Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sveio
Dato: 13.05.2008
 

Møtereferat fra styremøte 13.05.2008.

 

Sted: Sveio, hjemme hos Kjetil

Tid: Tirsdag 13. mai. Kl. 10:00 – 14:30  


Disse møtte: Stella, Audun, Bjørn Tore, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Stig og Rolf

01.03.08 Konstituering av styret

Stella ønsket velkommen og det nye styret presenterte seg kort.

Vedtak: Nytt styre er konstituert.

 

02.03.08 Valgkomité, arkivar og kursutvalg

Geir Nilsen har blitt forespurt, og har sagt ja til at han vil fortsette som arkivar.

Oddvar Krakk, Geir Nilsen og Rolf B. Sandslett har blitt forespurt, og har sagt ja til å delta i valgkomiteen.

Styret ser positivt på å gjenta tilbudet om innsatslederkurs.

Vedtak:

ü      Geir Nilsen enstemmig valgt som arkivar.

ü      Oddvar Krakk, Geir Nilsen og Rolf B. Sandslett (leder) enstemmig valgt som medlemmer i valgkomiteen.

ü      Audun jobber med å finne ansvarlig/pådriver for innsatslederkurs høsten 2008.

 

03.03.08 Referater: styremøte og årsmøte

Referat fra styremøte 5.3. ikke gjennomgått.

Referat fra årsmøte 6.3. bør snarlig legges ut på www.nblf.no. Årsmøteprotokollen er nylig underskrevet. Endring av vedtekter blir lagt frem for NBLF 10.juni 2008. Spørsmål om rabattert pris for styremedlemmer ved medlemsmøter og kurs i regi av RBL ble ikke gjennomgått på årsmøtet.

Vedtak: Leder sender møtereferatet fra 6.3. til sekretær, som sørger for at referatet blir lagt ut på NBLF sine nettsider. Leder undersøker om vedtekter er utsendt.

 

04.03.08 Oppsummering samling HBL og RBL

Hordaland og Rogaland brannbefalslag inviterte brannsjefene i Hordaland og Rogaland fylke til en-dags seminar. Dette ble gjennomført 11. mars. Erfaringene fra seminaret som Hordaland og Rogaland brannbefalslag arrangerte i samarbeid var gjennomført positiv. Møtereferat og skriv som skal sendes til DSB har blitt sendt til alle medlemmene i RBL.

I forbindelse med et seminar (tung redning) som HBL skulle avholde for sine medlemmer, kom det forespørsel om også å sende ut invitasjonen til RBL sine medlemmer.

Vedtak: Styret ser ikke problem med at liknende henvendelser blir sendt til medlemmene, men det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle


05.03.08 Aktivitetsplan 2008/2009

Forslag til datoer og aktiviteter ble gjennomgått.

Vedtak: Styret kom frem til en plan for perioden 2008/2009. Leder utarbeider aktivitetsplanen innen utgangen av mai.

 

06.03.08 Informasjon øvingsvogn v/Audun

Det er bra aktivitet for øvelsesvogna på vårparten, ellers lite aktivitet. Informasjonsskriv og brosjyre ble gjennomgått. Bjørn Tore har tidligere vært involvert i arbeid med informasjonsskriv om øvingsvogn.

Gjensidige kom med informasjon om at det kunne søkes om midler fra Gjensidigefondet til innkjøp av øvingsvogn til RBL.

Vedtak:

ü      Audun setter sitt navn som kontaktperson inntil videre. Bjørn Tore sender tidligere utarbeidet informasjonsskriv til Audun. Audun lager ferdig skriv før sommerferien for utsending.

ü      RBL har ikke søkt om midler fra Gjensidigefondet i år. Styret var enige i at det ikke er behov for ekstra øvingsvogn så lenge det er såpass liten aktivitet.

 

07.03.08 Nye medlemmer

Det er 1 person som venter på godkjenning:

Øyvind Kleppe – inngår i befalsvaktordning i Tysvær brannvesen

10 medlemmer har ikke registrert e-post adresser. Utsendinger pr post medfører økte utgifter for kretslaget.

Leder påpekte at styret tidligere hadde vedtatt målsetting om å bli det største kretslaget.

Vedtak:

ü      Styret godkjenner det nye medlemmet.

ü      Stella kontakter medlemmer uten registrert e-post adresse.

ü      Stella lager 2 rekrutteringsbrev innen utgangen av mai: 1 til bruk for rekruttering av ordinære medlemmer og 1 til bruk for rekruttering av støttemedlemmer (i følge tidligere styrevedtak skal Stig følge opp rekruttering av støttemedlemmer. Dette må gjøres så snart brevet er klart).

 

08.03.08 Mandat arbeidsgruppe 30 års jubileum

Punkter/målsettinger for arbeidsgruppa ble gjennomgått.

Vedtak: Kjetil utarbeider forslag til skriftlig mandat for arbeidsgruppe.

 

09.03.08 Referatsaker

Styret har tidligere diskutert muligheten for å opprette egen webside for kretslaget. Årsmøtet satt av 5000 kr i budsjettet til dette formålet.

Vedtak: Kjetil og Audun henter inn tilbud fra aktuelle leverandører.

 

10.03.08 Eventuelt

Leder orienterte om at hun er i utlandet 28.05.08-06.08.08. Nestleder vil fungere som leder i denne perioden.

 

Oversikt over styret og utvalg til RBL må revideres.

Vedtak: Kjetil reviderer oversikt og sender ut til styremedlemmene.

 

Styret er usikker på om kretslaget har egne retningslinjer for stipendsøknad.

Vedtak: Bjørn Tore undersøker om RBL har retningslinjer og eget søknadsskjema, og tilpasser eventuelt dette innen sommerferien.

 

Kretslaget får iblant problem med fakturering pga manglende organisasjonsnummer for RBL. Audun mener det er gratis å registrere seg i Enhetsregisteret.

Vedtak: Audun ordner registrering i Enhetsregisteret.

 

RBL har fått forespørsel fra pensjonist-medlemmer om avslag i seminaravgift.

Vedtak: Pensjonister får i utgangspunktet innvilget halv pris på medlemsmøter, men dette må vurderes i hver enkelt gjennomføring av seminar.

 


Stella B. Falkeid                                                         Kjetil Staveland

leder                                                                           sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann