Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 01.12.2005
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ LILLESTRØM OG OSLO, 30. NOVEMBER OG 1. DESEMBER 2004.

 

Møtet begynte med en felles lunsj for styremedlemmene og representantene for lokallagene.

Kl. 14.00 startet det ordinære møtet.

 

Det forelå følgende møteplan:

            30. nov.

kl. 12:30 – 14:00 Ankomst, lunsj

kl. 14:00 – 16:00 Landsrådsmøte

§         NØDNETT. Statusrapport fra informasjonssjef Arild Vollan fra JD og Nils Peter Bryde fra DSB med påfølgende spørsmål og diskusjon

§         Informasjon fra NBLF til kretslagene (i den grad tiden tillater)

kl. 16:00 – 18:00 Landsrådsmøte sammen med Gjensidige

§         Boligsprinkler. Stipendiater presenterer sin rapport (OS, TL, DJ)

§         Boligsprinkler. Trond Dilling fra DSB presenterer idé om mobil demonstrasjonsenhet

§         Boligsprinkler. Drøfting omkring tiltak i 2006, med fokus på evt. samarbeide mellom Gjensidige, NBLF og DSB.

§         Informasjonsutveksling Gjensidige / NBLFs kretslag (starter på dette hvis tid)

Kl. 18:30 - … Vordrink, mat og sosialt samvær på Thon Slottsparken

 

1. des.

kl.09:00 - 12:00 Landsrådsmøte sammen med Gjensidige forts.

§         Erfaringer fra lokale/ regionale fellesprosjekter. Innlegg fra NBLFs kretslag og Gjensidiges regioner

kl. 12:00 - 13:00 Landsrådsmøte forts.

§         Informasjon fra NBLFs styre til kretslagene

kl. 13:00 - 14:00 Lunsj, avreise

 

Følgende styremedlemmer var til stede: Guttorm Liebe, Jack Hatlen, Ståle Fjellberg, Knut Berg Bentsen (møtte også for Agder), Stein Gjøsund (møtte også for Hordaland), Per Ole Sivertsen (møtte også for Polar), Trygve Lennavik,  Nils Erik Haagenrud (møtte også for Hedmark – deltok kun første dag) og Ingar Gjesmoe

 

I tillegg møtte disse varamenn:

Jarle Steinnes, Narve Helle, Eyvind Aakerman (møtte også for Østfold), Knut Birger Bakken  (møtte også for Oppland)

 

Fra kretslagene møtte :

Sogn og Fjordane:       Leder Leif Amundsen og styremedlem Håkon Dyrstad

Trøndelag:                   ikke representert

Oppland:                     Leder Knut Birger Bakken

Hedmark:                    Leder Nils Erik Haagenrud

Møre og Romsdal:      Leder Geir Thorsen

Hordaland:                  Leder Stein Gjøsund

Rogaland:                    Rolf B. Sandslett

Agder:                         Leder Knut Berg Bentsen sjekkes + nestleder Torbjørn Høyland

Oslo og Akershus:       ikke representert

Buskerud:                    Leder var syk – Ingar Gjesmoe representerte

Telemark:                    Leder Ove Stokkeland

Nordland:                    ikke representert

Hålogaland:                 ikke representert

Polar:                           Leder Per Ole Sivertsen

Vestfold:                     Nestleder Jan-Olav Vagle 

Østfold:                       Leder Eyvind Aakerman

 

Fra Gjensidige møtte:

Odd Rød, sentralt Gjensidige

Jan Erik Hirkjølen, Region Innlandet

Per Aaby Hansen, Region Syd

Sigurd Henrichsen, Øst

Steinar Frøland, Region Vestlandet

Kåre Kartland, Rogaland og Vestlandet

 

Andre som møtte:

Trond Dilling og Nils Peter Bryde (DSB), Arild Volland (JD), Daniel Johansen (OBRV)

 

Åpning av møtets første del:

Forbundets leder Guttorm Liebe ønsket velkommen, og overlot ordet til Arild Vollan (JD) og Nils Peter Bryde (DSB) som orienterte om NØDNETT.

 

De orienterte om tjenester og muligheter i det nye digitale nødnettet. I disse dager pågår det forhandling med tre nettleverandører. Dette var hovedårsak til at T. H. Lyngstøl ikke hadde mulighet til å delta.

 

2. des. 2004 fattet Stortinget vedtak og fullmakt til å innhente tilbud og kontrakt på utbygging for 54 kommuner på Østlandet.

 

Total investering er beregnet til 3,6 milliarder for hele landet. Første byggetrinn er kostnadsberegnet til 600 millioner.

 

Drift av det nye systemet i utbyggingsfasen anses som en del av investeringen. Kommunene må dekke sin del av driftskostnadene, men det er usikkert hvordan driftskostnadene skal fordeles. Det blir en klar ansvarsdeling – Staten, leverandører, etater og kommuner. Staten tar ansvar for infrastrukturen som er av storsamfunnsmessig  betydning.

 

Nødnett er et separat nett, uavhengig av alle eksisterende telenett. Eksisterende telenett er meget sårbare.

 

Det fremkom ønske om at NBLF setter sammen en arbeidsgruppe som skal se på hvordan det nye anlegget kan utnyttes best mulig.

 

Jan-Olav Vagle lovet å oversende en rapport til Guttorm Liebe fra befaringen som ble gjennomført i Finland.

 

Utbyggingen skjer i byggetrinn. Første byggetrinn starter i sentrale deler av Østlandet i 2006, Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Drammensregionen. Anlegget vurderes og erfaringer trekkes i 2007.

 

Driftsutgiftene for det nye nettet skal ikke fravike vesentlig fra de samlede utgifter etater og kommuner har i dag!

 

Innlegget ble avsluttet med en informasjon om de ca. 4000 kravspesifikasjonene.

 

Les mer på http://www.profnett.no/

 

Fortsettelse av landsrådsmøte – del 2 første dag, BOLIGSPRINKLER

 

Denne delen var også delt i to. Først skulle årets stipendiater orientere om sine erfaringer. Deretter skulle Trond Dilling fra DSB presentere nytt mobilt sprinkler/vanntåkeanlegg.

 

Stipend v/Trygve Lennavik, Ove Stokkeland og Daniel Johansen

Alle tre som var gitt stipend orienterte om bakgrunn og prosessen frem til påbud om montering av sprinkleranlegg i alle nye boligbygg i den amerikanske byen Scottsdale. Av 199 registrerte branner i sprinklede boligbygg var minst 13 mennesker reddet.

 

I debatten som fulgte fremkom følgende påstand:

mer vannskader – mindre brannskader – redder liv.

 

Mobilt sprinkeranlegg/vanntåkeanlegg v/Trond Dilling

Dilling takket først NBLF for innsatsen ved årets fagseminarer. Dette omfattet både den tekniske gjennomføringen og seminardeltakelsen. Han viste til at ikke alle lokalitetene var like velegnet for gjennomføring av seminarene. Han viste dessuten til at vi i år ikke hadde nådd målgruppene. Det var svært få rådmenn eller fra rådmannsnivået som var registrert som seminardeltakere.

 

Han presenterte deretter ideen om en mobil demonstrasjonsenhet. Det er viktig for brannmyndigheten å få demonstrert for de som sitter tett på brukerne hvordan sprinkler fungerer. Omsorgsboliger, både offentlig eide og private er et "hett tema". Sintef gjennomfører i disse dager enkelt forsøk på mobile anlegg. Testresultatene vil foreligge ved årsskiftet. Dilling ønsker at NBLF blir aktiv medspiller i bekjentgjøring av bruk av vanntåkeanlegg eller boligsprinkling dersom Sinteffrapporten blir positiv. Det fremkom spørsmål om hvorfor bruk av slokkegass ikke vurderes.

 

DAG 2

1. desember

 

Status fra kretslagene og informasjon fra Gjensidigekontaktene.

 

Polar: orienterte om at de hadde god kontakt med Gjensidige. Dette var riktignok Paul Berg som er lokal representant og ikke Trøndelagskontakten som formelt sett var den de skulle ha kontakt med. Tidligere tilhenger er satt i drift som informasjonstilhenger. De har stands ved røykvarslers dag. Laget gjennomfører tradisjonelle møter og har som mål å gjennomføre et vår- og et høstseminar. De har ca. 45 medlemmer, ryddig økonomi og lagets medlemmer har fått en "lagsrabatt" av Gjensidige på 10 %.

Hålogaland: var ikke til stede.

Nordland: var ikke til stede.

Trøndelag: var ikke til stede i møtet, men de hadde sendt en skriftlig informasjon. Bl.a. sier de følgende: Laget har over 100 medlemmer. De skal gjøre et nytt fremstøt ang. rekruttering frem til årsmøtet i mars 2006. Gjensidigeavtalen er skrevet men ikke undertegnet. Laget kan forbedre seg når det gjelder solskinnshistorier.

Møre og Romsdal: laget har 92 medlemmer. De har bra økonomi etter gjennomført Generalforsamling, merforbruket har vært stort. Jubileumstur til København og medlemstur til Rote Hahn. Styret skal se nærmere på Aukrautbyggingen. De ønsker å stå som videre arrangør av fagseminarene. De har utarbeidet plan for aktiviteten neste år. De er invitert til å bli med i et "samordningsutvalg" – samordnet tilsyn. Avtale er inngått med Gjensidige, har tilhenger, men kontakten kan bli bedre.
Sogn og Fjordane: Forbundets største lokallag med 145 medlemmer. God økonomi grunnet siste generalforsamling og inntekter ved gjennomføring av seminarer. Laget har tilhenger og Gjensidigeavtale. Men det er dårlig rapportering av tilhenger. De gjennomfører regelmessige styremøter. Laget har meget bra aktivitet.

Hordaland: Laget har 140 medlemmer. God økonomi og avtale og god kontakt med Gjensidige. Laget har egen vogn som sirkulerer i fylket. De gjennomfører 7 – 8 styremøter og hovedtema på medlemsmøter er seminarrettet. De gjennomfører 4 medlemsmøter i året. To går mot beredskap og to måt forebyggende. Laget har markert sine 25 år med egen jubileumsbok. 30 medlemmer dro til Rote Hahn.  Det henvises til egen nettside på http://www.brannbefal.no/

Rogaland: Laget har ca. 130 medlemmer og god økonomi. Ca. 115.000,- står på bok! De har kjøpt inn nytt regnskapssystem. Datax – foreningsøkonomi. Laget ønsker å stå som teknisk arrangør for fremtidige fagseminarer. Studiestipend for 2004 er fortsatt "hengende". De har gjennomført kurs for innsatsledere fra deltidskorps. Dette har gitt god inntjening. De har gjennomført medlemsmøte med Gjensidige hvor tema var: trygge driftsbygninger. Ellers opplyste Rogaland at medlemsmøter normalt ble gjennomført som seminar. Styremøtene alternerer i hele fylket. Laget har avtale med Gjensidige og tilhenger for slokkeøvelser.

Steinar Frøiland – Region Vestlandet: Han orienterte om viktigheten av samhandling og at brannvesen og forsikring har felles mål. Han orienterte om skoleprosjektet. Han viste oversikt over frekvens boligbranner og frekvens bygningsbranner. Gjensidige dekker kostnadene for opplæring av 6. klassene når det gjelder slokkekostnadene. De beregnes 2 timer (1 teori + 1 ute) Det bør være en brannmann som snakker forebyggende brannvern.

Bergen kommunale kraftselskap har gjennomført opplæring av 5500 9. klassinger i 2004.

Gjensidige har utarbeidet en mal for skadesamtale. Hensikten er å lære. Gjensidige oppfordrer til at skoleprosjektet må/bør tas med i ny Stortingsmelding, fordi det virker! DSB og brannvernforeningen har alt opplegget. NBLF bør sørge for at prosjektene prioriteres slik at det blir felles og lik opplæring for hele landet. Se http://www.brannfakta.no/
Når det gjelder røykvarslers dag og boligaksjonen, så har brann- og feiervesenene fått batterier. Skoleprosjektet er positivt gjennomført i Rogaland sammen med El-tilsynet, Lyse energi, branntilsynet og Gjensidige.

Agder:  Laget har 68 medlemmer. Økonomien er komfortabel. De har stipendordning. Laget var teknisk arrangør av fagseminaret 2005. De samarbeider godt med Telemark og delvis også Vestfold og Buskerud. Det har vært lav medlemsaktivitet på grunn av Forebyggende Forum. Tilhenger fra Gjensidige er på plass

Telemark: Laget gjennomfører regionmøter. Dermed samordnes arrangementer. De har gjennomført kurs i brannvernlederopplæring og skoleprosjektet. Laget har 96.000,- kroner på bok og har 93 medlemmer.

Vestfold: Laget føler at de har svak økonomi med 27.000,- kroner på bok. De er kun 48 medlemmer. Laget står ansvarlig for å arrangere Generalforsamlingen 2007. Sted er enda ikke bestemt, men vil enten bli i Sandefjord eller i Tønsberg. Vestfold

brannbefalslag står fullt og helt for den sosiale delen og den tekniske, mens

forbundsstyret planlegger det faglige innholdet av seminardelen sammen med

lokallaget.

Buskerud: Laget var påmeldt til landsrådsmøtet men måtte melde frafall på grunn av sykdom. Laget har bl.a. gjennomført skogbrannprosjektet. Laget har ca. 90 medlemmer og samarbeider med Vestfold, Telemark og Agder. Det er relativt lav aktivitet i fylket. Det er kontroll på økonomien.

Gjensidige Sentralt, Østlandet og Sør: Også her opplyses det at skoleprosjektet støttes av Gjensidige. Solskinnshistorier  har vært en viktig årsak for å dokumentere at opplæring virker. Det er innkjøpt to komplette øvelsestilhengere. Det forutsettes at det er en hengerkoordinator i hvert lokallag. De gir tilskudd pr. elev. Henger kan benyttes til opplæring av personell i kommunen, men laget eller kommunen må dekke kostnaden. Ellers er utlån til bedrifter i orden, men dersom brannmannskaper etablerer egne firma som driver med undervisning tillates ikke bruk av tilhengerne. En komplett tilhenger koster ca. 75.000,- kroner. Brosjyremateriellet som er utarbeidet inneholder også et brannvernsertifikat.

 I Telemark er det gjennomført seminar i forbindelse med skoleprosjektet. Gjensidige har lager av batterier og det deles ut ca. 60.000. Det er gjennomført årsmøte i Telemark brannbefalslag sammen med Telemark feierforening sammen med innlagt faglig foredrag. Gjensidige deltok.

Dersom det dokumenteres behov for flere tilhengere er det økonomi til anskaffelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette behovet må dokumenteres.  Bruk av tilhengerne må planlegges av tilsynsmyndighetene og hengerkoordinatorene som en stafettrunde. Den enkelt skole må bare få beskjed om når opplæringen vil finne sted.

Østfold: Laget har ca. 130 medlemmer. De arrangerer to seminarer årlig. Ett går mot forebyggende og ett mot beredskap. De deltok på Rote Hahn og sto som teknisk arrangør for fagseminaret til DSB i 2005. De har opprettet formelt samarbeid med Forebyggende Forum. Avtalen med Gjensidige "ligger på beddingen". Møte om denne blir i januar 2006. Laget har egen web-side - http://www.brannbefalslaget.net/. Øvelsesvogn de benytter mot helsesektoren eies av Gjensidige. Økonomien har de kontroll på.

Oslo og Akershus: Laget var ikke til stede.

Gjensidige – Østlandet: Det er gjennomført brannøvelser i Sarpsborg med bistand fra brannbefalslaget. 6500 røykvarslerbatterier er bestilt og skal deles ut i Østfold, Follo og Oslo. Gjensidige har gitt økonomisk støtte til Østfold brannbefalslag. Det er gjennomført 6-klasse opplegg i Sarpsborg. Det er samarbeidet i Oslo om øvelse ved Teknisk Museum. Gjensidige opplyser ellers at det er veldig godt samarbeide om brannvern for hjemmeboende eldre i Oslo og om bygårder, om adventskalenderen og om sjøsikkerhetsdagen. I tillegg ble det opplyst at det var et meget godt og positivt samarbeid med alle brann- og feiervesenene i regionen.

Hedmark: Laget var ikke til stede.

Oppland: Laget har ca. 80 medlemmer. De gjennomførte seminar om trafikkulykker og sikkerhet på siste årsmøte. De har ellers gjennomført 4 styremøter og 2 medlemsmøter. En medlemstur ble gjennomført til Oslo. Laget har god økonomi. Ca. kr. 300.000,- står på bok. De har avtale med Gjensidige. Videre har de en gammel øvelsestilhenger hvor over 1000 helsearbeidere har blitt gitt opplæring i 2005. De gjennomfører også kurs for utrykningsledere.

 
Konklusjon.

Det tegner seg en vilje om å gjennomføre skoleprosjektet både av Gjensidige og av NBLF. Praktisk aktør blir brannvesenet. Det må drives aktiv markedsføring.

 

Hordalandsprosjektet.

Stein Gjøsund orienterte om hordalandsprosjektet – brannsikkerhet piper/ildsteder.

 

Styrets informasjon v/Guttorm Liebe

Generell info:

Liebe opplyste at relativt få saker ble sendt på høring til lokallagene. På spørsmål fra han ble det bekreftet av forsamlingen at det ikke var ønsker om endringer.

 

Videre opplyste Liebe at avtalen med Gjensidige nå har vart i 3  år. Alle lag skal ha skriftlig undertegnet avtale med lokal Gjensidigerepresentant. Avtalene legges ut på nettet.

 

To nasjonale tiltak har vært betydelige. Dette er AKSJON BOLIGBRANN som synes bra markedsført og SOLSKINNSHISTORIER der alle fortsatt oppfordres til å stå på. Når aksjon boligbrann evalueres bør det kartlegges om det er "store" brannvesen som ikke deltar. Videre bør det kartlegges om sentral mediedekning er god nok.

 

Gjensidige gir økonomisk bidrag til forbundet. Dette har resultert i at kretslag kan beholde sine nye innkomne aktivitetsmidler fullt og helt.

 

Ny sak blir fagseminarene til DSB og BE. NBLF ønsker fortsatt å stå som teknisk arrangør. Hvilke kretslag som skal tildeles seminarstedene neste år vil bli en sak.

 

Når det gjelder høringsutkast til – mer effektiv bygningslovgivning – har NBLF innledet et samarbeid med BFO og RIF. Det er et mål å prøve å samkjøre uttalelsene. NBLF påpeker at dagens manglende krav til ansvar og oppfølging og overgangen fra bygningslov til brannlov krever vesentlige endringer/forbedringer. NBLF sender sin uttalelse 30. november. Frist var satt til 1. desember.

 

Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.

Ståle Fjellberg er oppnevnt av NBLF til å delta i en arbeidsgruppe. I tillegg NBLF oppfordret Oslo brannvesen til å oppnevne en ansatt til å sitte i samme gruppe. OBRE har oppnevnt Morten Engmann.

 

Internettsidene.

Per Ole Sivertsen orienterte om mulig bruk av internettsidene, nyhetene på disse, bl.a. søkermulighetene.

 

Råd og utvalg mm.

Guttorm Liebe orienterte om at medlemmer av NBLF er oppnevnt i mange råd og utvalg. Kontakten med DSB er viktig. Derfor forsøkes det hvert år å få til et møte med ledelsen i DSB der mål og planer diskuteres. NBLF ønsker å påvirke slik at det blir utarbeidet en ny stortingsmelding om brann.

 

Reisestipend.

I 2006 er det også satt av midler til reisestipend. NBLF vil forsøke å påvirke DSB til også å bidra. Utdanning og nødnett med bl.a. organisering av innstassted kan være aktuelle temaer. IP-telefoni ble også foreslått.

 

Brannskolen.

NBLF er aktive og presser brannskolen til å utarbeide fagplaner. Å følge opp fagplanene er skolens ansvar. I de tilfeller NBLF konstaterer at fagplanene ikke følges meldes dette videre.

 

Styrkestrukturgruppa.

Saken har vært på høring og NBLF har uttalt seg. Imidlertid konstateres det at dette nå er et svært stille område.

 

Avvik i telenettet.

Saken er tatt opp av NBLF med den nyvalgte politiske ledelse.

 

Relasjon til andre.

Her ble det pekt på forebyggende forum, BFO og RIF.

 

Revidering av NS 3910.

Knut Berg Bentsen er oppnevnt av NBLF. Han skal ivareta brannmyndighetens interesse i arbeidsgruppa sammen med representanten fra DSB.

 

Fire Safe Hotels.

Anne Hjort er oppnevnt av NBLF i dette FEU-prosjektet. Det går i korthet ut på å kvalitetsmerke brannsikkerheten til hoteller i Europa. Resultatet vil bli presentert på FEU-møtet i Tromsø den 16. juni 2006.

 

Multicom 112 Plus.

Per Ole Sivertsen er med i dette prosjektet på vegne av Tromsø brannvesen. Målet er å få et språktreningsprogram for alarmoperatører. NBLF kunne ikke være partner, men står som garantist.

 

Aktuelle saker i tiden fremover

 • Avtalen med Gjensidige
 • Boligsprinkler
 • Stortingsmelding
 • Brannskolen
 • Utdanningsmodellen
 • Nødnett
 • Organisering på skadestedet
 • Dimensjoneringsreglene
 • Fast engasjert sekretær
 • Kommunal kriseledelse
 • Generalforsamling – Vestfold i 2007 og Oppland i 2009. Nordland oppfordres til å søke arrangementet i 2011.

Avslutning.

Alle fremmøtte, fra styret, kretslagene og fra Gjensidige ble takket for fremmøtet. Arrangementet ble avsluttet presis kl. 1300.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ingar Gjesmoe

sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann