Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 10.01.2007
 

Møtereferat fra styremøte 10.01.2007.

 

Sted: Rennesøy Brannstasjon

Tid: Onsdag 10. januar.  Kl. 09:30 – 13:00  


Disse møtte: Rolf Bertrand, Rolf, Stella, Oddvar og Odd.

Disse meldte forfall: Stig og Lars Ove.

01.01.07 Gjennomgang av referat datert 31.08.2006
Rolf gjennomgikk referatet.

Merknad: Rolf Tore rettes til Bjørn Tore under 08.02.06 Informasjon fra vognkontaktene.

Vedtak: Referatet er godkjent.

 

02.01.07 Neste medlemsmøte 8. februar – fremdrift/avlyst medlemsmøte nov. 2006

Det var planlagt å ha et medlemsmøte med skogbrann som tema 08.februar.

Medlemsmøtet med tema ” alarmoverføringer-bolig-110 sin rolle-forsikring” som skulle avholdes i november 2006 ble avlyst fordi det var for få påmeldte. Vi prøver å gjennomføre dette medlemsmøtet på nytt 8. februar.

Vedtak: Skogbrann som tema tas opp enten under årsmøtet som er planlagt gjennomført i uke 13 eller som eget medlemsmøte etter årsmøtet ( evnt. anbefaling til neste styre).

Stella og Odd følger opp medlemsmøtet som ble avlyst. Innholdet og aktørene vil være det samme, men tidene kuttes litt ned. Tittelen på medlemsmøtet endres til ”Brannvesenet sin rolle i forhold til boligalarmer".

Dato for medlemsmøtet kan eventuelt endres, dersom det skulle vise seg å bli nødvendig. Innkalling sendes ut så fort de praktiske forholdene er ordnet.

 

03.01.07 Stipend

Det var ikke kommet inn søknader om stipend innen fristen - august 2006 ( Se referat  styremøte august 2006). Altså ble ikke avsatte midler til stipend Kr. 20.000,- brukt i 2006.

Skal stipend ordningen videreføres i året 2007 ?

Vedtak: Styret anser at årsmøtets avgjørelse om heving av stipend beløpet ( foreslått på årsmøtet 2005) er ment å vedvare - og selv om fjorårets avsatte midler til stipend ikke ble brukt, mener styret at beløpet på totalt inntill Kr. 20000,- i stipend til en eller flere personer i brannbefalslaget, opprettholdes også for året 2007.

Sekretær sender ut ny informasjon ang. stipend til medlemmene snarest, med søknadsfrist utgangen av august 2007.

 

04.01.07 Økonomi v/kasserer

Økonomi ble gjennomgått av Rolf Eide.

Kasserer tok også opp problemet med noe uoverensstemmelser mellom hans "faktura - lister" og medlemsregistrering på forbundets nettsider, i forhold til antall medlemmer.

Det ble også kommentert at årsmøtet må få en grundig informasjon om gjøremål / oppdrag bak tallene ved gjennomgang av årsregnskap.

Vedtak: Leder vasker medlemslister/oppdaterer medlemslister i samarbeid med sekretær og kasserer i forhold til nye medlemmer, aktive , inaktive (pensjonister), støttemedlemmer (firma). Leder tar kontakt med Per Ole for avklaring av benevning "inaktive" i registeret på nettet.

Leder og kasserer gjennomgår økonomi før årsmøtet avholdes. Dette slik at tallene og mer informasjon om tallene kan presenteres.

 

05.01.07 Nye medlemmer

2 nye medlemmer har blitt tatt opp:

- Arne Terje Frøytlog brannvernleder Sokndal kommune 

- Svein Oskar Wigestrand brannmester/leder beredskapsavdeling Eigersund kommune.

Vedtak: Styret godkjenner de 2 nye medlemmene. Kasserer sender ut medlemskontingent.

 

06.01.07 Valgkomité må begynne å jobbe

Årsmøtet er planlagt gjennomført uke 13.

Valgkomiteen må fåreslå kandidater til vervene : Leder, kasserer og varamedlem, samt revisorer og medlem i vognkomite.

Vedtak: Leder tar kontakt med valgkomiteen og gir informasjon om hvem som står på valg til styret.

 

07.01.07 Referat fra landsrådsmøtet 2006 -   29.-30.november

Odd refererte fra landsrådsmøtet i NBLF som ble avholdt i Drammen den 29. og 30. november 2006. Interessante tema på dagsorden og interessante bekjentskaper knyttet med andre lokallagsledere, samt Gjensidige representanter.

 

Generalforsamling 20-22. april/valg NBLF styret

Generalforsamling 2007 som skal arrangeres av Vestfold brannbefalslag Sandefjord fredag 20. - søndag 22. april.

Antallet delegater fra Rogaland :  leder +  1 person pr. 25 medlem (pr. 31.12 2006). RBL kan derfor stille med 6 delegater totalt til generalforsamlingen.

Ved foregående generalforsamling ble valg av tillitsmenn til styret i NBLF gjennomført på en slik måte at RBL's delegater satt noe forvirret igjen, og følte seg satt utenfor hele valgprosessen. Umiddelbart medførte dette stor skuffelse over valgkomiteens arbeidsmåte. I tiden som har gått har denne skuffelsen blitt fanget opp av ny valgkomite og RBL's styre ser med tilfredshet på henvendelsen som er kommet fra denne nye valgkomiteen i NBLF gjennom skriv / informasjon til alle medlemmer lagt ut på NBLF's nettsider - formidlet av Bjarne Vikshåland og Jan Kongsvik.

Lokallagene og lokallagsmedlemmene må få være med i denne prosessen - for blant annet å sikre en rettferdig fordeling av styremedlemmer etter NBLF's egne vedtekter, § 6 punkt 6.5.10.1 siste del. Samt at NBLF's tillitsmenn gjenspeiler medlemmene generellt, se § 4 punktene 4.1 - 4.2 og 4.3 i forannevnte vedtekter.

Vedtak: Antall delegater som kan delta på  generalforsamlingen sett i forhold til vedtekter og økonomi, avgjøres på neste styremøte. Som tidligere vil delegatene bli forespurt etter verv i styret : Leder skal/bør reise - nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem, 1.varamann, 2. varamann blir så forespurt i denne rekkefølge.

Det forholder seg også slik at vi sansynligvis  må melde på et "antall personer" og ikke navngitte personer, dette på grunn av valg av nytt styre på årsmøtet vårt i mars.

RBL styret ser på brevet "Generalforsamling 2007 - Valg" satt i pennen av Bjarne Vikshåland, på vegne av årets NBLF valgkomite, som meget positivt og håper på en mer åpen og ryddig valgprosess.

RBL's medlemmer oppfordres til å komme med forslag på personer til verv som er på valg. Medlemmene kan kontakte valgkomiteeni NBLF.

08.01.07 Brosjyre øvingsvogna – forslag fra vognkomité

Vogn komiteen ved Bjørn Tore Aase og Onar Walland har overlevert et forslag til brosjyre, som de fikk i oppdrag av styret. Det er tydelig at det er gjennomført et solid arbeide med dette forslaget til brosjyre - styret ser alikevel at det fremkommer noen misforståelser rundt avtale og hvem vi (RBL) skal ha som "kunder". Kanskje dette spesielt skyldes at mandatet har vært noe utydelig.

Brosjyren må henvende seg til brukerne av selve tilhengeren - altså brannvesen og "brannmenn" - samt vise hvordan den kan brukes av disse personene. Hvordan videre gjennomføring av eventuelle opplæring i brannvern / selve bruken av vogna vil foregå er utenfor RBL's myndighet, - dette ligger til hvert enkelt brannvesen.

Vedtak: Brosjyren må henvende seg til brukerne, altså låntakeren av tilhengeren og ikke til de som skal få denne opplæringen i bruk av slokkeutstyr. ( Til dette formål er det allerede tilgjengelig et stort antall gratis brosjyrer.)

Styret gir leder fullmakt til å kvalitetssikre brosjyren, og holde kontakt med vognkomiteen.

 

09.01.07 Eventuelt

-          Støttemedlemmer/firmaer ble diskutert.

-          Det ble diskutert hvordan gjennomføringen av årsmøtet skal foregå. 

-          Innsatslederkurset

Vedtak:

-          Leder i samarbeid med sekretær sender på ny, info til firmaer for støttemedlemskap.

-          Styret er enig i at årsmøtet kan gjennomføres som en kombinasjon av tur m/overnatting og flere faglige innspill. Turen må starte i Rogaland. Leder, Rolf, Lars Ove og Oddvar starter planleggingen av turen/årsmøtet til RBL.

-          Gjennomføring av innsatslederkurset i september 2006 var igjen glimrende, med meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi fikk noen forståelige klager på innkvartering, denne gangen. Dette skyldes delvis kursleder og kurssted-utleier : antallet deltaker ble utvidet flere ganger til et antall som nok var over grensen for hva som burde vært gjennomført mhp sengekapasitet - uten noen protester fra utleier, tvert om -  det ble opplyst at "dette skal vi greie". Kursleder og kasserer ser også i etterkant at utleier har vært kompromissløs i sin utregning av leie. Kursstedet blir nok ikke 1. valg ved senere kurs avholdt av RBL, på lang tid. Denne gangen ble kurset gjennomført med 4 instruktører fra laget, med godt resultat - dette bør nok være mal for fremtidige kurs. Gjennomføringen av Innsatslederkurset ga denne gangen et overskudd på ca. Kr. 29.000,-. Styret gir signaler til kursleder og instruktører om at det er ønskelig å få gjennomført et nytt kurs allerede nå på våren 2007.                                 


 

Rolf Bertrand Sandslett                  Ref: Stella Falkeid

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann