Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Jessheim/Gardermoen
Dato: 11.02.2009
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ BRANNSTASJONEN TIL GARDERMOREGIONENS BRANN- OG REDNINGSVESEN (GRIB) 11. FEBRUAR 2009, KL 0930 - 1430.

 

Til dette møtet var styremedlemmer.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Ståle Fjellberg, Dag Botnen, Per Ole Sivertsen, Geir Johan Hanssen og Stein Gjøsund

 

Forfall:

Eyvind Aakerman.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 01/09        Referat fra styremøte 27.10.08, referat fra møte med PT, DNK og DSB, referater fra landsrådsmøtet.

Ingen merknader til referatene.

 

Vedtak::           Referatne godkjennes.

 

Sak 02/09       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Sak 33/08 Nordisk utveksling

Eyvind og Geir jobber videre med saken og registrerer hvilke brannvesen som er interessert/ønsker å være med i en utvekslingsordning.

NEH tar det opp for drøfting på Nordisk ledermøte hvem utvekslingsordningen skal gjelde for (bør være medlemmer).

 

55/08 Samarbeid NBLF - NBF

JH sender brev til DSB, der han utfordrer de på å stille arkivlokaliteter til NBLF. Samarbeid med NBF – JH holder kontakten. Aktuelle områder, programkomiteen, brannstatistikk og oppklaringsprosent.

 

58/08 Sikkerhet i telenettet

Geir forfatter brev til Samferdselsdepartementet, og sender det ut på høring til styret, før det sendes ut.

 

Sak 60/08 Eventuelt

Revisjon av forebyggende forskriften

Dag sender en uttalelse på vegne av NBLF ifb med revideringen av forebyggende forskriften. Dag sender disse uttalelsene rundt til styremedlemmene for uttale, før innsending.

 

First Respons Unit (FR)

Dag har arbeidet med et skriv/policynotat til DSB, om NBLF sitt syn i saken. Dag har deltatt på et tverrfaglig møte, der det vart lagt fokus på at det er ønskelig med innføring av FR, men at det defineres og kvalitetssikres hva som leveres, slik at AMK hva de får ved rekvirering av FR. Det har også vært et innlegg om dette i Ambulanseforum og det kommer en artikkel i Brannmannen. Det er også en del begrepsforvirring (fremskutt enhet, first respons, IVPA, liten redningsenhet, offensiv enhet m.m.), som det er behov for å rydde opp i. Dag anbefaler også at noen tar turen til Finland for å studere FR.

 

Avgifter på utrykningskjøretøy

Norge er det eneste landet som har avgifter på utrykningskjøretøy. Det har vært gjort mange forsøk tidligere for å få vekk denne unødvendige avgiften. NEH lager et utkast til skriv til finansdepartementet, som sendes ut til styret for uttale.

 

Måling av radioaktivitet

Stein lager et utkast til skriv til DSB som sendes ut til styret for uttale, før det sendes til DSB.

 

Sak 03/09       Nødnett – siste nytt (fra Fase 0).

Utrulling av utstyret er i gang:

Det er montert bilradioer, basestasjonene er delvis utplassert.

110 – sentralen holder på å bygge ut pulter med utalarmeringsutstyr. Håndradioer er ikke utplassert enda.

Personsøkerløsningen er ikke på plass enda.

Live oppstart i Fase 0 er planlagt i juni.

 

Driftskostnader:

Rapport fra SINTEF er ferdig, og rapporten skal publiseres 18.02.09. Når rapporten er frigjort, blir den lagt ut på nblf.no.

 

Info fra Fase 0, om oppstart m.m. blir lagt ut på nblf.no av JH.

 

Sak 04/09       Økonomi m/regnskap.

Dag gikk gjennom regnskapet opp imot budsjett. Vi ligger godt an.

 

Vi har fremdeles utestående en del i kontingenter til kretslag. I tillegg har vi utestående fordringer i annonser. Disse blir jevnlig fulgt opp.

 

I tillegg ble prosjektregnskapene til KBT, RUU, Safehotell og Eldreprosjektet gjennomgått.

 

Hovedtrekkene er at vi har en sunn og god økonomi.

 

Dag ser behovet for et enkelt reiseregulativ. Dag lager et enkelt forslag til reiseregulativ som legges frem til neste styremøte

 

Sak 05/09       Eldre prosjektet - status

Ståle informerte om at det jevnlig kommer inn søknader om midler til eldreprosjektet. Ståle legger ut nyhet på nblf.no, der det bl.a. blir minnet om søknadsfristen.

 

Batteri og røykvarslere prioriteres. Batteri blir bestilt hos Gjensidige og røykvarslere hos Elotec.

 

Arbeidsgruppen møtes rett etter at fristen har gått ut for å koordinere og fordele midlers, utstyr m.m.

 

Sak 06/09       Gjensidige – forslag til ny tilleggsavtale

NEH stille i møte hos Gjensidige for å drøfte forslaget til tilleggsavtale.

 

Holdningen til NBLF er at det ikke kan inngås avtale på vegne av eller for kretslagene. Det må Gjensidige sine lokale kontaktpersoner gjøre. NBLF kan komme med en anbefaling på utformingen av en slik avtale til kretslagene.

 

Eldreprosjektet bør ikke være med i en slik avtale, da støtten kommer fra Gjensidigestiftelsen og ikke Gjensidige forsikring, samt at det kun er en engangsstøtte og ikke et kontinuerlig prosjekt.

Når det gjelder skoleprosjektet, er NBLF sin anbefaling overfor kretslagene at de økonomiske betingelsene må minst være tilsvarende ”Vestlandsmodellen” kr 15,- pr elev i tillegg til et årlig grunnbeløp på minst kr 20.000,-.

Innholdet på El og brann bør ha en tydeligere profil/målsetting, før det felles inn i en avtale med kretslagene.

 

Sak 07/09       Nyheter på NBLF sine nettsider

Det er blitt stilt spørsmål om innlegg på nyhetsdelen av nettsidene til NBLF representerer NBLF sitt syn. Bakgrunnen for spørsmålet er at enkelte innlegg kan være ganske ”spisset”.

Vedtak: POS lager en bunntekst på nettsiden, der det presiseres at innholdet i artikler ikke nødvendigvis er NBLF sitt syn.

 

Sak 08/09       Generalforsamling 2009 i Oppland - programarbeide.

Temaer på programmet til konferansedelen ble gjennomgått. TL oppsummerer endringene og sender forslaget ut til styret for kommentarer i tillegg til Oppland, v/KBB. Vi bør ha en tydelig profil/rød tråd på konferansen. Forslag mottas med takk. Programmet bør være ferdig spikret og med forelesere i god til neste styremøte.

 

Offisiell innkalling til generalforsamling må sendes ut 3 mnd før generalforsamlingen skal avholdes. Innkomne saker må være styre i hende 2 måneder før generalforsamlingen. Saksliste med tilhørende dokumenter sendes ut minst 1 måned før generalforsamlingen.

 

Sak 09/09       Info fra dialogmøte med DSB

NEH, JH og TL var i nytt dialogmøte med DSB den 29.01.09.

NEH orienterte fra møtet.

Det er utarbeidet et referat som vil bli publisert på nblf.no.

 

Sak 10/09       Nordisk ledermøte i DK

NEH. JH deltar på møtet.

 

Sak 11/09       Orienteringssaker

Fyrverkeri:

Infomøte med DSB ang. erfaringer fra fyrverkerisesongen 2008/2009. Ståle ”skaffer” en mann som stiller for NBLF.

 

Savnet røykdykker

Stein deltar som representant for NBLF i en arbeidsgruppe som skal se på prosedyrer m.m. i forbindelse med problematikken savnet røykdykker. Arbeidsgruppen har representanter fra NBLF, OBRE og brannskolen. Det har vært avholdt ett møte som hadde fokus på omfang og mandat. Stein sender ut info fra møtet pr e-post, samt at han oppfordres til å legge ut fortløpende nyheter om arbeidet, med oppfordring til våre medlemmer å engasjere seg.

 

Sak 12/09       Eventuelt

Uniformsreglement:

Vi har fått en oppfordring om å lage et forslag/anbefaling til uniformsreglement, samt fagmerking. Arbeidsgruppen blir JH, POS, Leif Johansen (Fredrikstad br.v.) og Tor Otto Johansen (OBRE).

 

Register for registrering av feil på el - utstyr og installasjoner.

NBLF har blitt utfordret på problematikken om at det er tungvint å registrere feil på el – utstyr. NBLF mener dette er en oppgave for DSB. NEH sender en forespørsel til DSB om saken. Det finnes for øvrig et eget skjema for dette.

 

Til neste møte

Fokus på programarbeidet til konferansedelen til generalforsamlingen

 

Neste styremøte blir den 22.04.09 på Lillehammer, med oppmøte dagen før (21.04.09, ca kl 20.00), på SAS hotellet.

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann