Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Bergen
Dato: 21.01.2008
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I BERGEN I FORBINDELSE MED MØTE MED JUSTISMINISTEREN 21 – 22. JANUAR 2008.

 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Eyvind Aakerman, Geir Johan Hanssen og Stein Gjøsund

 

Forfall:

Ingen

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 01/08       Referat fra styremøte og landsrådsmøte 28 – 29.11.2007.

Ingen merknader til referatet.

Vedtak:          Referatet godkjennes.

 

Sak 02/08       Økonomi.

Regnskap og budsjett for 2007 vart gjennomgått. Det vart et overskudd på ca kr 18.500,- på regnskapet, mens det var budsjettert med ett underskudd på kr 18.000,-. NBLF fører regnskap for KBT og RUU. Det er gode inntekter på internett annonser, mens det vart et underskudd på postene for generalforsamling og landsrådsmøtet. Når det gjelder landsrådsmøtet så kom både landsrådsmøtet for 2006 og 2007 på regnskapsåret 2007.

Vedtak:          Ingen merknader til de økonomiske forholdene. NBLF førereget regnskap for RUU. NEH tar kontakt med Guttorm vedr. stipendmidler fra DSB og Skogbrann.

 

Sak 03/08       Nødnett – siste nytt.

NBLF er på høringingslisten på felles sambandsreglement. Eyvind, Geir og POS lager høringsutkast og sender ut på en intern runde før utsending.

 

Brukerbetaling – det er en del reaksjoner på kostnadsnivået på brukerbetaling. Som en konsekvens av dette foregår det en del møteaktiviteter rundt om i landet. Bl.a. har Fylkesmannen i Hedmark kalt inn til møte med kommunene, der DNK og DSB også er kalt inn, for å få en oversikt på brukerbetaling og andre driftskostnader.

 

Telesikkerhet – Geir sender brev til DNK/DSB og påpeker sårbarheten i telenettet generelt.

Vedtak:          Det sendes høringsuttalelse på sambandsreglement og Geir sender brev til DNK/DSB vedr. telesikkerhet.

 

Sak 04/08       Nordisk ledermøte og styremøte - status.

Hele styret med varamedlemmer blir kalt inn. Knut Birger Bakken har meldt forfall.

 

NEH og JH har laget et utkast til program. De arbeider videre med dette. NEH tar kontakt med Dieter ang et innlegg den 13.03 (mellom Danmark og Finland) om Safehotell og EUSR etc.

 

Sak 05/08       Aksjon boligbrann.

KBB sender e-post til Odd Skarbømyr vedr. resultatene på boligbesøkene og spørreskjemaene, samt evalueringen fra brannvesenene.

 

Sak 06/08       Multicom 112 - Samisk

NEH har meldt inn interesse for å være med å lage Multicom 112 på samisk.

 

Sak 07/08       Utdanningsreformen

Høringsuttalelsen fra NBLF er sendt. Norland brannbefalslag har reagert på deler av innholdet i høringsuttalelsen.

Vedtak:          TL sender brev til Nordland brannbefalslagg der en presiserer at ”feilinvestering” burde vært byttet med ”investering”.

 

Sak 08/08       Boligalarm

Det har vært en del møteaktivitet og nå er boligalarmselskapene på gli og det ser ut som at ”mønsteravtalen” er den som alle partene kan akseptere. Utarbeiding av ”mønsteravtale” er snart ferdig.

Vedtak:          Avtalen skal være ferdig forhandlet i løpet av januar og behandles i KS sitt sentralstyre den 6.2.08. Avtalen regnes med å være ferdig i løpet av februar.

 

Sak 09/08       Hederspris

Guttorm har foreslått NBLF sin hederspris til Göran Schnell.

Vedtak:          Utsetter saken til styremøte 12 – 14.03 på Trysil, der også Guttorm møter.

 

Sak 10/08       Revidering av forebyggendeforskriften – invitasjon til Workshop

NBLF har fått invitasjon fra DSB om å delta på en Workshop i forbindelse med revidering av forebyggendeforskriften.

Vedtak:          StåleFjeldberg og Jan Tore Dilling møter for NBLF i tillegg til at de også møter for sine respektive brannvesen.

 

Sak 11/08       Gjensidige og Eldreprosjektet

NBLF har fått forespørsel fra Gjensidige om å være prosjekteier av det nasjonale eldreprosjektet etter ”Oslo modellen”. Dette innebærer at NBLF søker om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Vedtak:          Avventes i forhold til avgjørelse på tildeling av midler. Statutter utarbeides i samarbeid med Gjensidige.

 

Sak 12/08       Forberedelse til møtet med justisministeren

Kjøreplan var utarbeidet og det vart gjort en detaljert gjennomgang av denne.

 

Kl.09.30          Brannsjef Helge Eidsnes ønsker velkommen til Bergen

Kl.09.40          Utfordringer for brann og redningstjenesten v/ Leder i Norsk Brannbefals Landsforbund Nils-Erik Haagenrud

Kl.09.50          Presentasjon av skoleprosjektet ved Steinar Frøiland

Kl.10.05          Besøke 6 klasse elever fra Haukeland skole, som får brannvernundervisning på brannstasjonen.

Kl.10.25          Omvisning på den nye hovedbrannstasjonen i Bergen ved Helge Eidsnes.

Kl.10.50          Presentasjon av Eldre prosjektet ved Knut Viker.

Kl.11.05          Presentasjon av El-Brann problematikken ved Odd A. Rød.

Kl.11.20          Felles diskusjon om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv.

Kl.11.45          Lunsj.

Kl.12.15          Justisministeren blir kjørt av brannvesenet til statsadvokaten i Hordaland.

 

Sak 13/08       Forberedelser til dialogmøtet med DSB

Kjøreplan for møtet var utarbeidet og gjennomgått. Tiden er knapp og møte må være effektivt.

 

Møtet starter kl 1145 med lunsj og er beregnet ferdig ca kl 1345.

*          Utdanning er Norges brannskole fremtidsrettet?

*          Dynamiske lover og forskrifter. Vi føler at dagens lovverk gir begrensninger ikke muligheter.

*          Samspill/samarbeid/ dialog mellom kommunale brannvesen og DSB.

*          DSB som fyrtårn ifht til nasjonale prosjekter, som regionale brannvesen, fremskutt enhet, organisasjonsform, osv.

*          Er dagens Tilsynsform/ ressursbruk riktig?

*          Måle kvalitet i stedet for kvantitet ved tilsyn/ rapportering.

*          Påstander om DSB i siste nummer av Tidsskriftet Brannmannen

*          Fremtidig dialog mellom NBLF og DSB inkl. fastsetting av neste møte

 

Sak 14/08       Orienteringssaker

Denne saken ble utsatt grunnet tidsnød på styremøtet.

 

Sak 15/08       Eventuelt

Styremøter:

07.05.08 Oslo

25.08.08 Oslo, sammen med RIF

Det skal være et styremøte i oktober, dato ikke bestemt

Landsrådsmøte 26 – 27.11.08

 

Kasserer – endring i arbeidssituasjon

Vår eminente kasserer går over i ny jobb. Den nye jobben er ikke forenelig med styreverv i NBLF. Derfor må noen i styret eller varamedlemmer ta på seg denne jobben. Ingen i styret andre i styret hadde anledning til å ta på seg denne funksjonen.

Vedtak:          NEH sender e-post til varamedlemmene og ”lodder” stemningen.

 

Forespørsel fra FLF om å orientere om NBLF på landsstyremøte i Bergen

Vedtak:          Stein stiller for NBLF på Landsstyremøtet til FLF 3 – 5.4.08.

 

Neste styremøte blir i forbindelse med Nordisk ledermøte i Trysil 12 – 14.03.08.

Styremøtet starter ca kl 11.00. Buss fra Gardermoen ca 08.00 til Trysil.

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann