Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 10.10.2007
 

 

 

Dato: 10.10.2007

Til styremedlemmer/varamedlemmer

og ledere av lokallagene

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ GARDERMOEN, Norlandia Oslo Airport Hotell DEN 10. OKTOBER 2007.

 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Knut Berg Bentsen, Jarle Steinnes og Dag Botnen

Forfall:

Geir Johan Hanssen, Stein Gjøsund og Eyvind Aakerman.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 66/07            Referat fra styremøte 27.8.2007.

Ingen merknader til referatet.

 

Vedtak:            Referatet godkjennes.

 

Sak 67/07            Økonomi.

Det er kontroll på økonomien og beholdningen er på kr 430 000,-. Alt som skal faktureres ut skal meldes til KBB pr e-post. Når det gjelder reiseregninger så oppfordrer KBB å sende en reiseregning pr reise.

 

Vedtak:            Ingen merknader til de økonomiske forholdene.

 

Sak 68/07            Nødnett – siste nytt.

Brukerbetaling – prisene er endelig fastsatt. Egen referansegruppe for kostnadskartlegging er nedsatt for å dokumentere brukerkostnadene før og etter innføringen av nytt nødnett. Dokumentasjonsarbeidet skal konkurranseutsettes. NBLF v/JH deltar i referansegruppen.

 

NBLF vil arbeide for å få redusert eller fjernet brukerbetalingskostnadene for brannvesen, med bakgrunn i at brukerbetaling for brannvesen er fjernet blant annet i Nederland.

 

Felles sambandsreglement for nødetatene – her er mange i arbeid for å lage felles regelverk for sambandsbruk. Det er mye dugnad og stor aktivitet for å få dette i havn. Forslaget til nytt sambandsreglement skal være overlevert politidirektoratet ved Killengren i løpet av november for høring/uttale. Det er lagt opp til en standardisering av sambandsrutinene for hele landet. NEH er NBLF sin mann i dette arbeidet.

 

Vedtak:            NBLF arbeider fortløpende videre med/innen respektive grupper/saker.

 

Sak 69/07            Landsrådsmøte - status.

På møtet vart det utarbeidet et utkast til program som SF, KBB og POS skal arbeidet videre med.

 

Vedtak:            SF, KBB og POS arbeider videre med programmet, må være ferdig for utsending innen medio oktober. NEH sender e-post til kretslagsledere om hva som er ønskelig å få orientering om på landsrådsmøtet.

 

Sak 70/07            Aksjon boligbrann.

KBB holder kontakten med DSB v/Skarbømyr og markedsfører Aksjon boligbrann overfor medlemmene i NBLF.

 

Vedtak:            KBB lager nyhet på nblf.no og sender ut påminnelse til medlemmene.

 

Sak 71/07            Nordisk ledermøte på Trysilfjell

NEH har reservert rom på Norlandia Trysil hotell. NBLF kombinerer styremøte med Nordisk ledermøte. Tidspunkt er 12. – 14. mars 2008. Gi tilbakemelding til NEH på hvem som kommer.

 

Vedtak:            NEH arbeider videre med Nordisk ledermøte.

 

 

Sak 72/07            Distinksjoner/tjenestegrad ved 110-sentraler.

NBLF ser på 110-sentraler som en avdeling i brannvesenet og da vil leder av 110-sentraler få distinksjonene 2 store stjerner og 10 mm sølvbånd. Ansatte under avdelingsleder går inn i oppsettet av distinksjoner for norske brannvesen.

Vedtak:            POS reviderer oppsettet for distinksjoner og legger det ut på hjemmesiden som policy.

 

Sak 73/07            Nettstedet brannvesenet.no endelig behandling.

NBLF har vurdert drifting av nettstedet brannvesen.no og kommet frem til at det er svært arbeidskrevende å drifte et slik nettsted og at NBLF ikke har nødvendig kapasitet til dette.

 

Vedtak:            NBLF har ikke kapasitet til å drifte nettstedet brannvesenet.no.

 

 

Sak 74/07            Boligalarmer.

Børge Benum, juridisk leder KS, er forhandler på vegne av kommunene for å komme frem til en mønsteravtale mellom SBL og kommunene v/brannvesenet. Børge orienterte under dette punktet på styremøtet.

Han informerte om at SBL ikke aksepterte avtaler av typen brann + som G4S har (og Hafslund).

Det er mest sannsynlig at SBL kan være med på ”gammel” ordning og alternativ 3 (viser til tidligere utsendt e-post fra forhandlingene med SBL, der det var listet opp tre alternativer).

 

NBLF kan akseptere alt 3, men at det brukes KS sine satser på mannskap og utstyr/biler, alternativt kommunenes gebyrregulativ. Hvis SBL ikke aksepterer KS sine satser, ser NBLF seg nødt til å gå til media med saken, for å informere om hva kundene får og betaler for hos vaktselkapene

 

 

Vedtak: KS prøver å fremforhandle en avtale med SBL etter alternativ 3. NBLF forventer

 at vaktselskapene gjør opp det økonomiske tilgodehavende med kommunene.

 

Sak 75/07            Skjerpede heiskrav - høring

NBLF støtter Skien sitt høringsinnspill og sender tilsvarende høringsuttalelser

 

Vedtak:            NEH sender høringsuttalelse på vegne av NBLF.

 

Sak 76/07            Jubilé invitasjon Finland

Den finske søsterorganisasjonen har 75 års jubileum og i den forbindelse har NBLF fått invitasjon. 3 er påmeldt (NEH, JH og TL). I stedet for gave ønsker Finnen penger til en veldedighetskonto.

Vedtak:            NBLF deltar med tre personer og gir EUR 250 og plakett til vår finske søsterorganisasjon.

 

 

Sak 77/07            Oppnevning av repr i ref.gruppen utdanning deltidsutrykningsledere

NBLF fikk forespørsel fra KS om å delta i referansegruppen til ny utdanningsmodell for deltidsutrykningsledere, grunnet dårlig kapasitet i KS. NBLF takket ja til å stille med en person i referansegruppen.

Vedtak:            NBLF stiller med Odd Magnar Opgård i referansegruppen.

 

Sak 78/07            Felles brannforebyggende el og brannkonferanse -forespørsel

Det har kommet forespørsel fra El angående å arrangere felles konferanse for brannforebyggende og el, samtidig.

 

Vedtak:            Dag Botnen og Knut Birger Bakken lager forslag til samarbeidsløsning til neste styremøte (landsrådsmøte).

 

 

Sak 79/07            O-saker og statusrapport fra arbeidsgrupper, komiteer etc.

 

Brannvesenseminar 2007, arbeidet går sin gang, - TL.

Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – intet nytt, er tema på årets brannvesenseminar - SF

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, intet nytt - SH

Rådet – Gruppen for vedlikehold av håndslokkere, intet nytt - SH

Rådet – Gruppen for vedlikehold av stasjonære slokkeanlegg, første kurs for blått kompetansebevis er avholdt - TL

KOSTRA, nytt møte i november – NEH

Reisestipend og utvekslingsutvalg, to stipender er gitt til tre personer – NEH

Safehotell – status for innføring i Norge, har laget fremdriftsplan, blir presentert på landsrådsmøtet, kjøreregler blir tatt opp på neste styremøte – POS, KBB, AH

Deltids utrykningsledere ny utdanningsmodell, arbeidet går fremover, pilot beregnet oppstart høsten 08 - TL

FEU møte Tallin – NEH, JH og POS deltok, referat blir lagt ut snart.

Heltidsbrannmannsutdanningen, intet nytt – JH, SG

Deltidsbrannmannsutdanningen, intet nytt - TL

Ny Sivilforsvarslov, intet nytt – NEH, JH, JK

Samarbeid EL-NBLF. El og brann hand i hand, intet nytt - D Botnen og KB Bakken

Håndbok for redningstjenesten, enda ikke i trykken - NEH

Kontakt med RIF, intet nytt – SF

Kollegiet for brannfaglig terminologi KBT – POS
CTIF- TL deltar på CTIF seminaret på Lysaker


                       

 

Sak 80/07            Eventuelt.

I)                  EU-finansiert prosjekt om brannetterforskning og forebyggende.

TL har fått forespørsel fra Robert Stacey i Northumberland Fire and Rescue Service i England om å kartlegge brannetterforskning etc i Europa, gjennom nettverket til FEU. Vi har fått en tilsvarende forespørsel tidligere og KBB er vår mann i dette arbeidet.

 

Vedtak: KBB tar kontakt med Robert Stacey og returnerer svarskjemaene.

 

II)               Registrering av varemerke (logoen til NBLF).
GL i samarbeid med brannmannen har laget en samarbeidsavtale i forbindelse med bruk av logoen (brannhjelm med øks). Det er ønskelig å registrere denne som eget varemerke
Vedtak: NEH og SF sender inn registreringsskjema for varemerke.


III)            Profilering/reklamemateriell til landsrådsmøtet

NBLF har ca 15- 20 000 på budsjettet til reklame/profilering. KBB har forslag om å bruke dette på reklamemateriell til landsrådsmøtet.

 

Vedtak: KBB får fullmakt til å kjøpe inn reklamemateriell til landsrådsmøtet.

 

 

 

Neste styremøte blir i forbindelse med Landsrådsmøte på Gardermoen Gjestegård den 28.-29.11.07 fra kl 0930 – ca kl 1200.

 

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann