Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 27.10.2008
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I LOKALENE TIL NORSK BRANNVERNFORENING 27. OKTOBER 2008, KL 1000 - 1400.

 

Til dette møtet var det kun styremedlemmene som ble kalt inn.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Ståle Fjellberg, Dag Botnen, Per Ole Sivertsen, Geir Johan Hanssen, Eyvind Aakerman og Stein Gjøsund

 

Forfall:

Ingen.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 49/08        Referat fra styremøte 25.08.08.

Ingen merknader til referatet.

 

Vedtak:           Referatet godkjennes.

 

Sak 50/08       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Sak 43/08 – Utdanningsreformen – status

Stein Gjøsund deltok på et møte hos DSB på vegne av NBLF. Det har kommet ut et referat fra dette møtet. Det er dissens på referatet. Stein følger opp saken videre.

 

Sak 33/08 Nordisk utveksling

NEH tar kontakt med øvrige nordiske ledere av brannbefalsforbund om status og hva som bør gjøres videre.

 

Eyvind og Geir jobber videre med saken og registrerer hvilke brannvesen som er interessert/ønsker å være med i en utvekslingsorning.

 

Sak 51/08       Nødnett – siste nytt.

Arbeidet med kallesignal er avsluttet. Dette skal finpusses og implementeres i sambandsreglementet. Hele sambandsreglementet sendes ut på ny høring.

 

Sak 41/08       Økonomi m/regnskap.

Dag gikk gjennom regnskapet. Vi har utestående ca kr 38 000,- i kontingenter til kretslag. I tillegg har vi utestående kr 9 000,- i annonser.

 

KBT – Dag sender regnskapet til Guttorm. I følge regnskapet er årets budsjett brukt.

 

RUU regnskapet viser at summene som er budsjettert på stipend er brukt.

 

Hovedtrekkene er at vi har en sunn og god økonomi.

 

Sak 53/08       Eldreprosjektet - status

”Kick off” seminaret:

82 kommuner er påmeldt (72 personer).

3 utstillere som betaler 9 000 i tillegg til at de betaler reise og opphold. Vi betaler for ekstra møterom. De får ca 15 min å presentere seg på. Det er bestilt minnepenner som blir utdelt på seminaret. Det er viktig at hele styret deltar og hjelper til med det praktiske arbeidet i forbindelse med seminaret.

 

Tidsramme for program:

Dag 1 og dag 2: 1500 – 2000.

 

Ståle og Dag utarbeider, i lag med Knut Viker, et mer detaljert program.

 

Styret møter dag 2, kl 12.30 – 13.30,for å vurdere innkomne søknader fra kommuner om støtte til div. tiltak ifb eldreprosjektet, opp imot de føringene som er lagt i prosjektet. Ståle og Dag skal i møte med Knut Viker etter styremøtet.

 

Sak 54/08       Landsrådsmøtet - status

Ant påmeldte kretslag er 9 og fra Gjensidige blir det 8 deltagere.

 

Landsrådsmøtet starter er fra kl 11.00 til kl 13.00 den 24.11.

 

Program lages av TL og sendes ut sammen med fagprogrammet til eldreprosjektet, i samarbeid med Ståle og Dag.

 

Programmet på landsrådsmøtet blir som følger:

1100 – 1125   Info fra NBLF

1125 – 1210   Info fra kretslagene

1210 – 1240   Info fra Gjensidige

1240 – 1255    Generalforsamling 2009 i Oppland/Lillehammer 5 – 7. juni presentasjon v/Knut Birger Bakken.

1255 – 1300   Gjennomgang av NBLF sine nettsider

 

Sak 55/08       Resultatet fra møtet mellom NBLF og NBF 23.09.08.

Det har vært møte mellom NBLF og NBF den 23.09.08. Formålet med møtet var å se på områder/tema som det er fornuftig å samarbeide om. De var interessert i å leie ut lokaler til oss. Vår konklusjon er at det koster for mye og behovet er ikke helt til stede. Det vi har mest behov for er arealer til et arkiv. JH hadde forslag om å utfordre DSB om å stille areal til arkiv til disposisjon for oss. Et aktuelt tema kan være å delta i programkomiteen, brannstatistikk og oppklaringsprosent. JH holder kontakten med NBF.

 

Sak 56/08       Generalforsamling 2009 i Oppland - programarbeide.

Det vart luftet noen tanker rundt dette med en rød tråd i programmet på generalforsamlingen. Noen av forslagene var:

-         Kommunal beredskapsplikt ihht nytt lovforslag.

-         Stortingsmelding 22 og ny stortingsmelding om beredskap (ikke ferdig enda).

-         Nødnett

-         Felles nødnummer

-         Eventuelle nye lover/forskrifter (revisjon av dimensjoneringsforskriften).

-         Eldreprosjektet

-         Samordning/samarbeid mellom beredskap og forebyggende (ref Karlstad med flere).

Dette var noen av forslagene som kom opp på møtet.

NEH tar kontakt med justisministeren, med oppfordring til å delta/åpne konferansedelen av generalforsamlingen.

I tillegg sender TL e-post til KBB, med oppfordring til å komme med innspill til tema.

NEH, JH og TL arbeider med programmet til konferansedelen av generalforsamlingen.

 

Sak 57/08       Fordeling av oppgaver/representasjon

NEH ønsker å fordele/dele på oppgaver/representasjon i forbindelse med diverse møter. NEH fordeler oppgaver ved behov. Historisk sett har arbeidsutvalget deltatt på nordiske ledermøte og FKB.

 

Sak 58/08       Sikkerhet i telenettet

Geir J H, har engasjert seg i saken og invitert

NEH ønsker å fordele/dele på oppgaver/representasjon i forbindelse med diverse møter. NEH fordeler oppgaver ved behov. Historisk sett har arbeidsutvalget deltatt på nordiske ledermøte og FKB.

 

Sak 47/08       Orienteringssaker

 

Brukerundersøkelser fra DSB i forhold til tilsyn med brannvesenet.

 I midten av august sendte DSB ut spørreskjema til 87 brannsjefer i kommunale og interkommunale brannvesen for å innhente brannsjefens vurdering av DSBs tilsyn. Det var 66 av brannsjefene som besvarte sjemaet (tilsvarer en svarprosent på 76). I tillegg ble det intervjuet to fra NBLFs styre. NBLF regner med at DSB kommer med en rapport om resultatet.

 

Safehotell

Det blir gjennomført kurs for kontrollører på Forus 6-7. november.

 

Deltidsutrykningsleder:

Brannskolen har gitt tilbud til Molde brann- og redningstjeneste og Askim brann og redning, om å kjøre pilot på ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere. Forslag til oppstart er januar/februar 09.

 

Multicom 112:

Det er vedtatt at Samisk skal bli ett av språkene i programmet. Jobben starter i november og er beregnet å ta ca 18 måneder.

 

KBT:

KBT har den siste tiden arbeidet med definisjoner/terminologi for kjøretøy brukt i brannvesenet. KBT oppfordrer at en går kritisk igjennom de foreslåtte termer fra KBT.

 

Sak 60/08       Eventuelt

 

Revisjon av forebyggende forskriften

Dag arbeider med en uttalelse på vegne av NBLF ifb med revideringen av forebyggende forskriften. Dag sender disse uttalelsene rundt til styremedlemmene for uttale.

 

First Respons Unit

Dag arbeider med et skriv/policynotat til DSB, om NBLF sitt syn i saken.

 

Avgifter på utrykningskjøretøy

Norge er det eneste landet som har avgifter på utrykningskjøretøy. Det har vært gjort mange forsøk tidligere for å få vekk denne unødvendige avgiften. NEH lager et utkast til skriv til finansdepartementet, som sendes ut til styret for uttale.

 

Måling av radioaktivitet

Stein lager et utkast til skriv til DSB som sendes ut til styret for uttale, før det sendes til DSB.

 

Til neste møte

Se på fremtidige beredskapsoppgaver for brannvesenet.

 

Neste styremøte blir i forbindelse med Landsrådsmøtet 24 – 26.11.2008.

 

Trygve Lennavik, sekretær
928 33 207
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann