Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Drammen
Dato: 29.11.2006
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I DRAMMEN DEN 29. NOVEMBER 2006.

 

Styremøtet ble formelt gjennomført den 29 november i forbindelse med landsrådsmøtet som skal gjennomføres 29. og 30. november sammen med representanter fra Gjensidige. Styremøtet ble avsluttet til lunsj kl. 12:30.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Stein Gjøsund, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe  

 

Per Ole Sivertsen møtte noe forsinket på grunn av vanskeligheter med lysregulering ved Skøyen stasjon. Ingen forfall var meldt.

 

Guttorm Liebe ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 82/06       Referat fra styremøte 11.10.2006

                      Det var ingen merknader til referatet.

Vedtak:          Referatet fra styremøtet 11.10.2006 godkjennes.

 

Sak 83/06       Landsrådsmøte

                      Sakene til landsrådsmøtet ble gjennomgått og oppgaver fordelt.

Vedtak:          Saken ble tatt til orientering.

 

Sak 84/06       Andre studiereiser/ny stipendordning

Ordningen med USA-utvekslingen hvor DSB har hatt hovedansvaret er formelt avsluttet. Det legges opp til ny ordning med utveksling med BLM der landet som sender kandidaten dekker kostnadene. Dette kan i prinsippet bli en stipendordning som kan slås sammen med stipendordningen som NBLF har innført. Guttorm Liebe har utarbeidet forslag til vedtekter og retningslinjer for ny ordning som et oppnevnt utvekslingsutvalg for eksempel kan følge. Forslag til organisering, bl.a. antall stipendiater og økonomi ble gjennomdrøftet.

Vedtak:          Styret for NBLF slutter seg til ideen og rammeverket og gir Guttorm Liebe fullmakt til å forhandle med DSB. Samtidig som forslaget drøftes/diskuteres med DSB søkes det om stipendmidler for 2007.

 

Sak 85/06       Handlingsprogram 2007 – 2009

Handlingsprogrammet er under utarbeidelse og utkast er sendt til styremedlemmene. Det ble orientert om at hvis medlemmer har ønsker eller innsigelser må disse sendes Nils-Erik Haagenrud.

Vedtak:          Saken tas til orientering.

 

Sak 86/06       Deltidsbrannmannsutdanningen

Trygve Lennavik orienterte. Det har vært et stort engasjement både som berører økonomien og utdanningsmodellen for utrykningsledere. Det er utarbeidet forslag til høringsnotat som ble gjennomgått. Notatet er datert 26. november 2006. Et spørsmål som ble reist var om det må være samme grunnutdanning for heltid og deltid.

Vedtak:          Trygve Lennavik gis fullmakt til å fullføre høringsbrevet og sende det til kommunalministeren. NBLF ønsker et utvidet tilbud på desentraliserte kurstilbud og som også omfatter befalsutdanningen knyttet mot trinn 1.

 

Sak 87/06       Ansvarsregime i byggesaker

NBLF sendte i sommer brev til kommunaldepartementet som tillegg til høring på ny bygningslov. KRD har forstått at gjeldende kontrollregime er et problem, og arrangerte 20.11.2006 et seminar om bransjens egen kontrollordning.

Vedtak:          Styret i NBLF har tidligere gitt fullmakt til Ståle Fjellberg og Knut Berg Bentsen og ser det derfor som naturlig at de også følger opp forholdet til bl.a. myndighetskontroll.

 

Sak 88/06       Håndbok for redningstjenesten

I saken har Jon Myroldhaug i Oslo samarbeidet med Torgeir E. Andersen i Drammen og Nils-Erik Haagenrud i Elverum. De tre har deltatt i møte med Justisdepartementet. Hvem som er målgruppe for håndboka er viktig å få avklart. Hvis den kun er for politiet synes det som håndboka nå er tilfredsstillende. Hvis den derimot også er myntet på de andre redningsenhetene, må håndboka justeres ytterligere.

Mange av NBLFs ønsker er kommet inn i den justerte utgaven. Bl.a. er prinsippskissen for skadestedet justert. Skadestedet omfatter helheten og det gamle betegnelsen er erstattet med ulykkesstedet. Det må bemerkes som noe underlig at det i den nye skissen ikke er pekt på noen formell leder av selve ulykkesstedet mens alle de andre organisatoriske rollene er ivaretatt av ledere. Den tyngste og vesentligste oppgaven som skal løses er forholdene på ulykkesstedet.

En leder av ulykkesstedet betinger at alle innenfor indre begrensningslinje må være underlagt vedkommendes kommando. Dette må ikke oppfattes dit hen at vedkommende skal innstuere andre i hvordan oppgaver skal løses men at vedkommende tar de viktige beslutningene som alle må følge og som går på om en skal gå inn, holde seg utenfor eller trekke seg tilbake. Det er sikkerhetsaspektet som er alt vesentlig.

Vedtak:          NBLF foreslår følgende tillegg i håndboka som ikke er beskrevet i ny utgave:

”Leder av ulykkesstedet er øverste leder av den etaten som først ankommer ulykkesstedet, og inntil annen overtar i henhold til lovgivning eller avtaler inngått før eller under hendelsen. Når politiets skadestedsleder ankommer, delegeres lederansvaret for ulykkesstedet til faglederen fra den etat som har best kompetanse i forhold til typen ulykke eller innsats. Det forutsettes at faglederen delegerer videre det operative lederansvaret for ulykkesstedet til sin operative leder”.

NBLF gir fullmakt til Guttorm Liebe og Nils-Erik Haagenrud til å følge opp saken videre. Kopi av kapittelet sendes til styremedlemmene.

 

Sak 89/06       Orienteringssaker:

I)                   Generalforsamlingen 2007

Programforslaget ble gjennomgått. Vestfold brannbefalslag poengterte at de ønsket romslige pauser på grunn av utstillernes ønsker. Programmet må være fastspikret i midten av januar 2007

II)                NBLFs stipend 2006

Det vil bli informert nærmere om ordningen og de som har mottatt stipend i landsrådsmøtet.

III)             Årsberetning 2005 – 2007

IV)             Hålogaland brannbefalslag

Per Ole Sivertsen orienterte om at årsmøte er rett om hjørnet og dette vil skape en ny giv for lokallaget. Han vil være til stede under årsmøtet på vegne av styret.

V)                Aksjon boligbrann

VI)             Øvelse Oslo 2006

Jack Hatlen var NBLFs observatør, men opplyste at det var liten erfaring han kunne gi fra øvelsen så langt. Når endelig evaluering/rapport foreligger vil styret bli informert.

VII)          DSB-seminarer høst 2006

VIII)       Forenkling av HMS-regelverk

IX)             Forskrift og læreplan for utrykningsførere

X)                Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg

XI)             Ny sivilforsvarslov

XII)          Skogbranner – erfaringer fra sommeren 2006-11-07 Nødnett

XIII)       El-tilsynet Û feiervesenet/brannvesenet

XIV)       Arbeidsgrupper, komiteer etc. – statusrapporter

-          Brannmannsutdanningen (JH)

-          Studienemnd – HSH (BV)

-          Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon (SF)

-          Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (SF)

-          Rådet for håndslokkere (GL)

-          NARRE (SG)

-          Kostra (NEH)

XV)          Nasjonale prosjekter.

-  Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.

XVI)       Internasjonale prosjekter.

-          Multicom 112 plus (POS)

-          Safe Hotels (AH)

Vedtak:          Sakene ble tatt til orientering.

 

Sak 90/06       Eventuelt.

1.      Brannheis – policydokument

Ståle Fjellberg orienterte om det som er sendt ut etter henvendelsen fra Trygve Conradi. Brannheis kan være en heis som bare frakter brannmateriell eller den kan frakte mennesker og utstyr. Et spørsmål vil for eksempel kunne være om det er mer interessant å sprinkle et bygg i stedet for å påføre bygget store ekstrakostnader for å bygge en brannheis. Brannvesenet vil være en viktig samarbeidspartner i en slik utredning i stedet for bombastiske krav i loven. Preaksepterte løsninger kan være utgangspunktet, men analyseløsninger vurderes som en del av NBLFs policy.

Vedtak:            Ståle Fjellberg gis fullmakt til å sende uttalelse på vegne av NBLF i forbindelse med revisjon av REN i forhold til brannheis. Utgangspunktet er uttalelsen fra Oslo brann- og redningsetat med visse justeringer. Justeringene går bl.a. på analyseløsninger ut fra bruken av bygningen. Brannvesenet må tas med på råd. Etter at uttalelsen er gitt til revisjonen utarbeider Ståle Fjellberg et policydokument til neste styremøte.

 

2.      Neste styremøte

Vedtak: Møter bestemmes til:

§         10. januar 2007 enten i Oslo eller i Tønsberg

§         13. mars 2007 i Oslo

§         19. april 2007 i Sandefjord i forbindelse med Generalforsamlingen.

 

 

Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe, sekretær

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann