Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 30.01.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ SCANDIC HOTEL ST. OLAV I OSLO DEN 30. OG 31. JANUAR 2003.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svenn Haugen, Per Olav Stangjordet, Bjarne Vikshåland, Per Ole Sivertsen, Anne Hjort og Ingar Gjesmoe

Rolf Hermansen og Svein Arne Jerstad hadde meldt fravær. Vararepresentanter var innkalt og Anne Hjort møtte.

Guttorm Liebe åpnet møtet som startet kl. 1600 den 30. og som varte til kl. 1900. Den 31. januar fortsatte møtet fra kl. 0900 til kl. 1400.  Under første del av møtet den 31. januar deltok i tillegg Odd Rød fra Gjensidige NOR Forsikring.

Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt til orientering og under eventuelt. Arbeidsutvalgets saker som var registrert pr. 18. januar 2003 var oversendt styremedlemmene. Sakene som ble behandlet var:

Sak 01/03 Referat fra styremøte 5. desember 2002.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 02/03 Referat fra landsrådsmøtet 5. desember 2002.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 03/03 Avtalen med Gjensidige NOR Forsikring.
Saken ble behandlet sammen med sak 04/03, (Solskinnshistorie). Det ble opplyst at kontaktpersonene som lokallagslederne trenger i sitt videre arbeid nå er lagt ut på nettet av Gjensidige NOR. Styret diskuterte avtalen og oppsummerte følgende:
• Alle lokallagsledere oppfordres til å kontakte de nærmeste kontaktpersonene i Gjensidige NOR.
• Lokallagslederne oppfordres til å invitere kontaktpersonene i Gjensidige NOR til alle arrangementer/møter som går i lokallagets regi.
• Alle lokallagsledere oppfordres til å kartlegge forebyggende materiell som Gjensidige NOR disponerer, som biler, øvelsesvogner, tilhengere osv. Avtale om bruk av materiellet bør lokallagene behandle på årsmøtene sine i 2003.
• Når et lokallag inngår lokal avtale med Gjensidige NOR skal kopi av avtalen sendes NBLF v/sekretær Ingar Gjesmoe.
• 1. desember bør alle brannvesen i Norge forberede seg på aktivitet – røykvarslerdagen.
• Lokallagslederne oppfordres til å melde inn solskinnshistorier på NBLFs nettsider.
Vedtak: Styret slutter opp om aktivitetene som står omtalt og oppfordrer alle lokallagslederne til å gjøre det samme samt følge avtalen med Gjensidige NOR Forsikring i samsvar med informasjonen som ble gitt i landsrådsmøtet 5. desember 2002.
 
Sak 04/03 Solskinnshistorier.
Vedtak: Styret oppfordrer lokallagene til å gå aktivt ut å få registrert alle solskinnshistorier i alle landets brannvesen.
 
Sak 05/03 Regnskap.
Kasserer har utarbeidet regnskap for 2002. Dette ble drøftet.
Vedtak: Regnskap for 2002 tas til etterretning.
 
Sak 06/03 Budsjett 2003.
Det er nødvendig å revidere budsjettet for 2003 fordi den økonomiske situasjonen er vesentlig endret siden denne ble behandlet av Generalforsamlingen 2001. Så vel inntektene som utgiftene må justeres opp. Bl.a. må det vurderes om NBLF kan stille økonomisk garanti for FireSafe Europe som skal arrangeres i Danmark i 2003. Dersom samtlige nordiske land kan garantere for inntil kr. 50.000,- er arrangementet mulig å gjennomføre.
Vedtak: Budsjettet for 2003 justeres og fremlegges for behandling i neste styremøte. Under forutsetning at de andre nordiske land garanterer for inntil kr. 50.000,- for gjennomføring av FireSafe Europe i 2003, kan NBLF gjøre det samme.
 
Sak 07/03 Beretning for perioden 2001 – 2003.
Forslag til beretning for perioden har Guttorm Liebe utarbeidet og sendt på høring til styremedlemmene. Enkelte justeringer er foretatt. Dessuten mangler kommentarer fra er par styremedlemmer. Når disse mottas  av Guttorm Liebe vil beretningen bli justert og sendt til alle styremedlemmene på en kort høringsrunde. Hvis innsigelser ikke innkommer, skal saken sendes fra sekretær til alle lokallagsledere som dokument til Generalforsamlingen 2003.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
 
Sak 08/03 Handlingsprogram 2003 – 2005.
Guttorm Liebe har utarbeidet utkast til handlingsprogram. Utkastet ble gjennomgått og det ble bl.a. pekt på at ambisjonsnivået var noe oppjustert p.g.a. bedre økonomi. Dog er det også sett på hvilke praktiske muligheter NBLFs styre har til å få gjennomført prosjekter. Dannelse av egen bilkomité tas ut av handlingsprogrammet.
Vedtak: Forbundsstyret vedtar enstemmig arbeidsutvalgets forslag til handlingsprogram med endring om bilkomité.
 
Sak 09/03 Budsjett 2003 – 2005.
Forslag til budsjett ble gjennomgått. Enkelte justeringer ble anbefalt for begge årene ved at utgiftene økes og overskuddene reduseres.
Vedtak: Guttorm Liebe melder endringene til kasserer. Budsjettet justeres og oversendes sekretær for utsending sammen med andre papirer til Generalforsamlingen.
 
Sak 10/03 Læreplanutvalget – forebyggende kurs.
NBLF har mottatt invitasjon fra Norges brannskole om å oppnevne en representant til prosjektet sammen med DBE, NKF og BTY. Frist for tilbakemelding er 14. februar 2003.
Vedtak: NBLF oppnevner Per Ole Sivertsen til å sitte i læreplanutvalget – forebyggende kurs. Sekretær tilskriver NBS om dette.
 
Sak 11/03 Deltidsbrannmannsopplæringen
Bjarne Vikshåland orienterte om saken og bl.a. at nå er opplæringen i ordinær drift ved skolen. Stor utfordring er det å få søkere nok.
Vedtak: NBLF ser det som naturlig at saken nå "roes ned". Imidlertid skal fortsatt Bjarne Vikshåland være NBLFs mann og som overvåker saken.
 
Sak 12/03 Forsikringsordningen.
Det ble drøftet om medlemmer av NBLF kan stilles til ansvar under øvelser eller aksjoner som forbundet arrangerer.
Vedtak: Forholdet tas opp med Gjensidige NOR for nærmere avklaring både hva angår ansvar, mulig forsikring og pris.
 
Sak 13/03 Sprinklersekretariat.
Ingar Gjesmoe deltok på et orienteringsmøte om saken som Finansnæringens hovedorganisasjon tok initiativet til sammen med Norsk Brannvern Forening. I tillegg deltok bl. a. Odd Rød fra Gjensidige NOR Forsikring i samme møte. Styret i NBLF ble orientert nærmere.
Vedtak: Forslaget støttes av NBLF. Ingar Gjesmoe oppnevnes til å sitte i prosjektstyret til sprinklersekretariatet.
 
Sak 14/03 NBLFs representasjon i RVR-styret.
Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) har reist problemstillingen med at bl.a. NBLF sitter i RVR-styret. Det er 15 år siden RVR ble etablert, og NBLF konstaterer at det så absolutt "er på skinner".
Vedtak: NBLF har ingen motforestilling til at styresammensetningen i RVR-styret endres slik som beskrevet i brev datert 13. januar 2003 fra FNH.
 
Sak 15/03 FireSafe Europe'03.
Arrangementet planlegges høsten 2003 i Danmark. Det er beregnet at arrangementet skal "lønne seg", men hvis det likevel skulle vise seg at resultatet blir underskudd er det viktig at alle de nordiske landene er solidariske. Det er også viktig at NBLF stiller opp mannsterke under arrangementet.
Vedtak: Under forutsetning at de andre nordiske land minst bidrar med tilsvarende beløp som NBLF gir, fastsetter NBLF garantibeløpet til kr. 50.000,-.
 
Sak 16/03 Nasjonale prosjekter.
Det ble diskutert hvilke nasjonale prosjekter som er viktige i neste periode. Prosjektene var:
• Historisk utvalg - følges opp videre
• Brannfaglig terminologi - følges opp videre
• Bilkomite - utsettes
• Organisering på skadested/TETRA - utsettes
• Konkurranse sammen med Gjensidige - utsettes
Vedtak: Styret i NBLF tar prosjektene samt aktivitetsnivået til orientering. Når det gjelder historisk utvalg og gjennomføring av 25-års jubileet tas saken opp i neste styremøte for nærmere avklaring når det gjelder økonomien.

Sak 17/03 Vedtektsendring.
Styret har tidligere vurdert forslag om å redusere antall styremedlemmer, særlig av hensyn til økonomien. I tillegg har det kommet skriftlig forslag fra Hordaland brannbefalslag om endringer som bl.a. gjelder æresmedlemmer, støttemedlemmer og kontingent. Tidligere styreforslag og forslagene fra Hordaland ble drøftet.
Vedtak: Styret ønsker ikke lenger å foreslå endring av antall styremedlemmer.
Når det gjelder forslagene fra Hordaland brannbefalslag, støtter styret alle.

Sak 18/03 Orienteringssaker
1. If-vognene – prosjektet er avsluttet.
2. Generalforsamlingen 2003 – formell innkalling er sendt.
3. Kommunalteknikk 2003 – program er fredig.
4. TETRA – NBLFs policy.
5. Samordning av kart- og ressursregistre.
6. Internasjonalt 2003 – nordiske ledermøter, årsmøter og FEU-møter.
7. Internasjonale prosjekter – Safety Hotels, FEU Care og vokabular-prosjektet.
8. Stortingsmelding nr. 17 – meldingen om statlig tilsyn som bl.a. omtaler lokalisering av DSB til Tønsberg og endring av klageadgang i fremtiden.
9. Rapporter etter Trondheimsbrannen – foreligger både fra BE og DBE.
10. IUA – forholdet Kystverket/Sjøfartsdirektoratet kan komme som et fremtidig tema. Det er viktig at ikke "alt" fremover skal vinkles for direkte mot sjø.

Sak 19/03 Eventuelt.

1. Neste styremøte:
Vedtak: På hovedbrannstasjonen i Oslo torsdag 27. mars 2003 kl 1200.

2. Styremedlemmer og kontroll av data som ligger på nettet.
Alle styremedlemmer oppfordres til å kontrollere de data som er lagt inn om den enkelte på NBLFs nettsider.
Vedtak: Saken tas til orientering.

3. Generalforsamlingen 2003.
Styremøte begynner kl. 1700 dagen før Generalforsamlingen. Enkelte saker må være ferdigbehandlet i tidligere styremøte. Dette gjelder forslag til kontingent, eventuelle vedtektsendringer og orientering om Gjensidige-avtalen.
Oversikt over styremedlemmer og hvem som møter fra valgkomiteen sender sekretær samlet til kretslaget. Når alle påmeldinger foreligger må styret foreslå ordstyrer og enkelte andre iflg. vedtektene.
Vedtak: Saken tas til orientering.

4. Forslag fra Rogaland om å vurdere forhodet medlem og støttemedlem på nytt
Vedtak: Styret aksepterer at allerede inngåtte medlemskap vurderes lempelig slik Rogaland brannbefalslag anmoder om.

5. Forslag fra Rogaland brannbefalslag om utredning om påskjønnelse.
Vedtak: Saken oversendes lokallagene til uttalelse slik Rogaland brannbefalslag foreslår.


Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann