Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 27.08.2007
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I LOKALENE TIL RIF I SØRKEDALSVEIEN PÅ MAJORSTUA DEN 27. AUGUST 2007.

 

Første delen av møtet var felles med RIF (10.00 – 12.00). Det formelle styremøtet ble gjennomført fra kl. 12:00 og ble avsluttet kl. 16:00.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Geir Johan Hanssen, Stein Gjøsund og Eyvind Aakerman.

Forfall:

Knut Berg Bentsen.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 51/07         Referat fra styremøte 11.6.2007.

Det ble påpekt at JH skal være deltaker på gruppen som arbeider med ny sivilforsvarslov og KBB på Safehotell gruppen. Ellers ble det påpekt stavefeil på etternavnet til Dag Botnen. Dette blir rettet opp i håndboken. Ellers ingen merknader til referatet.

Vedtak:            Referatet godkjennes.

 

Sak 52/07         Økonomi.

Pga at KBB meldte forfall ble denne saken utsatt til neste styremøte

Vedtak:            Utsettes til neste styremøte.

 

Sak 53/07         Nødnett – siste nytt.

NBLF har fått forespørsel fra DNK om deltakelse i en ny referansegruppe ang brukerbetaling. JH er foreslått som deltaker fra NBLF. Det er også avholdt et to-dagersmøte på Stavern vedr. felles sambandsreglement for nødetatene. For NBLF deltok NEH, Hans Erik Andersen og Torgeir Andersen. Forslaget til nytt sambandsreglement skal være overlevert politidirektoratet 15.11.07.

Vedtak:            NBLF arbeider fortløpende videre med/innen respektive grupper/saker.

 

Sak 54/07         Behandling av nye vedtekter for RUU og søknader om stipend.

Siden sist styremøte har det vært møte i RUU. Vedtektene er sendt rundt til styremedlemmene i forkan av møte. Det var ingen merknader til vedtektene. Det har kommet inn 3 søknader pr 26.08.07.

Vedtak:            NBLF tar vedtektene til etterretning og oversender søknadene om stipend til RUU for videre behandling/vedtak.

 

Sak 55/07         Nettstedet brannvesenet.no ny behandling.

Sist denne saken var behandlet var saksopplysningene noe mangelfull. Det saken går ut på er en forespørsel fra Bjørn Ness om NBLF vil drifte nettstedet www.brannvesenet.no.

Vedtak:            NBLF er meget positiv til henvendelsen og vår web redaktør Per Ole
Sivertsen vil vurdere omfanget av driften og tar kontakt med Bjørn Ness. Endelig vedtak blir på neste styremøte den 10.10.07
.

 

Sak 56/07         Samarbeid el-NBLF. El og brann hand i hand?

NEH var i møte på Lysaker den 14.6.07 med Gjensidig og andre aktører for å diskutere videre fremdrift i samarbeidet el og brann. Det vart sett ned en arbeidsgruppe for dette. Knut Birger Bakken og Dag Botnen er våre representanter i denne gruppen.

Vedtak:            Arbeidsgruppen får fullmakt til å arbeide videre med temaet. De må
forberede innlegg på Landsrådsmøtet 2007. Dag Botnen informerer spesielt
om Hallingdals prosjektet..

 

Sak 57/07         Brannvesenseminar 2007.

Trygve orienterte om saken og informerte om at arbeidet fortsatt går på skinner. Vi har ikke fått påvirket programmet i vesentlig grad. Trygve tar kontakt med Lars Haugrud ang feil navn på NBLF i programmet, samt en gjennomgang av introen til NBLF. Per Ole lager litt mer informasjon om solskinnshistorier i inntroen til NBLF.

Vedtak:            Trygve fortsetter arbeider videre med brannvesenseminaret.

 

Sak 58/07         Ny samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring.

Ny avtale med Gjensidige forsikring er nå fremforhandlet. Den nye avtalen gjelder fra 01.01.08 til og med 2012. Det er en del justeringer.

Vedtak:            NBLF applauderer den nye avtalen.

 

Sak 59/07         Invitasjon til kurs i regi av EU, valg av kandidater.

Vi har mottatt invitasjon på kurs fra DSB i regi av EU. Kursene blir holdt i Tyskland. DSB er ute etter 2 kandidater. Kandidatene NBLF foreslår er POS og NEH. EU dekker alle kostnadene forbundet med kursene.

Vedtak:            NBLF foreslår Geir J Hanssen, Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen, Trygve Lennavik, Dag Botnen og Guttorm Liebe som kandidater for kursene i regi av EU.

Sak 60/07         Landsrådsmøte - status

TL har vært i kontakt med Odd Rød og vart enig om at beste lokalisering er Gardermoen. TL har reservert lokaler på Gardermoen Gjestegård. TL sjekker størrelsen på møtelokalene. Tema som SF, POS og KBB skal arbeide videre med er: brann og el, informere om arbeidet sammen med RIF, mindre slokkeenheter, safehotell, internett, solskinnshistorier. Invitasjon til landsrådsmøtet sendes medio oktober.

Vedtak:            SF, KBB og POS arbeider med programmet. TL sender ut invitasjon til landsrådsmøtet innen medio oktober. NEH tar kontakt med Gjensidige, Elsikkerhets forbundet og Feiermesternes landsforbund.

 

Sak 61/07         Håndbok 2007 - 2009

TL har koordinert endringer, mangler noen detaljer. TL sender håndboken pr e-post til medlemmene i styret. Alle gir tilbakemelding ”fort og gæli”. Når alt er ferdig koordinert og redigert oversender TL grunnlaget til POS, som lager PDF fil. TL lager nyhet på nblf.no. Omslaget på håndboken skal være lys grå. POS skal selge annonseplass på side 2 til de som allerede har annonseplass på nblf.no. Nest siste side brukes til info om NBLF, POS lager forslag til innhold på nest siste side i håndboken.

Vedtak:            TL arbeider videre med håndboken. Skal være ferdig innen medio september.

 

Sak 62/07         Generalforsamling 2011, søknad fra Nordland brannbefalslag

Nordland brannbefalslag har søkt om å arrangere generalforsamlingen i 2011 i Brønnøysund.

Vedtak:            NBLF er positiv til søknaden og Nordland brannbefalslag får arrangere generalforsamling i 2011.

 

Sak 63/07         Utrykningsledere deltids utdanning

TL orienterte om prosessen så langt og oppfordret styremedlemmene med å komme med innspill i saken. TL sender referat og timefordeling til styremedlemmene. Målet er at arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2007.

Vedtak:            TL arbeider videre med saken.

 

 

Sak 64/07         Statusrapport fra arbeidsgrupper, komiteer etc.

I)                     Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – SF – dette blir tema på årets brannvesenseminar.

II)                   Rådet for håndslokkere – Svenn Haugen tok opp en problemstilling med tilsyn av godkjente foretak av rådet. Her har det vært gått tilsyn av personell fra bransjen, men uten deltakelse fra myndighetssiden. Dette er useriøst og Haugen vil legge press på Rådet for at det ikke skal gå tilsyn uten at det er med representanter fra myndighetssiden i tillegg til bransjen. Etterkommes ikke dette, vil Svenn Haugen vurdere å trekke seg fra Rådet. NBLF støtter Haugen fullt ut og hvis Haugen trekker seg vil også NBLF trekke seg fra samarbeidet. Dette er et sterkt signal til Rådet og NBLF regner med at Rådet vil ta disse signalene og at tilsynsgruppen heretter vil bestå av representanter både fra bransjen og myndighetssiden.

III)                 KOSTRA – NEH – arbeidet med KOSTRA går videre, det har vært møte siden sist styremøte.

 

Sak 65/07         Orienteringssaker:

I)                    Rapport fra TL og GT om ”små enheter”- Rapporten fra studieturen er ferdig. TL lager nyhet på nblf.no og legger ut rapporten som PDF fil. TL og GT stiller seg til disposisjon for å holde innlegg om temaet.

II)                  Heltidsbrannmannsutdanningen. – NBLF har ikke hørt noe nytt i saken.

III)                Deltidsbrannmannsutdanningen – er det ikke meldt noe nytt.

IV)                Håndbok for redningstjenesten – Håndboken er i trykken.

V)                  Kontakt med RIF – brannvesenets rolle i byggeprosessen – SF, KBB og GJH arbeider videre med kontakten med RIF

VI)                Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) – (POS/GL) – Skal ha nytt møte den 10.9. Nettstedet kbt.no er snart oppe og går. POS skal holde innlegg på. Forebyggende forum på Gjøvik.

VII)              FG-brannalarmanlegg – revisjon av FG – reglene høring POS har kommet med høringsuttalelse.

VIII)            Safehotell – gjennomføring i Norge - POS, KBB og AH skal ha møte den 10.9 for å planlegge videre aktivitet for gjennomføring i Norge. Det blir informert på Landsrådsmøtet.

IX)                Boligalarmer via vaktselskap – siste nytt
KS har utarbeidet tre alternative forslag til løsning som advokaten i KS vil ta med til neste møte med SBL. NBLF avventer inntil videre.

X)                  FEU-møte i tallin uke 36

NEH og JH deltar fra NBLF.

 

Sak 66/07         Eventuelt.

I)                    Distinksjoner/tjenestegrad ved 110 - sentraler.

NBLF har fått forespørsel fra Hans Erik Andersen ang. distinksjoner/tjenestegrad ved 110 – sentraler. POS og EAA lager forslag tilreglement/oppsett til distinksjoner/tjenestegrad ved 110 – sentraler til neste styremøte.
Vedtak: POS og EAA lager forslag tilreglement/oppsett til distinksjoner/tjenestegrad ved 110 – sentraler til neste styremøte. TL sender e-post til Hans Erik Andersen og orienterer han om videre arbeid.

 

II)                  Nordisk ledermøte på Trysilfjell.
NEH foreslår å ha Nordisk ledermøte i uke 14 (etter påske neste år), grunnet et lavere prisnivå etter påske.
Vedtak: NEH arbeider videre med Nordisk ledermøte og tar kontakt med aktuelle hotell i Trysilfjell for å reservere rom/lokaler.

III)                Solskinnshistorier

Det har vært litt beskjedent med registrering av solskinnshistorier i sommer, antakeligvis grunnet ferie.

Vedtak: POS sender ut en påminnelse om å registrere solskinnshistorier i etterkant.

 

Neste styremøte blir på Gardermoen Gjestegård den 10.10.07 fra kl 0930 – ca kl 1500.

 

Trygve Lennavik, sekretær

928 33 207

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann