Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lillehammer
Dato: 06.06.2009
 

REFERAT FRA NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND’S GENERALFORSAMLING 2009 AVHOLDT PÅ LILLEHAMMER DEN 6. JUNI 2009.

 

1.         Åpning.

 

Kl. 13:30 åpnet Nils Erik Haagenrud den 15. generalforsamlingen siden Norsk Brannbefals Landsforbund ble stiftet, den 17. mars 1979. Han ønsket alle velkommen til en vellykket generalforsamling, rettet en velfortjent takk til Oppland brannbefalslag for arrangementet og ønsket spesielt velkommen til Odd Rød fra Gjensidige. Han foreslo at Odd Rød skulle gis talerett. Dessuten orienterte han om en del av oppgavene som NBLF har vært opptatt av i perioden og aktivitetsnivået. Han erklærte generalforsamlingen 2009 for åpnet.

 

Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:

 

Innkalling og sakslisten til generalforsamlingen godkjennes.

Odd Rød gis talerett.

 

2.         Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon.

Konstituering. Fastsettelse av møte- og valgreglement.

 

Trygve Lennavik foretok opprop av styrerepresentantene og av kretslagenes

delegater.

 

Nils Erik Haagenrud orienterte om at det er vedtektsbestemt at kontingent for medlemmer som er registrert pr. årsskiftet skal være betalt inn til forbundsstyret innen 1. april. Noen lokallag har foretatt innbetalingen noe seinere men før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble forespurt om de ville akseptere at alle som hadde betalt inn sin kontingent før generalforsamlingen kunne få stemmerett.

 

Nils Erik Haagenrud viste så til møte- og valgreglementet som står omtalt i Håndboka og orienterte om at dette vil bli fulgt.

 

Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:

 

Generalforsamlingen aksepterer at alle lokallagene som har gjort opp sin kontingent før generalforsamlingen, skal ha stemmerett.

 

Styret utgjorde 8 stemmeberettigede og delegatene 30 stemmeberettigede, til sammen 38 stemmeberettigede.

 

Møte- og valgreglementet slik det står i Håndboka skal følges.

 

3.         Valg av dirigent, sekretær, to medlemmer av redaksjons- og pressekomité, to representanter som sammen med lederen skal underskrive møteprotokollen.

 

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen:

 

Dirigent: Guttorm Liebe, Telemark 

Sekretær: Ingar Gjesmoe, Buskerud

Redaksjons- og pressekomité: Trygve Lennavik og Jack Hatlen fra styret.

Protokollsunderskrivere: Nils Ove Sollid, Polar brannbefalslag og Leif Atle Træland, Hordaland brannbefalslag

 

4.         Beretning for siste toårs periode 2007 – 2009.

 

Nils Erik Haagenrud gjennomgikk beretningen. Beretningen er et fyldig dokument. Ved gjennomgangen ble den vist på storskjerm. 

 

Det nordiske og europeiske samarbeidet ble trukket frem samt styrerepresentantenes innsats og samarbeid de siste to årene.

 

Nils Erik Haagenrud beklaget at beretningen så langt manglet opplysninger om at Guttorm Liebe også er utnevnt som æresmedlem av FEU. Beretningen skal derfor rettes.

 

NBLFs styre anbefaler at beretningen for perioden 2007 – 2009 godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

 

Generalforsamlingen forutsetter at den skriftlige beretningen justeres slik at Guttorm Liebes æresmedlemskap i  FEU blir tatt med i den skriftlige delen. For øvrig tas beretningen for perioden 2007 - 2009 til underretning.

 

5.         Regnskap med revisorenes bemerkninger for siste 2-års periode.

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Dag Botnen. Revisorenes påskrift foreligger. Revisorene hadde ikke merknader til regnskapet og anbefalte dette godkjent.

 

NBLFs styre anbefaler at regnskapet godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig uten styrets stemmer, følgende:

 

Regnskap for 2007og 2008 godkjennes.

 

6.         Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer.

 

NBLFs styre viser til at det har innkommet to forslag til saker fra lagene Østfold og Rogaland. Begge forslagene gjelder kontingent for pensjonister. Styret anser det som riktig å avklare forslagene før generalforsamlingen fastsetter kontingenten. Forslagene fører til vedtektsendring dersom de vedtas.

 

Forslag til vedtektsendring skal være styret i hende minst 6 uker før generalforsamling. Forslagene fra Østfold og Rogaland har kommet til styret seinere, men styret ønsker likevel å legge dem frem for generalforsamlingen for avgjørelse.

 

Styret foreslår at generalforsamlingen aksepterer at forslagene fremmes for behandling.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

 

Generalforsamlingen godkjenner å behandle forslagene fra Østfold og Rogaland brannbefalslag.

 

Østfold brannbefalslag foreslår at styret i NBLF vurderer kontingentene for pensjonister og om disse i sin helhet skal tilfalle lokallagene.

 

Østfold orienterte nærmere om sitt forslag og siden også forslaget til Rogaland brannbefalslag var kjent, endret Østfold brannbefalslag sitt forslag til:

 

Østfold brannbefalslag tilslutter seg Rogalands forslag men ber styret i NBLF se på hvordan pensjonister kan engasjeres mer i fremtiden, noe som også er i tråd med handlingsprogrammet for 2009 – 2010.

 

Deretter presenterte Rogaland brannbefalslag sitt forslag. Rogaland brannbefalslag foreslår en tilføyelse i §5.1:

 

Pensjonister betaler halv kontingent av vanlig medlem.

 

Styret for NBLF anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

 

Pensjonister betaler halv kontingent av vanlig medlem.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

 

§ 5.1 i vedtektene tilføyes setningen – Pensjonister betaler halv kontingent av vanlig medlem. Generalforsamlingen ber for øvrig styret se nærmere på hvordan pensjonister kan engasjeres mer i fremtiden

 

Med bakgrunn i dette fremmer styret i NBLF følgende forslag til kontingent for neste periode:

 

Kontingent til forbundsstyret for enkeltmedlemmer settes til kr. 200,- pr. år. Kontingent til forbundsstyret for pensjonister settes til kr. 100,- pr. år. Kontingent til forbundsstyret for institusjonelle støttemedlemmer settes til kr. 300,- pr. år.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

 

Kontingent til forbundsstyret for enkeltmedlemmer settes til kr. 200,- pr. år. Kontingent til forbundsstyret for pensjonister settes til kr. 100,- pr. år. Kontingent til forbundsstyret for institusjonelle støttemedlemmer settes til kr. 300,- pr. år. Aktivitetsnivået legges på dagens nivå.

 

7.         Budsjett for perioden 2009 – 2011.

 

Dag Botnen orienterte om budsjettforslaget og at forholdet rundt pensjonister er vurdert av styret, men budsjettet ønskes ikke justert før en får mer erfaring.

 

NBLFs styre anbefaler at budsjettene for 2010 og 2011 godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

 

Generalforsamlingen godkjenner budsjettforslag for 2010 og 2011.

 

8.         Handlingsprogram for kommende periode.

 

Leder Nils-Erik Haagenrud orienterte om viktigheten av å fremlegge budsjett og handlingsprogram. Han gjennomgikk alle satsningsområdene slik de er omtalt i Handlingsprogrammet og pekte spesielt at styret skal pleie kretslagene i perioden som kommer.

 

I kommentar under debatten fremkom ønske om at det i handlingsprogrammet også tas inn forholdet til pensjonister.

 

Sivilforsvarets ressurser og ressursbruk ble også omtalt.

 

NBLFs styre anbefaler at handlingsprogrammet for perioden 2009 til 2011

godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

 

Handlingsprogrammet justeres i forholdet til aktiviteter for og kontakt med pensjonister og generalforsamlingen ber styret vurdere om ett av styremedlemmene kan få dette som spesielt ansvarsområde. For øvrig godkjennes handlingsprogrammet for perioden 2009 – 2010.

 

9.         Innkomne saker.

 

Som nevnt under pkt. 6 er det innkommet to saksforslag. Disse er ferdig behandlet. Andre forslag foreligger ikke.

 

10.       Valg.

 

Valgkomiteen ved Bjørn Bakkhaug som leder, informerte om at valgkomiteen hadde bestått av Jan Kongsvik og Bjarne Vikshåland i tillegg til han selv. Han delte ut og presenterte valgkomiteens forslag.

 

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til verv som styrerepresentanter, vararepresentanter og revisorer:

 

Leder: Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag

Nestleder: Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag

Sekretær: Trygve Lennavik, Møre og Romsdal brannbefalslag

Kasserer: Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag

Styremedlem: Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag

Styremedlem: Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag

Styremedlem: Lars Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag

Styremedlem: Eivind Aakerman, Østfold brannbefalslag

Styremedlem: Knut Birger Bakken, Oppland brannbefalslag

 

1. vararepresentant: Anne Hjort, Oslo og Akershus brannbefalslag

2. vararepresentant: Ove Frigstad, Agder brannbefalslag

3. vararepresentant: Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag

4. vararepresentant: Tor Inge Henriksen, Rogaland brannbefalslag

5. vararepresentant: Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus brannbefalslag

 

Revisor: Magne Johannessen og Nils Kristiansen

 

Møtedirigenten gjennomgikk valgreglementet og opplyste at dette ville bli fulgt under valget i samsvar med tidligere vedtak i generalforsamlingen.

 

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen til styret:

 

Leder: Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag

Nestleder: Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag

Sekretær: Trygve Lennavik, Møre og Romsdal brannbefalslag

Kasserer: Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag

Styremedlem: Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag

Styremedlem: Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag

Styremedlem: Lars Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag

Styremedlem: Eivind Aakerman, Østfold brannbefalslag

Styremedlem: Knut Birger Bakken, Oppland brannbefalslag

 

1. vararepresentant: Anne Hjort, Oslo og Akershus brannbefalslag

2. vararepresentant: Ove Frigstad, Agder brannbefalslag

3. vararepresentant: Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag

4. vararepresentant: Tor Inge Henriksen, Rogaland brannbefalslag

5. vararepresentant: Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus brannbefalslag

 

Revisor: Magne Johannessen Vestfold brannbefalslag og

Nils Kristiansen, Oslo og Akershus brannbefalslag

 

NBLFs styre foreslår følgende valgkomité:

 

Medlem: Bjørn Bakkhaug – Oslo og Akershus brannbefalslag

Medlem: Nils Ove Sollid - Polar brannbefalslag

Medlem: Guttorm Liebe – Telemark  brannbefalslag

 

Medlemmene velger selv leder.

 

 

Følgende ble enstemmig valgt inn som valgkomité av generalforsamlingen:

 

Medlem: Bjørn Bakkhaug – Oslo og Akershus brannbefalslag

Medlem: Nils Ove Sollid – Polar brannbefalslag

Medlem: Guttorm Liebe – Telemark brannbefalslag

 

11.       Avslutning.    

 

Møtedirigent Guttorm Liebe takket delegatene for et godt møte.

 

Leder Nils-Erik Haagenrud lukket formelt generalforsamlingen kl. 14:50 og takket arrangørene, gammelt og nytt styre, dirigenten og sekretæren. Til slutt takket han alle delegatene for tilliten.

 

 

Ingar Gjesmoe                         Nils-Erik Haagenrud

Møtesekretær                          leder

 

Nils Ove Sollid,                       Leif Atle Træland

Polar brannbefalslag                Hordaland brannbefalslag

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann