Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Jessheim
Dato: 11.06.2007
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ BRANNSTASJONEN PÅ JESSHEIM (GARDERMOREGIONENS BRANN- OG REDDNINGSVESEN) DEN 11. JUNI 2007.

 

Styremøtet ble formelt gjennomført den 11. juni fra kl. 10:00 og ble avsluttet kl. 15:00.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen Trygve Lennavik, Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Geir Johan Hanssen og Stein Gjøsund. Knut Birger Bakken møtte for Eyvind

 

Forfall:

Eyvind Aakerman.

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 36/07         Referat fra styremøte 19.4.2007.

Det var ingen bemerkninger til referatet. Det ble også diskutert rutiner for
innkalling til styremøte. For å involvere styremedlemmer og kretslag enda mer i saksforberedelsene til arbeidsutvalget, sendes en e-post ut til styret og kretslagsledere med en foreløpig saksliste og be styremedlemmene og kretslagsleder om innspill. AU-notat og endelig saksliste sendes ut minst 1 uke før styremøte.

Vedtak:            Referatet godkjennes.

 

Sak 37/07         Fordeling av ansvarsoppgaver og utvalg i styret. Følgende oppgaver ble fordelt på møtet.

Kontaktpersoner til kretslagene:

Hedmark og Oppland – Knut Birger Bakken

Østfold, Oslo og Akershus – Eyvind Aakemann

Vestfold og Buskerud – Jarle Steines

Agder og Telemark – Knut Berg Berntsen

Rogaland – Ståle Fjellberg

Hordaland, Sogn og Fjordane – Stein Gjøsund

Møre og Romsdal – Trygve Lennavik

Trøndelag og Nordland – Geir Johan Hanssen

Polar og Hålogaland – Per Ole Sivertsen

NB! Kontaktpersonene må kontakte lederne i kretslagene for å oppdatere/korrigere internettsidene til NBLF og den lokale Gjensidigeavtalen at den er på plass og er aktiv. Per Ole sender ut en påminnelse til kontaktpersonene på dette.

 

Gjensidigeavtalen sentralt: Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen og Trygve Lennavik er kontaktpersoner.

Ansvarlig for aksjon boligbrann er Knut Berg Berntsen

Ansvarlig for registrering av Solskinshistorier er Per Ole Sivertsen

Internettredaktør - Per Ole Sivertsen

Reisestipend og utvekslingsutvalg – Nils-Erik Haagenrud og Guttorm Liebe

Brannvesenseminarene (tidligere DSB-seminarene) – Trygve Lennavik

EIS (ICS) – Nils-Erik Haagenrud, Guttorm Liebe og Torgeir Andersen

Utdanning og opplæring heltid – Stein Gjøsund og Anne Hjort

Utdanning og opplæring deltid – Trygve Lennavik og Geir Johan Hanssen

Lover, forskrifter og Standarder – Ståle Fjelberg og Knut Berg Berntsen

Nødnett og samband – Eyvind Aakerman, Per Ole Sivertsen og Geir Johan Hanssen

Kommunal kriseberedskap/ NARRE – Stein Gjøsund og Ståle Fjelberg som vara

Ny sivilforsvarslov Jan Kongsvik og Nils-Erik Haagenrud

Norges brannskoles klagenemnd – Jack Hatlen, Stein Gjøsund som vara

Norges brannskole arbeidsgruppe deltids utrykningsleder – Trygve Lennavik, Geir Johan Hanssen som vara.

Norsk CTIF komitè – Trygve Lennavik og Jon Olav Vagle

Norsk brannvernforening – Rådet – Knut Berg Berntsen og Per Ole Sivertsen som vara

Norsk brannvernforening – styret – Jon Myrvoldhaug og Anne Hjort som vara

KBT Kollegiet for brannfaglig terminologi – Guttorm Liebe og Per Ole Sivertsen

FEU - Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen og Trygve Lennavik

IAFC Nils-Erik Haagenrud

Nordisk ledergruppe - Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen og Trygve Lennavik

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell – Svenn Haugen

Gruppen for håndslokkere – Svenn Haugen

Gruppen for vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg – Trygve Lennavik

Norsk Trevareforening – Svenn Haugen

Safehotell – Anne Hjort og Per Ole Sivertsen

Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) sin referansegruppe – Trygve Lennavik

HSH – Bjarne Vikshåland og Stein Gjøsund

Brannetterforskning – Knut Berg Berntsen og Geir Johan Hanssen

Utrykningskjøring - Stein Gjøsund og Geir Johan Hanssen

Brann og el – Dag Botn og Knut Birger Bakken

 

Sak 38/07         Nødnett, brukerbetaling og kartløsninger.

Kartløsning – NEH har skrevet brev til DSB ang valg av kartløsning. DSB har svart at de har videresendt brevet til det nye direktoratet for nødkommunikasjon (dnk). Svar fra dnk kommer senere.

Bruk av nødnett – det blir møte hos politidirektoratet ang instrukser, rutiner og bruk av nødnett. NEH deltar på dette møtet.

Brukerbetaling – JH har skrevet forslag til brev til dnk ang brukerbetaling.

Vedtak:             NBLF støtter forslaget til brev fra JH til dnk og ber JH sende brevet.

 

Sak 39/07         Ny stipend- og utvekslingsordning.

Vi sender ingen til USA og BLM i år. Neste sendes to personer. En fra brannvesenet og alternativt en fra sivilforsvaret. Det bør være 3 stipender i år med tema innen nødsentraler/samband og kommunikasjon, beredskap og forebyggende.

Vedtak:            NBLF lyser ut 3 stipender a kr 20 000, med tema innen nødsentraler/samband og kommunikasjon, beredskap og forebyggende. Søknadsfristen settes til 25.8.2007. Reisen bør gjennomføres i løpet av året.

 

Sak 40/07         SBL boligalarm.

Det har vært møte hos dsb, der SBL, KS, Anne Hjort og NBLF deltok med temaet betaling for utrykninger til boliger var temaet (referatet fra møte ligger på nblf.no). En av konklusjonene fra møtet var at KS skulle starte (og har startet) en prosess med å utarbeide et forslag til felles avtale som brannvesenet og vaktselskap kan benytte. Det skal være et nytt møte i Oslo den 28.6.07, der NEH skal delta.

Vedtak:            NEH arbeider videre med saken.

 

Sak 41/07         Samarbeid el-NBLF. El og brann hand i hand?

NEH skal i møte på Lysaker den 14.6.07 med Gjensidig og andre aktører for å diskutere videre fremdrift i samarbeidet el og brann.

Vedtak:             Styret er positiv til initiativet til Gjensidige og vil bidra videre i saken.

 

Sak 42/07         Brannvesenseminar 2007.

Trygve orienterte om saken og informerte om at arbeidet går på skinner. Trygve tar kontakt med dsb vedr. forslag til tema (små enheter, nødnett, bann og el). Per Ole lager litt mer informasjon om solskinnshistorier i inntroen til NBLF til neste styremøte.

Vedtak:            Trygve fortsetter arbeider videre med brannvesenseminaret tar kontakt med dsb for å prøve å påvirke programmet.

 

Sak 43/07         Safehotel – praktisering av ordningen i Norge.

Per Ole informerte og kom med forslag til organisering og praktisering av Safehotell i Norge.

Vedtak:            Styret støtter forslaget til organisering av Safehotell i Norge, og at arbeidsgruppen arbeider videre med saken. Endelig vedtak i saken blir på neste styremøte.

 

Sak 44/07         Deltidsutrykningsledere - utdanningsmodell.

Trygve orienterte om prosessen så langt. Trygve deltar i arbeidsgruppen som skal utarbeide en utdanningsmodell for deltids utrykningsledere. Modellen er så langt tenkt bygget etter samme lest som grunnkurs deltid. Arbeidsgruppen består av to representanter fra brannskolen, en fra dsb og Trygve fra NBLF.

Vedtak:            Trygve fortsetter arbeidet med saken.

 

Sak 45/07         Nettstedet brannvesen.no, forespørsel om offisiell portal

NBLF har fått henvendelse fra et firma som har rettighetene til nettstedet brannvesen.no, om at det kan vøre et offisielt nettsted for brannvesenet.

Vedtak:             NBLF er negativ til dette initiativet fra dette private firmaet.

 

Sak 46/07         Landsrådsmøte 28-29 november 2007

TL, SF og KBB arbeider med å organisere landsrådsmøtet. Forslag til lokalisering er i lokalene til Gjensidige. Noen av forslagene til tema var brann og el, Muticom 112 Pluss, mindre enheter.

Vedtak:             TL tar kontakt med Odd Rød. SF og KBB arbeider med programmet.

 

Sak 47/07         Nordisk ledermøte

Siste Nordiske ledermøte i Finland hadde forslag om lokalisering av det neste Nordiske ledermøtet i Trysil i februar/mars 2008. Det blir også et styremøte i kombinasjon med det nordiske ledermøtet.

Vedtak:            NEH arbeider videre med saken.

 

Sak 48/07         Styrmøter neste halvår

SF tar kontakt med RIF for å få til et felles møte i RIF sine lokaler den 30.8.07.

10.10.07 styremøte på Gardermoen Gjestegård

28.11.07 styremøte i forbindelse med landsrådsmøtet. Til landsrådsmøtet kalles alle varamedlemmene inn.

 

Sak 49/07         Statusrapport fra arbeidsgrupper, komiteer etc.

I)          Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – SF – her er det ikke meldt noe nytt.

II)         Rådet for håndslokkere – Her er det ikke meldt noe nytt.

III)        KOSTRA – NEH – er det ikke meldt noe nytt

 

Sak 50/07         Orienteringssaker:

I)          Rapport fra TL og GT om ”små enheter”- Rapporten fra studieturen er snart ferdig.

II)         Trygdefinansiert boligsprinkler - Her er det ikke noe nytt.

III)        Heltidsbrannmannsutdanningen. – NBLF har ikke hørt noe nytt i saken.

IV)        Deltidsbrannmannsutdanningen – er det ikke meldt noe nytt.

V)         Håndbok for redningstjenesten – Intet nytt.

VI)        Kontakt med RIF – notat om byggeprosessen – Ståle orienterte om at RIF har sendt et utkast i forhold til byggesak og branntekniske forhold og forholdet til brannvesenet. SF tar kontakt med RIF og avtaler et felles møte med de i forbindelse med styremøte den 30.8.07. SF delte ut notatet på møtet og oppfordret styremedlemmene til å gi tilbakemelding på notatet til SF. Per Ole legger ut notatet som en nyhet på nblf.no. SF gir en samlet tilbakemelding til RIF.

VII)       Nasjonale prosjekter.

- Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) – (POS/GL) – Saken går videre og i løpet av kort tid blir det laget et eget nettsted (kbt.no). KBT nærmer seg 1000 ord og uttrykk.

XIII)      Internasjonale prosjekter.

- Multicom 112 – Plus  - (POS) – Saken 112 Plus er avsluttet og POS har bestilt 100 cd. Multicom 112 – Plus blir også presentert på landsrådsmøtet.

 

Sak 51/07         Eventuelt.

I)          Brukermøte Norges brannskole.
Stein Gjøsund blir NBLF sin representant på brukermøte.

Vedtak: Stein melder seg på til brannskolen og blir NBLF sin representant på brukermøte.

II)         Navn og adresselister på heltids brannsjefer.
NBLF fikk på årets brannsjefskonferanse forespørsel om å vedlikeholde navn og adresseliste på landets heltid brannsjefer.

Vedtak: Trond Sivertsen får denne oppgave. NEH tar kontakt med Trond.

III)        Økonomi:

KBB oppfordret alle om å sende reiseregninger fortløpende.

Vedtak: Styremedlemmene må sende reiseregning fortløpende og senest 14 dager etter endt reise.

IV)        Håndbok 2007 - 2009:

Håndboken må revideres. Trygve koordinerer revisjonen.

Vedtak: Styremedlemmene må sende de endringene som berører den enkelte og sende de på e-post til Trygve.

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann