Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Ålgård
Dato: 26.04.2007
 

Møtereferat fra styremøte 26.4.2007.

 

Sted: Ålgård Brannstasjon

Tid: Torsdag 26. april. Kl. 10:00 – 14:00  


Disse møtte: Rolf, Stig, Stella, Audun, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Oddvar.

01.01.07 Konstituering av styret og fordeling av arbeidsoppgaver
Stella ønsket velkommen og det nye styret presenterte seg kort. De fleste er noenlunde klar over sine oppgaver i styret. Kjetil og Stella tar samtale i etterkant ang. fordeling av arbeid­soppgaver for leder og sekretær.

Det er kun tidligere leder i RBL (Rolf B. Sandslett) som har tilgang ved pålogging til å administrere medlemslister etc. på NBLF sine internettsider.

Vedtak: Leder tar kontakt med NBLF sin webansvarlig (Per Ole Sivertsen) slik at leder, sekretær og kasserer får tilgang ved pålogging til å administrere medlemslister etc.

 

02.01.07 Valgkomité og arkivar

Geir Nilsen har blitt forespurt, og har sagt ja til at han vil fortsette som arkivar.

Geir Nilsen og Rolf B. Sandslett har blitt forespurt, og har sagt ja til å delta i valgkomiteen.

Vedtak: Geir Nilsen enstemmig valgt som arkivar. Vigleif Wee fortsetter i et år til i valgkomiteen. Geir Nilsen og Rolf B. Sandslett enstemmig valgt som medlemmer i valgkomiteen.

 

03.01.07 Referater: styremøter og årsmøte

Referater fra styremøte 8.3 og årsmøte 22.3 bør snarlig legges ut på www.nblf.no.

Det bør lages en skriftlig oversikt over styret og utvalg til RBL.

Vedtak: Leder følger opp at slik at møtereferatene fra 8.3 og 22.3 blir lagt ut på NBLF sine internettsider. Leder lager en skriftlig oversikt over styret og utvalgene til RBL. Denne sendes ut til styremedlemmene.

 

04.01.07 Oppsummering fra NBLF sin generalforsamling v/leder

Leder orienterte kort om 2-dagers fagseminar og generalforsamling som ble avholdt i Sandefjord 20. og 21. april. RBL stilte med leder + 5 personer (6 stemmeberettigede) på GF, men ifølge registreringspapirene til Vestfold brannbefalslag kunne RBL stilt med leder + 6 personer (7 stemmeberettigede).

Leder påpekte viktigheten av at kontingent til NBLF betales før 1.april. Vi kan miste stemmerett på generalforsamling om dette ikke blir oppfylt. Kontingenten til NBLF for 2008 for enkeltmedlemmer settes til kr 150,- pr. år. Fra 2009 økes kontigenten til kr 200,- pr år.

Landsrådsmøtet vil bli avholdt 28.-29 november i år.

Både leder Guttorm Liebe og sekretær Ingar Gjesmoe gikk ut av styret i NBLF etter gjennomført lang tjenestetid.

Generalforsamlingen avholdes i Oppland år 2009 og antakeligvis i Nordland år 2011.

Vedtak: Leder følger opp slik at RBL plaketter sendes avtroppende leder og sekretær i NBLF snarest. Generalforsamlingen ble avholdt i Rogaland sist gang i 1986. Rogaland bør ved en senere anledning vurdere om vi ønsker å avholde generalforsamlingen i 2013.

 
05.01.07 DSB seminar 2007

DSB seminar har nå endret navn til brannvesen seminar. Dette planlegges arrangert 25. oktober 2007 i Stavanger-området. Hotell på Sola og auditorium på Hovedredningssentralen ble foreslått.

Vedtak: Stella og Rolf arbeider videre med dette.

 

06.01.07 Årsplan med medlemsmøter og styremøter

Det bør gjennomføres 5-6 styremøter (inkludert julemøtet) og 3-4 medlemsmøter (inkludert årsmøtet og brannvesenseminar) i løpet av året.

Vedtak:

Følgende tema på medlemsmøte ble foreslått og vedtatt:
- 7. juni: ”Kverneland (ROS, industrivern, sivilforsvaret etc)”. (Stig og Audun)

- 6. september: Tema velges innen 14 dager. (Odd, Oddvar og Kjetil)
- 25. oktober: ”Brannvesenseminar”. (Stella og Rolf)
- 6.-7. mars: Årsmøte (båttur). (Stella, Rolf og Audun)

Ansvarlige for medlemsmøter planlegger og gjennomfører alt bortsett fra innkalling og registrering. Innkalling bør sendes ut ca 2-3 uker før, med frist 1 uke før møtet. ”Påminningsmail” kan være et godt hjelpemiddel for medlemmene.
Leder setter opp årsplan med forslag til datoer for styremøter (fortrinnsvis et par uker før medlemsmøtene). Dette gjøres til neste styremøte.

Stig undersøker muligheter for å avholde julemøtet på Finnøy. Dette gjøres til neste styremøte.

 

07.01.07 Internettsider RBL og informasjon til RBL sine medlemmer

Enkelte kretslag har opprettet egne nettsider. Domene for Rogaland Brannbefalslag er opprettet. Det er usikkert om dette koster noe. Styret forutsetter at en eventuell nettside for kretslaget blir jevnlig oppdatert. Dette er tidkrevende. Noe laber initiativ i styret til å ta ansvar for oppdateringer. Kjetil kan vurdere å stille seg disponibel om det medfører økonomisk godtgjøresle, da dette går utover fritid. Det er også mulig å involvere andre medlemmer.

Vedtak: Leder undersøker muligheter og priser med blant annet webansvarlig (Per Ole Sivertsen) for NBLF sine internettsider så snart han er tilbake fra ferie.

 

08.01.07 Informasjon fra vognkontakt v/leder

Det er bra aktivitet for øvelsesvogna for tiden. Litt usikkert på framdriften på informasjonsbrosjyre som Rolf B. Sandslett og Øystein Borgen skal utarbeide.

Vedtak: Tas til orientering. Vognkontakt bør kalles inn til et senere styremøte.

 

09.01.07 Gjensidige avtalen

Rogaland er et av de få kretslag som ikke har signert Gjensidige-avtalen.

Vedtak: Leder undersøker videre.

 

10.01.07 Innsatslederkurs 2007 - status

Kursutvalg for innstaslederkurset består av Rolf B. Sandslett, Oddvar, Brynjulf Sandvik og Stig.

Vedtak: Innsatslederkurs er planlagt gjennomført 5.-7. oktober 2007 på Kvitsøy.

 

11.01.07 Økonomi v/kasserer

Kort orientering om økonomien fra kasserer. Det har gått til dels mye penger med til årsmøte og generalforsamling. Faktura for medlemsskapskontingenter er nylig sendt ut, med 14 dagers betalingsfrist.

Vedtak: Tas til orientering.

 

12.01.07 Nye medlemmer og medlemslister

Medlemslister på nettet er ikke oppdatert i forhold til regnsklapslistene til kasserer. RBL har pr i dag 122 ordinære medlemmer, 10 ”pensjonister” og 3 støttemedlemmer. Det er 4 som har sluttet i 2007. Utmeldte medlemmer får tilsendt ”pensjonist-faktura” for å lodde stemning for videre medlemskap (gammel praksis).

129 medlemmer ligger inne med e-post adresser på RBL sine medlemslister. Resterende medlemmer har trolig ikke fått invitasjoner til medlemsmøter og orienteringer fra styret.

Det kom forslag om å sende ut informasjon om RBL til branvesen for å aktivere medlemmer og rekruttere nye branbefal, gjerne sammen med årsplan.

Vedtak: Kasserer sletter utmeldte fra regnskapslistene og leder sletter utmeldte fra RBL sine medlemslister. Sekretær passer på å sende invitasjoner og orienteringer pr post til de som ikke ligger inne med e-post adresser.

Audun og Rolf utarbeider informasjonsskriv til brannvesen om mulige nye medlemmer, til neste styremøte.

 

13.01.07 Støttemedlemmer

Autronica, Dräger og Vestteknikk er i dag støttemedlemmer.

Det kom forslag om å sende ut informasjon om RBL til virksomheter/bedrifter for å få flere støttemedlemmer.

Vedtak: Audun, Rolf og Odd utarbeider informasjonsskriv til støttemedlemmer om mulige nye medlemmer, til neste styremøte.

 

14.01.07 Stipendordningen

Det har tidligere vært praksis at søknad til stipend må sendes RBL innen utgangen av august. Det kom forslag om senere frist for å foreta tildeling på julemøtet.

Vedtak: Frist for innsending av stipendsøknad settes til 15. november.

 

15.01.07 Vedtekter og skriftlige retningslinjer/arbeidsoppgaver styrets medlemmer RBL

Vedtektene til RBL bør ”moderniseres”. RBL mangler også retningslinjer/beskrivelse av arbeidsoppgaver for funksjonene til medlemmene som er i styret. Dette vil være spesielt viktig for nye medlemmer som kommer inn i styret.

Vedtak: Medlemmer i styret tenker over hvilke retningslinjer/arbeidsoppgaver som gjelder for egen funksjon i styret, til neste styremøte.

Dette må ses i sammenheng med vedtektene til RBL og må utarbeides før årsmøtet.

Vedtak om endring av RBL sine vedtekter må foretas på årsmøtet samt de må godkjennes av forbundsstyret (NBLF).

 

16.01.07 30 års jubileum RBL

RBL ble stiftet i Sandnes for 30 år siden og det er derfor 30 års jubileum i 2009. Det kom forslag om å spore opp de som stiftet RBL, og arrangere jubileumsfest i samme lokale som stiftelsen fant sted.

Vedtak: Arbeid med jubileumet starter senhøsten 2007.

 

17.01.07 Referatsaker

(Referatsaker er orientering og oppfølging av saker, eks. referat fra NBLF, landsrådsmøte, nettsider etc.)

NBLF (og RBL) oppfordrer brannvesen igjen å legge inn solskinnshistorier på www.nblf.no.

Vedtak: Tas til orientering.

 

18.01.07 Eventuelt

Stig er på Brannskolen i 8 uker fra og med 20. august.

 

 Stella B. Falkeid                                                        Kjetil Staveland

Leder                                                                         Sekretær

 

 

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann