Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 01.02.2006
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO DEN 1. FEBRUAR 2006.

Styremøtet ble formelt gjennomført den 1. januar 2006 fra kl. 1000 og ble avsluttet kl. 1545.

Følgende styremedlemmer møtte: 
Guttorm Liebe,  Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Berg Bentsen, Stein Gjøsund og Ingar Gjesmoe     

Forfall var meldt fra:
Nils Erik Haagenrud og Ståle Fjellberg

Følgende vararepresentanter møtte:
Narve Helle   
   
Guttorm Liebe ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 01/06 Referat fra styremøte 30. november 2005.
Det var ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 02/06 Referat fra landsrådsmøtet 30. november og 1. desember 2005.
Overskriften fra landsrådsmøtet 2004 har ved en feil blitt med som overskrift for landsrådsmøtet 2005 i utsendt referat. Av denne grunn er sted, dato og årstall feil. Det riktige skal være i Oslo, 30. november og 1. desember, 2005.
Vedtak: Rettingene registreres. Forøvrig godkjennes referatet.

Sak 03/06 FEU-møte, Tromsø 2006.
Følgende rammeprogram legges det opp til:
• Reisedager blir onsdag 14. og søndag 18. juni.
• Arbeidsmøte, gruppemøter ol. blir 15. formiddag.
• FEU-møtet blir 15. ettermiddag, 16. formiddag og 17. formiddag.
• Bli kjent treff blir 14. kveld.
• Ordinær middag blir 15. kveld, - middag i det fri 16. kveld
• Presentasjon av prosjekter blir 16. ettermiddag
• Båttur evt. med hvalsafari og MidNightSun-maraton blir 17. ettermiddag og til langt på natt i Tromsø
Det haster med å sende ut registrering og invitasjoner. Sponsorer er kontaktet og det foreligger positive svar fra noen. Det er tatt kontakt med ordfører i Tromsø og fylkesmannen i Troms. Ønske er at de kan ta på seg vertskapsansvaret for noe bespisning, lunsj, middag. NBLF dekker kostnadene for "bli kjent treffet!. Det vil bli laget en reklamemappe med diverse gaveartikler som skal legges ut på alle plasser.
Vedtak: Per Ole Sivertsen ordner utsending til delegater og påmeldingsskjema. Per Ole Sivertsen og Ingar Gjesmoe har ansvar for registrering. Per Ole for delegater og Ingar for øvrige. Guttorm Liebe jobber mot sponsorene. NBLF dekker kostnadene til "bli kjent treffet". Samtlige styremedlemmer deltar i hele arrangementet.
Slipsnåler, jakkemerker og eventuelt mansjettknapper tar Knut Berg Bentsen
ansvar for å bestille i 1000 eksemplarer hvorav 100 skal være i "gavepakning".
Eventuelt bestilling av kaffekrus med NBLFs logo tar Per Ole ansvar for. Dersom
dette velges skal det bestilles 500 stk.
Per Ole undersøker pris og vurderer minnepenn med NBLF-logo.

Sak 04/06 Fagseminar høsten 2005.
Det viste seg sist at målgruppen RÅDMENN og ANSVARLIGE FRA PLEIE OG OMSORG var vanskelig å nå landet over. Arrangørlokalene var av meget ulik kvalitet. Muntlig har DSB sagt de ønsker fortsatt samarbeid.
Vedtak: Hvis DSB og BE ønsker det vil NBLF også delta i 2006. Følgende tema ønskes:
Tett trehusbebyggelse, hvordan lage en lokal forskrift, hvilke erfaringer har vi i
Norge og i fortholdet Plan- og bygningslov/brannlov.
Videre ønsker NBLF at seminaret gjennomføres på minst 10 steder.
Trygve Lennavik og Ingar Gjesmoe oppnevnes som kontaktpersoner for seminaret.

Sak 05/06 Aksjon boligbrann 2005.
Dødsbrannstatistikken er negativ. Ved siste aksjon var det lite trykk i riksmedia men bra i lokalmedia.
Vedtak: NBLF ønsker å delta i en kommende aksjon og kommer tilbake til hvordan vi skal bidra når statistikk for desember 2005 foreligger.

Sak 06/06 Håndslokkere.
Svenn Haugen redegjorde for saken og Rådets syn og håndtering i forhold til firmaet som har svindlet på sikkerhetskontroll. Det kom klart frem at svindelforhold er avdekket, men at dette må finnes også andre steder i landet hvor samme firma har operert. Juridisk er det fordelaktig å avdekke så mange som mulig. Det kom ellers frem at firmaet som svindler med sikkerhetskontrollen har skiftet navn flere ganger. Følgende tre navn har NBLF støtt på:
- Vakt- og sikkerhetstjenesten AS
- Brann – sikkerhetstjeneste, Sætherlien
- Brann- og sikkerhetstjenester, Sætherlien.
Vedtak: Svenn Haugen takkes for redegjørelsen. NBLF legger ut en oppfordring på nettet der medlemmer oppfordres til å avdekke ytterligere svindelforhold.

Sak 07/06 Bruk av brannvesenets ressurser (beredskap) i prosjekteringsfasen.
Ståle Fjeldberg har sendt ut et forslag
Vedtak: NBLF beslutter at forslaget blir NBLFs policy og legges ut på nettet som dette.

Sak 08/06 NBLF stipend 2006.
NBLF har besluttet å gi kr. 30.000,-. Vi har søkt DSB om støtte, men per dato ikke mottatt svar. Det ønskes lagt opp til to reisestipend innenfor følgende tema i 2006:
1. Utdanning – med vekt på utdanningsmodell for branntjenesten
2. Nødnett – med vekt på bruk og alternativ organisering som dette sambandet åpner for
3. Publikumsvarsling – med vekt på utfordringer skapt av nye teknikker (eks. IP-telefoni)
Vedtak: Per Ole Sivertsen som nettredaktør bekjentgjør stipendene i samarbeid med Guttorm Liebe så snart svar foreligger fra DSB. Søknadsfrist settes til 15. mars for behandling i styremøte. Søknadene skal sendes Ingar Gjesmoe som videresender søknadene til de øvrige medlemmene før styrebehandling.

Sak 09/06 Nødnett – driftskostnader.
Etter NBLFs syn er det viktig å ta opp i seg at det ikke er brannvesenet som har behov for det nye nødnettet. Brannvesenet vil likevel ta dette i bruk og ser nytten av det i forhold til aksjoner. Brannvesenets forhold til pålagte driftskostnader må derfor sees i forhold til dagens kostnad til radiosamband. Kostnadene til års- og driftsavgifter må ikke overstige dagens kostnader.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 10/06 Kommunalteknisk kompetansenettverk.
Vedtak: Saken utsettes til et senere styremøte.

Sak 11/06 Bygging av innsatsorganisasjon.
Guttorm Liebe orienterte, bl.a. om innsatsledersystemet. Storhendelser i Buskerud går videre. DSB innkaller til møte om ICS. Torgeir E. Andersen i Drammen har utarbeidet den neste artikkelen som skal inn i tidsskriftet Brannmannen og på NBLFs nettside. Nyheten er forøvrig lagt ut på nettet. Innsatsledelse opp til nivået å etablere stabsfunksjon kan være NBLFs policy og bli benyttet til undervisning om innstasledelse ved brannskolen. PowerPoint-presentasjonen anses som ferdig selv om det kan komme noen eksempler i tillegg.
Vedtak: Presentasjonen blir NBLFs policydokument og legges ut på nettet.

Sak 12/06 Ansattes ytringsfrihet.
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapport fra en arbeidsgruppe om ansattes ytringsfrihet på høring, bl.a. til NBLF.
Vedtak: Saken tas til orientering og arkiveres.

Sak 13/06 Fast engasjert sekretær.
I siste generalforsamling ble det fremmet forslag om at NBLF ser nærmere på fast ansettelse av sekretær. I Finland har de bl.a. ansatt egen Generalsekretær. Mye av arbeidet som i dag utføres av Guttorm Liebe, Per Ole Sivertsen og Ingar Gjesmoe må det forventes at en fast sekretær vil utføre. En fast sekretær vil frigjøre arbeidstid for øvrige styremedlemmer slik at det kan gi handlingsfrihet til annet arbeid enn styremedlemmene har i dag. Dette må imidlertid ikke føre til at det blir en sovepute, men slik at styret kan påta seg andre oppgaver. Roller må imidlertid avklares. En eventuell fast sekretær må ha adresse og et kontor der det er et brannfaglig miljø. Årskostnad til lønn og drift forøvrig må forventes å ligge i størrelsesorden kr. 500.000,-. Det må utarbeides et notat om saken til neste generalforsamling.
Vedtak: Ingar Gjesmoe starter arbeidet med å lage et notat ved å sette opp en oversikt over oppgaver i forhold til dagens arbeidsoppgaver som det forventes at en fast lønnet sekretær skal gjøre. Kostnader til lønn og drift forøvrig skal tas med, arbeidsgiveransvaret og i forhold til kontingent.

Sak 14/06 Miljøavgift på røykvarslere.
Når saken ble diskutert i styret fremkom det spørsmål om hva som var hensikten med eventuell avgift.
Vedtak: Ingar Gjesmoe tilskriver Kari Jensen i DSB for å få nærmere avklart hvilken holdning DSB har og om det ønskes at NBLF engasjerer seg i saken.

Sak 15/06 DSBs forslag angående statlige støttestyrker.
NBLF fikk oversikt over i møte 10. januar. Staten skal dekke kostnadene i akuttfasen, men problemet er at akuttfasen ikke er beskrevet klart.
Vedtak: Styremedlemmene oppfordres til å tenke nærmere gjennom saken til neste
styremøte. Da må vi ta stilling til om vi mener sivilforsvaret skal være en ren
forsterkningsressurs (entreprenør) og/eller om de i tillegg kan utgjøre en del av
beslutningsorganet.

Sak 16/06 Narre.
Narre er et ressursregister som skal brukes av nødalarmeringssentralene og av nødetatene. Jan Helge Kaiser i DSB er utfordret til å lagen en artikkel om saken på våre nettsider. I møtet 10. januar i DSB lovet styreleder og nestleder å påvirke medlemmene i NBLF til å gjøre den nødvendige innregistreringen. Første steg er en pilot i Hordaland.
Vedtak: Stein Gjøsund anmodes om å kontakte DSB for mer bakgrunnsmateriell slik at medlemmer i første rekke fra Hordaland kan påvirkes.

Sak 17/06 Orienteringssaker:
I) Ny Stortingsmelding om brannvern? NBLF har oppfordret DSB til å sørge for utarbeidelse av en ny Stortingsmelding.
II) Avvik i telenettet (ikke noe nytt)
III) Sluttrapport fra arbeidsgrupper, komiteer etc.
 a) Ny Sivilforsvarslov. (ikke noe nytt)
 b) Brannmannsutdanningen. Jack Hatlen orienterte om at NBLF er oppfordret til å fremme forslag. Mandat og utredning skal starte snarest og være ferdig i desember 2006. Det må påregnes at NBLF minst skal delta med ett medlem i arbeidsgruppa. I 2007 skal forslaget behandles politisk og det beregnes skoleoppstart i 2008. Fagskolemodell er vurdert som interessant. I anledning saken er politihøyskolen besøkt. Erfaringene derfor er interessante når standpunkt skal tas.
 c) Studienemnd – HSH. (ikke noe nytt)
 d) Veiledning ....tilsyn utført av brann- og feiervesenet. (ikke noe nytt)
 e) Revidering av NS 3910. Rådet for vedlikehold av håndslokkere. Knut Berg Bentsen orienterte fra arbeidsgruppa. Kort fortalt er det som synes håpløst å få en skikkelig forklaring på hvorfor det er nødvendig med så hyppig kontroll av teknisk kvalitet på apparater som bl.a. befinner seg på arbeidsplasser i forhold til kontrollen som er nødvendig på apparatene som befinner seg hjemme hos den enkelte. Det må være et skille mellom å kontrollere miljøet apparatet står i og teknisk kvalitet.
 f) Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon. (ikke noe nytt)
 g) Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. (ikke noe nytt)
 h) Rådet for vedlikehold av håndslokkemateriell. Det vises til behandling under sak 06/06.  Det er under utarbeidelse et kurskompendium og utfyllende bestemmelser om hvem som skal gjøre hva når avvik oppdages. Privat sertifisering, kontroll og  vedlikeholdsbeskrivelse må avklares og bl.a. vurderes i terminologiprosjektet.
IV) Nasjonale prosjekter.
 a) Kollegiet for brannfaglig terminologi – Fortsatt er det mange termer som mangler, men prosjektet er kommet så langt og er så stort at NBLF kan markedsføre det. Språkrådet er kontaktet og har deltatt i ett møte. De foreslår at det lages en konferanse. Men KBT er skeptisk til dette, og ønsker stedet for at arrangører av seminarer og konferanser avsetter ca. 20 min til dette tema. - POS/GL.
 b) Organisering på skadestedet <->NØDNETT – (ikke noe nytt) NEH/GL
V) Internasjonale prosjekter.
a) Fire Safety in Hotel prosjekt – Prosjektet er forlenget i 6 måneder og vil bli presentert på FEU-møtet på Sommarøy ved Tromsø. Sannsynligvis vil Anne Hjort gjøre dette. - AH.
b) Multicom 112 – Prosjektet er språkopplæring for ansatte i 110-sentraler i første rekke. Per Ole Sivertsen holder på med oversettelse. Det er mye som skal leses inn. Det som er ferdig blir sendt til Tyskland. Prosjektet blir presentert under FEU-møtet. - POS
c) Statistikk – sammenlignbar i Europa. Alle landene opplyser at de har behov, men så langt har ingen hatt tid til å ta initiativ. Er også helt avhengig av terminologiprosjektet slik at alle har felles oppfatning av statistiske grunnlagsdaga
 
Sak 18/06 Eventuelt.
1. Valg av råds- og styremedlem til Norsk Brannvern Forening.
Jan Kongsvik er i dag Rådsmedlem med Per Ole Sivertsen som personlig varamedlem. Anne Hjort er styremedlem med Jon Myrvoldhaug som personlig vara. De er alle foreslått av og representerer NBLF i henholdsvis styret og i rådet.                                
Valgkomiteen arbeider med å foreslå kandidater til nytt styre og nytt Råd. Andreas Pihl er valgkomiteens leder.
Vedtak: NBLF foreslår at Knut Berg Bentsen går inn i Råder etter Jan Kongsvik med Per Ole Sivertsen fortsatt som personlig vararepresentant. NBLF foreslår videre at Jon Myrvoldhaug (under forutsetning av at han selv ønsker) blir nytt styremedlem med Anne Hjort som personlig varamedlem.

2. Hederspris.
Vedtak: Styremedlemmer og kretslag oppfordres til å fremme forslag på personer de mener bør tildeles hedersprisen (diplom + fat)

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann