Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 05.12.2002
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT I LOKALENE TIL GJENSIDIGE NOR FORSIKRING PÅ LYSAKER  DEN 5. DESEMBER 2002 FRA KL. 1200 TIL KL. 1800.

Fra kl. 1300 til kl. 1400 ble det servert rundstykker og kaffe. Etter kl. 1800 var det hyggelig avslutning med god mat og godt drikke. Denne delen av arrangementet ble avsluttet ca. kl. 2200. En skikkelig TAKK til Odd Rød og Gjensidige NOR Forsikring!!

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte fra styret hvor enkelte i tillegg representerte sine lokallag:
Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svenn Haugen (Oslo og Akershus), Svein Arne Jerstad,  Per Ole Sivertsen (Polar),  Bjarne Vikshåland, Anne Hjort (Rogaland), Jarle Steinnes (Vestfold),Eyvind Aakerman (Østfold) Ingar Gjesmoe (Buskerud).

Følgende kretslagsrepresentanter møtte:
Nestleder Knut Berg Bentsen (Agder), styremedlem Arvid Gilje (Sogn og Fjordane), leder Jon Erik Bergendahl (Telemark), nestleder Grete Nesheim (Hordaland), leder Trygve Lennavik (Møre og Romsdal).

I tillegg møtte følgende fra Gjensidige NOR Forsikring:
Odd Rød, Sigurd Henrichsen og Leif Nybakke.

Følgende kretslag var ikke representert: Hedmark, Hålogaland, Nordland, Oppland og Trøndelag.

1. VELKOMMEN v/Guttorm Liebe.
Guttorm Liebe ønsket alle velkommen. Han rettet en spesiell takk til representantene fra Gjensidige NOR Forsikring og håpet at gjennomføring av landsrådsmøtet i fremtiden fast kunne gjennomføres i lokalene til forsikringsselskapet for å styrke båndet mellom det offentlige brannforebyggende som NBLF står for og forsikringsselskapet samt utveksle informasjon. Han pekte også på viktigheten ved å utveksle informasjon mellom styret og kretslagene i tillegg til det sosiale. Alle fremmøtte presenterte seg.

2. INFO FRA STYRET
Guttorm Liebe orienterte om:
• If-avtalen er historisk. NBLFs avtale med if-forsikringsselskap om drift av øvelsesvogner opphørte fra 30. november 2002. Planer for oppgaven startet i Telemark i 1982 og den første vogna ble satt i drift i 1983. NBLF kom aktivt inn i 1990. Nå er dette historie. If har fått beskjed om å hente vognene. Ca. 200.000 personer har deltatt i opplæringsprosjektet.
• Avtale med Gjensidige NOR Forsikring inngikk styret for NBLF i møte 5. desember 2002. Dette er en rammeavtale med prosjekter og ingen sponsoravtale. Den forplikter styret i NBLF og lokallagene.
• Endring i Sivilt beredskap og ny politireform. NBLF har arbeidet aktivt med ny reform. Utredningen til Jorkjenutvalget er fulgt opp i Stortingsmelding nr. 17. Vi "vant" første runde og fikk saken utsatt, men vi fikk ikke gjennom våre radikale synspunkter. Likevel er kanskje det viktigste at vi nå er plassert på kartet. Justisdepartementet kommer brann-norge inn under i løpet av 2003.
• Nye brannlover og forskrifter har vi vært høringsinstans til. Det har ført til en hektisk hverdag med mange korte frister. Mange av NBLFs synspunkter fikk vi gjennomslag for. Blant detaljene i nye lover er kanskje den lovbestemte tittelen brannsjef det som var mest spesielt. Vi vant i komiteen som sa at tittelen igjen skulle inn i loven, men tapte i Stortinget på grunn av "feil". Tittelen falt derfor ut fra lovkravet, men når feilen ble oppdaget sørget DBE og departementet for å få tittelen inn igjen som forskriftskrav.
• Alarmsentralspørsmålet har vært oppe i styret i NBLF. Det er utarbeidet et eget problemnotat. Her fremgår NBLFs policy. Videre har vi uttalt oss til lokaliseringsprinsippet og til ett, to eller tre nødnummer og til TETRA.
 
Bjarne Vikshåland orienterte om:
• Deltidsbrannmannsutdanningen er i full gang. Tidligere var kun prøveprosjekter igangsatt, men nå er ordinære kurs på gang. Det var en vanskelig start på grunn av dårlig økonomi. Kostnader pr. elev er ca. kr. 35.000,-. Det forsøkes å få til en støtteordning.
 
Svein Arne Jerstad orienterte om:
• Regnskap i NBLF viser at vi hadde et betydelig bortfall av midler fordi avtalen med if ikke ble forlenget. Dette har ført til vesentlige reduksjoner i styrets aktiviteter. Dette gjelder reiser, antall styremøter og prosjekter forøvrig. Totalt har styret i 2002 redusert aktiviteten med ca. kr. 60.000,-.
 
Jan Kongsvik og Per Ole Sivertsen orienterte om:
• Læreplanutvalget har igangsatt revisjon. Bl.a. er BTY, KF og NBLF med i revisjonsarbeidet. Medlemmene er bedt om å komme med innspill. Henstillingen fremgikk på vår internettside. Jan vil henvende seg på nytt til medlemmene på nettet.
• Internett er vi nå flinkere til å bruke. Dette er vår viktigste informasjonskilde. Medlemmer og kretslag oppfordres til å skaffe annonsører til nettsidene våre! Muligheten for å sette inn annonse på ledig stilling er det også. Så langt er det kun Nes kommune som har benyttet seg av dette. Husk det er billig og godt! Medlemsoversikten finnes nå på nettet. Kretslagene kan legge ut sine egne sider. Kontakt Per Ole Sivertsen i Tromsø om dette.
• Vedtektsendring har styret vurdert. Antall styremedlemmer er vurdert redusert fra 9 til 7. Dette vil føre til reduserte kostnader, men det vil bli vanskelig å ha representanter fra det ganske land i styret til enhver tid. I tillegg blir det enkelte styremedlem ytterligere belastet. Sannsynligvis må forbundsstyret spille mer aktivt på kretslagene hvis antall styremedlemmer reduseres.
 
Til slutt avsluttet Guttorm Liebe med:
• Ansvarsproblemet er en sak som NBLF ønsker å få en klar holdning fra myndighetene til. NBLF ønsker enten lovendring eller en klar tilbakemelding om at brudd på arbeidsmiljøloven kan aksepteres der det er snakk om å redde liv. Videre er det klart at NBLF kan gjøre noe for å forebygge. Det er ønskelig at alle som har historien der brannvesenets innsats har ført til et bra resultat selv om det fra innsatsmannskapenes side har blitt begått lovbrudd. Disse historiene sendes til Guttorm Liebe i Skien.

3. INFO FRA KRETSLAGENE
Samtlige kretslag ble oppfordret til å informere om økonomi, medlemmer og rekruttering. Videre var det ønske å få melding om lagenes strategi for sin egen drift, slik at andre lag kunne hente gode tips.

Østfold:
Laget har ca. 100 medlemmer og 2 støttemedlemmer. De konstaterte at dette var et avvik i forhold til NBLFs nettoversikt. Laget gjennomfører 2 kurs eller temadager i året i tillegg til medlemsmøter. De har bra økonomi og har en stipendordning på kr. 2.000,-.

Oslo og Akershus:
Laget har 124 betalende medlemmer men har som mål og bli landets største!  Laget har gjennomført 4 styremøter og 2 medlemsmøter i år. På konto til stipend står det kr. 50.000,-. De konstaterer lav interesse.

Vestfold:
Laget har bra økonomisk styring. De har gjennomført 4 medlemsmøter, kurs og seminarer for å styrke økonomien. Nedgang har det vært i medlemstallet. Nå består laget av 49 betalende medlemmer.

Buskerud:
Laget har ca. 70 medlemmer som har vært relativt stabilt antall de seinere årene. Laget har grei økonomi. Laget gjennomfører normalt to bedriftsbesøk kombinert med medlemsmøter i året.

Agder:
Laget har ca. 55 medlemmer. I år har de gjennomført 5 styremøter og 2 medlemsmøter. Seminarer resulterer i bra økonomi. På konto til stipendordning har laget kr. 100.000,-.  De bemerker at også de har liten respons på stipendmidlene.

Polar:
Laget har 50 medlemmer og 5 støttemedlemmer! Dette er veldig bra til et så ungt lag!!!! Laget gjennomfører medlemsmøter sammen med seminarer. Styremøter gjennomføres så enkelt som mulig. Ofte benyttes telefon eller e-post.

Rogaland:
Laget har ca. 115 medlemmer. De forsøker å gjennomføre 4 møter i året for medlemmer. Problemet i dag er at det er kommet flere som kjemper om samme beinet – bl.a. forebyggende forum. Laget har grei økonomi. De ønsker heller betalte fagmøter enn gratis der møte ikke har faglig plattform.

Hordaland:
Laget har 134 medlemmer, 2 æresmedlemmer og støttemedlemmer. De har bra økonomi og gjennomfører årlig 7-8 styremøter samt 3 fagseminarer/medlemsmøter. Program blir lagt ut på nettet. Der ligger også bilde av styret!!

Sogn og Fjordane:
Laget har 150 medlemmer!! Laget har bra økonomi og sponser medlemmer under møter og reiser. Laget satser på fagseminar/utstillinger sammen med årsmøter. De inviterer også andre til seminarene. Andre betaler så bra at medlemmer går gratis.

Telemark:
Økonomien er bra. Laget har ca. 80 medlemmer. Laget fyller 25 år i 2003!! Laget planlegger tur til København i denne forbindelse.

Møre og Romsdal:
Laget har 80 medlemmer. De gjennomfører 2 medlems- og fagmøter i året. Innkallingen legges ut på NBLFs nettsider. Dette har vært bra markedsføring! 7 styremøter har de gjennomført i 2002. Hovedtyngden har ligget på at laget står ansvarlig for gjennomføring av Generalforsamlingen i 2003.

Informasjonen fra lokallagene ble avsluttet med at Polar etterlyser møtereferatet fra de andre kretslagene slik at dette kan legges ut på nettet. Dette gjelder også all annen informasjon som kretslagene ønsker å formidle.

Guttorm presiserte at alle lokallag som har behov for foredragsholdere fra DBE i utgangspunktet skal få dette gratis. DBE har sagt at de skal prioritere opplegg fra NBLF og kretslagene.

4. Avtalen med Gjensidige NOR Forsikring
Odd Rød ønsket deltakerne velkommen til Gjensidige NOR Forsikring og presenterte selskapet. Deretter ble avtalen som styret har inngått med selskapet gjennomgått. Bare positive reaksjoner kom frem!

5. Presentasjon av:
• Neste Generalforsamling arrangeres i Ålesund fredag 25. april 2003. Det var lagets leder, Trygve Lennavik, som informerte. Selve Generalforsamlingen gjennomføres fredagen 25. mellom kl. 0930 og 1200 og før selve seminardelen tar til. Seminarene og de sosiale aktivitetene både den 25. og den 26. ble også gjennomgått.
• Kommunalteknikk 2003 arrangeres på Lillestrøm i de nye varemesselokalene i begynnelsen av mai måned. 8. Mai 2003 er det NBLF som har ansvaret for seminar om ansvarsproblematikken.
• Fire Safe Europe arrangeres i København i oktober 2003. NBLF oppfordrer alle lokallag eller interesserte i lagene til å legge turen om København slik at arrangementet støttes. NBLF er delansvarlig. Gjør derfor som Telemark. Legg lagsturen til Danmark!
• 25-årsjubileet skal markeres i Oslo som et en-dags arrangement. Det planlegges en miks av konferanser, underholdning og kultur. NBLF ønsker at dette blir så tett opp til 17. mars som mulig.
• Historisk bidrag er komiteen som jobber med NBLFs historie avhengig av å få inn. Alle lokallag eller enkeltpersoner som sitter på noe oppfordres til å sende dette enten til Arne Wold, Ronny Røren eller Terje Rosen. E-post kan sendes til: [email protected]

Landsrådsmøtets formelle del ble avsluttet kl. 1802. Deretter var det hyggelig sosialt samvær og mye god mat og drikke takket være Gjensidige NOR Forsikring!

Med vennlig hilsen samt GOD JUL og GODT NYTTÅR!

Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann