Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 11.09.2002
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND PÅ HOVEDSTASJONEN I OSLO DEN 11. SEPTEMBER 2002 FRA KL 1030.

Følgende møtte:Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Per Ole Sivertsen, Anne Hjort, Bjarne Vikshåland, Svenn Haugen, Eivind Aakerman Per Olav Stangjordet og Ingar Gjesmoe

Svein Arne Jerstad og Rolf Hermansen hadde meldt forfall. Hjort og Aakerman møtte som representanter for dem.

Guttorm Liebe åpnet møte som startet kl. 1030 og varte til kl. 1600. Han ønsket alle velkommen etter ferien. Markeringen av terrorangrepene i USA foretok han med en enkel minnetale. Han takket for at ingen norske brannvesener har benyttet 11. september for å presse frem egne interesser. Han avsluttet med at mange ofret livet for å redde andre og at dagen og hendelsene vil prege fremtiden.

Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt i tillegg under eventuelt og til orientering. Sakene som ble behandlet var:

Sak 29/02 Referat fra styremøte i Bergen den 6. juni 2002.
Bjarne Vikshåland bemerket at han ikke var registrert som fremmøtt. Ingar Gjesmoe beklaget dette og opplyste at referatet som er arkivert er korrigert for dette.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent. 

Sak 30/02 if-vognene.
NBLF avvikler if-vognene når driftsplanene går ut i løpet av 2002. Sluttdato må derfor innhentes. Svenn Haugen sjekker opp vognen som står i Oslo og Akershus. Vognen i Buskerud står stasjonert i Kongsberg. Bjarne Vikshåland sjekker opp vognene på vestlandet. Når sted, kontaktperson og sluttdato er innmeldt til Guttorm Liebe vil han sørge for at if får nødvendig informasjon. Vognene skal hentes av if.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 31/02 Kommunalteknikk 2003.
Ingar Gjesmoe redegjorde for saken så langt. Seminardelen synes grei. Det er avklart at det ikke blir aktuelt med noen konkurranse. NBLF ser likevel på konkurranse som interessant og vil følge opp dette i en annen anledning. Styret diskuterte den "røde tråden" i seminardelen.
Vedtak: NBLF tar saken til orientering. Seminarprogrammet arbeides det aktivt med utover høsten. Styret ønsker at ansvarsproblematikken skal være tema for seminarene, for dette er enda ikke fullført. Videre har vi ny lov og nye forskrifter og ny røykdykkerveiledning/-forskrift som kan vinkles mot samme tema, samt deltidsbrannmanns-opplæringen. Innspill om tema skal sendes Ingar Gjesmoe innen 15. oktober. Foredragsholdere må være på plass innen 15. november. Styret vil orientere kretslagene om saken i landsrådsmøte 2002.

Sak 32/02 Deltidsbrannmannsopplæringen.
Bjarne Vikshåland orienterte om status. Det arbeides med å få økonomien permanent på plass. Pedersen ved brannskolen har orientert statssekretæren og avgjørelse blir tatt i statsbudsjettet. Moholt i DBE deler brannskolens syn. 
Kommunalkomiteen er sentral. Det bør vurderes å sende mail til komiteens medlemmer og tilby vår hjelp og evt. be om et møte.
Mange brannvesen har pekt på den relativt tunge merkostnaden som kommer.
Møre og Romsdal har utarbeidet et eget høringsnotat. Dette ble drøftet i styret.
Vedtak: NBLF ønsker at det tas initiativ overfor kommunalkomiteen. Notatet fra Møre og Romsdal ble drøftet i styret. På vegne av styret gir Bjarne Vikshåland tilbakemelding.

Sak 33/02 Samarbeid med "Brann og Sikkerhet".
NBLF kan få Brannbefalsnytt inn i tidsskriftet. Det vi legger ut på nettet kan også sendes Brann og Sikkerhet. Tidsskriftet tar inn det stoffet de får. NBLF har ingen forpliktelser men heller ingen ekstra inntjening.
Vedtak: NBLF godkjenner at Brannbefalsnytt legges inn i tidsskriftet Brann og Sikkerhet med det stoffet som kan legges ut på nettet innen deadline.

Sak 34/02 Vedtektsendring.
Styret vurdere forslaget om å endre antall styremedlemmer på grunn av den noe usikre økonomiske situasjonen i NBLF siden avtalen med if bortfaller. Dersom styret "slankes" må arbeidsformen og fordelingen endres. Se også sak 28 fra forrige styremøte. Uansett resultat må styret spille aktivt på kretslagene.
Vedtak: Saken tas opp i landsrådsmøte for drøfting og innhenting av råd.

Sak 35/02 Medlemmer – støttemedlemmer.
Det er registrert at enkelte medlemmer i NBLF arbeider i bedrifter hvor det heller skulle vært støttemedlemskap. Se vedtektenes §4. Det ble konkret spurt om brannvernleder kan være fullverdige medlemmer. Ut fra drøftinger i styret kom det frem at brannvernledere normalt ikke kan bli medlemmer. Utrykningsledere kan bli medlemmer.
Vedtak: Kretslagene tilskrives av sekretær og orienteres om at det virker som enkelte bedriftsmedlemmer bør vurderes å gå over fra rent medlemskap til støttemedlemskap. Videre bør støttemedlemmer oppfordres til å annonsere på forbundets nettsider.

Sak 36/02 Generalforsamlingen 2003 – "Rød tråd".
En del av det tekniske arrangementet settes automatisk over til kretslaget, men NBLFs styre ønsker å stille enkelte krav/ønsker til arrangøren. Når det gjelder seminardelen ønsker styret tema rundt organisering av redningsberedskap både i dag og i fremtiden og arbeidet med brannforebyggende tilsyn.
Vedtak: Møre og Romsdal brannbefalslag v/Trygve Lennavik oppfordres til å møte i neste styremøte slik at ansvarsfordelingen kan avklares. For øvrig er det konsensus på at den "røde tråden" under seminaret skal være"organisering av redningsberedskap og brannforebyggende tilsyn". 2/3 bør gå mot beredskap og 1/3 mot forebyggende. Det er ønskelig at statsråden orienterer om vyer/visjoner, dvs. om fremtiden. Styremedlemmers ideer skal fremmes for Guttorm Liebe. Ingar Gjesmoe skal undersøke om det er et privat konsulentfirma som kan informere om privatisering og økonomi slik andre ser det.

Sak 37/02 CTIF Norge.
NBLF er invitert til deltagelse i styret for CTIF. Svenn Haugen møtte på innledende møte den 4. september fordi så vel Guttorm Liebe som Ingar Gjesmoe var opptatt med annet. Han konstaterte bl.a. at ansatte i brannvesenet hadde liten kunnskap om CTIF. Det var enighet om at Ingar Gjesmoe representerer NBLF i styret til CTIF. Svenn Haugen er vararepresentant. Bekreftelse sendes: [email protected].
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 38/02 TETRA – NBLFs policy.
Guttorm Liebe orienterte bl.a. om at andre europeiske land er tilbakeholdende fordi de frykter at de tekniske løsningene ikke er gode nok. Dette kan være årsaken til at saken ikke er topp interessant for FEU. NBLF tar som en selvfølge at det tekniske fungerer. DBE har henvendt seg til NBLF og bedt om en uttalelse. Guttorm Liebe har utarbeidet et forslag til notat som ble gjennomgått og enkelte mindre korrigeringer ble tatt. Det er en forutsetning at TETRA har et personsøkersystem.
Vedtak: NBLF vedtar at Guttorm Liebes forslag til uttalelse med endringer fra styremøte 11. september 2002, formelt kan oversendes DBE.

Sak 39/02 Avtale med Gjensidige Nor.
Avtalen som NBLF har med if opphører i løpet av 2002. Det er tatt kontakt med Gjensidige Nor med sikte på å få til en ny avtale. Det har vært gjennomført drøftingsmøter med Odd Rød i forsikringsselskapet, og det er utarbeidet et avtaleforslag. Dette er ikke sponsoravtale, men en prosjektavtale. Forslag til avtale ble gjennomgått/-drøftet. Det er en forutsetning at Gjensidige-avtalen ikke skal bli dårligere enn if-avtalen.
Vedtak: NBLFs styre anbefaler at arbeidsutvalget følger opp avtaleutkastet, men at det vurderes en noe lengre oppsigelsestid. Informasjon om mulig avtale gis til kretslagene under landsrådsmøte 5. desember.

Sak 40/02 Orienteringssaker:
1. Vedlikehold av håndslokkere orienterte Svenn Haugen om som er leder i Rådet for håndslokkere. Rådet setter i gang en egen kampanje i Telemark. Hvis den blir vellykket, kan den blir utvidet, evt til å omfatte hele landet.
2. Arkivstrukturen i NBLF ble gjennomgått. Omfatter bl.a. fordelingen av arkiv mellom leder og sekretær.
3. Direktørskifte ved brannskolen. Støland er tilbake.
4. Ett felles nødnummer.
5. Høring – forslag til endring av krav til røyk- og kjemikaliedykkere.
6. Kompensasjon for MVA har vært undersøkt. Dette er ikke aktuelt for NBLF.
7. Mulig nytt brannbefalslag i Nordland. Jan Kongsvik orienterte om brev av 05.09.2002 om saken.
8. Nytt styre i Trøndelag brannbefalslag er valgt, men det er usikkert hvor godt de har kommet i gang.
9. Nødmeldingstjenesten og telenettet. Telenettet prioriterer ikke dette i dag.
10. Møte med DBEs direktør. Guttorm Liebe og Jan Kongsvik deltok i møte med DBEs direktør den 13. august.
11. FEU-møte i Praha deltar Guttorm Liebe i. Dersom hotellprosjektet blir et viktig tema vil også Anne Hjort delta. Dette sjekkes. Våren 2003 skal det være møte i Roma. Høsten 2003 skal det være FEU-møte i København. Her må flere bidra.
12. Internett oppfordres alle til bruke og melde ting inn på. Kretslagene må legge inn medlemslistene. I tillegg skal kretslagene legge inn sin egen historikk. Hvis Gjensidige Nor-avtalen inngås vil det også bli en linking mellom NBLF og forsikringsselskapet.
13. NBLF var invitert men deltok ikke på danskenes årsmøde.
14. Forebyggende etterutdanningskurs blir på 1 uke.

Sak 41/02 Eventuelt:
1. Ansvarsproblemet.
Se arbeidsutvalgets kommentar til saken og forholdet som ble avdekket i Kristiansund. Det vises dessuten til våre egne nettsider der brudd på intern-kontroll særlig pga. ferieavvikling er omtalt. NBLF diskuterte hvorvidt vi bør oppfordre DBE til å få endret arbeidsmiljøloven slik at unntaksbestemmelsene blir tatt inn. Det oppfattes slik at de fortsatt skal gjelde. Da er det viktig å ha lovhjemmel.
Vedtak: NBLF oppfordrer DBE til å arbeide videre med saken slik at unntaksbestemmelsene kan tas inn i lovteksten. En av årsakene til dette er et Victor Norman påtok seg den 7. mai å utrede saken nærmere. NBLF er dessuten kjent med at DBE skal iverksette et utredningsprosjekt om saken. Sekretær tilskriver DBE.

2. Organisering på skadested - TETRA.
Se pkt. 26 fra arbeidsutvalget. Det bør utarbeides en skisse hvordan vi ønsker å organisere slokke- og redningsinnsatsen ved en kvartalsbrann og ved en stor redningssak. Styret diskuterte eventuell arbeidsgruppe.
Vedtak: NBLF ønsker å følge opp saken og oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: Liebe i Skien, Haagenrud i Elverum og en brigadesjef i Oslo. Svenn Haugen sørger for å oppnevne brigadesjefen.  Innledningsvis arbeider gruppa etter 0-kostprinsippet. Dersom avtalen med Gjensidige Nor kommer i havn kan andre løsninger vurderes, for da bedres økonomien.

3. EURO - FFVS.
NBLF har mottatt henvendelser fra brannsjef-/varabrannsjefsforeningen i england med spørsmål om NBLF kan 
være partner i et FEU-prosjekt. Tema er opplæring/kompetanse.
Vedtak: Saken drøftes med de andre nordiske land.
Arbeidsutvalget vurderer derfor saken videre. DBE skal kontaktes. Hvis nødvendig vil også brannskolen bli kontaktet.

4. Stortingsmelding nr. 17.
Det ble drøftet om NBLF skal mene noe mer om Stortingsmeldingen.
Vedtak: Guttorm Liebe tilskriver komiteens medlemmer og informerer om at NBLF stiller seg til rådighet hvis komiteens medlemmer ønsker dette. Per Ole Sivertsen fremskaffer medlemmenes mail-adresser.

5. Rekruttering.
Bjarne Vikshåland spurte om dette tema er fulgt opp.
Eget skriv er utarbeidet. Lag som har bra rekruttering kan omtales i brannbefalsnytt. Er dette en sak for landsrådet?
Vedtak: NBLFs styre ønsker å fremme en appell under landsrådsmøte 5. desember 2002. I innkallingen til landsrådsmøte skal kretslagene oppfordres til å gi en tilbakemelding om rekruttering og strategi. Rekrutteringen skal stemme med den registrerte medlemsoversikten som finnes på nettet.

6. Brannetterforskning.
Per Ole Sivertsen orienterte om og viste utarbeidede skjema der formålet er å registrere hvilke brannforebyggende tiltak som virker og hvilke som ikke virker. Spørsmålet er om dette kan benyttes i "Gjensidige-avtalen" dersom det tilpasses.
Vedtak:  Skjemaet vurderes sammen med samarbeidsavtalen. Dersom Gjensidig Nor ønsker det kan skjemaet tilpasses avtalen.

7. Styremøter siste halvdel 2002.
Vedtak: Følgende datoer bestemmes:
* torsdag 31. oktober i Oslo (Kan flyttes hvis det er behov i Trøndelag/Nordland) 
* torsdag 5. desember på Lysaker (Hvis avtalen med Gjensidige undertegnes)

Med vennlig hilsen


Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann