Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sand fjordhotel
Dato: 24.03.2009
 

Årsmøte 2009

 

Kretslag:        Rogaland

Sted:               Sand Fjordhotel i Suldal kommune

Dato:              24.3.2009

 

Årsmøte ble kombinert med en tur med faglig innhold, til Kvilldal kraftstasjon. Kvilldal eies av Statkraft, og er Norges største kraftverk.

 

Referat fra årsmøtet i RBL den 24.3.2009  kl.16.00

 

23 medlemmer deltok på møtet. Alt skriftlig materiale ble delt ut til den enkelte i forkant og ble vist på kanon.

 

Sak 1. Åpning og konstituering av årsmøte.

Styreleder Stella B. Falkeid åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen.

Vedtak: Stella B. Falkeid ble valgt til ordstyrer og Knut-Erik Reinsnos til referent. Bjarne Grimstvedt og Brynjulf Sandvik ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

 

Sak 3. Årsmeldinger.

 

- Årsmelding fra styret.

Ble gjennomgått av Stella og ble godkjent uten kommentar.

 

- Årsmelding kursutvalg.

Årsmelding fra kursutvalget ble gjennomgått av Stella. Det var god tilbakemelding på gjennomført innsatslederkurs og det ble delt ut blomster til de involverte.

 

- Årsmelding for øvingsvogn.

Årsmelding ble presentert av Audun Matre fra Karmøy brann- og redningsvesen/styremedlem RBL som har vært vognkontakt den siste styreperioden.

 

Sak 4. Regnskap 2008.

Regnskapet ble gjennomgått av Rolf. B. Eide og ble godkjent. Bjarte Bjørnsen og Sigbjørn Østerhus som ble valgt til revisorer på forrige årsmøte har permisjon fra Brannvesenet Sør-Rogaland og ønsket ikke å revidere årets regnskap, styret måtte derfor finne en løsning før årsmøtet ble avholdt. Regnskapet ble derfor revidert, og funnet i orden av Frode Strøm og Ivar Mæland, begge fra Brannvesenet Sør-Rogaland. 

 

Sak 5. Budsjett 2009.

Budsjettet ble gjennomgått av Rolf B. Eide. Det ble kommentert fra salen av Kåre Idland og Ståle Fjellberg, at inntekter til 30-årsjubileumsbok var i overkant optimistisk. Rolf B. Eide redegjorde for at inntektene var i sammenheng med arrangementet, og ikke bare bok. De samme herremenn mente fremdeles dette var i overkant optimistisk.

Vedtak: Budsjett ble godkjent med endring av tekst fra: 30-årsjubileumsbok, til: 30-årsjubileumsarrangement. Det ble også en endring av utgifter til øvingsvogn, justert opp til 10.000 kr. etter kommentar fra Ståle Fjellberg og Audun Matre. I forbindelse med budsjettet informerte Stella, Rolf og Oddvar om 30 års-jubileumet. Dette finner sted 2.-4. oktober på Ullensvang hotell. Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber kontinuerlig med arrangementet.

 

Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2009.

Ingen økning av medlemskontingent for 2009.

 

Sak 7. Innkomne saker.

1. Styret ber årsmøte om godkjenning til å utarbeide retningslinjer og finne eventuelle kandidater til æresmedlemmer.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med dette.

 

2. Orientering av Audun Matre vedrørende registrering av RBL i Brønnøysundregisteret. Det er i flere sammenhenger behov for organisasjonsnummer, blant annet i forbindelse med regnskap. Det er liten kostnad ved dette.

Vedtak: Årsmøte gir styret fullmakt til å eventuelt registrere RBL i Brønnøysundregisteret. Forslag fra salen om muligheten for å melde RBL inn i frivillighetsregisteret, med mulighet for tippemidler.

 

3. Orientering fra Rolf B. Eide om at det er en utfordring at pensjonister melder seg ut når de må betale kontingent.

 

Sak 8. Valg.

 

Leder                          Stella B. Falkeid, Brannvesenet Sør-Rogaland, velges for 2 år.

Nestleder                    Odd J. Bådsvik, Haugesund brannvesen, ikke på valg, 1 år igjen.

Kasserer                      Rolf B. Eide, Pensjonist, ikke på valg, 1 år igjen.

Sekretær                     Audun Matre, Karmøy brann- og redningsvesen, velges for 2 år. 

Styremedlem              Kjetil Staveland, Sveio brannvesen, velges for 1 år*.

1. Varamedlem           Bjørn Tore Aase, Egersund brannvesen, velges for 1 år.

2. Varamedlem           Leiv Sigmund Trevland, Suldal brannvesen, velges for 1 år.

 

Revisorer                    Arild Olsen, Brannvesenet Sør-Rogaland, velges for 1 år.

                                   Knut-E. Reinsnos, Brannvesenet Sør-Rogaland, velges for 1 år.

 

Valgkomité                 Oddvar Krakk, Vindafjord brannvesen, velges for 1 år.

                                   Rolf B. Sandslett, Karmøy brann- og redningsvesen, velges for 1 år.

 

Styremedlem funksjonen skal i utgangspunktet velges for 2 år, men fordi Audun som hadde 1 år igjen som styremedlem går ut av denne funksjonen, så er det 1 år igjen av styremedlem funksjonen. I år velges denne derfor for 1 år.

 

Styret oppnevner arkivar, vognkontakt, leder for valgkomité og leder for kursutvalg.

 

Vedtak: Valgkomiteen ved Oddvar Krakk ble bedt om å legge frem deres innstiling. Funksjonene ble valgt en og en, og årsmøtet ble samtidig spurt om det var forslag til andre kandidater. Årsmøtet hadde ikke forslag til andre kandidater, og valgkomiteen sin innstilling ble vedtatt av årsmøtet. 

 

 

 

Referent:

 

sign.

Knut-Erik Reinsnos

Brannvesenet Sør-Rogaland

 

 

(sign.)                                                                                                (sign.)

Brynjulf Sandvik                                                                              Bjarne Grimstvedt

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS                                                     Haugesund brannvesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann