 2009 og i første kvartal 2010. NBLF følger opp saken. Trygve Lennavik er ansvarlig for å sende en skriftlig henvendelse til brannskolen.

Ø      RUU – Reisestipend. NBLF foreslår og RUU avgjør. Enkelte ganger kan det se ut som potensielle kandidater ikke ”gidder” søke. Årsaken kan være at de kvier seg for etterarbeidet. Det er imidlertid viktig at kandidater søker og ikke utpekes. Til neste møte lager Dag B. et forslag til bl.a. endring av vedtektene. NEH fremmer NBLFs forslag i samråd med styret.

Ø      Dom har falt i saken om boligalarm. Avgjørelsen gikk ikke kommunenes vei. Avgjørelsen betyr at når brannvesenet reiser til et alarmsted etter mottatt alarm er det brannvesenet som skal dekke kostnadene. En løsning kan være at brannvesenet tar automatalarmer til orientering men bare reiser når det er en bestilling.

Ø      Utfasing av ISDN pak vil medføre ekstra investeringsutgifter og driftsutgifter for de fleste kommunene. Det er i den sammenheng viktig at investeringene blir gjort i hht. Offentlige anskaffelser og hvis 110-sentralene skal besørge felles innkjøp at kommunene har gitt nødvendig fullmakt til det. En større felles anskaffelse kan også bli oppfattet som et enkeltstående prosjekt og kanskje må utlyses på EØS-markedet. NBLF vil gjøre 110-sentralene oppmerksom på disse eventuelle problemstillingene.

 

Sak 34/09       Eventuelt.

Landsrådsmøte 2009.

I slutten av november 2009 planlegges møtet gjennomført i Halden. NBLF skal markere at det er 30 år siden forbundet ble stiftet. Landsrådsmøtet kan begynne med et fagseminar, deretter et kort landsrådsmøte og avsluttes med en jubileumstilstelning.

 

 

Med hilsen

 

Ingar Gjesmoe

Referent i Trygve sitt fravære og etter styreanmodning

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann