Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 11.10.2006
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – I LOKALENE TIL RIF I SØRKEDALSVEIEN 10A I OSLO  AVHOLDT 11. OKTOBER 2006.

 

Styremøtet ble formelt gjennomført den den 11. oktober fra kl. 1100 og ble avsluttet kl. 1600. Første del av møtet var sammen med representanter fra RIF. Etter lunsj kl. 1300 fortsatte NBLF sitt ordinære styremøte.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Guttorm Liebe, Nils Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe   

 

Forfall var meldt fra:

Erik Haagenrud og, Stein Gjøsund. Eivind Aakermann var i tillegg innkalt som vararepresentant men meldte forfall.

 

Følgende vararepresentanter møtte:

Knut Birger Bakken

 

Fra RIF møtte:

Bjørn Vik ([email protected]), Nils Bergan ([email protected]), Bjørn Lundeby ([email protected]), Ole Hallgren ([email protected]), Dag Denstad ([email protected]) og Terje Hugin ([email protected])

I tillegg møter normalt også Harald Landrø (h[email protected]) men han var fraværende i dette møtet.

 

Følgende saker sto på listen for å drøfte: Ansvarsregimet, prosjekterendes forutsetninger hva angår brannvesenets innsats, Norsk Standard og byggesaker med gass.

 

Første sak – ansvarsregimet – ble så detaljert drøftet at det ikke ble tid til de øvrige. Bl.a. fremkom følgende påstander:

- Kontrollansvaret som pålegges bransjen etterleves ikke alltid.

- Kontrollmekanismen fanger ikke opp de useriøse.

- Byggherrer er mer risikovillige enn myndighetene har antatt, for å få billigst mulig prosjekt.

- Mulighet er større for at feil oppstår hos "små" aktører enn hos de store.

- Det er stor forskjell i landet for å benytte seg av brannvesenets kompetanse under forhåndskonferanser.

- Uønskede endringer i byggesak er årsak til de fleste uheldige resultatene. Blir en kvitt uønskede endringer blir problemet borte.

- Samfunnet ønsker sikre bygg uten mangler.

 

Det ble konkludert med at RIF og NBLF i fellesskap utarbeider et problemnotat. Ideer til problemnotatet utveksles via e-postsystemet. Hver av partene oppnevner sin representant og en sparringspartner.

 

Til slutt var det enighet om å gjennomføre et nytt fellesmøte i juni måned 2007 og at det settes av minst 2 timer til selve møtet.

 

Denne delen av møtet ble avsluttet med felles lunsj.

 

Guttorm Liebe åpnet etter lunsjen styremøtet. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 69/06         Referat fra styremøte 15.8.2006

Det var ingen bemerkninger til referatet.

Vedtak:            Referatet fra styremøtet 15.8.2006 godkjennes.

 

Sak 70/06         Møte felles med RIF

Som det fremgår av referatets første del ble møtet gjennomført og konklusjon om å oppnevne representanter samt fastsette måned for neste fellesmøte ble bestemt.

Vedtak:            NBLF oppnevnte Ståle Fjellberg med Knut Berg Bentsen som hjelpepartner. Neste fellesmøte forsøkes gjennomført i juni måned 2007.

 

Sak 71/06         Generalforsamlingen 2007

Vestfold brannbefalslag var invitert til møtet, men ingen representanter møtte. Forholdene rundt rammetimeplanen, konferanseprogrammet og ansvarsfordelingen ble gjennomgått.

Vedtak:            Arbeids- og oppgavefordelingen mellom VBBL og NBLF bør være som tradisjonelt:

 

Rammetimeplan er som følger:

·         Torsdag 19. april: styremøte og reisedag

·         Fredag 20. april: konferanse m/ sosial avslutning

·         Lørdag 21. april:

o        Konferanse fram til lunsj

o        Generalforsamling etter lunsj

o        Festmiddag

·         Søndag 22. april: reisedag

 

Konferanseprogrammet skal ha "Endringer i brannvesenet" som rød tråd og blant annet inneholde:

·         DSB orienterer om aktuelle saker våren 2007

·         GL har kontaktet justisministeren (men ikke fått svar ennå)

·         GL har kontaktet brannsjef Sir Ken Knight, London for foredrag (men ikke fått svar ennå)

·         NØDNETT, ICS, Små enheter, felles utdanning 110/ 112, forholdet heltids- og deltidsbrannvesen

·         GL følger opp byggingen av konferanseprogrammet

 

NBLFs ansvar:

·         Styremøte torsdag 19. april

·         Konferanseprogrammets ”røde tråd” og rammeplan

·         Konferanseprogrammet – være behjelpelig med foredragsholdere

·         Generalforsamlingen – forberedelser og gjennomføring men ikke registrering.

 

VBBLs ansvar:

·         Teknisk arrangør for hele arrangementet, - inkl. kontakten med hotell.

·         Detaljprogram konferansedelen

·         Ledsagerprogram

·         Sosiale arrangementer og festmiddag

·         Utsendelse av invitasjoner og markedsføring unntatt gjester fra de nordiske land og valgkomiteen

·         All registrering av deltagere, gjester, foredragsholdere etc.

 

NBLF dekker kostnadene for:

·         Styremedlemmer ( ekskl. varamedlemmer)

·         Inviterte gjester til generalforsamlingen, som vil være nordiske representanter og valgkomite.

 

Vestfold brannbefalslag dekker kostnadene for:

·         NBLFs styremedlemmer og gjesters deltageravgift på konferansedelen til generalforsamlingen..

·         NBLFs gjester til generalforsamlingen inkl. deres ledsagere og utgifter for ledsagerprogram og sosiale arrangementer.

 

Ledsagere til NBLFs styremedlemmer forutsettes å betale selv, - tilsvarende som for andre ordinære ledsagere.

 

Sak 72/06         Andre studierieser/ny stipendordning

Andre stipendordninger ble drøftet. Det gjenstår kr. 30 000,- på stipendkontoen.

Trygve Lennavik orienterte om det ene opplegget som er SMÅ UTRYKNINGSENHETER. Reiseopplegg er lagt opp til flere besøk i Sverige. Samlet reisekostnad beløper seg til kr. 6 250, overnatting til kr. 8 000,- og bespisning kr. 5 000,-. Alt er beregnet ut fra 2 personer og 5 døgns reise.

Jack Hatlen orienterte om det andre som går på NØDNETT. Det legges opp til 3 dagers reise til ulike steder i Sverige. Det er to personer som reiser.Samlet pris er satt til kr. 10 000,-.

Videre ble det drøftet hvordan stipendordningen bør bli i fremtiden. Det konstateres at utvekslingen med USA endres i fremtiden. NBLF bør derfor vurdere å slå sammen stipend og utvekslingen med BLM i USA. Vedtektsendring er i så fall nødvendig. Andre bidragsytere til stipendordningen, som f.eks. forsikringsselskapet Skogbrann bør vurdere. Likeledes hvem som har mulighet til å søke om stipendmidler.

Vedtak:            Resten av stipendmidlene for 2006 avsettes til de to oppleggene SMÅ UTRYKNINGSENHETER og NØDNETT. Informasjon fra disse forsøkes gitt på landsrådsmøtet i slutten av novenber.

Når det gjelder fremtidige stipendordninger så utsettes realitetsbehandlingen til neste møte. Guttorm Liebe utarbeider forslag til nye vedtekter. Sannsynligvis må stipendordningen i fremtiden bli tre-delt. En del går på skogbrannutvekslingen med USA. En del går på forhold som NBLF fastsetter og en del går på en åpen del.

 

Sak 73/06         Fast engasjert sekretær

Under Generalforsamlingen i Florø i 2005 ble det foreslått at styret skulle se nærmere på fast ansettelse av sekretær. Saken ble styrebehandlet i møte 1. februar 2006 under sak 13. Notat er utarbeidet.

Vedtak:            Hovedsakelig bygger dagens inntekter på kontingent fra medlemmer, noe salg av IT-tjenester som annonser ol. og økonomisk bidrag fra forsikringsselskapet Gjensidige. Dersom sekretær skal ansettes fast må årskontingenten økes betydelig, minst med en halv million kroner. Resultatet kan bli en medlemsflukt slik at inntjeningen blir relativt enda dårligere.

Styret anbefaler derfor at saken stilles i bero inntil videre.

 

Sak 74/06         Landsrådsmøte 2006, onsdag 29. nov. og torsdag 30. nov.

I tillegg til styremedlemmer og varamedlemmer samt kretslagsledere og representanter fra Gjensidige inviteres Kjell Østby fra G4S (Falck) for å informere om alarmering og avtaler og Skien brannvesens stasjonssjef for å informere om sin studietur. Det legges opp til følgende rammeprogram:

29. november 2006

1000     - styremøte

1230     - felles lunsj

1330     - landsrådsprogram – Informasjon fra NBLFs styre, bl.a.:             

Ø      Utdanningsreformen v/Anne Hjort

Ø      Kurssamarbeide med NBF v/Narve Helle

Ø      oppsummering av aktuelle saker

1500     - Fellesmøte Gjensidige/NBLF med info fra studiestipend:

Ø      "Opplæring – kjøretøy" v/Thorbjørn Holmbakken

Ø      "Små enheter" v/Trygve Lennavik

Ø      "IT-teknologi/Nødnett" v/Jack Hatlen

1600     - Fellesmøte Gjensidige/NBLF med bl.a. tema:

Ø      Intensjoner. Innledning v/Guttorm Liebe

Ø      G4S – avtaler med Østfold, Vestfold og Telemark v/Kjell Østbye

Ø      Gjensidiges synspunkter og ønsker v/Odd Rød

Ø      Drøfting og synspunkter

1830     - Vordrink og middag m/sosial del

30. november 2006

0900     - Fellesmøte  Gjensidige/NBLF med bl.a.:

Ø      Informasjon fra kretslagene og Gjensidiges regionkontorer

Ø      Samarbeide DLE og brann- og feiervesenet, - drøfting

1200     - Landsrådsmøte

Ø      Rest informasjon fra forbundsstyret

Ø      Nettbutikk v/Knut Berg Bentsen

Ø      Internett v/Per Ole Sivertsen

1300     - lunsj

Vedtak:            Saken tas til orientering.

 

Sak 75/06         Hålogaland brannbefalslag

Per Ole orienterte om situasjonen i lokallaget. Dersom lokallaget ønsker det vil han kunne være til stede på et styremøte.

Vedtak:            Laget oppfordres til å delta i landsrådsmøtet i Drammen. NBLF dekker reise- og oppholdsutgiftene. Styret i Hålogaland oppfordres til å innkrev skyldig kontingent snarest mulig og til å igangsette aktiviteter. Dersom laget får problemer med innkrevingen kan forbundets kasserer være behjelpelig.

 

Sak 76/06         Aksjon boligbrann

Knut Berg Bentsen følger opp igangsetting av aksjonen. Påminnelser er gitt ved flere anledninger og ytterligere vil komme. Odd Rød ønsker at NBLF skal være offensive for å kople eltilsyn og brannvesen sammen på lokalplanet.

Vedtak:            Informasjonen ble tatt til orientering.

 

Sak 77/06         Øvelse Oslo 2006

Det ble informert om opplegget og at NBLF var invitert til å være observatør.

Vedtak:            Informasjonen ble tatt til orientering. Jack Hatlen deltar som observatør på vegne av NBLF.

 

Sak 78/06         Høring – SFT – PFOS i brannskum

Vedtak:            NBLF uttaler seg ikke i saken.

 

Sak 79/06         Arbeidsgrupper,komiteer etc. – statusrapporter

a)       Brannmannsutdanningen

NBLF mener det er viktig å få avklart om vi ønsker en fagskolemodell

knyttet til brannskolen i Tjeldsund.

b)   Studienemnd – HSH

Her er det ikke noe nytt.

c)       Veiledning...tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Veiledningen vil bli trykket og sendt brannvesenene i løpet av uke 42.

d)      Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon

NBLF kommer ikke lengre med saken som blir tatt ut.

e)   Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff

Det gjennomføres et møte om saken 12. oktober. Morten Enger er sammen med Ståle Fjellberg satt til å vurdere forskriftene. Internkontrollprinsippet gjelder. Det er viktig å merke seg at det må avklares hvordan brannvesenet blir informert om ting som skal meldes. Når regelverket iverksettes må veiledningen foreligge!

f)    Rådet for håndslokkere

Her er ikke noe nytt.

g)      NARRE

Informasjon ble gitt.

Vedtak:            Når det gjelder pkt. a og brannmannsutdanningen anbefaler NBLF fagskolemodellen. Den "tunge" praktiske delen kan gjennomføres ved brannskolen mens den teoretiske delen kan gjennomføres andre steder i landet i tillegg til Tjeldsund. Etterutdanningstilbud må avklares.

De øvrige punktene b til og med g tas til orientering.

 

Sak 80/06         Orienteringssaker:

I)                    Budsjett pr. 30. september 2006

Knut Berg Bentsen orienterte. Det er en del interne avvik, men samlet ligger budsjettet innenfor rammene. Samlet beholdning er ca. kr. 600 000,-

II)         NBLFs stipend 2006

III)                Årsberetningen 2005 – 2007

Her må alle styremedlemmer planlegge sine innlegg.

IV)                Handlingsprogram 2007 – 2009

Nils-Erik Haagenrud planlegger programmet.

V)                  DSB-seminar høst 2006

VI)                Forenkling av HMS-regelverk

VII)       Forskrift og læreplan for utrykningsførere

VIII)      Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg

IX)                Ny sivilforsvarslov

X)                  Skogbranner – erfaringer fra sommeren 2006

Saken avventes til Nils-Erik orienterer.

XI)                Transport av farlig gods på veg og jernbane

Uttalelse er sendt fra NBLF til departementet

XII)              Kostra – arbeidsgruppe

Egil Øverland og Nils-Erik Haagenrud tar ansvar i arbeidsgruppen om Kostra.

XIII)            Bedring av eltilsynet

XIV)           Studietur DSB – BLM/NIFC/LACOFD/FEMA

XV)             Nordisk ledermøte 2007

Ledermøte skal gjennomføres i Finland i januar/februar 2007.

XVI)           Reklameeffekter/gaveartikler

XVII)         Ansvarsregime i byggesaker

XVIII)       Avvik i telenettet

XIX)           Nasjonale prosjekter.

- Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.

XX)             Internasjonale prosjekter.

- Multicom 112 PLUS – POS

Vedtak:            Sakene tas til orientering.

 

Sak 81/06         Eventuelt.

            a)         Deltidsbrannmannsutdanningen

Guttorm Liebe orienterte om brev av 10. oktober 2006 fra Justisdepartementet. Kommunene vil bli kompensert for reise-, oppholds- og vikarutgifter som følge av at deltidspersonellet gjennomfører sin utdanning.

Departementet ønsker svar på forslaget å gjennomføre fra 1. januar 2007 med en overgangsperiode frem til utgangen av 2012. Dispensasjon for utdanning kan gis til de som er født før 1. januar 1957 og som har praktisert i minst 4 til 5 år.

Vedtak:            Trygve Lennavik utformer NBLFs svar til departementet. NBLF vil påpeke at for å få til ordningen må økonomiske midler overføres fra Staten direkte til de i kommunene som får utgiftene, f.eks. brannvesenet. Dato for ikrafttreden synes grei. De som er 50 år og har praktisert minst 10 år bør omfattes av overgangsordningen. Andre vil etter NBLFs syn ha behov for kompetansehevingen.

 

 

Møtet slutt kl 1600.

 

 

Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann