Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Ålgård
Dato: 04.06.2009
 

Sted:    Ålgård brannstasjon

Tid:        04.06.09 kl. 10.00 – 14.00


Disse møtte: Stella, Odd, Audun, Leiv S., Bjørn Tore

Disse meldte forfall: Kjetil, Rolf B.

 

Sak

Ansvar

01.03.09 Referat RBL-styremøte 28.04.09

Sak 02.02.09:

Noen saker som ikke er ferdig behandlet, disse følges opp av den som har ansvaret. Ellers ingen merknader. Kåre Idland fra Brannvesenet sør-rogaland har blitt forespurt om å være leder for valgkomiteen.

 

Vedtak:

Kåre Idland velges av styret som leder av valgkomiteen. 

 

 

 

 

 

 

02.03.09 Generalforsamling 2009, valg, kandidat.

Det er ikke klart hvem som er kandidater til valget under generalforsamlingen.

Øystein Fonnes reiser som delegat isteden for Kjetil Staveland til generalforsamlingen.

 

Vedtak:

Styrets representanter/delegater ved generalforsamlingen hører med valgkomiteen i NBLF om kandidater til valget ved generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun/Odd/

Leiv S.

03.03.09 30 års jubileum, tingenes tilstand

Jubileumskomitéen har utarbeidet priser for egenandeler ved 30 års jubileumsfesten. Styret synes egenandelene som er lagt fram fra jubileumskomitéen er noe høye. Egenandelene for en helg kan bli for høye til at medlemmene melder seg på. Tanken bak jubileumsfesten var at dette skulle være en gave til medlemmene.

Det må avklares hvem innbydelsen skal sendes til.

 

Vedtak:

 • Styrets representant i jubileumskomitén bringer dette med prisene videre, samt få avklart en del momenter som skal med i innkallelsen.
 • Audun jobber videre med innbydelsen.
 • Det må sendes ut kort informasjon om 30-årsjubileet i en mail til medlemmene, samt informasjon om at innbydelsen kommer senere. 

·        Styret ber jubileumskomitéen om å avklare hvem som skal få innbydelsen og hvem som skal bes som gjester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv S.

 

 

 

Audun

 

 

Audun

 

 

 

 

Leiv S.

04.03.09 Jubileumsbok, annonser, avtaler (kontrakt med forfatter)

1.      Det bør sendes ut en forespørsel til medlemmer om bilder og informasjon til jubileumsbok.

2.      Kontrakt med forfatter: Det er ikke inngått kontrakt med forfatter. Rolf B. Eide må få dette på plass.

3.      Styret må følge opp brevet som er sendt ut vedr. annonser. Listen Rolf B. Eide har sendt styrets medlemmer må fordeles mellom styrets medlemmer. Dette må koordineres med Rolf B. Eide, Ernst Lapin og Bjarne Vikshåland.. Tidsfrist for å følge opp 26. juni.

 

Vedtak:

1.      Sekretær sender ut forespørsel til medlemmene om bilder og informasjon til jubileumsboka.

2.      Det må inngås kontrakt med forfatter av jubileumsboka.

3.      Sekretær fordeler listen over firma det er sendt brev til vedrørende annonsering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

 

Rolf B.

Audun

05.03.09 Kriterier for utdeling av priser ved 30 års jubileum

Ifølge vedtektene til RBL finnes det ingen egen kategori for æresmedlemmer. Det eksisterer ikke retningslinjer for utnevnelse av æresmedlem i kretslaget. Årsmøtet har gitt sittende styre fullmakt til å finne kandidater samt eventuelt å utnevne disse til æresmedlemmer under 30 års jubileet.

 

Vedtak:

 • Det utarbeides retningslinjer for hvem som kan bli æresmedlem, med utgangspunkt i at et æresmedlem skal være en enkelt person/medlem av RBL som har hatt stor betydning for utviklingen av RBL over (lengre) tid.

·        Ut i fra retningslinjene må det vurderes hvem som kan bli æresmedlem. Når retningslinjene er utarbeidet sendes de til RBL sine medlemmer slik at de kan komme med forslag på kandidater til medlemskategorien, med begrunnelse. Styret fatter beslutning på hvem som eventuell blir æresmedlem.

 

·        Det må vurderes hvilke andre priser/påskjønnelser som skal deles ut under 30 års jubileet. Forslag ble lagt frem under styremøtet.

 

·        Ved utdeling av priser/påskjønnelser samt utnevnelse av æresmedlem, må begrunnelse fremkomme først, deretter navnet på den/de som skal få prisen/påskjønnelsen eller utnevnelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stella

 

 

 

 

 Styret/alle

 medlemmer

 

 

 Styret

06.03.09 Registrering i Brønnøysundregisteret

Det skal forsøkes å registrere RBL i enhetsregisteret. Dette må gjøres elektronisk gjennom ALT INN. Det er fremdeles noen spørsmål vedrørende registrerringen. Sannsynligvis må alle styrets medlemmer signere registreringen elektronisk gjennom ALT INN.

 

Vedtak:

Sekretær begynner registreringen av RBL i Brønnøysundregisteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

07.03.09 Nye medlemmer

Ingen nye søknader om medlemskap.

 

 

08.03.09 Studiestipend

Det ble diskutert om det er vedtatt retningslinjer for studiestipend av tidligere styrer. Bjørn T. har utarbeidet nye retningslinjer for studiestipend.

 

Vedtak:

 • Frist for søknad om studiestipend settes til utgangen av november (30.11).
 • Forslaget vedtas med følgende endring: ”Pkt. 6. Det skal leveres dokumentasjon til styret over gjennomføringen og utgiftene.”

·        Medlemmene må informeres om studiestipendet og nye retningslinjer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

09.03.09 Referatsaker

Ingen referatsaker, bort sett fra sak 10.03.09 under.

 

 

10.03.09 Henvendelse fra UIS

3 RBL-medlemmer har meldt seg på pr. 29. mai.

 

Vedtak:

Leder avventer svar fra UIS, og sender evt. ut ny mail til medlemmene om påmeldingen.

 

 

 

 

 

Stella

11.03.09 Innkjøp/fornying av utstyr på øvingsvogn

Brannslokkingsapparatene i øvingsvogna begynner nå å bli noen år gamle, og er preget av bruken. Det har kommet tilbakemelding fra brukerne at det er feil på en del av apparatene. De er også begynt å ruste, og det bør i tillegg utføres en kontroll av apparatene. Vognkontakt har undersøkt pris på årskontroll, samt nye apparat. Det er innhentet pris fra 2 firma på årskontroll, samt fra 3 firma på nye apparater. Det vil svare seg å kjøpe nye apparat fremfor å ”lappe” på de gamle.

 

Vedtak:

14 nye apparater må kjøpes inn og samt noe nytt verktøy. Vognkontakt får fullmakt av styret til å fornye utstyret, jf. vedtaket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

12.03.09 Informasjonsmail/-skriv til nye medlemmer.

Den nye sekretæren stilte spørsmål om det finnes et velkomstskriv som sendes til nylig opptatte medlemmer.

 

Vedtak:

 • Det utarbeides et standard informasjonsskriv som sendes til nylig opptatte medlemmer med RBL sine vedtekter som vedlegg.
 • Nestleder lager et forslag som presenteres styrets medlemmer per mail.

 

 

 

 

 

 

Audun, når nye medlemmer opptas

 

 

Odd

13.03.09 Eventuelt

 1. Det ble stilt spørsmål om RBL skal gi reisestipend til medlemmer for å dra på turen til Rote Hahn neste år.
 2. Aktivitetsplan 09/10. Dersom det ikke blir DSB-seminar, bør RBL ha et seminar i september.  
 3. Vedtektene bør endres, om bare for ordlyden og enkelte benevnelsers del i enkelte paragrafer.  

 

Vedtak:

 1. Dette spørsmålet må tas opp på styremøte når kasserer er tilstede, samt tas opp til neste årsmøte i budsjettsammenheng.
 2. RITS som tema settes opp som seminar i september
 3. Styrets medlemmer tenker gjennom dette til neste styremøte. Frist for forslag til endringer av vedtektene er 31.12.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella/Leiv S.

 

Styret

 


Stella B. Falkeid                                                                      Audun Matre

leder                                                                                                          referent

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann