Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 25.08.2008
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I LOKALENE TIL NORSK BRANNVERNFORENING 25. AUGUST 2008, KL 0930 - 1500.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Ståle Fjellberg, Jarle Steinnes, Dag Botnen, Per Ole Sivertsen, Geir Johan Hanssen, Eyvind Aakerman og Stein Gjøsund

 

Forfall:

Ingen.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 38/08        Referat fra styremøte 10.06.08.

Ingen merknader til referatet.

 

Vedtak:           Referatet godkjennes.

 

Sak 39/08       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Sak 32/08 - Sak fra Rogaland brannbefalslag – vedtektsendringer. Vedtektsendringene fra Rogaland vart godkjent uten merknader. Trygve melder ifra til Rogaland, v/Stella Falkeid.

 

Sak 33/08 - Nordisk utveksling (på konstabelnivå) - foreslått på det Nordiske ledermøte. Per Ole Sivertsen skulle legge ut forespørsel på NBLF sin internettside til medlemmassen om det er noen som ønsker å delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med saken. Eivind Aakerman og Geir Johan Hanssen stiller for NBLF.

 

Ny ”Sivilforsvarslov” er ute på høring. Loven har fått nytt navn - lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, med høringsfrist 7.10.08. JH sender ut NBLF`s uttaleser internt før de sendes DSB.

 

Sak 40/08       Nødnett – siste nytt.

Brukerbetaling - NBLF har engasjert seg sterkt i temaet brukerbetaling, uten å nå helt frem. Enkelte kommuner i Fase 0 har nå begynt å få konkrete kostnader og reagerer på disse. Kostnadene er fastsatt og er lite å gjøre med nå.

 

Sambandsregler og kallesignaler – POS sitter i arbeidsgruppen som arbeider med kallesignal. POS har utarbeidet forslag til kallesignaler. POS var ute etter innspill og det ble mye debatt rundt problematikken og utfordringene med kallesignal. Dette er ett omfattende og detaljert område/tema. NBLF sine holdninger er at kallesignalene skal være likt oppbygd for nødetatene. Dessverre er ikke det ikke lagt opp til dette nå, og brann må derfor lage sine egne kallsignaler. Disse må være så fleksible at de kan brukes på IKS/KF på tvers av fylkesgrenser, 110-sentraler og politidistrikt.

 

Sak 41/08       Økonomi m/regnskap.

Dag gikk gjennom regnskapet. Vi har utestående ca kr 54 000,- i kontingenter til kretslag. I tillegg har vi utestående kr 6 000,- i annonser.

 

Sak 42/08       Eldreprosjektet.

NEH har fått ca 80 kommuner påmeldt så langt (frist for påmelding var 15.08, men en er romslig med fristen og fortsatt påmelding er OK).

 

NEH har vært i møte med Gjensidige (Rød/Viker). Det er planer om å lage noen nye brosjyrer.

 

NEH var opptatt av å fordele oppgaven på flere i arbeidsgruppen (NEH, Dag, Ståle, Eyvind).

 

Det planlegges et ”kick off” møte (en representant fra brann og pleie- og omsorg for hver kommune), på Kiel fergen i samband med landsrådsmøtet. NBLF dekker kostnadene for ferge og opphold på fergen. Reise til og fra Oslo må dekkes av den enkelte deltaker. Tidsrommet blir da 26 – 28. november.

 

Arbeidsgruppen organiserer tur og lager program.

 

Eldre prosjektet blir da den tyngste delen av landsrådsmøtet og info og kontakt med kretslagene blir i forkant av avgang (kl 1100 – 14.00).

 

Sak 43/08       Utdanningsreformen heltid – ny runde

NBLF fikk, litt tilfeldig, kjennskap til at Justis dep. (JD), sendte brev til DSB for å få en bredere vurdering av utdanningsreformen, bl.a. konsekvenser i forhold til deltidsutdanningen innen 15.09.08. NBLF sendte brev til DSB med anmodning om å delta videre i arbeidet med reformen og fikk svar at det skulle de vurdere. I skrivende stund har vi ikke fått noen henvendelse, så det er derfor lite trulig at vi får anledning til å påvirke denne prosessen.

 

Vedtak:          NBLF deltar videre hvis vi får forespørsel om det.

 

Sak 44/08       Safehotel

POS har fått avtale med Smart hotell på Forus (ny hotellkjede). POS har også fått avtale om å utdanne kontrollører samtidig. Dato for gjennomføring er satt til 6-7. november 2008.

 

Det skal avholdes møte i arbeidsgruppen og invitasjon til kretslagene for å utdanne kontrollører blir utsendt i god tid før seminaret.

 

Sak 45/08       Tettere samarbeid NBLF og NBF (Norsk brannvernforening).

En problemstilling som kommer opp med jevne mellomrom er behovet for en bedre koordinering av alle typer forum, konferanser og seminarer som arrangeres i kongeriket (Forebyggende forum, brannvernkonferansen, brann 200X, norske brannvesens undervisningsforum, brannsjefskonferansen og NBLF sin konferanse i tilknytning til generalforsamling annen hvert år m.m.).

 

Felles for de fleste arrangement er at det skal nå stort sett den samme målgruppe. Derfor er det et behov for å koordinere både tema og tidspunkt. NBLF kan være et slikt ”koordinerende organ” i samarbeid med NBF

 

Vedtak:          NEH møter NBF 23.09 kl 10.00, for å diskutere saken videre.

 

Sak 46/08       Landsrådsmøte, program og oppgavefordeling 

Se sak om Eldre prosjektet, der program og oppgavefordeling samkjøres med landsrådsmøtet. Det eneste som trengs er å sette opp program for utveksling av informasjon med kretslagene.

 

Vedtak:          NEH setter opp program for utveksling av informasjon mellom kretslagene og NBLF i forkant av programmet for eldreprosjektet.

 

Sak 47/08       Orienteringssaker

 

Telesikkerhet:

Geir har fått svar på brevet til Post- og teletilsynet (PT). Også fra DSB. Geir tar initiativ til møte med PT i lag med NEH(og evt. JH).

 

Boligalarmer:

NHO har vært i møtet med JD, v/statssekretæren, på vegne av vaktselskapene. Målet til vaktselskapene er å få til en regelverksendring slik at brannvesenet får utrykningsplikt til boligalarmer og at brannvesenet skal dekke kostnadene med dette. Jurist fra KS er inne i problematikken, samt at saken fra Skien og Fredrikstad er inne i rettssystemet.

 

Evaluering av DSB sine tilsyn med brannvesener

DSB har startet en runde med evaluering av egne tilsyn og har intervjuet en noen av medlemmene i styret til NBLF for å få innspill. NBLF mener at tilsynene må bli mer systemrettet og en grundigere forankring i ROS-analyser og generelt HMS-regelverk. Savner også samordning mot fylkesmannen. Dette er noen av innspillene DSB fikk.

 

Kode 160 – revisjon

Etter det NBLF kjenner til skal Vegdirektoratet foreta en gjennomgang av ordningen med kode 160 (Kompetansebevis for utrykningskjøring). Det skal være et møte på Bryn den 30.9. ”Bransjen” er invitert til å delta med 1 representant hver. NBLF har ikke fått invitasjon, men fått en forespørsel Leif Johansen fra Fredrikstad.  NEH tar kontakt med Leif og spør om han også kan representere NBLF.

 

Forskrift om brannfarlig vare m.m.

Forskriften er ute på høring. SF lager høringsutkast på vegne av NBLF og sender det til styret på ”høring”.

 

Nordisk forskningsprosjekt om brann - og redningsvesen i et klimaperspektiv.

 

DSB har fått forespørsel om å delta på et nordisk forskningsprosjekt fra Sverige, der også Finland og Danmarks skal delta. Helge Stamnes og Tor Suhrke har fått tilsendt prosjektet. Det blir Hans Kr. og Arnfinn som blir prosjektansvarlige. DSB har sagt ja til å delta på prosjektet, som er helt i startgropen. Det er meningen at det skal bli et dialogprosjekt og "lessons learned".

·                    Konsekvenser av klimaendringer?

·                    Hvilke krav klimaendringer kommer til å påvirke fremtidens brann- og redningstjeneste med?

·                    Og hvordan skal en møte disse utfordringer?

·                    Hva betyr klimaendringer for DSB sitt ansvarsområde?

·                    DSB inviterte NBLF til å delta i arbeidet.

·                    Dette blir det søkt EU-midler for å finansiere prosjektet.

 

NBLF har fått forespørsel fra DSB om å delta i prosjektet. NBLF er meget interessert i å delta i prosjektet. Første møte er estimert i september. Etter en runde internt blir det Geir Thorsen fra Ålesund som deltar for NBLF. NEH melder dette inn til DSB.

 

110-sentraler og bruk av PC i felten

POS har laget et bekymringsnotat i anledningen. Dette ble diskutert på møtet og POS ble ”nedstemt”. Notatet må omarbeides før det legges ut på nblf.no.

 

Sak 48/08       Eventuelt

 

Generalforsamling 2009 – konferanseprogram

Arbeidet med programmet må komme i gang snart. Saken blir tatt opp på neste styremøte (27.10). En annen problemstilling er dato for arrangementet. Brannsjefskonferansen er helgen etter Generalforsamlingen.

 

Konferanse El og brann

Det har ved flere anledninger vært snakk om konferanse med El og brann som tema, og om det skal være samarbeid med andre konferanser eller egen konferanse. TL sender e-post til Guttorm, Knut Birger og Odd Rød, der de kan komme med forslag til modell for denne konferansen.

 

Neste styremøte blir i Oslo 27.10.2008.

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann