Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 10.01.2007
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO DEN 10. JANUAR 2007

Styremøtet ble formelt gjennomført den 10. januar på hovedbrannstasjonen. Møtet startet kl. 10:00 og ble avsluttet kl. 16:00.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe
 

Forfall var meldt fra:

Stein Gjøsund

 

Følgende vararepresentanter møtte:
Eivind Aakermann

 

Guttorm Liebe ønsket alle velkommen til det første styremøtet i 2007. Han ønsket alle et Riktig Godt Nyttår og informerte i tillegg bl.a. om mulige fremtidige samarbeidsmøter med DSB.

 

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Med unntak av sak 5/07 var alle beslutninger enstemmige.

 

Sak 01/07       Referat fra styremøte 29. november og landsrådsmøte den 29. og 30. november 2006.

                        Det var ingen merknad til referatene.

Vedtak:          Referat fra styremøte 29. november og landsrådsmøte 29. og 30. november godkjennes.

Sak 02/07       Generalforsamlingen 2007

Første formelle informasjon er sendt ut sammen med orientering om at saker kretslagene ønsker å fremme skal være sendt styret senest to måneder før selve Generalforsamlingen. Forbundsstyrets saker til Generalforsamlingen er vurderingen om fast sekretær samt handlingsprogrammet. Videre er forbundsstyrets endelige program for seminaret sendt Vestfold brannbefalslag.

Vedtak:          Styret forutsetter at sekretæren følger opp saken med Vestfold

brannbefalslag. For øvrig tas den så langt til orientering.

Sak 03/07       Årsberetningen 2005 – 2007

Forslag til beretning er sendt ut. Denne ble gjennomgått og enkelte punkter endret.

Vedtak:          Styremedlemmer sender endringer/rettinger snarest mulig til Guttorm Leibe.

Beretningen skal sendes ut sammen med de øvrige papirene til Generalforsamlingen.

Sak 04/07       Andre studiereiser/ny stipendordning

Det er ikke innkommet vesentlig nytt siden siste styremøte. Forslag til vedtekter og detaljregler er utarbeidet. Disse er oversendt DSB. Forsikringsselskapet ”Skogbrand” vil mulig bli involvert.

Vedtak:          Saken tas til orientering.

Sak 05/07       Boligalarm via vaktselskap

Styret er tidligere orientert om saken på landsrådsmøtet i desember. Guttorm Liebe har etter dette utarbeidet et forslag til policydokument og det ble gjennomgått. En del endringsforslag fremkom. Det ble delt under avstemning.

Vedtak:          Forslaget under utrykninger endres slik at brannvesenet skal rykke ut i henhold til den enkelte brannsjefs valgte rutiner, normalt med et vaktlag på minimum 4 mann. Under ordningens innhold tas ordet gebyr ut og dette erstattes med at det faktureres for merkostnader i henhold til KS satser for unødige utrykninger. Kommunenes aktuelle politiske ledelse og vaktselskapene skal informeres om at missbruk kan rammes av straffelovens

§ 349. Forslaget reinskrives og sendes medlemmene på e-post.

(Vedtatt med 8 mot 1 stemme. Den ene ønsket å benytte ordet BØR i stedet for SKAL om utrykninger og at utrykningslagets størrelse ikke skal bestemmes)

Sak 06/07       Nødnett

Guttorm Liebe gjennomgikk saken så langt og viste til Stortingsproposisjon nr. 30 om igangsetting av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett. Saken ble godkjent i statsråd 1. desember 2006. DSB inviterer NBLF til å delta i den videre prosessen og har utarbeidet et organisasjonskart som ble sendt styremedlemmene 4. januar 2007. NBLF bør bidra med informasjon og motivasjon. Utstillingsvinduet blir Østfold og det er viktig at resultatet blir vellykket. NBLF bidrar med folk til nødvendige arbeidsgrupper. Hvem skal NBLF foreslå som referansepersoner og hvordan skal vi informere?

Vedtak:          Alle kretslag oppfordres til å informere om nødnett slik Østfold brannbefalslag har begynt med. På NBLFs nettside vurderer Per Ole Sivertsen nærmere hvordan det skal informeres.

Følgende oppnevnes som referansepersoner:

-                     Nils-Erik Haagenrud er hovedkontakten i NBLF som DSB kan henvende seg til uansett,

-                     Torgeir Andersen, Guttorm Liebe og Jack Hatlen i forhold til organisering,

-                     Per Ole Sivertsen i forhold til kontrollrom og digitale kart samt informasjon pga. internett,

-                     Eivind Aakerman i forhold til sambandsplanlegging,

-                     Trygve Lennavik i forhold til terminaler og radio

-                     Trond Busterud, Kristiansand i forhold til opplæring,

-                     Stein Gjøsund i forhold til ressurshåndtering,

-                     Jack Hatlen og Eivind Aakerman i forhold til evaluering.

Nils-Erik Haagenrud informerer DSB om hvem NBLF har oppnevnt.

Sak 07/07       Enhetlig innsatsledelsessystem – EIS

Fremtidig organisering av brannvesenets innsats ble sendt på høring den 18. desember 2006. NBLF mener forslaget stort sett er bra, men enkelte forhold må utdypes.

Vedtak:          NBLF slutter seg til konklusjonen men ser at noe må videreutvikles. Guttorm Liebe utarbeider forslag til utarbeidelse som sendes alle styremedlemmer til uttalelse før endelig melding sendes DSB.

Sak 08/07       Brannheiser – policydokument

Ståle Fjellberg har utarbeidet kommentar på vegne av NBLF. Denne ble gjennomgått. I debatten som fulgte ble det spesielt kommentert at heiser som kan transportere brannmannskaper kan kalles brannheiser, mens heiser som bare kan transportere brannmateriell må kalles noe annet. Universell utforming skal også gis en kommentar.

Vedtak:          Ståle Fjellberg fullfører dokumentet som sendes internt på høring før det legges ut på nettsidene som nyhet. Terminologien er ikke god nok. Ståle Fjellberg og brannteknisk rådgiver i Bergen oppfordres til å sende en formell henvendelse til Guttorm Liebe om dette. Saken tas ellers til orientering.

Sak 09/07       Heltidsbrannmannsutdanningen

NBLF har mottatt saken som er sendt på høring. Jack Hatlen har denne.

Vedtak:          Saken tas så langt til orientering.

Sak 10/07       Safe Hotels – oppfølging i Norge

Per Ole Sivertsen orienterte om prosjektet som er gjennomført på Sommarøy utenfor Tromsø. Hotellet er det første i Europa som har gjennomført prosjektet. For fremtiden må flere forhold på plass. Hvem skal administrere, hvem skal kontrollere og til hvilken pris? Utmerkelsene som gis til hotellene gjelder for tre år. Dette kan bli fremtidige arbeidsoppgaver for kretslagene, men ingen kan kontrollere i egen kommune.

Vedtak:          Per Ole Sivertsen utarbeider forslag til statutter. Når konseptet er endelig bør DSB informeres.

Sak 11/07       Orienteringssaker:

I)                   Forskrift og læreplan for utrykningsførere – saken blir formelt fremmet i neste styremøte

II)                Deltidsbrannmannsutdanningen – brev om saken er undertegnet og blir sendt i forbindelse med høringen

III)             Aksjon boligbrann – positivt resultat i årets desember

IV)             Forenkling av HMS-regelverk – saken ligger i dvale

V)                Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg – i løpet av februar skal læremidler være på plass og første kurs skal gjennomføres i Hobbøl

VI)             Ny sivilforsvarslov – NBLF venter på at sakne kommer på høring

VII)          Skogbranner – erfaringer fra sommeren 2006 – saken er ferdig

VIII)       El-tilsynet ? feiervesenet/brannvesenet – Seminar er gjennomført på Lysaker. Det ble konstatert at det er dårlig kontakt mellom feiertilsynet og el-tilsynet. Kanskje feierne kan læres opp til et forenklet el-tilsyn

IX)             Håndbok for redningstjenesten – ikke noe nytt siden sist

X)                Statusrapport fra arbeidsgrupper/komiteer etc.

-          Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon  - er ferdig og tas ut (SF)

-          Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff – forskriften blir sendt på høring i løpet av februar (SF)

-          Rådet for håndslokkere – Rådet er flinke til å vise hvem som er fratatt godkjennelse og hvilke nye som er godkjent

-          Narre – Saken skal informeres om under Generalforsamlingen i Sandefjord (SG)

-          Kostra - Kostra vil bli slik i fremtiden at kostnadene synliggjøres der de hører hjemme (NEH)

XI)             Nasjonale prosjekter.

- Kollegiet for brannfaglig terminologi  - Prosjektet er kommet langt. Nå samles litteraturen fra 1998 til 2006. Oppgaver er fordelt.  Det er plan om å gå til språkrådet for å få midler slik at det kan ansettes en til ”vasking” av listene. Prosjektet går videre. (POS/GL)

XII)          Internasjonale prosjekter.

- Multicom 112 Plus   (POS)

Sak 12/07       Eventuelt.

                                                            I.      Nettbutikk

I alle biler kreves det refleksvester etter 1. mars 2007. Dette kan bli en del av innholdet i nettbutikken.

                                   Vedtak: Saken godkjennes

                                                         II.      Offisiell åpning av Norges brannskoles nybygg og ombygde lokaler.

NBLF har mottatt offisiell invitasjon til den formelle åpningen 18.januar 2007.

Vedtak: Av hensyn til økonomien sendes ingen offisielt fra NBLF.

                                                      III.      Multicom 112 og Multicom 112 Plus.

Per Ole Sivertsen orienterte. Hvis prosjektet utvides ytterligere bør samisk bli en del.

Vedtak: Per Ole Sivertsen kontakter sametinget, evt. engelsktalende kontakter i Lappland. Det informeres om dette i det Nordiske ledermøtet.

                                                      IV.      Hederspris

Hedersprisutdeling under Generalforsamlingen i Sandefjord ble diskutert.

Vedtak: Det ble godkjent å dele ut hedersprisen under Generalforsamlingen i Sandefjord.

                                                         V.      Stipend – små enheter

Gjennomføring av opplegget er utsatt men vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2007. De to som er tildelt stipendet ønsker å ta med ytterligere en på reiseopplegget. Dette fører til økte utgifter og de spør om stipendet kan utvides.

Vedtak: Styret har ingen motforestilling til at tre kandidater deltar i opplegget, men fastholdet at kr. 20.000,- er begrensningen på

stipendmidlene. Dersom de totale reiseutgiftene ender opp i mer enn stipendet, aksepterer styret at inntil kr. 5.000,- kan dekkes av de ordinære driftsmidlene.

                                                      VI.      Fyrverkeri

NBLF konstaterer at kurs og informasjon som ansvarlige skal ha i dag tilbys etter gammelt lovverk. For fremtiden kan det kanskje være en fordel at kretslagene for en aktiv opplæringsrolle. NBLF konstaterer at salgsstedene ikke har vært det store problemet, men at det er brukerne. Kanskje det vil være bedre å benytte ressursene på å lære opp noen til riktig oppskyting.

Vedtak: Nils-Erik Haagenrud utarbeider NBLFs  forslag til policy til neste styremøte.

                                                   VII.      Prosjektoppgave – befalskurs II

Norges brannskole v/Steinar Hustad har henvendt seg til NBLF med anmodning at NBLF oppnevner person/personer som brannskolen kan kontakte for å få hjelp til å utarbeide prosjektoppgave. Oppgaven er beredskapsrelatert og ligger på taktisk nivå.

Vedtak: NBLF oppnevner Eivind Aakerman og Guttorm Liebe som kontaktpersoner

 

 

Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe, sekretær

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann