Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Sandefjord
Dato: 21.04.2007
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT I SANDEFJORD DEN 21. APRIL 2007.

 

1.         Åpning.

 

Kl.1400 åpnet Guttorm Liebe den 14. generalforsamlingen siden Norsk Brannbefals Landsforbund ble stiftet, den 17. mars 1979. Han ønsket alle velkommen til en vellykket generalforsamling, rettet en velfortjent takk til Vestfold brannbefalslag for arrangementet og ønsket spesielt velkommen til Odd Rød fra Gjensidige. Han foreslo at Odd Rød skulle gis talerett, Dessuten orienterte han om en del av oppgavene som NBLF har vært opptatt av i perioden og aktivitetsnivået på fagområdet vårt. Han erklærte generalforsamlingen 2007 for åpnet.

Innkalling og saksliste til generalforsamlingen ble enstemmig godkjent. Odd Rød ble gitt talerett av generalforsamlingen.

2.         Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon. Konstituering. Fastsettelse av møte- og valgreglement.

 

Guttorm Liebe orienterte om at er det vedtektsbestemt at kontingent for medlemmer som er registrert pr. årsskiftet skal være betalt inn til forbundsstyret innen 1. april. Noen lokallag har foretatt innbetalingen noe seinere men før Generalforsamlingen. To kretslag har enda ikke betalt kontingenten. Dette er Hålogaland og Østfold. Østfold møter med representant på generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble forespurt om de ville akseptere at alle som hadde betalt inn sin kontingent før generalforsamlingen kunne få stemmerett men at lag som ikke hadde gjort opp det økonomiske ikke gis stemmerett men kun talerett.

 

Guttorm Liebe ba om aksept for å ta opp enkelte informasjonssaker etter den ordinære generalforsamlingen.

 

Ingar Gjesmoe foretok opprop av styrerepresentantene og av kretslagenes delegater.

 

Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:

Generalforsamlingen aksepterer at alle lokallagene som har gjort opp sin kontingent før generalforsamlingen, skal ha stemmerett.

 

Styret utgjorde 8 stemmeberettigede og delegatene 49 stemmeberettigede, til sammen 57 stemmeberettigede.

 

Møte- og valgreglementet slik det står i Håndboka ble repetert og skal følges.

 

Generalforsamlingen samtykker i at Guttorm Liebe slipper til med enkelte orienteringssaker etter den ordinære generalforsamlingen.

3.         Valg av dirigent, sekretær, to medlemmer av redaksjons- og pressekomité, to representanter som sammen med lederen skal underskrive møteprotokollen.

 

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen:

Dirigent: Jan Kongsvik, Agder

Sekretær: Ingar Gjesmoe, styret

Redaksjons- og pressekomité: Bernt William Ekeli, Vestfold og Bjarne Vikshåland, Rogaland

Protokollsunderskrivere: Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus og Eyvind Aakerman fra Østfold.

4.         Beretning for siste toårs periode 2005 – 2007.

 

Guttorm Liebe gjennomgikk beretningen som var sendt ut til alle kretslagene på forhånd. Beretningen er et fyldig dokument. I tillegg ble den vist på storskjerm. Som avslutning ble nordisk og europeisk samarbeid trukket frem. Helt til slutt takket Guttorm Liebe alle styrerepresentantene for samarbeidet de siste to årene.

 

NBLFs styre anbefaler at beretningen for perioden 2005 – 2007 godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Beretningen for perioden 2005 - 2007 tas til underretning.

5.         Regnskap med revisorenes bemerkninger for siste 2-års periode.

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Knut Berg Bentsen.  Revisorenes påskrift foreligger. Regnskapet er tidligere sendt ut til alle kretslagene. Kasserer opplyste at revisorene ikke hadde merknader til regnskapet.

 

NBLFs styre anbefaler at regnskapet godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig uten styrets stemmer, følgende:

Regnskap for 2005 og 2006 godkjennes.

6.         Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer.

 

NBLFs styre anbefaler at kontingent for 2008 for enkeltmedlemme settes til kr. 150,- pr. år. Fra 2009 økes kontingenten til kr. 200,- pr. år. Aktivitetsnivået legges på dagens nivå.

 

Kontingenten for institusjonelle støttemedlemmer anbefaler styret holdes på samme nivå som i 2007.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Kontingenten for enkeltmedlemmer settes til kr. 150,- pr. år i 2007. Fra 2008 økes kontingenten til kr. 200,- pr. år. Aktivitetsnivået legges på dagens nivå.

 

Kontingenten for institusjonelle medlemmer holdes på samme nivå som i 2007.

7.                  Budsjett for perioden 2007 – 2009.

 

Guttorm Liebe orienterte om at det ikke legges frem endringsforslag for budsjett 2007. Han opplyste videre at økonomisk sett er NBLF sårbar, særlig hvis overføringene fra Gjensidige uteblir. Den vedtatte kontingentforhøyelsen vil bedre økonomien noe. Budsjettet bygger på handlingsprogrammet for neste periode og ligger omtrent på samme nivå som i dag, men det satses på noe økning, bl.a. i midler til stipendordningen. Kostnadene til landsrådsmøte og generalforsamling er økt ut fra erfaring.

 

Det kom spørsmål fra salen om hvorfor det ikke var full harmoni mellom regnskap for siste periode og budsjettene for neste. Styrets utgiftsfordeling mellom generalforsamling, landsrådsmøter og styremøter er avgjørende.

 

Odd Rød orienterte om at Gjensidige budsjetterer for ett år av gangen. Gjensidige er fornøyd med samarbeidet med NBLF og ønsker å fortsette med dette.

 

NBLFs styre anbefaler at budsjettene for 2008 og 2009 godkjennes.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Generalforsamlingen godkjenner budsjettforslag for 2008 og 2009.

8.         Handlingsprogram for kommende periode.

 

Nestleder Nils-Erik Haagenrud orienterte om viktigheten av å fremlegge budsjett og handlingsprogram. Han gjennomgikk alle satsningsområdene slik de er omtalt i Handlingsprogrammet og pekte spesielt at styret skal pleie kretslagene i perioden som kommer.

 

I debatten som fulgte ble det pekt på at styret hadde ordlagt seg på en slik måte i pkt. 3 under faglig og organisatorisk utvikling at NBLF må påregne at feiermesterne vil reagere negativt.

 

Det ble opplyst at pipebranner ut fra statistikken utgjør 5 % av brannene mens elektriske årsaker utgjør 50 % av brannene og at dette er bakgrunnen til innstillingen. Etter styrets oppfatning er tanken/ideen at dagens tilsyn av fyringsanlegg i tillegg skal rettes mot elektriske feil.

 

NBLFs styre anbefaler at handlingsprogrammet for perioden 2007 til 2009 godkjennes.

                        

Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

Handlingsprogram for perioden 2007 til 2009 godkjennes.

9.         Innkomne saker.

 

Kun styret har fremmet en sak etter anmodning fra forrige generalforsamling. Styret har utredet behovet for og muligheten for å ansette fast sekretær i NBLF.

 

Ingar Gjesmoe gjennomgikk styrets anbefaling.

 

Styret anbefaler at saken stilles i bero inntil videre fordi dagens inntekter hovedsakelig bygger på kontingent fra medlemmer, noe salg av IT-tjenester som annonser og lignende. Og økonomisk bidrag fra forsikringsselskapet Gjensidige. Dersom skal ansettes fast må årskontingenten økes betydelig, minst med en halv million kroner. Resultatet kan bli en medlemsflukt slik at inntjeningen blir relativt enda dårligere.

 

Før saken ble tatt til avstemning kom det merknad fra salen om viktigheten av å holde kontingenten så lav som mulig.

 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

Generalforsamlingen stiller saken i bero inntil videre. Det er ikke ønskelig å øke kontingenten for å finansiere fast sekretær. Dersom sekretær skal ansettes må årskontingenten økes betydelig, minst med en halv million kroner. Resultatet kan bli en medlemsflukt.

10.       Valg.

 

Valgkomiteen ved Bjørn Bakkhaug som leder informerte om at valgkomiteen hadde bestått av Jan Kongsvik og Bjarne Vikshåland i tillegg til han selv. Han delte ut og presenterte valgkomiteens forslag. Han orienterte om at de av styret som er foreslått erstattet ikke er ”kastet”, men har alle bedt om erstatning.  Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til verv som styrerepresentanter, vararepresentanter og revisorer:

 

Leder: Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag

Nestleder: Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag

Sekretær: Trygve Lennavik, Møre og Romsdal brannbefalslag

Kasserer: Knut Berg Bentsen, Agder brannbefalslag

 

Styremedlem: Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag

Styremedlem: Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag

Styremedlem: Lars Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag

Styremedlem: Eivind Aakerman, Østfold brannbefalslag

Styremedlem: Geir Johan Hanssen, Nordland brannbefalslag

 

1. vararepresentant: Jarle Steinnes, Vestfold brannbefalslag

2. vararepresentant: Knut Birger Bakken, Oppland brannbefalslag

3. vararepresentant: Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag

4. vararepresentant: Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag

5. vararepresentant: Terje Albinson, Oslo og Akershus brannbefalslag

 

Revisor: Magne Johannessen og Nils Kristiansen

 

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen til styret:

Leder: brannsjef Nils-Erik Haagenrud - Hedmark

Nestleder: brannsjef Jack Hatlen - Østfold

Sekretær: varabrannsjef Trygve Lennavik - Møre og Romsdal

Kasserer: branningeniør Knut Berg Bentsen - Agder

Styremedl.: branningeniør Per Ole Sivertsen - Polar

Styremedl.: avd. leder forebyggende Eyvind Aakerman - Østfold

Styremedl.: brannsjef Stein Gjøsund - Hordaland

Styremedl.: brannsjef Geir Johan Hanssen - Nordland

Styremedl.: avd. leder forebyggende Lars Ståle Fjellberg - Rogaland

Følgende vararepresentantene ble enstemmig valgt av generalforsamlingen:

1. vararep.: avdelingsleder Jarle Steinnes - Vestfold

2. vararep.: avdelingsleder Knut Birger Bakken - Oppland

3. vararep.: brannsjef Trond Sivertsen - Trøndelag

4. vararep.: brannsjef Dag Botnen - Buskerud

5. vararep.: varabrannsjef Terje Albinson - Oslo og Akershus

Følgende revisorer ble enstemmig valgt av generalforsamlingen:

Brannsjef Magne Johannessen - Vestfold

Avdelingsleder Nils Kristiansen - Oslo og Akershus

NBLFs styre foreslår følgende valgkomité:

Leder: Bjørn Bakkhaug – Oslo og Akershhus

Medlem: Jan Kongsvik – Agder

Medlem: Bjarne Vikshåland – Rogaland

 

Følgende ble enstemmig valgt inn som valgkomité av generalforsamlingen:

brannsjef Bjørn Bakkhaug – Nedre Romerike (leder)

brannsjef Jan Kongsvik - Arendal

brannsjef Bjarne Vikshåland - Rogaland

12.       Avslutning.

Guttorm Liebe orienterte at Brannforebyggende forum skal gjennomføres på Gjøvik den 12. og 13. september 2007.

 

Videre sa han at NBLF har oppnevnt Trygve Lennavik som kontaktperson i forbindelse med DSB-seminarene som skal gjennomføres i 2007. DSB kaller seminarene heretter for brannvesenseminar.

 

Når det gjelder Gjensidigeavtalen og solskinnshistorier oppfordres alle medlemmer i NBLF til å bli flinkere til å registrere solskinnshistorier.

 

Kretslagenes forpliktelser overfor Gjensidige må følges opp. Dette forutsettes å være på plass til neste landsrådsmøte.

 

Neste landsrådsmøte planlegges til 28. og 29. november 2007. Sted kommer styret tilbake til.

 

Aksjon boligbrann skal fortsette i år. Datoen er ikke endelig bestemt. NBLF vil være pådriver overfor kommunene.

 

Guttorm Liebe opplyste at brannvesener i tre fylker og 110-sentralene inngikk avtale med G4S. En seinere økonomisk diskusjon med andre vaktselskaper, Hafslund og Sektor, har ført til at Skien kommune har meldt sak inn til forliksrådet. DSB er bedt om en endelig bekreftelse på at brannvesenet ikke har utrykningsplikt til ikke-verifisert varsel om utløst alarm, og KS er bedt om råd og deltagelse når saken skal opp i forliksrådet i Oslo. Liebe anbefaler at andre brannvesen som også har saker av tilsvarende karakter avventer disse til forliksrådet har avgjort saken mellom vaktselskapene og Skien kommune.

 

Knut Birger Bakken presenterte deretter Lillehammer og ønsket velkommen til generalforsamlingen i 2009. Hotell er reservert 4. til 7. juni 2009.

 

Nils-Erik Haagenrud oppfordret Nordland brannbefal til å fastholde ønsket om å stå som teknisk ansvarlig for generalforsamlingen i 2011. Endelig avgjørelse om sted vil bli bestemt på neste landsrådsmøte.

 

Til slutt takket Jan Kongsvik for tilliten han var vist ved å bli valgt til møtedirigent. Guttorm Liebe tok alle med på en kort historisk tilbakeblikk. Han takket Vestfold brannbefalslag for et vel gjennomført opplegg, hele styret for samarbeidet og rette en spesiell takk til Ingar Gjesmoe som trer ut av styret sammen med han selv for faglig og personlig godt sosialt samarbeid gjennom 16 år.

 

Nils-Erik Haagenrud lukket formelt generalforsamlingen kl. 16:35 etter også å takket arrangørene, gammelt og nytt styre, dirigenten og alle delegatene for tilliten.

 

 

Ingar Gjesmoe                                                Nils-Erik Haagenrud

møtesekretær                                                  leder

 

Eivind Aakerman                                           Janne Hovdenakk

Østfold                                                           Oslo og Akershus

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann