Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 27.03.2006
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO DEN 27. MARS 2006

Styremøtet ble formelt gjennomført den 27. mars 2006 fra kl. 1000 og ble avsluttet kl. 1530.

Følgende styremedlemmer møtte:
Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Stein Gjøsund, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe

Forfall var meldt fra:
Knut Berg Bentsen

Følgende vararepresentanter møtte:
Narve Helle

Guttorm Liebe ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt til orientering. Alle beslutninger unntak av vedtaket til sak 27/06 var enstemmige.

Sak 19/06 Referat fra styremøte 1. februar 2006.
Det var ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.
 
Sak 20/06 FEU-møte, Tromsø 2006.
Det er så langt ingen endringer i møteinnholdet. Guttorm Liebe gjennomgikk hvem som sponser opplegget. Detaljert program med klokkeslett for møter, pauser og bespisning utarbeider han. Oppgaver ellers ble gjennomgått.
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Følgende har et oppfølgingsansvar:
- Alle styremedlemmer må selv sørge for å bestille billetter til og fra Tromsø.
Guttorm Liebe planlegger detaljprogrammet.
NBLFs styremøte gjennomføres onsdag ettermiddag seinest kl. 1700 på hotellet.
- Per Ole Sivertsen purrer opp Tromsø kommune og Troms fylke for den økonomiske oversikten. I tillegg sjekker han prisen på kaffekrus og foretar bestilling av krus til FEU-møtet i samråd med Guttorm Liebe.
Knut Berg Bentsen sjekker pris på kulepenner og avtaler bestilling av inntil 1000 stk. i samråd med Guttorm Liebe.
- Ingar Gjesmoe inviterer gjester i samråd med Guttorm Liebe. I tillegg kontaktes Gjensidige v/Odd Rød for å sjekke mulighetene for å skaffe reiserøykvarslere som gave til FEU-deltakerne.

Sak 21/06 NBLF stipend 2006.
Det foreligger finansiering fra DSB og NBLF til stipend 2006. Videre orienterte Guttorm Liebe om sambandssystemet SAAB som vil være fullt utbygd for Stockholmsområdet i løpet av sommeren 2006. Dette kan være interessant å studere nærmere.
Vedtak: Per Ole Sivertsen sørger for at stipendordningen kunngjøres i samarbeid med Guttorm Liebe og med søknadsfrist 15. mai 2006.

Sak 22/06 Mobiltelefonskatt.
Vedtak: Saken avsluttes. NBLF ser på den som en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom ordningen får beredskapsmessig betydning tas den opp igjen.

Sak 23/06 Handel med fyrverkeri.
Vedtak: Per Ole Sivertsen og Ståle Fjellberg utarbeider forslag til uttalelse innen 10. mai. Forslaget oversendes alle styremedlemmer til orientering/uttalelse, slik at NBLFs endelige svar kan gis innen fristen som er 19. mai.

Sak 24/06 Kommunalteknisk kompetansenettverk.
Per Ole Sivertsen har lagt inn link.
Vedtak: Saken beregnes avsluttet.

Sak 25/06 Arbeidsmiljøloven – endringer ang. beredskapstjeneste, passiv tjeneste, hjemmevakt.
Jack Hatlen orienterte om forslaget som var sendt alle styremedlemmer før møtet. Såvidt NBLF kan se tyder forslaget på at den nye regjeringen går tilbake til nivået i 2003 og dette avviker ikke fra dagens praktisering i brannvesenene. ordet hjemmevakt erstattes med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.
Vedtak: NBLF ser ikke behov for å uttale seg.
 
Sak 26/06 DSBs forslag angående statlige støttestyrker.
Det fremgår klart at sivilforsvaret er på "frierføtter".
Vedtak: Nils Erik Haagenrud skriver om avtalen på nettsiden til NBLF. Guttorm Liebe tilskriver Justisdepartementet og påpeker hva NBLF finner er godt med avtaleforslaget og hva NBLF ikke kan anbefale og grunngir dette.

Sivilforsvaret må være entreprenør. De kan ikke være med å beslutte. Når avtaler inngås må tidsbruken mykes opp. Ordet akuttfasen må erstattes med når rekvirentens behov opphører.

Sak 27/06 Kompetansebevis vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg.
Det arbeides med utvikling av lærerplan i en arbeidsgruppe som Rådet har nedsatt. Inntakskravene som diskuteres i arbeidsgruppa og som dannet utgangspunkt for diskusjonen i styremøtet var følgende:
For å innløse kompetansebevis, må følgende betingelser dokumenteres:
o Alle som ønsker, kan delta på kurset.
o Bestått eksamen.
o Skal ha gjennomført kurs i Rådets regi og ha bestått alle pålagte oppgaver.
o Svennebrev som rørlegger eller fagbrev som industrirørlegger eller som en overgangsordning gis det til personer som er 50 år eller eldre med minst 10 års praksis uten svennebrev og fagbrev. Denne overgangsordningen gjelder til 2011.
o Attest fra arbeidsgiver på deltagelse i montering av minst 6 ulike vannbaserte slokkesystemer.
o Attest fra arbeidsgiver som angir minst 15 ulike vedlikeholdsoppdrag av vannbaserte slokkesystemer.
o I tillegg sertifikat for utførelse av varme arbeider utstedt av Norsk brannvernforening eller tilsvarende sertifikat fra de nordiske landene.
 
Fra NBLFs side er det viktig at den som utfører arbeidet er best mulig skikket og kvalifisert. Det ble diskutert hvorvidt vedkommende som kan montere og vedlikeholde fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg i tillegg til nødvendige kurs også skal ha svennebrev som rørlegger.
Vedtak: NBLF har tillit til at Rådet håndterer krav til opplæring når det gjelder montering og vedlikehold av fastmonterte vannbaserte slokkeanlegg. NBLF ser det som en fordel at det stilles krav til svennebrev for å ha best mulig kompetanse. Som overgangsordning er en periode på 10 år i orden.

(Dette ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. Mindretallet ønsket at det ikke skulle stilles krav til svennebrev).

Sak 28/06 Ny Sivilforsvarslov.
Jan Kongsvik er NBLFs mann i referansegruppa. Han opplyser at han nesten ikke er informert og kontaktet. Det har kun vært noen enkle spørsmål.
Vedtak: NBLF ser alvorlig på at oppnevnte personer ikke blir benyttet som ressurs. Dette vil det bli reagert på neste gang NBLF blir bedt om å oppnevne kandidater til referansegrupper.

Når det gjelder ny sivilforsvarslov velger NBLF en arbeidsgruppe som skal fremme NBLFs syn om lovinnholdet. Jack Hatlen tar initiativ slik at arbeidsgruppa kommer i gang. Arbeidsgruppa består av:

Jack Hatlen, Nils Erik Haagenrud og Jan Kongsvik.

Sak 29/06 Samarbeide om artikler på våre nettsider.
Tidsskriftet "Brannmannen" har utviklet seg i en meget positiv retning. Tidligere har NBLF en avtale om artikler i tidsskriftet "Brann og sikkerhet". Saken ønskes styrebehandlet fordi NBLF tidligere har sagt nei til samarbeid.
Vedtak: Under forutsetning at det klart henvises hvor artiklene opprinnelig har stått, samtykker NBLF også i samarbeidsmuligheten med tidsskriftet "Brannmannen".

Sak 30/06 NBLFs hederspris.
Vedtak: Per Ole Sivertsen foreslo en kandidat som tildeles prisen. Tildelingen finner sted ved høvelig anledning. Andre kandidater vurderes i neste styremøte.

Lokallagene oppfordres også til å fremme forslag på kandidater.

Sak 31/06 Orienteringssaker:
I) Statusrapporter

A) DSB-seminar høsten 2006. (IG)

B) Aksjon Boligbrann 2006 (vi venter på statistikk '05) Gjensidige v/Odd Rød kontaktes av Ingar Gjesmoe med anmodning om at han tar ut statistikken.

C) Noe nytt på håndslokkerfronten (KBB)

D) Miljøavgift på røykvarslere skal dekke utgiftene (IG)

E) NARRE skal kun brukes av kommunal kriseledelse. Aktørene får ansvar for vedlikehold. Er et ressursj-register som kan benyttes av alle nødetatene. I løpet av juni 2006 skal arbeidsgruppa være ferdig. NBLF får en jobb å påvirke lokallagene. Det digitale GIS-systemet kan lokallagene bli informert om på Landsrådsmøtet.

F) Brannmannsutdanningen får en annen struktur enn i dag. Jack Hatlen orienterte om mandatet som er utarbeidet og at NBLF er invitert til å delta.
 
G) Studienemnd HSH (BV)
 
H)Veiledning....Tilsyn utført av brann- og feiervesenet . Her har NBLF ikke hørt noe nytt. Haugerud i DSB kontaktes av Trygve for å avklare situasjonen nærmere. (TL)
I) Revisjon av NS 3910
J) Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon. Det er en forutsetning at DSB og BE finner en lik forståelse. Utvalget som reviderer byggeforskriftene har også et ansvar.
K) Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (SF)

L) Rådet for håndslokkere

M) Nordisk møte – Guttorm Liebe og Ingar gjesmoe deltok i møtet.
Referat er lagt ut på nettet.

II) Avvik i telenettet

III) Nødnett – driftskostnader. Guttorm Liebe utrykte takk til alle som har bidratt med opplysninger. Vedtak i Stortinget skal resultere i at brannvesenets kostnad i fremtiden blir på dagens nivå. Det er imidlertid mye som tyder på at det blir dyrere for de store brannvesen og rimeligere for de små. Det ble orientert om forskjellen på antall apparater som helessektoren benytter seg av og deres bruk i forhold til brannvesenet. Det blir viktig å følge opp situaasjonen i Østfold.

IV) ICS. DSB er orientert om hva NBLF legger opp til. Under brannsjefskonferansen blir justisminister orientert.

V) Brosjyren – "sammen unngår vi ulykker ". Brosjyren er illustrerende og god. Den har opprinnelsen fra skoleprosjektet. Bra reklame bl.a. for NBLF.

VI) Fast engasjert sekretær. Notat oversendes styremedlemmene.

VII) Nasjonale prosjekter.
A) Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) – POS/GL.
B) Organisering på skadestedet - NEH/GL
 
VIII) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – presenteres i Tromsø - AH.
- Multicom 112 Plus – presentares i Tromsø - POS
- Statistikk – sammenlignbar i Europa.

Sak 32/06 Eventuelt.
I) Snumulighet på E-6
Jack Hatlen orienterte om den nye 4-felts motorveien gjennom Østfold. Det har oppstått en utfordring fordi det er etablert fysisk skille i midtrabatten. Det er opptil flere kilometer som må kjøres som omvei for å komme fra den ene veibanen og over til den andre. Dette berører alle utrykningsenheter.
Vedtak: Saken tas til orientering

 
Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann