Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 10.06.2008
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF 10. JUNI 2008

 

Tid:                 10. juni 2008 kl. 0900-1500

Sted:               Arne Garborgsplass 1, Oslo

 

Oppmøte:       Per Ole Sivertsen

                      Ståle Fjellberg

                      Stein Gjøsund

                      Nils-Erik Haagenrud

                      Geir Johan Hanssen

                      Dag Botnen

 

Andre:            Knut Viker

 

Forfall:           Jack Hatlen

                      Trygve Lennavik

                      Eyvind Aakerman

 

 

Agenda

 

Sak 25/08       Referat fra styremøte og Nordisk ledermøte 12 - 14.03.2008.

Referat ble gjennomgått. Ingen anmerkninger til dette.

 

Sak 26/08       Økonomi.

Rekneskapet ble gjennomgått. Styret ber om at det blir ført eget rekneskap for RUU og KBT. Kasserer tar kontakt med Guttorm Liebe for å avklare budsjett og overføring av midler innenfor RUU og KBT.

F.o.m. 1.1.2009 blir det ført eget prosjektrekneskap på RUU og KBT.

Vedr. brannbefalslag, så sender vi purring på disse med unntak av Hålogaland brannbefalslag. Haagenrud tar kontakt med leder Hålogaland bbl og diskuterer løsning.

Registrering i Brønnøysundregistrene må fornyes. Botnen tar ansvar for dette.

 

Sak 27/08       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Innføring av nødnett er forsinket uten at det er angitt hvor mye. Det er opprettet en gruppe som skal arbeide med sambandsreglement. Per Ole Sivertsen sitter i denne arbeidsgruppen.

 

Sak 28/08       Oppfølgingssaker fra sist styremøte

-       Fyrverkeri v/Ståle Fjellberg. Hordaland og Rogaland hadde et prøveprosjekt med god respons. Ønsker å videreføre ordningen med 2-dagers salg. Rogaland og Hordaland oppfordrer til at ordningen innføres også i andre fylker. Anbefalingen ble vedtatt i NBLF.  Innvendinger fra Botnen og Sivertsen gjør til at saken tas opp i nytt.

Nils-Erik Haagenrud mener at vi forholder oss til tidligere vedtak for å unngå ”gjengangere”. Dette støttes av styret.

-       Fremdige arbeidsoppgaver for brannvesenet, jfr. styremøte 12. mars 2008. Denne saken kommer vi tilbake til. Ansvar Nils-Erik Haagenrud.

Generelt bør Nblf være engasjert i forhold til risiko og sårbarhet i samfunnet i et utvidet begrep.

 

-       Nblf sine statutter. Disse må gjennomgås slik at Nblf er i forkant av fremtidige utfordringer. Ansvar: Stein Gjøsund.

 

Sak 29/08       Gjennomgang av hovedpunktene fra dialogmøte med DSB, 06.05.

Det blir vist til referat av 7. mai 2008.

Sak 30/08       Aksjon boligbrann 2008 – ny kontaktperson

Ståle Fjellberg går inn som ny kontaktperson for Nblf. 

 

Sak 31/08       Sak fra Hedmark brannbefalslag

Forslag: Nblf står for fakturering og overfører midlene tilbake til kretslagene. Dette utredes videre. Ansvar: Nils-Erik Haagenrud.

 

Sak 32/08       Sak fra Rogaland brannbefalslag - vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendring. Saken utsettes.

 

Sak 33/08       Nordisk utveksling - foreslått på det Nordiske ledermøte

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette (utveksling vil skje på konstabelnivå). Det blir sendt ut en forespørsel til medlemmassen om det er noen som ønsker å sitte i en slik arbeidsgruppe. Per Ole Sivertsen legg ut forespørsel på Nblf’s hjemmeside. 

Eivind Aakerman og Geir Johan Hanssen stiller fra Nblf.

 

Sak 34/08       Støtte fra Gjensidigefondet på kr 2,7 mill – plan for gjennomføring

Det vises til søknad til Gjensidigefondet av 26. mai 2007 og tilslag på dette.

Generelt: Det må være et overordnet vedtak som ligg til grunn for gjennomføring i hver enkelt kommune som gjennomfører slike prosjekt. Viktig å engasjere politikere og presse.

Sivertsen: Fondet bør hovedsakelig brukes til forebyggende. Et vanntåkeanleggg; da har hendelsen allerede skjedd. Kan fondet brukes til tilsyn/sjekk?

Haagenrud: vanntåkeanlegg for profilering. Den ene kan fort bli flere ved en slik profilering.

Viker: det må høres med leverandør om dette kan sponses slik at volumet øker.

Viker: Framlegg til gjennomføring:

-       Sjekk hvilke brannvesen som er interessert i å sette i gang. Kanskje fokusere på de største kommunene i første omgang.

-       Ta kontakt med aktuelle personer innen helse og ledelse.

-       Sjekke leveranse på relevant utstyr.

-       Sjekk muligheten for lokalt samarbeid med Gjensidige.

-       Gerika er et system som bør kunne brukes inn i prosjektet.

-       Brannvesenet må være drivkraften for gjennomføring.

Haagenrud: det må ligge en del krav til grunn for å få tildelt materiell. M.a. må det ligge en handlingsplan til grunn sammen med en samarbeidsavtale m.v.

Viker: får vi det til i Oslo, så skal vi få det til andre steder også.

Haagenrud: motivasjon må til for å få gjennomført prosjekter.

Sivertsen: vi har 40 minutter til rådighet ved forebyggende forum. Prosjektet må informeres om der.

Fjellberg: bør gjennomføre en motivasjonsseminar for å skape engasjement. Eventuelt arrangere et ”kick-off” eller kanskje er arrangement midt mellom!?!

Nils-Erik lager et notat/utlysningstekst vedr. prosjektet. Det opprettes en arbeidsgruppe for å utvikle prosjektet videre: Ståle Fjellberg, Dag Botnen, Eyvind Aakerman og Nils-Erik Haagenrud.

 

Sak 35/08       RUU har tildelt 2 reisestipender - status

Det er gitt stipend til:

1.        ICS: Helge Eidsnes, Bergen brannvesen  og Roger Sørmoen, SF Stavern - 90’

2.        Parkeringsproblematikk: Daniel Johansen og Morten Engmann, OBRE - 20’

3.        Materialteknisk opplæring: Thorbjørn Holmbakken, Skien brann- og feiervesen - 15’

 

Sak 36/08       Orienteringssaker:

a.         Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – SF

Forskriften er stoppa da departementet ønsker å ha en veiledning først. Veiledningen kommer på høring.

 

b.        KOSTRA – NEH

Nils-Erik Haagenrud går ut av gruppa og ny medlem i gruppa er Leif Johannessen fra Fredrikstad brann- og redningsteneste.

 

c.         Safehotell – status for innføring i Norge – POS, KBB, AH

       Program/cd er ferdig utviklet.

 

d.        Deltids utrykningsledere ny utdanningsmodell - TL

       Vil sette i gang en pilot innenfor et kalenderår.

 

e.        FEU-møte NEH.

Sivertsen og Haagenrud deltok på møtet.

Botnen legg inn nødvendig opplysninger på FEU sine sider vedr. ICS.

 

f.          Ny Sivilforsvarslov – NEH, JH, JK

       Ny lov er forsinket.

 

g.        Samarbeid EL-NBLF. El og brann hand i hand D Botnen og KB Bakken

       Botnen tar ansvar for å innkalle ”interessegruppen”.

 

h.        Håndbok for redningstjenesten - NEH

       Høringen er sendt Justisdepartementet.

 

i.          Kontakt med RIF – notat om brannvesenets deltakelse i byggeprosessen.

       Gjennomført møte i Trondheim 27. mai 2008.  

 

Sak 37/08       Eventuelt.

 

Sak 1 v/Sivertsen        

En bekymringsmelding i.f.t. Transfire pc og 110-sentralen som ressurssenter.

Per Ole Sivertsen tar utgangspunkt i dette og lager et skriv vedr. hva vi vil med 110-sentralen og hva vi som brannvesen skal bruke dette til i fremtiden.

 

Sak 2 v/Sivertsen        

Opplæring av ”nye landsmenn”

Brannvesenet bør engasjere seg her og få utgitt informasjon til denne risikogruppen. Per Ole Sivertsen lager et skriv til UDI.

 

Sak 3 v/Sivertsen        

NBLF og NBF - samarbeid

Det må koordineres bedre alle seminar og forum som arrangeres i vårt kjære fedreland. Kan Nblf være et koordinerende organ for slike arrangement? Nbf stiller sine kontor/lokaler til disposisjon for Nblf. Nils-Erik Haagenrud har gjort utspill overfor Nbf. Neste møte i styret for Nblf anbefales å gjennomføres i Nbf sine lokaler.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Dag Botnen

kasserer og litt sekretær

9777 9444

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann