Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 05.12.2002
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND I LOKALENE TIL GJENSIDIGE NOR FORSIKRING DEN 5. DESEMBER 2002 FRA KL. 1100.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Per Ole Sivertsen, Svein Arne Jerstad, Bjarne Vikshåland, Svenn Haugen, Anne Hjort og Ingar Gjesmoe

Rolf Hermansen og Per Olav Stangjordet var fraværende. Vararepresentanter var innkalt og Anne Hjort møtte.

Guttorm Liebe åpnet møtet som startet kl. 1100 varte til kl. 1315. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Arbeidsutvalgets saker som var registrert pr. 24.11.2002 var oversendt styremedlemmene. Sakene som ble behandlet var:

Sak 59/02 Referat fra styremøte 31. oktober 2002.
Bjarne Vikshåland viste til feil navn under sak 44/02. I referatet står det henvist til Jan Kongsvik mens det riktige skal være Bjarne Vikshåland.
Vedtak: Styret for NBLF retter opp sak 44/02. Forøvrig godkjennes referatet enstemmig.

Sak 60/02 If-vognene.
Guttorm Liebe orienterte om opphøret av vogndriften, siste rapportering om deltagerantallet og ønsket om evaluering. Guttorm har påtatt seg ansvaret med å systematisere rapporten på vegne av NBLF og historiekomiteen. Offisiell sluttdato er 30. november. If er oppfordret om å hente vognene på avtalte steder. Vognkontaktene er varslet skriftlig. Loggbok og rapport fra 2002 må sendes Guttorm. NBLFs ønsker fremgår av brevet Guttorm har sendt til vognkontaktene. Totalt må det påregnes at vel 200.000 personer har deltatt i opplæringsprosjektet! Det skal sendes takkeskriv til if.
Vedtak: Guttorm Liebe sender takkeskriv til forsikringsselskapet if.  Vognkontaktene skal sende loggbøker og rapport fra 2002 til Guttorm. Forøvrig tar styret saken til etterretning.

Sak 61/02 Avtalen med Gjensidige NOR Forsikring.
Det endelige forslag til avtale foreligger. Avtalen er rammepreget, ingen sponsoravtale. Avtalen resulterer i forpliktelser i styret til å produsere forebyggende brannvernarbeid. Avtalen er "enklere" for kretslagene. De kan inngå avtaler med lokale Gjensidigekontakter for felles arrangementer.  Bl.a. omfatter dette at kontaktene inviteres til alle samlinger/seminarer og medlemsmøter som lokallagene arrangerer. Det viktigste som styret må få på plass snarest mulig er "solskinnshistorier". Dette gjelder forhold hvor alvorlig brann er avverget enten av "eier" eller automatisk slokkeanlegg, ulik varsling eller brannskiller. Det bør tas utgangspunkt enten i brannrapportene eller i utrykningsrapportene.
Vedtak: Avtalen vedtas av styret og landsrådet informeres om i møtet 5. desember 2002.

Sak 62/02 Deltidsbrannmannsopplæringen.
Bjarne Vikshåland orienterte og viste dessuten til at saken var oppe under brannskolens brukermøte. I tillegg vil landsrådet bli informert.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 63/02 Medlemmer – støttemedlemmer.
Tidligere har forbundsstyret konstatert at det synes som enkelte medlemmer ikke tilfredsstiller vedtektenes krav til medlemskap. Enkelte skulle heller vært støttemedlemmer. Kretslagene er tilskrevet og anmodet om å gå gjennom medlemslistene og rydde opp. Saken vil bli orientert om i landsrådsmøte.
Vedtak: Styret i NBLF vil orientere om saken i landsrådsmøte 5. desember 2002.

Sak 64/02 Landsrådsmøte 5. desember 2002.
Styret gjennomgikk programmet og informasjonssakene som styret gir til landsrådsdeltakerne.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 65/02 Orienteringssaker
1. Kommunalteknikk 2003. Ingar Gjesmoe orienterer om
Kommunalteknikk 2003 på landsrådsmøte. Programmet er
nesten på plass. Seminaret  gjennomføres på den nye varemessa på Lillestrøm 8. mai 2003. NBLF har ansvar for seminat hele dagen hvor ansvarsproblemet settes på dagsorden.
2. Norges brannskole – brukermøte. Ingar Gjesmoe og Bjarne Vikshåland orienterte.
3. Norges brannskole - lærerplanutvalget. Jan Kongsvik orienterte.
4. Generalforsamlingen 2003. Trygve Lennavik orienterte. Forvarsel til Generalforsamlingen er sendt ut. Generalforsamlingen skal gjennomføres på fredagen mellom kl. 0930 og 1200. Resten av dagen og dagen etter går med til seminar og sosialt arrangement hvor det aller meste er på plass.
5. TETRA – NBLFs policy. Per Ole Sivertsen og Guttorm Liebe orienterte.
6. Samordning av kart- og ressursregister. Per Ole Sivertsen orienterte.
Vedtak: Sakene tas til orientering.

Med vennlig hilsen


Ingar Gjesmoe
sekretær    

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann