Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 31.10.2002
 
REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND PÅ HOVEDSTASJONEN I OSLO DEN 31. OKTOBER 2002 FRA KL 1100.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Per Ole Sivertsen, Svein Arne Jerstad, Bjarne Vikshåland, Svenn Haugen, Per Olav Stangjordet og Ingar Gjesmoe.

Rolf Hermansen var fraværende. Ingen vararepresentanter møtte.

Guttorm Liebe åpnet møte som startet kl.1100 varte til kl. 1530. Han opplyste at det var sendt hilsen fra styret til Rolf i anledning fødselsdagen hans og videre at alle sakspapirer i forbindelse med tilhengerprosjektet nå var tilbakesendt fra Rolf. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble i tillegg meldt under eventuelt og til orientering. Arbeidsutvalgets saker som var registrert pr. 24. oktober 2002 var oversendt styremedlemmene. Sakene som ble behandlet var:

Sak 42/02 Referat fra styremøte i Oslo 11. september 2002.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 43/02 Kommunalteknikk 2003.
Se sak 31/02. Det vises ellers til at seminar skal planlegges med foredrag fra kl. 1000 til 1200. Deretter lunsj og fortsettelse av seminaret fra 1400 til 1600. NBLF ønsker å fortsette med ansvarsproblematikken som enda ikke er "oppbrukt".  Under dette ser vi på kvalifikasjonene, deltidsbrannmannsopplæringen, røykdykkerveiledningen, ny lov og forskrift samt forholdet til arbeidsmiljøloven. NBLF ønsker at Victor Norman holder innlegg. Likeledes Madsen fra DBE om røykdykkerveiledningen. Deltidsbrannmannsopplæringen ønskes en fra DBE eller NBS. Redningsdykking bør være et tema. Vi bør se om det er representanter fra brannvesen som har opplevd problemer som kan redegjøre nærmere for disse. (eks. Kristiansund eller Skien). Kan ammoniakkulykken i Tjølling være et tema?
Vedtak: Guttorm Liebe kontakter departementet og direktoratet for å få foredragsholdere. Ingar Gjesmoe kontakter Kommunalteknisk forening ved Per Næss for å få endelig bestemt dato og avklare det praktiske. Ingar kontakter dessuten brannsjefen i Kristiansund for å avklare om hendelse der kan være et tema under seminaret. Ingar ser også på mulige foredrag rundt redningsdykking slik dette praktiseres i Norge i dag. Per Ole Sivertsen og Svenn Haugen er "hjelpere".

Sak 44/02 Deltidsbrannmannsopplæringen.
Bjarne Vikshåland orienterte bl.a. om forslag til statsbudsjettet i forhold til deltidsbrannmannsopplæringen. Det er avsatt midler til Norges brannskole, men ikke til den kommunale delen. Påmelding til kurs til neste år er relativt lavt. 14 kurs kom i gang i høst, men 4 måtte avlyses. Siden kostnaden for kommunene ligger på vel kr. 30.000,- pr elev, er det tvilsomt om at målet nås med 700 deltakere. Brevet fra Møre og Romsdal brannbefalslag og brevet fra Jan Kongsvik på vegne av NBLF ble gjennomgått. Disse skal sendes elektronisk fra Jan til Per Ole som legger dem ut på diskusjonssidene på nettet.
Vedtak: NBLF ønsker å påvirke. Bjarne Vikshåland utarbeider et forslag til brev som beskriver problemstillingen. Forutsetningen må være å få til en refusjonsordning. Det er viktig å takke for bevilgningene brannskolen får samtidig som kommunenes økonomiske situasjon klart må komme frem. Bjarne mailer brevforslaget til Guttorm Liebe som sørger for det endelige utkastet. Videre fremmes saken for kretslagene på landsrådsmøtet i desember.

Sak 45/02 Medlemmer – støttemedlemmer.
Det vises til eget brev om saken som er datert 20.09.2002.
Vedtak: Brev datert 20. september 2002 tas til etterretning.

Sak 46/02 Generalforsamlingen.
Seminardelen og foredragsholdere er snart på plass. Guttorm orienterte. På lørdag bør seminardelen kortes noe ned slik at de som kun skal delta på denne har mulighet for å komme fra Ålesund med fly samme dag. Redusert seminardel vil gi lengre besøkstid for utstillere, noe de setter pris på! Under styremøtet ble dessuten styremedlemmenes ansvar i forhold til programmet fordelt.
Vedtak: Møre og Romsdal brannbefalslag er teknisk arrangør og ansvarlig for hotell, foredragssal og alle reservasjoner. Økonomien ved dette er styret i NBLF uvedkommende. Alle kopier av brev og informasjoner som lokallaget sender ut, skal også sendes direkte til forbundets sekretær. Lokallaget sørger for markedsføring av konferansedelen. Konferansedelen må være klar til 1. desember 2002 fordi landsrådsmøtet skal orienteres. Lokallaget fremmer forslag til starttidspunkt for selve Generalforsamlingen slik at dette stemmer med konferansedelen.  Formeldt er det forbundsstyret som sender ut innkallingen til selve Generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres fredag 25. april 2003. Det må settes av minst tre timer til å gjennomføre denne. Forhåndsvarsel skal sendes fra sekretariatet til kretslagene i løpet av november måned i 2002. Styret skal avholde møte torsdag ettermiddag. Det ønskes at lokallaget sørger for møterom til dette.
 
Sak 47/02 Stortingsmelding nr. 17 om overordnet organisering av vårt sivile beredskap.
Vedtak i forrige møte er fulgt opp. Det er imidlertid symbolsk det NBLF har fått gjennomslag for. Sivilforsvaret skal ikke overføres til brannvesenet. DBE og DSB vil bli slått sammen, men det er uklart om DBE blir delt.
Vedtak: NBLF tar meldingen til orientering.

Sak 48/02 Tetra – NBLFs policy.
Brev fra Zenitel til Guttorm Liebe av 22. oktober 2002 ble orientert om. Der fremgår det bl.a. at brukerne må involveres tettere i prosjektet. NBLF har tidligere påvirket, bl.a. når det gjelder innkallingssystemer og personsøking. Det forutsettes at Zenitel tar ny kontakt.
Vedtak: Styret ønsker at Per Ole Sivertsen og Halvard Olsen fra Tromsø kan bli orientert nærmere om Zenitels synspunkter. Styret forutsetter at firmaet dekker alle kostnader i denne forbindelse.

Sak 49/02 Ansvarsproblemet.
Vedtak: NBLF ønsker at det opprettes en databank der informasjon kan hentes om hva som har skjedd i forhold til ansvarsproblemet. Inntil endelig beslutning er fattet om dette skal alle som sitter med nødvendige opplysninger sende disse til Guttorm Liebe.

Sak 50/02 Samordning av kart og ressursregister.
Saken ble tatt opp på 110-seminaret på Hell i Trøndelag høsten 2002.
Vedtak: NBLF tar initiativ overfor Justisdepartementet hvor det skal fremgå at vi kan sørge for at det blir etablert en egen databank der kartverks-  og ressursoversikt foreligger. Forslag til brev utarbeides av Per Ole Sivertsen, som sender dette til Guttorm Liebe med kopi til Ingar Gjesmoe.

Sak 51/02 Fortsettelse av EFFVS.
Vedtak: NBLF ønsker ikke å være med i prosjektet.

Sak 52/02 Fire safety in hotel – prosjekt.
Anne Hjort har deltatt i FEU-prosjektet om brannklassifisering av hoteller i Europa. Prosjektet forsøkes snevret inn til å gjelde opplæring. Dette skal det søkes midler til. Dersom midlene blir skaffet til veie, kan det hende at prosjektet igjen kan utvides.
Vedtak: NBLF fortsetter i prosjektet med Anne Hjort som representant.

Sak 53/02 Emergency 112 – vokabulary.
På NBLFs nettsider står prosjektet omtalt. Ansatte i 110-sentraler kan "leike seg med å" trene på innringerproblematikken. Neste gang kan prosjektet utvides til flere språk.
Vedtak: NBLF blir med i prosjektet med ord og uttale dersom det utvides. Norsk kan da bli et av de nye språkene.

Sak  54/02 NBSK – brukermøte
Brukermøtet gjennomføres i Oslo 28. november 2002.
Vedtak: Ingar Gjesmoe representerer NBLF. I tillegg vil Bjarne Vikshåland delta fra eget brannvesen, men han vil også representere styret.

Sak 55/02 DBEs Råd
Vedtak: NBLF ønsker at leder, Guttorm Liebe, velges inn i Rådet med nestleder Jan Kongsvik som vara.

Sak 56/02 Forskrift for transport av petroleum i rørledning – høring.
Vedtak: Jan Kongsvik svarer på høringen på vegne av NBLF.

Sak 57/02 Orienteringssaker
1. Samlokalisering – AMK og 110-sentraler. Brev fra ambulansetjenesten i Vestfold av 26. oktober 2002 ble orientert.
2. Avtale med Gjensidige Nor. Denne er enda ikke undertegnet. NBLFs mann i selskapet er Odd Røed. Budsjettet i selskapet forventes klart i midten av november.
3. Regnskap. Kasserer orienterte om regnskapet så langt. Innstramninger NBLF har iverksatt synes tilfredsstillende.
4. Nasjonalbiblioteket. De skal ha kopi av alle våre Håndbøker og tidsskrifter.
5. If-vognene. Det er opplyst til if hvor vognene befinner seg og når de kan hentes.
6. FEU-møter. Guttorm Liebe representerte NBLF i Praha og har utarbeidet et referat. Dette er lagt ut på nettet. Neste møte blir i Roma 4. til 7. april 2003. Deretter arrangeres høstmøtet i København sammen med fire Safe Europe 03 i løpet av oktober 2003. I 2004 blir vårmøtet i Luxemburg og høstmøtet enten i Irland eller i Warsava.
7. FEU-Care. Nærmere informasjon om dette er lagt ut på våre sider på nettet. Omhandler bl.a. grader, utdanning osv.
8. Organisering på skadestedet – Tetra. På dette punktet er det ikke gjort noe mer.
9. Manglende prioritering av nødmeldinger i telenettet. Det opplyses at nødmeldinger ikke er prioritert i telenettet. Det er "økonomien som styrer".
10. 25 års jubileet. Jubileet skal markeres over en dag med avsluttende festmiddag. Det planlegges i tillegg å gjennomføre nordisk møte umiddelbart før eller etter markeringsdagen.
11. Brannteknisk kontaktforum. Svenn Haugen orienterte fra møtet i brannteknisk kontaktforum som han deltok i på vegne av NBKF den 16. oktober 2002.
12. Veiledning til forebyggende forskrift og til dimensjoneringsforskriften. NBLFs uttalelse går på at vi ser at begrepet leder i brannvesenet og brannsjef benyttes om hverandre i veiledningen.
13. Rådet for håndslokkere. Svenn Haugen som er leder i Rådet orienterte om arbeidet de utfører og at neste møte blir i Hordaland.

Sak 58/02 Eventuelt
1. Bemannings- og lokaliseringsprinsippet – 110-sentraler. Tor-Åge Holand fra Rana har anmodet om NBLFs prinsippsyn på ulike alarmsentraler. Antall personer og lokalisering er poeng. Likeledes teletekniske forhold
Vedtak: Guttorm Liebe sender NBLFs syn samt sørger for at dette blir lagt ut på nettet.

2. Landsrådsmøte på Lysaker 5. desember 2002. Styremøtet forsøkes gjennomført fra kl. 1100 til 1300. Frem til 1400 forventes det felles rundstykker med landsmøterepresentantene. Følgende program legges det opp til:
- Gjensidige Nor-avtalen
- Info om bl.a. Generalforsamlingen, Internett, deltidsbrannmannsopplæringen, rekruttering, medlemsregistrering og støttemedlemmer.
- Tilbakemelding fra lokallagene på rekruttering og strategi.
- Prosjekter som ledd i Gjensidige-avtalen.

Ca. kl. 1800 vil middag med mer kunne serveres. Innkalling blir sendt senere.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Neste styremøte blir samme dag som landsrådsmøtet gjennomføres på Lysaker 5. desember 2002.

Med vennlig hilsen


Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann