Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 28.11.2007
 

 

 

Dato: 29.11.2007

Til styremedlemmer/varamedlemmer

og ledere av lokallagene

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ GARDERMOEN GJESTEGÅRD I FORBINDELSE MED LANDSRÅDSMØTET DEN 28. NOVEMBER 2007.

 

Følgende styremedlemmer varamedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Eyvind Aakerman, Geir Johan Hanssen, Jarle Steinnes, Knut B Bakken og Dag Botnen

 

Forfall:

Stein Gjøsund, Terje Albinson og Trond Sivertsen

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 81/07        Referat fra styremøte 27.8.2007.

Ingen merknader til referatet.

 

Vedtak:           Referatet godkjennes.

 

Sak 82/07       Økonomi.

Det er kontroll på økonomien. Det mangler innbetalinger fra DSB og Skogbrann i forbindelse med stipendmidler. NEH og KBB samkjører kontakten med DSB og Skogbrann. Det er merforbruk under posten generalforsamlinger og landsrådsmøte og mindre forbruk på enkelte andre poster. Inntekter fra annonser og reklameplass på våre nettsider er bedre en budsjettert.

 

Vedtak:           Ingen merknader til de økonomiske forholdene.

 

Sak 83/07       Nødnett – siste nytt.

Brukerbetaling – DNK har sendt ut prekvalifisering av leverandører som kan kjøre sammenligninger av utgifter for 110, 112 og 113 sentralene sine utgifter i driftsfasen. 8 firma har meldt sin interesse for prekvalifisering.

 

Det er bestemt at det skal opprettes en driftsorganisasjon for nødnettet, som skal knyttes opp mot nødsentralene. Det er store diskusjoner om hvem som skal betale for dette.

 

Det som er tydelig er at kostnadene for kommunene på samband (nødnett) kommer til å eksplodere. Verst blir det for mindre kommune med mange deltidsmannskaper.

 

Sambandsreglementet – utkastet til sambandsreglementet er ferdig og blir sendt på høring. Det er også laget en mal på sambandsreglement på lokalt nivå.

 

Utalarmering – det viser seg at funksjonen utalarmering er problematisk å få til å fungere tilfredsstillende. Det arbeides for å løse dette.

 

Grenseoverskridende samband – det viste seg at funksjonen/løsningen med grenseoverskridende samband ikke var tilfredsstillende løst. DnK. NEH sendte en kritisk e-post til Dnk, med kopi til DSB. Etter litt purring fikk NBLF svar. Dnk arbeider med problematikken for å finne praktiske løsninger, men foreløpig er ikke dette tilfredsstillende løst.

 

Anke på valg av leverandør av radioer – firmaet Sepuri har anket avgjørelsen på hvem som fikk leveransen av 10 000 radioer. Sepuri fikk medhold i sin anke.

 

Røykdykkersamband – tidligere informasjon viste til at røykdykkersamband skulle fungere tilfredsstillende. Nå viser det seg at foreløpig er det ikke løsninger for røykdykkersamband pga dekning innendørs.

 

 

Vedtak:          NBLF setter ned en arbeidsgruppe som skal ha et kritsikk blikk på utbyggingen av nødnettet.

 

NBLF v/NEH skriver brev til DSB/DNK med oppfordring om å gi svar/informasjon om ovenfornemte problemstillinger.

 

Sak 84/07       Landsrådsmøte - status.

Det var god kontroll på de ulike oppgavene som skulle gjennomføres på landsrådsmøtet.

 

 

Sak 85/07       Aksjon boligbrann.

KBB i samarbeid med DSB v/Skarbømyr har tatt en telefonrunde til en del brannvesen som ikke hadde meldt seg på Aksjon boligbrann og ”puffet” på litt. Det er god deltakelse på Aksjon boligbrann.

 

Sak 86/07       Nordisk ledermøte på Trysilfjell

Vararepresentantene til styret blir invitert til Nordisk ledermøte. Det kommer to personer fra henholdsvis Sverige, Finland og Danmark. Programansvarlig er JH, POS, GJH og EH. NEH har ansvaret for den sosiale delen av programmet.

 

Vedtak:          Programkomiteen og NEH arbeider videre med Nordisk ledermøte og skal ha det meste klart til neste styremøte.

 

 

Sak 87/07       Styremøte i Bergen den 22.01.08.

Justisministeren kommer på møtet mellom kl 1000 og 1200. Stein må ordne med hotell. Møtet skal avholdes på den nye brannstasjonen i Bergen. NBLF skal ha fokus på den nye stortingsmeldingen og ha fokus på tre hovedelementer.

Skoleprosjektet for 6. klasse, som NBLF og Gjensidige samarbeider om. Brann og el (tilsyn på elanlegg, fyringsanlegg, varslings- og slokkeutstyr). 

Brannsikkerhet for hjemmeboende pleietrengende (eldre, funksjonshemmede, psykiatri, rus etc).

 

Vedtak:          NEH tilbakemelding til justisministeren i god tid før møtet med de tema som vi ønsker å ta opp på møtet, samt legger ut nyhet på internettsidene til NBLF.

 

 

Sak 88/07       Utdanningsreformen

TL sender purring på innspil til deltakerne i den nyoppnevnte arbeidsgruppen. Utfordre Anne på å lage et utkast til uttale på vegne av NBLF og som brannvesener rundt om kan bruke til å sende sine høringsuttalelser. TL sender e-post til Anne. Utdanningsreformen må også ses opp imot deltidsutdanningen.

 

Vedtak:          TL sender purring på innspil til deltakerne i arbeidsgruppen, samt e-post til Anne.

 

Sak 89/07       Boligalarmer.

29.11.07 er fristen ute for å inngå avtale mellom KS og SBL.

Hvis det ikke blir enighet om en avtale, vil NBLF gå ut til media å opplyse om at brannvesenet ikke rykker ut til bolig alarmer, der vaktselskapet ikke har inngått avtale med det aktuelle brannvesen. NBLF vil også oppfordre landets brannsjefer til å gjøre det samme. NEH sender ut pressemelding til landets brannsjefer etter en oppklaring med KS etter den 29.11.07.

 

Vedtak:          I skrivende stund er det kommet en løsning hvor vaktselskapene ønsker en mønster avtale. Avtalen skal være ferdig forhandlet i løpet av januar 2008.

 

Sak 90/07       Refusjonskrav ved brannutrykning til tuneller

NBLF fikk henvendelse fra Sogn og Fjordane ang at en av kommunene i Sogn og Fjordane ikke fikk refundert utgiftene fra Statens vegvesen i forbindelse med en unødig utrykning til en tunnel. Vegvesenet mener at den aktuelle kommune ikke har hjemmel til å kreve refusjon. NBLF anbefaler at en implementerer refusjonskrav i gebyrregulativet til kommunen og informerer vegvesenet om dette.

 

Vedtak:          TL gir tilbakemelding til Sogn og Fjordane, med oppfordring om å innføre refusjonskrav i gebyrregulativet til kommunen.

 

Sak 91/07       Tidsskriftet Brannmannen og databasen ”Prosedyrebank”

Brannmannen har lagt ned prosedyrebanken. Det ble diskutert om NBLF kan drifte en tilsvarende database. GJH vil lage et forslag til løsning.

Vedtak:          GJH lager forslag til løsning til neste styremøte.

 

 

Sak 92/07       EUSR – tauredning

Det er utarbeidet et engelsk språklig e-læringsprogram for tauredning. POS la frem et forslag om å oversette dette programmet til norsk. Forslaget går ut på at POS og Tor Inge Henriksen oversetter programmet til Norsk og som vederlag for jobben får de delta på FEU-møtet i Aten. NBLF støtter forslaget.

 

Vedtak:          POS og Tor Inge Henriksen oversetter programmet til Norsk og som vederlag får de delta på FEU-møtet i Aten.

 

Sak 93/07       Fireworks/Explosives Network

NBLF har fått forespørsel om delta i en nettverksgruppe vedr. fyrverkeri innen EU/EØS. SF har to personer i brannvesenet Sør Rogaland som arbeider med fyrverkeri. SF har forslag om at disse stiller opp på denne forespørselen om å delta i dette nettverket.

Vedtak:          2 personer fra brannvesenet Sør Rogaland deltar i nettverksgruppen.

 

 

Sak 94/07       Deltidsutrykningsleder – ny utdanningsmodell

TL orienterte om arbeidet i prosjektgruppen for ny utdaningsmodell for deltidsutrykningsledere. Siste møtet i prosjektgruppen er avholdt og det er utarbeidet et utkast til rapport. TL sender rapporten på ”høring” til styremedlemmene og varamedlemmer. Rapporten er ikke offisiell enda, men blir snart lagt ut på nettet for høring, med høringsfrist 15.01.08.

Vedtak:          TL sender rapporten til styremedlemmer og varamedlemmer på en uformell høring.

 

Sak 95/07       Safehotell – status for innføring i Norge

POS informerte om status for Safehotell, samt at han la frem forslag til innføring i Norge. NBLF går for forslaget til POS, og orienterer landsrådsmøtet. Fremdriften i grove trekk er at først kurser en kontrollørene i løpet av februar 08. Arbeidsgruppen for innføring av Safehotell arbeider også med markedsføring mot reiselivsbransjen.

Vedtak:          POS og arbeidsgruppen arbeider videre med innføring av Safehotell i Norge.

 

Sak 96/07       O-sak

Nødnett: NEH deltok på et møte/110-konferansen i Stavern med DNK og Politidirektoratet.

 

Sak 97/07       Eventuelt

110-forumet har sendt brev til NBLF vedr. samarbeid/samhandling. 110sentralene opplever fortsatt kommunegrenseproblematikken fortsatt, ved at ikke alltid blir den nærmeste brannstasjonen utalarmert. 110-forumet ber NBLF om å ta opp saken.

Vedtak:          NBLF er positive til dette og POS får i oppdrag å utarbeide et forslag til atale som tas opp til behandling på neste styremøte.

 

 

 

Neste styremøte blir i Bergen 21-22.01.08, møtet starter ca kl 1200.

 

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann