Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tromsø - Sommarøy
Dato: 14.06.2006
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ SOMMARØY VED TROMSØ DEN 14. OG 15. JUNI 2006.

Styremøtet ble gjennomført på Sommarøy utenfor Tromsø kombinert med FEU-møtet. Møtet startet den 14. juni kl. 1700 til 1900 for så å fortsette den 15. juni kl. 0900 til kl. 1000.

Følgende styremedlemmer møtte:
Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Stein Gjøsund, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe

Guttorm Liebe ledet møtet som var lagt til Sommarøy i forbindelse med FEU-møtet. Han ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Ingen saker ble meldt under eventuelt

Sak 33/06 Referat fra styremøte 27. mars 2006.
Det var ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.
 
Sak 34/06 Økonomisk rapport.
Knut B. Bentsen gjennomgikk regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Budsjettet viser et underskudd på kr 56 000,- mens oversikten pr. 31.12.2005 viser et overskudd på kr 7 000,-. Det ble bemerket at innbetaling av kontingent synes vanskelig for kretslagene som vil bli fakturert for de medlemmer som står registrert. Det sendes ut en påminnelse om dette samt vurderes om det er behov for vedtektsendring. Kasserer vil holde styret regelmessig oppdatert.
Vedtak: Regnskapsoversikten tas til etterretning.
 
Sak 35/06 FEU-møtet, Tromsø 2006
Guttorm Liebe gjennomgikk programmet. Det ble pekt på ønsket at ledsagerne deltar i den offisielle åpningen av møtet kl. 1300. De av styremedlemmene som ikke skal delta i FEU-møtet tar for seg registrering og plassering av delegatene. Den åpne delen av FEU-møtet blir fredag 16. juni mellom kl. 1300 og 1730. Totalutgiftene beløper seg til kr 172 000,-. Styrets bevilgning ble drøftet.
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Når det gjelder økonomien bevilger styret inntil kr. 80 000,-.

Sak 36/06 NBLF stipend 2006
Det er innkommet en søker fra brannvesenet i Skien som ønsker å studere nærmere opplæring i Norden for utrykningskjøring. Saken ble diskutert og styret ønsket å oppfordre flere til å søke.
Vedtak: Søknadsfristen utvides til 10. august. Per Ole Sivertsen er ansvarlig for å få lagt informasjonen om dette ut på nettet.

Sak 37/06 Handel med fyrverkeri
Vedtak: Saken er avsluttet.

Sak 38/06 DSBs forslag angående statlige støttestyrker
Notatet som leder har sendt Justisdepartementet ble gjennomgått.
Vedtak: Notatet legges ut på NBLFs nettsider. Forøvrig tas saken til orientering.

Sak 39/06 Forenkling av HMS-regelverk
Vedtak: Trygve Lennavik ser nærmere på saken.

Sak 40/06 Forskrift og læreplan for utrykningsførere
Vedtak: Jack Hatlen ser nærmere på saken.

Sak 41/06 Aksjon boligbrann
Opplegget planlegges gjennomført som tidligere år. Guttorm Liebe avtaler NBLFs innsats nærmere med Odd Rød.
Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i august. Guttorm Liebe konfererer med Odd Rød. Knut B. Bentsen er NBLFs kontakt med DSB.
 
Sak 42/06 NBLFs hederspris
Vedtak: Saken utsettes.
 
Sak 43/06 Tunneldirektiv – innføres i Norge – høring
Vedtak: Ståle Fjellberg kontakter Madsen i DSB under FEU-møtet.

Sak 44/06 Ansvarsregime i byggesaker
Vedtak: Guttorm Liebe utarbeider en uttalelse og sender informasjon til alle styremedlemmene innen 20. juni.

Sak 45/06 Slokkeanlegg som trygdefinansiert tiltak
Guttorm Liebe har utarbeidet forslag til brev som ble gjennomgått.
Vedtak: Forslaget godkjennes av styret for NBLF.

Sak 46/06 Solskinnshistorier
Det konstateres at innmelding av solskinnshistorier går tregt.
Vedtak: Samtlige styremedlemmer oppfordres til å gå tilbake til 1. januar 2006 for å registrere alle solskinnshistoriene. Disse gir en meget bra statistikk.

Sak 47/06 DSB-seminar høst 2006
DSB ønsker at NBLF står som teknisk arrangør. Antall steder og tidspunkt for gjennomføringen ble gjennomgått. Det er flere kretslag som ønsker å stå som arrangør enn antall steder der seminarene skal gjennomføres.
Vedtak: Styret forutsetter at Agder kontakter Telemark, Vestfold og Buskerud og blir enige om arrangørsted. Når det gjelder Hedmark og Oppland forutsetter styret at det er Oppland som skal ha arrangementet i 2006. Forøvrig ønsker NBLF informasjon om kollegiet for brannfaglig terminologi. Trygve Lennavik og Ingar Gjesmoe er NBLFs kontakter mot DSB.

Sak 48/06 Møte med RIF - aktuelle møter i siste halvår 2006
Vedtak: Første styremøte ønskes lagt tirsdag 15. august i  Elverum kl. 1100. Justisminister inviteres.
Andre styremøte gjennomføres i fellesskap med RIF onsdag 11. oktober.
Tredje styremøte gjennomføres på formiddagen den 29. november. Landsrådsmøtet fortsetter den 29. og 30. november.
5. til 8. desember er dagene for aksjon boligbrann.
 
Sak 49/06 Historiebøkene
Lageret er fortsatt stort. Det ønskes at styret diskuterer på hvilken måte restopplaget skal distribueres.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 50/06 Utdanning av brannmenn – policy
Anne Hjort er oppnevnt i arbeidsgruppa på vegne av NBLF og ønsker innspill fra styret.
Vedtak: Saken bearbeides videre under FEU-møtet. Jack Hatlen er ansvarlig for å sende innspillet til Anne Hjort.

Sak 51/06 Orienteringssaker:
I) Arbeidsgrupper, komiteer etc. – statusrapporter.
Brannmannsutdanningen. Det henvises til sak 50/06.
Studienemnd – HSH.
- Veiledning .. tilsyn utført av brann- og feiervesenet. Det synes som den reviderte veiledningen har tatt hensyn til de merknader NBLF tidligere har hatt. Dersom det er ytterligere innvendinger eller kommentarer kan disse gis til Trygve Lennavik innen 15. juli 2006.
Revidering av NS 3910. Forholdet til årlige kontroller gjelder fortsatt. NBLF har derfor ikke fått gjennomslag for sitt syn på behovet for kontroll. I fotnote står det imidlertid at tidsendringer kan komme avhengig av risiko. Standarden er nå ferdig.
- Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon.
- Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.
- Rådet for håndslokkere.
Narre. Det er søkt om støtte fra prosjektrådet, men støtte er avslått. DEMO-løsning skal utarbeides og være avsluttet oktober/november 2006.

II) Mobiltelefonskatt. Nils Erik Haagenrud sender e-post til samtlige styremedlemmer og orienterer om tolkningene i Elverum kommune. Styremedlemmene oppfordres til å informere om sine ordninger.

III) ICS.

IV) Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg.

V) Ny sivilforsvarslov.

VI) Avvik i telenettet.

VII) Fast engasjert sekretær. Ingar Gjesmoe har utarbeidet et utkast til sak som kan legges frem på neste Generalforsamling. Behandling av saken vil skje seinere i 2006.

VIII) Rådet for vedlikehold av slokkeanlegg.

IX) Nasjonale prosjekter.
- Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
 
X) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH.
- Multicom 112 Plus - POS
- Statistikk – sammenlignbar i Europa.
 
Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann