Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Drammen
Dato: 30.11.2006
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ I DRAMMEN DEN 29. OG 30. NOVEMBER 2006.

 

Møtet begynte med en felles lunsj for styremedlemmene, varamedlemmene til styret, representantene for lokallagene og Gjensidiges representanter.

 

Det forelå følgende møteplan:

 

29. november 2006

1230    - felles lunsj

1330    - landsrådsprogram – Informasjon fra NBLFs styre, bl.a.:             

Ø      Utdanningsreformen v/Anne Hjort

Ø      Kurssamarbeide med NBF v/Narve Helle

Ø      oppsummering av aktuelle saker

1500    - Fellesmøte Gjensidige/NBLF med info fra studiestipend:

Ø      "Opplæring – kjøretøy" v/Thorbjørn Holmbakken

Ø      "Små enheter" v/Trygve Lennavik

Ø      "IT-teknologi/Nødnett" v/Jack Hatlen

1600    - Fellesmøte Gjensidige/NBLF med bl.a. tema:

Ø      Intensjoner. Innledning v/Guttorm Liebe

Ø      G4S – avtaler med Østfold, Vestfold og Telemark v/Kjell Østbye

Ø      Gjensidiges synspunkter og ønsker v/Odd Rød

Ø      Drøfting og synspunkter

1830        - Vordrink og middag m/sosial del

 

30. november 2006

0900    - Fellesmøte  Gjensidige/NBLF med bl.a.:

Ø      Informasjon fra kretslagene og Gjensidiges regionkontorer

Ø      Samarbeide DLE og brann- og feiervesenet, - drøfting

1200    - Landsrådsmøte

Ø      Rest informasjon fra forbundsstyret

Ø      Nettbutikk v/Knut Berg Bentsen

Ø      Internett v/Per Ole Sivertsen

1300        - lunsj/avslutning

 

Følgende styremedlemmer var til stede: Guttorm Liebe, Jack Hatlen, Ståle Fjellberg, Knut Berg Bentsen, Stein Gjøsund, Per Ole Sivertsen (møtte også for Polar), Trygve Lennavik,  Nils Erik Haagenrud (møtte også for Hedmark – deltok kun første dag) og Ingar Gjesmoe

 

I tillegg møtte disse varamenn:

Jarle Steinnes, Narve Helle, Eyvind Aakerman (møtte også for Østfold), Knut Birger Bakken  (møtte også for Oppland)

 

Følgende representerte kretslagene:

Sogn og Fjordane:      Leif Amundsen og Bernhard Øberg

Trøndelag:                  ikke representert

Oppland:                    Knut Birger Bakken

Hedmark:                   Per Harry Stensli

Møre og Romsdal:      Geir Thorsen

Hordaland:                 Leif-Atle Træland

Rogaland:                   Odd j. Bådsvik

Agder:                        Andreas Sjurså

Oslo og Akershus:      Svenn Haugen (dag 1) og Janne Hovdenakk (dag 2)

Buskerud:                   Rita Kirsebom

Telemark:                    Guttorm Liebe

Nordland:                   Tom R. Pedersen

Hålogaland:                ikke representert

Polar:                          Per Ole Sivertsen

Vestfold:                    Jan-Olav Vagle

Østfold:                      Eyvind Aakerman

 

Fra Gjensidige møtte:

Odd Rød, sentralt Gjensidige

Jan Erik Hirkjølen, Region Innlandet

Per Aaby Hansen, Region Syd

Knut Viker, Region Øst

Steinar Frøiland, Region Vestlandet (dag 2)

Kåre Skartland, Region Vestlandet

 

Andre som møtte som inviterte gjester var:

Kjell Østby (G4S), Ronny Røren, Terje Rosén, Thorbjørn Holmbakken og Anne Hjort

 

Åpning av møtets første del:

 

Forbundets leder Guttorm Liebe ønsket velkommen, og overlot ordet til Anne Hjort som orienterte om utdanningsreformen.

 

- Utdanningsreformen

På vegne av NBLF har Anne Hjort sittet i arbeidsgruppen. Hun gjennomgikk mål og mandat. Forslaget ligger i øyeblikket ute på nettsidene til BTY.

 

- Kurssamarbeide med NBF

Narve Helle orienterte om ønskene Norsk brannvern forening har til å samarbeide med NBLF og de lokale brannvesener om kurs. Han poengterte at dette ikke skulle ende opp i konkurranse til de som i dag er etablert, men sikre at virksomheter i kommuner hvor det i dag ikke drives kurs verken av NBLF eller det lokale brannvesenet kan motta tilbud om dette. NBF gjennomfører kurset mens det lokale brannvesenet eller et kretslag under NBLF står som teknisk ansvarlig.

 

- Oppsummering av aktuelle saker

Guttorm Libe startet deretter en gjennomgang av aktuelle saker som NBLF har arbeidet med siden siste landsrådsmøte.

 

Fellesmøte Gjensidige/NBLF

 

Opplæring – kjøretøy

Thorbjørn Holmbakken som er verksmester i Skien brannvesen har studert hvilke krav som stilles til opplæring for utrykningskjøring i Sverige og Danmark. Hans konklusjon er at det er mye å hente av informasjon i Sverige, men ikke i Danmark, bortsett fra i København. Endelig rapport fra studieturen hvor det er gitt stipendmidler vil foreligge innen 15. desember 2006.

 

Små enheter

Temaet var satt på dagsordenen, men studieturen er enda ikke gjennomført. Nærmere informasjon kan påregnes blir gitt på Generalforsamlingen 2007 av Trygve Lennavik som har fått tildelt stipendmidler til å studere ”små enheter”.

 

IT-teknologi/Nødnett

Jack Hatlen og Eivind Aakerman er tildelt stipendmidler for å studere forholdene i Sverige. Erfaringene de har gjort seg og endelig rapport vil foreligge innen 15. desember 2006.

 

Boliger og alarmering

Guttorm Liebe innledet og opplyste bl.a. at ønsket om å installere alarmanlegg har økt. Viljen til også å dekke kostnadene til unødige alarmer har økt. Våre innregistrerte solskinnshistorier viser at anleggene har en viktig funksjon. NBLFs mål må være mest mulig likhet for alle.

 

Kjell Østby fra G4S orienterte om bedriften og opplyste at han ønsket avtaler med hvert enkelt brannvesen om utrykning etter mottatte alarmer. Avtale om automatisk utrykning er bl.a. inngått mellom G4S og brannvesener i Telemark, Vestfold og Østfold. Avtalene er like, og det er et mål å inngå tilsvarende avtale med alle vaktselskap. Håndtering av utrykninger til kunder fra selskap som ikke har slik avtale, er forskjellig.

 

Odd Rød orienterte deretter om forsikringsselskapenes ønsker om brannalarmanlegg. Han konkluderte raskt at forsikringsselskapene ønsket at alarmanlegg ble montert, for disse fungerer. Alle boligeiere har et klart ønske om å få redusert premien når alarmanlegg installeres. Rabatter innvilges under forutsetning at anleggene er FG-godkjent.

 

Avslutning DAG 1

Møtet ble formelt avsluttet kl. 18:00 og dagen med sosialt samvær og julemiddag med mer. Under middagen ble NBLFs hederspris gitt til Ronny Røren og Terje Rosén!!

 

DAG 2, 30. november 2006

 

Guttorm Liebe åpnet møtet, ønsket alle velkommen til dag 2 og orienterte raskt om programmet. Etter en kort informasjon om en lokal papirfabrikk vil hvert kretslag informere.

 

Informasjon om bedriften Sunland Eker Papirfabrikk i Drammen – kort historikk

Ingar Gjesmoe orienterte om bedriften som er en viktig returpapirfabrikk og som ligger i Drammen. Bedriften er en del av SCA nordisk region, har skiftet navn pga. ulikt eierskap flere ganger, lager ca. 22000 tonn mykpapir som er 45 % av Norges behov for toalett- og tørkepapir. Bedriften er  miljø- og kvalitetssertifisert. Bedriften er veldig opptatt av sikkerhet, ikke minst mot brann. Selve produksjonen er risikoutsatt. I løpet av ett år har de 5 til 10 branntilløp. Bedriften er også veldig opptatt av miljøsikkerhet og fabrikksjefen er oppnevnt av NHO som deres representant i beredskapsstyret IUA for Buskerud-regionen. Bedriften ønsket å bidra med midler til gjennomføringen av landsrådsmøtet.

 

Informasjon fra kretslagene og Gjensidiges regionkontorer

 

Agder brannbefalslag v/Knut Berg Bentsen:

Laget har ca. 60 medlemmer, slunken kasse, men DSB-seminaret 2006 førte til noe forbedring. Hele styret ønsker å komme til neste års Generalforsamling. Hittil i perioden har det vært liten aktivitet. De har god kontakt med Gjensidige og DLE. Laget har øvelseshenger som bl.a. har vært benyttet til 6-klasse opplæring.

 

Telemark brannbefalslag v/Guttorm Liebe:

Laget har ca. 90 medlemmer og moderat aktivitet.

 

Vestfold brannbefalslag v/Jarle Steinnes og Jan-Olav Vagle:

Laget har 46 medlemmer og ca. kr. 14.000,- på konto. De ser frem til arrangementet av neste års Generalforsamling. De har gjennomført 4 styremøter og 4 medlemsmøter med bl.a. mobile slokkeanlegg. Laget vil ta opp kontakten med Gjensidige om tilhenger.

 

Buskerud Brannbefalslag v/Ingar Gjesmoe:

Laget har ca. 90 medlemmer og moderat aktivitet. Årsmøtet ble gjennomført for medlemmer med besøk på flykontrollen i Røyken.

 

Gjensidige v/Per Aaby Hansen:

Forsikringsselskapet opplyste at de hadde meget god kontakt med lagene i Telemark, og Agder og de enkelte brannvesen i disse fylkene. I Buskerud og Vestfold derimot er kontakten dårlig og de savner bl.a. tilhengeransvarlig i disse to fylkene. Forsikringsselskapet kan tenke seg en tilhenger plassert i Buskerud eller i Vestfold og ønsker kontakt med lagene om dette.

 

Østfold brannbefalslag v/Eivind Aakerman:

Laget har 130 medlemmer og god økonomi. De har et vår- og et høstarrangement og gjennomførte DSB-seminaret. De har godt samarbeid med Gjensidige og har øvelsestilhenger. Laget har egen stipendordning.

 

Oslo og Akershus brannbefalslag v/Janne Hovdenakk:

Laget har 100 medlemmer men ser at de har større potensiale. De har gjennomført 6 styremøter og 4 medlemsmøter. De har grei kontakt med Gjensidige og har gjennomført DSB-seminar men pekte på at gjennomføringen ga lite kontanter i kassen. I området er det mange brannvesen som har egen øvelsestilhenger. Laget har trygg økonomi.

 

Gjensidige v/Knut Viker:

Samarbeidet med kretslagene under NBLF er en styrke i seg selv og for det enkelte brannvesen. Dette gir et sikrere samfunn. Gjensidige har skaffet røykvarslerbatterier for gratis utdeling under aksjon boligbrann. Det tas ikke forbehold om at dette skal være til selskapets kunder. 6-klasseopplæringen er en meget god profilering. Det har vært gjennomført brannetterforskningskurs i Askim. Selskapet gir støtte til lokallag og til de enkelte brannvesen. Det er undertegnet samarbeidsavtale mellom lagene i Østfold og Gjensidige. Avtalen mellom Oslo og Gjensidige for de som er tilkoplet hjemmetjenesten ble trukket frem som et meget positivt eksempel hvor alle får tilbud om gratis branntilsyn en gang i året. Det deles også ut batterier til røykvarsler. Ellers ble bygårdsprosjektet i Oslo pekt på som et vellykket samarbeidsprosjekt. Dette er nå avsluttet. Poenget var bl.a. å avdekke ”verstingene”. Til slutt trakk Viker frem det gode samarbeidet med Asker og Bærum brannvesen og bl.a. arbeidet med Julekalenderen. Julekalenderen er et samarbeidsprosjekt med brannvesenene på Nedre Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Røyken, Hurum, Ringerike og Drammensregionen og retter seg spesielt til 6-klassingene. Initiativet ble opprinnelig tatt av Asker og Bærum brannvesen.

 

Viker avsluttet med at de lagene som ønsker mer informasjon om hjemmetjenesten og eldreomsorgen, kan ta direkte kontakt med han.

 

Oppland brannbefalslag v/Knut Birger Bakken:

Laget har 91 medlemmer og god økonomi. De har gjennomført 7 styremøter og 3 medlemsmøter og to seminarer for bl.a. kurs i utrykningskjøring. Laget sto i år som teknisk arrangør av DSB-seminaret i sitt område. De gjennomfører sine møter sammen med Gjensidige og det er godt forhold mellom forsikringsselskapet, DLE og laget. De har alt begynt å planlegge Generalforsamlingen i 2009.

 

Hedmark brannbefalslag v/Per Harry Stensli:

Laget har 75 medlemmer og god økonomi. De sto ikke ansvarlig for DSB-seminaret i 2006, men derimot i 2005. De deler på ansvaret med gjennomføringen med Oppland brannbefalslag. På grunn av store avstander gjennomfører de kun få styremøter. Det meste foregår via e-post. Laget har liten aktivitet og har kun gjennomført årsmøtet for medlemmer.

 

Gjensidige v/Jan E. Hirkjølen:

Selskapet opplyste at kontakten med de enkelte brannvesen i fylket har vært god. Særlig gjelder dette feiervesenet. De har vært med på å utvikle ”feier og tilsynslappen”. Gjensidige sponser med ca. kr. 50.000,-. Det er 3 øvelsesvogner i området, men alle trenger oppussing. Selve oppussingen overlates til laget mens Gjensidige tar seg av det økonomiske. Det er utviklet et eget brannvernopplegg for 4-klassinger i Elverum, gjennomført i beredskapssenteret. Røykvarslerbatterier deles ut av feiervesenet og for de pensjonister som har behov for hjelp, utføres montasjen av feiervesenet. Avtalen mellom Gjensidige og lokallaget er i orden.

 

Rogaland brannbefalslag v/Odd J. Bådsvik:

Laget har 120 medlemmer. De har gjennomført 4 styremøter og 2 medlemsmøter. Tema har vært ”fra ide til ferdig bygg” og ”ulike sprinklersystemer”. Laget sto ansvarlig for gjennomføring av DSB-seminaret hvor det var ca. 50 deltakere. På medlemsmøter er det vanligvis ca. 25 medlemmer som møter. Øvelsestilhenger er styrt med en kontakt i sør- og en i nordfylket. Laget skulle gjennomført et medlemsmøte i november hvor tema var boligalarm, men interessen var så dårlig at dette ble avlyst.

 

Hordaland brannbefalslag v/Leif-Atle Træland:

Laget har 162 medlemmer og opplyste at det var et meget godt samarbeid med Gjensidige. De har gjennomført 4 fagseminarer, bl.a. sammen med forebyggende forum. Det opplyses at det også vurderes å få etablert et beredskapsforum. Det er et eget arbeidsutvalg under lokallaget som organiserer seminarene. Laget har to øvelsestilhengere og en stor øvelsesvogn. Laget har inngått avtale med Gjensidige og forsikringsselskapet stiller lokalere til disposisjon og dekker lunsjen når de har behov. Laget er aktive i forhold til opplæring og til informasjon. Det har laget en konkurranse rettet mot 7-klassingene. Nærmere informasjon om dette legger laget ut på NBLFs nettside som nyhet.

 

Sogn og Fjordane brannbefalslag v/Leif Amundsen:

Laget har ca. 150 medlemmer men jobber aktivt for å øke medlemstallet. De har satt seg som mål at laget skal være Norges største. Laget har bra økonomi og gjennomføring av Generalforsamlinger to ganger for NBLF har lagt dette grunnlaget. Laget driver brannvernundervisning for 6-klassinger med øvelsestilhenger fra Gjensidige. De har gjennomført mange seminarer, bl.a. ”sprinklerseminar”, ”farlig gods på vei”, ”brannvernlederkurs” og ”rødt og grønt kurs”. Når det gjelder det siste pekte de på at fortjenesten til lokallaget ble minimal mens den som utstedte sertifikatet tok betalt godt for sine utgifter. Laget har egen kjøreplan for tilhengeren og får røykvarslerbatterier av Gjensidige. Laget samarbeider godt med Arbeidstilsynet.

 

Møre og Romsdal brannbefalslag v/Geir Thorsen:

Laget har fått 96 medlemmer etter en aktiv vervekampanje. De har middels bra økonomi. De har gjennomført 5 styremøter og 3 medlemsmøter. Tema på medlemsmøter var bl.a. skipsbranner, skoleprosjektet, sprinkler og ICS-opplegg med Guttorm Liebe i forhold til store aksjoner. Laget har god kontakt med Gjensidige, har tilhenger og tilhengeransvarlig, men trenger en tilhenger til fordi etterspørsel er stor. En tilhenger som tidligere Gjensidige benyttet til opplæring i landbruket vurderes overlatt til kretslaget. Laget får røykvarslerbatterier av Gjensidige. De opplyste at kontakten med det lokale el-tilsynet håper de kan bli bedre, og denne blir aktivisert i forbindelse med aksjon boligbrann.

 

Gjensidige v/Kåre Skartland og Steinar Frøiland:

Forsikringsselskapet ved Skartland opplyste at de skal bistå store brannbefalslag men at det er tett og godt samarbeid med alle kretslagene og brannvesenene i lagene. Det ble henvist til tilhengerproblematikken. I Møre og Romsdal er det en tilhenger som inngår i samarbeidet. I Sogn og Fjordane fungerer hengeren godt med egen hengeransvarlig. Selskapet har også godt samarbeid med Rogaland brannbefalslag og en tilhenger der. Dessuten ble det opplyst at selskapet har en demo-tilhenger som lokallag i sør kan benytte seg av. Denne har en vekt på 1.600 kg. I tillegg til nevnte tilhengerne har Molde brannvesen anskaffet egen tilhenger. Det har vært et samarbeid med Lyse energi om elevopplæring. I år er det 10-klasse som står for tur.

 

Frøyland henviste til skoleprosjektet som er rettet mot boligbranner. Boligbranner står for stor del av brannene og der er i disse brannene stort sett folk omkommer. Dette krever bedre opplæring. I Bergen har brannvesenet lært opp 3300 elever. Det kan ut fra statistikk synes som resultatet for god opplæring raskt slår ut på statistikken. Kommuner der brannvernopplæring er gitt til skoleelever i 6-klasse viser at antall branner i boliger har blitt redusert betydelig. Skoler, brannvesen og det lokale el-tilsyn bør derfor gå sammen og skaffe felles målsetting i forhold til informasjon/opplæring.

 

Trøndelag brannbefalslag:

Ingen møtte fra lokallaget fordi landsrådsmøtet kolliderte med et lokalt arrangement.

 

Nordland brannbefalslag v/Tom R. Pedersen:

Laget har 29 medlemmer etter reorganisering i 2004 som Jan Kongsvik, på vegne av NBLF, deltok aktivt i. Laget deltok sist på Generalforsamlingen i Florø og meldte sin interesse for selv å ta ansvar for gjennomføring av generalforsamling. De tapte konkurransen med Oppland i 2009, men har alt meldt at de er interessert i 2011. Laget sto ansvarlig for teknisk gjennomføring av DSB-seminaret i 2005 og 2006. På grunn av store avstander blir styremøter gjennomført som telefonmøter. Årsmøte skal gjennomføres til vinteren. Samarbeidet med Gjensidige har vært helt fraværende. Dette skal det tas tak i.

 

Hålogaland brannbefalslag:

Laget deltok ikke med noen fra styret under landsrådsmøtet, men Per Ole Sivertsen orienterte om at laget som dekker nordre del Nordland og søndre del av Troms har vel 20 medlemmer. Laget skal konstituere nytt styre i januar 2007.

 

Polar brannbefalslag v/Per Ole Sivertsen:

Laget dekker resten av Troms, Finnmark og Svalbard, og avstandene tilsier at drift av laget kan være komplisert. Laget har en tilhenger som dekket hele nord-norge og avtale om hengerbruk er sendt fra Polar til Gjensidiges kontaktperson. Kontakten mellom lokallaget og Gjensidige var god da kontaktpersonen hadde kontor i Tromsø. Nå er kontaktpersonen i Steinkjær, og kontakten dårlig.

 

Gjensidige v/Odd Rød:

Det er ulike men gode forklaringer på forhold der kontakten mellom Gjensidige og NBLF ikke er god nok. Rød skal arbeide for å få en ny kontaktperson på plass for nord-norge.

 

Status – aksjon boligbranner

Knut Berg Bentsen opplyste at NBLF har benyttet sitt informasjonssystem godt og DSB har meldt tilbake at de er fornøyd. 230 brannvesen er involvert og siden en del av disse også er interkommunale brannvesen kan det ikke være mange kommuner som ikke er berørt. Det beregnes 40.000 hjemmebesøk. Det gis bra trykk via media. Budskapet skal være at det er 500000 mennesker som har ikkevirkende røykvarslere!

 

Gassproblematikk

Guttorm Liebe opplyste at enkelte bensinstasjoner langs E 18 og E 39 på strekningen Oslo – Stavanger skal selge gass til kjøretøy (LNG). Ansvarlige brannvesen bør samarbeide med hensyn til fellesforståelse når det gjelder sikkerhet. Leif Amundsen opplyste at Flora brannvesen i Sogn og Fjordane gir tilbud om opplæring for ferger som drives med gass.

 

Status solskinnshistorier

Guttorm Liebe opplyste at registreringen totalt sett er for dårlig. Statistikken må bli bedre. En god statistikk kan det enkelte brannvesen benytte i sin årsmelding. Han oppfordret derfor alle lagene til å følge opp saken og forbedre seg på registreringene. Det er mange som benytter denne. Både myndigheter og forsikringsselskaper har god nytte av registreringen som virker svært forebyggende. Forsikringsselskapene benytter tallmaterialet bl.a. i praksis der det gis midler til forebyggende brannvernarbeid.

 

Samarbeidet DLE og feiing

Odd Rød orienterte om at det brenner flest boliger i Norge i forhold til andre typer bygg. Erstatningsutbetalingene øker dessuten betraktelig. Det er 3-4 ganger så høye skadeutbetalinger til boligbranner i forhold til andre typer bygninger. Det er dessuten viktig å merke seg at det er i boligbranner at det omkommer flest mennesker. Elektriske årsaker og ukjente årsaker utgjør den betydeligste delen. Mange av de ukjente årsakene skyldes sannsynligvis også elektrisitet. Det er derfor viktig å ta tak i dette. Det er et tilsynsparadoks at piper og ildsteder som brannkilde sørger for skadeutbetalinger på ca. 200 millioner, mens skadeutbetalinger etter elektriske årsaker et betydelig høyere. Piper og ildsteder kontrolleres hvert 4 år. Elektriske anlegg kontrolleres i gjennomsnitt hvert 20 år. Noe må gjøres. Det er ikke godt nok at elektrikeren kontrollerer seg selv. Brannmuren mellom brannmiljøet og el-sikkerheten må rives ned. Kanskje feierne kan gjøre en enkel tilsynskontroll av el-anlegget når de først er på sitt tilsyn. Den 6. desember 2006 inviterer Gjensidige til seminar på Lysaker med tema: ”Hvorfor er samarbeidet mellom elsikkerhetsmiljøet og brannmiljøet i Norge ikkeeksisterende?”

 

Nettbutikk

Knut Berg Bentsen informerte om at NBLF har åpnet en nettbutikk sammen med NTC Profil. Her kan en ved hjelp av nettet gå inn å kjøpe NBLFs nåler, jakkemerker, kulepenner og lignende. Nettbutikken er ikke 100 %, men under utvikling. Dersom enkelte har ønsker som i dag ikke finnes er det viktig at disse blir meldt inn. Kretslagene oppfordres til å gå inn på nettsiden og bestille nødvendige profileringsartikler. Særlig gjelder dette Vestfold brannbefalslag som står ansvarlig for neste Generalforsamling. Knut Berg Bentsen tar direkte kontakt med Vestfold.

 

Bruk av NBLFs internettside

Per Ole Sivertsen orienterte om at i desember må alle kretslagene gå gjennom sin medlemsmasse og oppgradere denne. Dersom det er medlemmer som ikke lenger er aktive skal disse ikke strykes, men føres inn som interaktive. Ellers opplyste han at alle kretslagene har fått sin egen nettside og e-postadresse. Hvis noen har vanskeligheter må kontakt tas direkte med Per Ole Sivertsen. Når nytt styre velges er det kretslaget selv som er ansvarlig for å registrere dette. Hvert kretslag oppfordres til å sende melding ut til alle sine medlemmer som står registrert som aktive for bl.a. å få ryddet i e-postadressene.

 

Informasjon fra forbundsstyret

Til slutt informerte Guttorm Liebe om aktuelle saker som forbundsstyret har jobbet med og som ikke ble tatt under informasjonen dag 1. han kom bl.a. inn på kontakten med DSB om styrkestrukturprosjektet, DSB-seminarene, Narre, Nødnett, Kostra og Aksjon boligbrann. Under relasjoner til andre viste han til fortsatt samarbeid med forebyggende forum, kontaktmøtene med RIF i 2005 og 2005 og med BFO i 2005. Han orienterte om gjennomførte FEU-møter og spesielt møtet i Tromsø i 2006 der NBLF hadde ansvaret. Nå er det i utgangspunktet mange år til neste gang.

 

Guttorm Liebe orienterte også om FEU-prosjektene som NBLF har vært med i. Fire SafeHotells er fullført. Anne Hjort har vært med på vegne av NBLF. Første hotell i Norge (og Europa)  som skal innregistreres er Sommarøy i Troms. Formålet er å se på sikkerhetsnivå og opplæringen og ”stjernebestemme” hotellet. Multicom 112 Plus er et annet prosjekt. Her er det Tromsø brannvesen som er partneren men med NBLF som garantist. Målet er språktrening for alarmoperatører.

 

I Norge ellers har NBLF jobbet aktivt overfor revisjon av håndbok for redningstjenesten og fattet styrevedtak om ytterligere forbedringer. Det er bl.a. blitt orden på definisjon på ulykkessted og skadested.

 

Helt avslutningsvis pekte Guttorm Liebe på stipendordningen og mulighetene fremover. Han viste til at neste års arrangør av Generalforsamling er Vestfold, så følger Oppland i 2009 og Nordland har søkt i 2011.

 

 

Møtet ble formelt avsluttet kl. 1300.  Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann