Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Sandefjord
Dato: 19.04.2007
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ PARK HOTELL I SANDEFJORD DEN 19. APRIL 2007 I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN 2007.

Styremøtet ble formelt gjennomført den 19. april fra kl. 16:00 og ble avsluttet kl. 19:15.

Følgende styremedlemmer møtte:
Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Stein Gjøsund, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe

Jack Hatlen ankom først kl. 16:45. Tre representanter fra Vestfold brannbefalslag møtte i første del av styremøtet, saken om generalforsamlingen.

Guttorm Liebe ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 23/07 Referat fra styremøte 14.03.2007.
Det var ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 24/07 Budsjett 2008-2009.
Kasserer Knut Berg Bentsen orienterte bl.a. om kontingentøkningen fra 2009 og økningen av posten til landsrådsmøtet og generalforsamlingen som var gjort ut fra erfaringer.
Vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett for 2008 og 2009.

Sak 25/07 Generalforsamlingen 2007.
Det ble sjekket hvilke lokallag som hadde betalt medlemskontingenten innen lovbestemt frist. Dette var Oslo og Akershus, Oppland, Vestfold og Telemark. Innen generalforsamlingen har alle de andre lokallagene betalt inn med unntak av Østfold og Hålogaland. Østfold har meldt delegater til generalforsamlingen, så dette må det tas hensyn til.
Vedtak: Styret foreslår Jan Kongsvik som møtedirigent og Ingar Gjesmoe som sekretær under generalforsamlingen. I forbindelse med konstitueringen foretar Ingar Gjesmoe kontroll av antall stemmeberettigede. Videre foreslår styret at Bernt William Ekeli og Bjarne Vikshåland velges til redaksjons- og pressekomité. Styret vil anbefale at Janne Hovdenakk og Eivind Aakerman velges til protokollunderskrivere. Sakene ellers er beretningen som Guttorm Liebe informerer om. Regnskapet tar Knut Berg Bentsen seg av. Fastsettelse av kontingent og budsjett informerer Guttorm Liebe om, Handlingsprogrammet er det Nils-Erik Haagenrud og fast engasjert sekretær er det Ingar Gjesmoe som informerer om. Bjørn Bakkhaug fremlegger valgkomiteens forslag.

Sak 26/07 Nødnett
Nils-Erik Haagenrud orienterte om at DSB ikke hadde behov for ressurspersoner slik styret trodde i forrige styremøte. Jack Hatlen orienterte om økonomien og teknisk apparatur. Det ble oppfordret å få de kommunale hjemmetjenestene inn som en del av helse.
Vedtak: Jack Hatlen er oppnevnt i brukerkostnadsgruppa sammen med Nils-Erik Haagenrud på vegne av NBLF.

Sak 27/07 Forskrift og læreplan for utrykningsførere og førere av teleskopmaskiner.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 28/07 NARRE
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 29/07 Ny stipend- og utvekslingsordning.
Guttorm Liebe orienterte om saken og informerte om at han kan arbeide videre med den hvis styret ønsker det. Forsikringsselskapene Gjensidige og Skogbrand har begge svart positivt og oppnevnt kandidater til utvalget som skal behandle søknader om stipend. DSB har enda ikke innmeldt sine.
Vedtak: NBLF oppnevner Guttorm Liebe og Nils-Erik Haagenrud i utvalget.

Sak 30/07 Enhetlig innsatsledelsesystem – EIS og ICS i Norge.
Guttorm Liebe informerte om saken og opplyste at han kan bidra hvis styret i NBLF ønsker det.
Vedtak: NBLF oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Bjørn Næs, Guttorm Liebe, Nils-Erik Haagenrud og Jack Hatlen for å følge opp saken videre.
 
Sak 31/07 Kollegiet for brannfaglig terminologi.
Guttorm Liebe orienterte og opplyste samtidig at han kunne tenke seg å fortsette med saken.
Vedtak: Guttorm Liebe og Per Ole Sivertsen fortsetter med saken.

Sak 32/07 RIP (Reduced Ignition Propensity) – høring.
Vedtak: Saken oversendes av Ingar Gjesmoe til Norsk Brannvern Forening da styret mener denne kan behandles best av dem.

Sak 33/07 Statusrapport fra arbeidsgrupper, komiteer etc.
I) Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon – SF – Her er det ikke meldt noe nytt.
II) Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – SF – her er det ikke meldt noe nytt.
III) Rådet for håndslokkere – Her er det ikke meldt noe nytt.
IV) KOSTRA – NEH – Nils-Erik opplyste om arbeidet med saken og at det nå holdes på med en veiledning. Foreløpig er dette kun for kommunale regnskaper.
V) Nødnett – brukerbetaling – JH – Se sak 26/07
VI) Reisestipend og utvekslingsutvalg – GL – Se sak 29/07

Sak 34/07 Orienteringssaker:
I) Rapport fra TL og GT om ”små enheter”- Trygve Lennavik orienterte fra studieturen i Sverige hvor de bl.a. var i Borås og Nyköping. NBLF mener informasjon om temaet kan være på brannsjefskonferansen, brannvernseminarene i 2007 og/eller på landsrådsmøtet.
II) Boligalarmer via vaktselskap – Se sak 35/07-I
III) Veiledning for ”lett monterbare automatiske slokkesystem” – Se sak 35/07-II
IV) Trygdefinansiert boligsprinkler - Her er det ikke noe nytt.
V) Heltidsbrannmannsutdanningen. – NBLF har ikke hørt noe nytt i saken. Jack Hatlen anmodes om å fremme spørsmålet for statssekretæren under brannsjefskonferansen om hvorfor saken ligger i departementet i stedet for å bli sendt på høring.
VI) Safe Hotels – oppfølging i Norge – Per Ole tar saken opp med Anne Hjort.
VII) Deltidsbrannmannsutdanningen – NBLF ønsker å ha en representant i arbeidsgruppa som arbeider med læreplanen. Det bør vurderes å lage et policydokument i forhold til deltidsbrannmann og depotbrannmann.
VIII) Ny Sivilforsvarslov – Saken ligger i departementet. Nils-Erik Haagenrud tar saken opp med justisministeren og Jack Hatlen fremmer saken på brannsjefskonferansen.
IX) El-tilsynet ? feiervesenet/brannvesenet- Ikke komme vesentlig nytt, men det er viktig å merke at NBLF må mene noe når den kommer.
X) Håndbok for redningstjenesten – Håndboken er mest myntet på politiet, men den er noe enklere for de øvrige redningsenhetene å følge samt forstå.
XI) Kontakt med RIF – notat om byggeprosessen – Ståle orienterte om at RIF har sendt et utkast i forhold til byggesak og branntekniske forhold.
XII) Nasjonale prosjekter.
Kollegiet for brannfaglig terminologi – (POS/GL) – Saken går videre.
XIII) Internasjonale prosjekter.
Multicom 112 – Plus - (POS) – Saken 112 Plus er avsluttet. Det er imidlertid satt i gang en ny runde hvor vi fra norsk side skal forsøke å få inn samisk.

Sak 35/07 Eventuelt.
I) Invitasjon fra DSB til møte om boligalarmer.
Guttorm Liebe orienterte om saken som Skien kommune nå skal ha opp i forliksrådet. Han anbefalte at andre brannvesen som er i samme situasjon holder seg avventende. SBL, KS og styret i 110-forum er invitert av DSB sammen med NBLF til møte om saken den 15. mai fra kl. 13:00 til 15:00 for å få belyst den.
Vedtak: Anbefalingen som siste uken ble sendt ut på internett vedtas som NBLFs syn. NBLF oppnevnte følgende til møte 15. mai: Ragnar Kvennodd, Guttorm Liebe, Jack Hatlen og Anne Hjort. Ingar Gjesmoe sender melding om dette til DSB.
II) Lett monterbare automatiske slokkesystemer – høringsutkast til veiledning.
Vedtak: Trygve Lennavik oppfordres til å sende svar til DSB om NBLFs syn selv om høringsfristen er oversittet.
III) Brannvernseminar 2007.
DSB har forespurt NBLF om forbundet også i år ønsker å stå som teknisk arrangør for årets seminarer. Seminarene har endret nevn fra DSB-seminar til brannvernseminar.
Vedtak: NBLF ønsker fortsatt å stå som teknisk ansvarlig og oppnevner Trygve Lennavik som kontaktperson. Medlemmer som har forslag til seminartema sender disse til Lennavik.
IV) Kartløsningsspørsmålet.
DSB har sendt saken på høring til 110-forum. Mange 110-sentraler har Locus kartløsning.
Vedtak: Styret ber Nils-Erik Haagenrud sende brev til DSB med anmodning om at de ivaretar interessene til brannvesenet.
V) Ny fyrverkerilov.
NBLF har registrert at forbundet ikke har stått på høringslisten. Fristen for høringen er oversittet.
Vedtak: Styret anmoder Trygve Lennavik som den nye sekretæren i NBLF om å tilskrive DSB og peke på at alle branntekniske høringer ønsker NBLF å komme på listen til.

Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann