Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Elverum
Dato: 15.08.2006
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ BRANNSTASJONEN I ELVERUM 15. AUGUST 2006.

 

Styremøtet ble formelt gjennomført den 15. august fra kl. 1100 ble avsluttet kl. 1630.

 

Følgende styremedlemmer møtte:

Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Stein Gjøsund, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe

 

Forfall var meldt fra:

Knut Berg Bentsen

 

Følgende vararepresentanter møtte:

Narve Helle

 

Guttorm Liebe ledet møtet og ønsket alle velkommen. Han takket alle for sist, spesielt Per Ole og Tromsø brannvesen for opplegget rundt styremøtet og FEU-møtet på Sommarøy utenfor Tromsø. Justisministeren var invitert til møtet men måtte melde avbud på grunn av reise til Svalbard. Han ønsket imidlertid å avhold møte med NBLF på et seinere tidspunkt. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 52/06         Referat fra styremøte 14. juni 2006

Det var ingen bemerkninger til referatet.

Vedtak: Referatet godkjennes.

 

Sak 53/06         Justisministeren

Siden ministeren var forhindret fra å møte ble kun et eventuelt fremtidig opplegg drøftet. Det planlegges at arbeidsutvalget og eventuelt spesielt interesserte styremedlemmer møter ministeren i Oslo. I tillegg inviteres brannsjefen i Oslo. Det var enighet om at det ikke bør være for mange saker. NBLF bør orientere ministeren om deltidsbrannmannsopplæringen, om ansvarsprinsippet som ikke fungerer og om nødnett. Når det gjelder nødnett er det viktig å merke at brannsidens meldte behov er det riktig registrerte behov i stedet for helsesidens estimat. Videre må ikke kommunens utgifter økes. Etter økonomien vil organiseringen være en suksessfaktor. Før møtet med justisministeren forsøker arbeidsutvalget å avholde et møte med Tor Suhrke i DSB og evt. Odd Rød i Gjensidige for å drøfte problemstilingen – brannårsaker med el-bakgrunn og pipebrannproblematikken.

Vedtak:            Saken tas til orientering.

 

Sak 54/06         FEU-møte, Tromsø 2006

Planleggingen, gjennomføringen, økonomiske forhold, mottak, registrering, transport, gaveartikler og oppgaver under møtene og middagene ble drøftet. Økonomien er fortsatt ikke endelig avklart. Konklusjonen ble imidlertid at det hele totalt sett var bra gjennomført.

Vedtak:             Oppsummeringen ble tatt til orientering. Styret vil endelig behandle saken når de økonomiske forholdene foreligger.

 

Sak 55/06         NBLFs stipend

Det er kun innkommet en søknad. Denne er fra overbrannmester Thorbjørn Holmbakken i Skien brann- og feiervesen. Han søker om stipend for å utdype, samle informasjon om kunnskaper om: MATERIELLTEKNISK OPPLÆRING TIL BRANNTJENESTEN, 1) Utrykningssjåføropplæring for kjøring med tunge kjøretøy (brannbil), 2) Opplæring til fører av personløfter, til innsats ved brann (stigebil og brannlift) et krav i Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 48.

Forslag til reiserute, mål og økonomisk forutsetning fremgår av søknaden som er datert 13. juli 2006. Søker er godkjent av Vegdirektoratet som instruktør.

Vedtak: Søknaden godkjennes. Rapport skal innleveres og stipendiaten skal stille seg til rådighet for NBLF og/eller DSB når det gjelder foredrag/informasjon om studiet. For tildeling av resten av stipendmidlene: se sak 56/06

 

Sak 56/06         Andre studiereiser

Neste år bør det vurderes å åpne mer for alternative studieopplegg. Forutsetningen må imidlertid fortsatt være at studiet skal være til brannvesenets beste. Styret diskuterte bruken av resterende midler til f.eks. å studere NØDNETT og SMÅ ENHETER.

Vedtak:             NBLF benytter kr 20000,- for studiereise til Sverige for å se nærmere på NØDNETT og SMÅ ENHETER.

Del av stipendet tildeles Østfold brannbefalslag for å studere nødnett. Jack Hatlen tar kontakt med Eyvind Aakerman for å følge opp saken. I Sverige er Jan Wisén kontaktperson.

Når det gjelder studietur i forbindelse med små enheter, utsettes saken til neste styremøte. Nils-Erik Haagenrud utarbeider forslag til opplegg sammen med Jack Hatlen og Trygve Lennavik.

 

Sak 57/06         Generalforsamling 2007

Generalforsamlingen skal arrangeres i Sandefjord på Park hotell. Kontaktpersoner fra Vestfold brannbefalslag er Jarle Steinnes, William Bernt Ekeli og Jan-Olav Vagle i flg. tilbakemelding fra J. Steinnes. I forbindelse med den faglige delen er det ønskelig at Justisministeren deltar. Grovprogram må derfor være klart i løpet av september.

En "rød tråd" i foredragene kan være: ”Endringer og utdfanning”, f.eks. ble nevnt: NØDNETT, ICS, SMÅ ENHETER, FELLES UTDANNING 110/112 og FORHOLDET HELTIDS- OG DELTIDSUTDANNING.

Rammeprogrammet ser slik ut:

torsdag 19. april: styremøte (ettermiddag)

fredag 20. april: konferanse m/sosial avslutning (hele dagen)

lørdag 21. april: konferanse (1. halvdel) generalforsamling (2. halvdel) + festmiddag

søndag 22. april: Hjemreise

Vedtak: Styret tar saken så langt til orientering. Jarle Steinnes som ansvarlig i Vestfold inviteres til neste styremøte 11. oktober. NBLF gir rammer, men Vestfold brannbefalslag er teknisk arrangør. Selve Generalforsamlingen er NBLFs ansvar.

 

 

Sak 58/06         Strategiske spørsmål, - handlingsprogram 2007 – 2009

Saken ble drøftet. Guttorm Liebe skriver årsberetningen mens Nils-Erik Haagenrud skriver handlingsprogrammet.

Vedtak:             Strategiske forhold pipebranner og elektriske branner, endringer av og i ansvarsprinsippet samt nødvendige endringer i forbindelse med innføring av NØDNETT tas inn i handlingsprogrammet. Dersom medlemmer har andre saker de ønsker skal inn i programmet skal dette tas opp med Nils-Erik Haagenrud.

 

Sak 59/06         Aksjon boligbrann

Saken ble drøftet.

Vedtak:             Aksjonen skal gjennomføres 5. til 7. desember 2006. Knut Berg Bentsen er NBLFs kontaktperson. DSB vil sitte med oversikt over brannvesen som ikke melder interesse, NBLF vil være behjelpelig med å kontakte disse, purre opp og påvirke.

 

Sak 60/06         Forskrift og læreplan for utrykningsførere

Jack Hatlen orienterte. Det foreligger kun mindre justeringer. Melding om ønskede endringer kan sendes Statens Vegvesen.

Vedtak:             Når rapport etter studiestipend 2006 foreligger sendes denne til Statens Vegvesen. Styret tar ellers saken til orientering.

 

Sak 61/06         Forbrukerspørsmål

Hvordan NBLF skal besvare henvendelsen ble drøftet.

Vedtak:             DSB oppfordres til å informere NBLFs medlemmer om hvem som kan besvare hva. Dette er det ønskelig at de gjør på DSB-seminarene høsten 2006. Trygve Lennavik orienterer DSB om dette.

 

Sak 62/06         Ansvarsregime i byggesaker

Det er sendt brev til DSB. Det ble diskutert hvorvidt kopi skal sendes kommunalminister og kommunalkomiteen.

Vedtak:             Styret gir sin tilslutning til brevet og ønsker at kopi også sendes kommunalminister og kommunalkomiteen.

 

Sak 63/06         Møte med RIF

Aktuelle fellessaker ble drøftet. Fellesmøte ønskes fra kl. 1100 til 1200 med avsluttende felles middag. NBLF ønsker deretter møterommet til egne styresaker frem til kl. 1600.

Vedtak:            Ansvarsregimet og holdning til NS  ble ønsket hovedtema.

 

Sak 64/06         Avvik i telenettet

Guttorn Liebe har utarbeidet forslag til brev som er sendt alle styremedlemmer. Det er ønskelig med tilleggskommentar rundt I p-telefoni.

Vedtak:             Nils-Erik Haagenrud utarbeidet tekst om I p-telefoni som sendes Guttorm Liebe. Brevet sendes deretter til Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Sosial og helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet med kopi til DSB av Guttorm Liebe.

 

Sak 65/06         Fast engasjert sekretær

Saken ble bestilt av forrige generalforsamling. Saken er utredet og det foreligger forslag.

Vedtak:             Kretslagene informeres om styrets forslag før saken oversendes til neste års Generalforsamling.

 

Sak 66/06         NBLFs hederspris

Vedtak:            Styret drøftet saken

 

Sak 67/06         Orienteringssaker:

I)                   Fyrverkeribrannen på Hvittingfoss. Brannen skal granskes av DSB. Kontaktperson er Torild Tandberg.

II)                Landsrådsmøte november 2006. Møtet skal gjennomføres i Drammen 29. og 30. november 2006. Husk innsendinger av solskinnshistorier også om disse kommer på etterskudd. Det er viktig for å følge opp avtalen med Gjensidige. Saker til landsrådsmøtet behandles i neste styremøte.

III)             DSB-seminarer høst 2006. Trygve Lennavik meldte at det er sendt to e-poster til lederne av kretslagene men at det er en viss treghet. 1. september må alt være komplett og på plass. NBLFs presentasjon skal sendes til Trygve elektronisk.

IV)             Forenkling av HMS-regelverk. Trygve Lennavik orienterte. Innspill kan sendes inn i løpet av august. Lennavik vurderer videre innsats. Det blir orientert om saken i neste styremøte.

V)                Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte slokkeanlegg. Forslag til læreplan er sendt ut. Den blir behandlet av Rådet i løpet av september. Første kurs beregnes innen årsskiftet.

VI)             Ny sivilforsvarslov. NBLF avventer til saken kommer på høring. NBLF ønsker å uttale seg. Jack Hatlen samordner uttalelsen med Jan Kongsvik.

VII)          Tunneldirektiv – innføres i Norge – høring. Bergen brannvesen har sendt inn sitt syn. Fristen var 1. juli. NBLF v/Ingar Gjesmoe sender informasjon om at Bergen brannvesens syn støttes.

VIII)       FEUs videre utvikling. FEUs utvikling har vært diskutert i omtrent alle FEU-møter og må påregnes å bli diskutert også i fremtiden.

IX)             Arbeidsgrupper, komiteer etc. – statusrapport

- Brannmannsutdanningen (POS)

- Studienemnd – HSH (BV)

- Veiledning..tilsyn utført av brann- og feiervesenet (TL). Saken avsluttes 16. august 2006.

- Prosjektgruppe teknisk- og driftsmessig dokumentasjon (SF)

- Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (SF). Det  ble opplyst at oppnevnt arbeidsgruppe er "kommet på banen".

- Rådet for håndslokkere

- Narre (SG). Referansegruppa og arbeidsgruppa skal samles 15. september. Nærmere informasjon blir gitt på styremøte 11. oktober.

X)                Nasjonale prosjekter.

- Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.

XI)             Internasjonale prosjekter.

- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH. Her orienterte Jack Hatlen om innspillet fra NBLF som er sendt Anne Hjort. Innspillet legges ut på nettsidene til NBLF og blir NBLFs policydokument. Det blir orientert om saken på landsrådsmøtet 2006.

- Multicom 112 Plus – POS. Per Ole Sivertsen og Berit Moe reiser til Achen i september for å spille inn den norske oversettelsen.

 

Sak 68/06         Eventuelt.

I)          Høring – endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK).

Vedtak: Høringen er mottatt, men endringene er ikke av en slik karakter at NBLF ser noe behov for å komme med uttalelse.

 

II)         Høring – ny forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane.

Vedtak: NBLF står ikke på høringslisten, men vil påpeke at vi for fremtiden ønsker å komme på denne. Jack Hatlen sørger for å melde inn dette samtidig som han utarbeider forslag til høringsuttalelse.

 

III)        ICS

Brannsjef Torgeir E. Andersen i Drammensregionen har utarbeidet synspunkter og spørsmålet er om NBLF støtter disse.

Vedtak: Det er ikke fremkommet motforestillinger. Forslaget blir NBLFs policy.

 

IV)        Skogbranner i sommer

To tema er interessante, Ledelsesstøtte og Reserve- og støttestyrke. I debatten i møtet kom det frem at Hordaland sak evaluere sine hendelser.

Vedtak: Nils-Erik Haagenrud innhenter evalueringen fra Hordaland og utarbeider sin evaluering fra hendelsene i Hedmark.

 

V)         Norsk brannvernforening – kurssamarbeide

Spørsmålet som fremkom under møtet bygget på ønsket om et samarbeide med NBLF i kommuner der kommunale brannvesen ikke driver brannvernopplæring. Kan lokale kretslag og kommunale brannvesen samarbeide med Norsk brannvernforening slik at lagene er tekniske arrangører og NBF kan stå ansvarlig for selve gjennomføringen. Økonomiske forhold ble drøftet.

Vedtak: Kretslagenes ledere orienteres om ønsket på landsrådsmøtet 2006.

 

VI)        Terminologiprosjektet
Per Ole Sivertsen opplyste at det er ønskelig å få lagt inn de norske ordene i ordlisten til FEU og dette kan gjøres under FEU-møtet i Ungarn i oktober dersom styret aksepterer i at han deltar sammen med de andre norske delegatene. I tillegg skal hans rolle som skandinavisk IT-kontakt diskuteres

Vedtak: Under forutsetning at Franz fra Aachen reiser til møtet godkjenner NBLF å dekke tilleggskostnadene for Per Ole Sivertsen.

 

VII)       Reklameeffekter/gaveartikler

Vedtak: Alle styremedlemmer sender informasjon til Knut Berg Bentsen om hva som ligger på lager.

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 1630.

 

Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe, sekretær

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann