Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Sunnfjord
Dato: 16.03.2007
 

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE.

 

 

Årsmøtet vart i år halde på Rica Sunnfjord Hotell den 16.03.07. Det møtte 20 medlemmar. I samband med årsmøte vart halde seminar med hovudtema ROS-analyse og samarbeid mellom kommunane.

 

Sak nr. 1. Åpning:

Leiaren i brannbefalslaget Leif Amundsen åpna årsmøtet og ynskte medlemmane velkomne. Det var i år 17. årsmøte i SFBL, som var stifta i 1990.

 

Sak nr. 2. Val av dirigent:

Arne Hauge vart vald som dirigent. Leif Otto Olsen og Per Otto Selstad vart valde til å skrive under protokollen. Runar Kleppe var referent.

 

Sak nr. 3 Årsmelding:

Leiar Leif Amundsen gjekk gjennom årsmeldinga.

Det var ikkje merknader til til årsmeldinga.

 

Sak nr. 4. Rekneskap:

Kasserar Jarle Dragesæt la fram rekneskap for året 2006. Rekneskapet viste ein balanse på kr. 179.008,- , som ga eit underkot på kr. 7.872,-.

 

Jarle la og fram budsjett for år 2007. Balanse er på kr. 248.000,- og det er rekna med eit underskot på kr. 12.000,-

 

Rekneskapet og budsjettet vart godkjent

 

Sak nr. 5. Innkomne saker:

I § 15 i vedtektene for Sogn og Fjordane Brannbefalslag heiter det:

”Saker som medlemmane vil handsame på årsmøtet må sendast styret innan 1. januar.

Forslag til endring i vedtektene frå Per Grov:

”Saker som medlemmane vil ha handsama på årsmøtet skal vere styret i hende seinast 1 månad før årsmøtet.”

 

Vedtak:

Styret vedtek å endre laget sine vedtekter til:

”Saker som medlemmane vil ha handsama på årsmøtet skal vere styret i hende seinast 1 månad før årsmøtet”

 

Sak nr. 6. Val:

Håkon Dyrstad la fram valnemnda sitt forslag til styre. Jarle Drageset og Per Grov har takka nei til attval.

 

Valnemnda sitt framlegg:

 

Leiar -Leif Amundsen – Florø - til år 2009

Nestleiar - Bernhard Øberg – Førde - til år 2008

Kasserar - Agnar Kveane – Luster - til år 2009

Sekretær - Runar Kleppe – Gloppen - til år 2009

Styremedlem - Arvid Gilje – Aurland - til år 2008

Varamedlem - Geir Helge Albrek – Høyanger - til år 2008

Varamedlem - Magne Igland – Florø - til år 2008

 

Medlemmane i styret vert valt for 2 år om gangen for å få kontiunitet i styret. Varamedlemmane vert valt for 1 år om gangen.

 

Val:

Årsmøtet godkjenner valnenda sitt forslag til styre.

 

Valnemnd:

Leif Otto Olsen - Førde

Håkon Dyrstad - Bremanger

Einar Holmøy - Gloppen

 

Vedtak:

Valnemnda vert gjvald for 1. år . Styret utarbeider utarbeider retningslinjer for val av valnemnd til neste årsmøte.

 

Revisor:

Valnemda gått inn for Åge Skrede som ny revisor, då Agnar Kveane er vald som kasserar.

 

Framlegg til av revisorar:

Åge Skrede - Balestrand

Einar Nedrelo - Sogndal

 

Årsmøte godkjenner revisorar.

 

 

 

Leif Otto Olsen          Per Otto Selstad

       sign.                             sign.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann