Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 12.06.2007
 

Møtereferat fra styremøte 12.06.2007.

 

Sted: Haugesund Brannstasjon

Tid: Tirsdag 12. juni. Kl. 10:00 – 14:00  


Disse møtte: Stig, Stella, Audun, og Odd. I tillegg møtte vognkontakt Øystein Borgen

Disse meldte forfall: Oddvar, Kjetil og Rolf.

01.02.07 Referat

Ingen merknader.

 

02.02.07 Medlemsmøte juni – oppsummering

Det var planlagt et medlemsmøte i juni, med ROS-analyse i større brannobjekt som tema. Styremedlem informerte at dette møtet ble avlyst grunnet manglende påmelding og forfall blant foredragsholderne. Interessen for temaet har likevel vært god, og det bør gjennomføres et medlemsmøte med dette som tema.

Vedtak: Det forsøkes å arrangere et medlemsmøte i løpet av høsten med samme tema. Ny møtedato tilpasses årsplanen.

 

03.02.07 Årsplan

Leder presenterte et forslag til årsplan. Det er planlagt 2 ordinære medlemsmøter, samt ett medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet i mars –08. I tillegg kommer DSB-seminaret hvor RBL blir teknisk arrangør. Grunnet flytting av medlemsmøtet i juni, bør det arrangeres ett ekstra medlemsmøtet i løpet av perioden.

Vedtak: Medlemsmøtet 6. september arrangeres med tema ROS-analyse.

Medlemsmøtet i november forsøkes planlagt i samarbeid med Forebyggende Forum i Nord-Rogaland/Sunnhordaland med tema Brannsikkerhet i omsorgsboliger. Odd snakker med representant i Forebyggende Forum om dette.

Det planlegges å arrangere ett ekstra medlemsmøte 29. januar, tema Stortingsmelding Forebyggende. Annet aktuelt tema kan være akutt forurensning (dersom Stortingsmeldingen ikke er klar til den tid).

Leder sender ut årsplan til medlemmer med oversikt over medlemsmøter, innsatslederkurs, søknadsfrist for RBL-stipend, DSB-seminar og årsmøte.

 

04.02.07 Informasjon fra vognkontakt om øvingsvogna

Aktivitetsnivået for øvelseshengeren våren –07: Karmøy -, Tysvær – og Haugesund brannvesen har gjennomført øvelse/opplæring for ca. 600 personer. Så langt ser det ut til at det økonomiske resultatet for bruk av hengeren går ut i balanse.

Vognkontakt Øystein Borgen har utarbeidet en brosjyre som orienterer om øvingsvogna. Denne er tenkt utdelt til medlemmene. Tekst og bilder i brosjyren må kvalitetsikres før utsendelse.

Kontakten med Gjensidige har vært problematisk, da Gjensidige har vært inne i en omorganisering den siste tiden. Det har vært noe problematisk for vognkontakten til RBL, da øvelseshengeren ikke var komplett ved overtagelse. Nytt forbruksutstyr er blitt kjøpt inn av Tysvær brannvesen, men kostnaden for dette har enda ikke blitt dekket av Gjensidige.

Vognkontakt har også utarbeidet ett utlånsskjema som beskriver leietaker, brukstid, antall personer som har brukt den og om det har forekommet personskade.

Vedtak: Vognkontakt sender regning for utlegg til ny kontaktperson i Gjensidige, Steinar Frøyland. Leder presenterer bruk av øvingsvogn på møte med Gjensidige i slutten av juni, samt få klarhet i hvordan økonomien blir for bruk av øvingsvogn i fremtiden. Leder må også få klarhet i hvilke opplysninger Gjensidige ønsker for bruk av vogna.

 

05.02.07 Gjensidige-avtalen

Leder informerte at RBL står uten avtale med Gjensidige, som ett av få kretslag tilknyttet NBLF. Grunnen til at Gjensidige-avtalen ikke ble fornyet er at kontaktpersonen i Gjensidige har gått over til en ny stilling, og ny kontaktperson har ikke blitt utnevnt før nylig. Ny kontaktperson blir Steinar Frøiland i Gjensidige. Leder i RBL skal i møte med Steinar Frøiland den 21. juni, og forsøke å fremforhandle en ny Gjensidige-avtale.

Det er mulig å få støtte fra Gjensidige til å opprette egen hjemmeside for RBL, alternativt støtte til produksjon og distribusjon av brosjyre for øvingsvogn.

Leder informerte om at det er to typer øvingsvogner, 1 stor og 1 liten. Den RBL har i dag er type liten. Gjensidige ønsker å ha 1 stor vogn i Sør-Rogaland og 1 liten vogn i Nord-Rogaland. Gjensidige ønsker å inngå en avtale tilsvarende ”Gjensidige-avtalen” med Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

Vedtak: Leder fremforhandler et avtaleforslag med Gjensidige, som fremlegges for styret i RBL for godkjenning. RBL avventer også med å bestille enda en øvingsvogn.

 

06.02.07  Nye medlemmer

Ole Martin Nordstrand, branning. i Tysvær brannvesen, har søkt medlemskap i RBL.

Oddvar Susort, deltidsmannskap i overbefalsvakt i Tysvær brannvesen, har søkt medlemskap i RBL.

Vedtak: Ole Martin Nordstrand og Oddvar Susort godkjennes som medlemmer i RBL.

 

07.02.07 Informasjonsskriv til brannvesen – nye medlemmer

Audun Matre informerte at det foreløpig ikke er utarbeidet et informasjonsskriv til brannvesen/nye medlemmer.

Vedtak: Audun og Rolf utarbeider informasjonsskriv til brannvesen om mulige nye medlemmer til neste styremøte.

 

08.02.07 Informasjonsskriv nye støttemedlemmer

Audun Matre informerte at informasjonsskriv til støttemedlemmer enda ikke revidert.

Vedtak: Audun og Rolf reviderer informasjonsskriv til støttemedlemmer til neste styremøte.

 

09.02.07 Internettsider RBL og tilgang til å administrere medlemmer mv.

Leder informerte at domene, web-hotell, brukernavn og passord er klart hos NBLF for opprettelse av RBL sine nettsider. Det gjenstår nå å lage sidene.

Bjarne Håland driver et datafirma ved siden av sin jobb i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Han kan lage et forslag til internettsider for RBL. Dersom RBL ikke ønsker å benytte seg av forslaget, vil en heller ikke behøve å betale for det. Dersom RBL ønsker å benytte seg av forslaget, vil det bli en engangskostnad på kr. 5000-10000. Oppdateringer av sidene vil koste ca. kr 500 per oppdatering, mens mindre endringer og oppdateringer vil være kostnadsfrie.

Det kan være mulighet for å få økonomisk støtte fra Gjensidige.

I tillegg kan sekretær muligens ta seg av de mindre oppdateringene og endringene.

Leder informerte om medlemslistene på NBLF sine nettsider. NBLFs lister og regnskapslistene til kasserer i RBL stemmer fremdeles ikke med hverandre. Selv om det er gitt tilgang til leder og sekretær for administrering av listene på NBLFs nettsider, viser det seg å være problemer med å slette utmeldte medlemmer. Dermed er det til sammen 7 medlemmer som ikke er oppført i begge listene.

Vedtak: Leder får fullmakt til å undersøke med Bjarne Håland, Gjensidige og Kjetil Staveland vedrørende de praktiske og økonomiske forholdene rundt opprettelse av internettsider for RBL, til neste styremøte.

Leder gir tilbakemelding til webansvarlig (Per Ole Sivertsen) for NBLF at slettefunksjonen ikke virker på nettsidene. I tillegg melder leder fra om at sekretær også må gis tilgang til administrering av medlemslistene. Leder samme med kasserer jobber videre med å få NBLFs liste samkjørt med regnskapslisten.

 

10.02.07 Vedtekter og skriftlige retningslinjer/arbeidsoppgaver styret og utvalg RBL

Leder ba representantene i styret om å tenke gjennom eventuelle vedtektsendringer eller endringer på retningslinjer til neste styremøte, slik at disse kan styrebehandles og være klar til neste årsmøte.

Vedtak: Representantene i styret tenker over eventuelle vedtektsendringer eller endringer på retningslinjer til neste styremøte.

 

11.02.07 Referatsaker

Ingen referatsaker ble presentert.

 

12.02.07 Eventuelt

Leder informerte om at studiestipend delt ut i 2004, til Rolf B. Sandslett, har enda ikke blitt fulgt opp. Det ble stilt krav i tildelingen at Rolf B. Sandslett presenterer prosjektet på et medlemsmøte. Styremedlem Audun Matre bytter jobb i månedskiftet august/september, og skal da begynne i Karmøy brann- og redningsvesen. Han vil beholde sitt verv i styret.

 


Stella B. Falkeid                                                        Audun Matre

Leder                                                                         Referent 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann