Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 30.11.2005
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ SLOTTSPARKEN THON HOTEL I OSLO

Styremøtet ble formelt gjennomført den 30. november 2005 kl. 1000 og ble avsluttet kl. 1230.

Etter avsluttet styremøte skulle landsrådsmøtet 2005 gjennomføres i samme lokaler.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik,  Per Ole Sivertsen , Stein Gjøsund, Knut Berg Bentsen,  Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe

I tillegg møtte følgende varamedlemmer: Eyvind Aakerman, Narve Helle, Terje Albinson, Jarle Steinnes og Knut Birger Bakken.

Knut Birger Bakken ankom kl. 1100 og Trygve Lennavik ankom kl. 1115.

Det var ingen merknad til innkallingen. En sak ble meldt under eventuelt. Det ble videre opplyst at revisjon av håndbok for redningstjenesten tas til orientering. Alle beslutninger var enstemmige unntatt saken om arrangør av generalforsamling i 2009.

Sak 66/05 Referat fra styremøte den 31. oktober 2005.
Det var ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.
 
Sak 67/05 Landsrådsmøte 2005.
Guttorm Liebe gjennomgikk møteplanen. Han orienterte om at Lyngstøl er forhindret fra å møte og orientere om nødnett. Nils Peter Bryde fra DSB og Arild Vollan fra Justisdepartementet tar saken i stedet. Ellers berørte Guttorm de øvrige tema som skal behandles i løpet av landsrådsmøtet og alle informasjonssakene.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
 
Sak 68/05 Bygningslovutvalget.
Guttorm Liebe orienterte om alle innspill som har kommet, om sammøtene med RIF om hvordan NBLF ønsket å gi en uttalelse som harmonerer med synspunktene RIF har
Vedtak : Styret gir Guttorm Liebe fullmakt til å reinskrive høringsuttalelsen og sende den uten ytterligere behandling.
 
Sak 69/05 Generalforsamlingen 2009.
Det er innkommet søknad fra Oppland og Nordland brannbefals om å stå som arrangør av Generalforsamlingen 2009. Begge lag fremla sine argumentasjoner.
Vedtak: Oppland brannbefalslag tildeles Generalforsamlingen 2009. Avgjørelsen ble fattet med 6 mot 3 stemmer. Nordland brannbefalslag oppfordres til å søke arrangementet i 2011.

Sak 70/05 Rådet for håndslokkere.
Knut Berg Bentsen orienterte om revisjonen av NS 3910 og bl.a. om rådets medlemmers oppfatning av hyppig kontroll.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.
 
Sak 71/05 Kommunalteknisk kompetansenettverk.
Det ønskes et samarbeid, bl.a. ønskes det linking vi Internett.
Vedtak: NBLF ønsker samarbeid, minimum linker mellom våre respektive nettsider.  Guttorm Liebe bekrefter ønskene.

Sak 72/05 Bruk av brannvesenets ressurser (beredskap) i prosjekteringsfasen.
Ståle Fjellberg orienterte om sitt forslag.
Vedtak: Forslaget sendes ut til medlemmene til neste styremøte av Ingar Gjesmoe. Det tas sikte på at forslaget ender opp i et policy-dokument.

Sak 73/05 NBLF stipend 2006.
Styret drøftet ønskene og behovet for stipend. I to år har DSB bidratt med midler i tillegg til NBLF.
Vedtak: DSB søkes om å delta også i 2006. Tema for stipend kan gå mot NØDNETT og UTDANNING som må sies ”å være i tiden”. IP-telefoni kan også være et tema.
 
Sak 74/05 Orienteringssaker:
I) Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
II) Fagseminarer høsten 2005
III) Boligsprinkling
IV) Aksjon Boligbrann
V) Treindustriens brannkontroll
VI) FEU-møte, Tromsø 2006
VII) Ny Stortingsmelding om brannvern?
VIII) Avvik i telenettet
IX) Arbeidsgrupper, komiteer etc. statusrapporter
- Ny Sivilforsvarslov (GL)
- Deltidsbrannmannsutdanningen (JH, POSi og SG)
- Studienemnd – HSH (BV)
- Veiledning – tilsyn utført av brann- og feiervesenet (TL)
- Revidering av NS 3910 – Rådet for vedlikehold av håndslokkere (KBB)
- Prosjektgruppe teknisk og driftsmessig dokumentasjon (SF)
X) Nasjonale prosjekter.
- Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
- Organisering på skadestedet <-> TETRA – NEH/GL
Kaiser i DSB er interessert i at brannsjefene Liebe fra Skien, Myrvoldhaug fra Oslo og Andersen fra Drammen kommer til Informasjonsgruppa og orienterer. Liebe og Myrvoldhaug deltar, men gjennomfører et møte i Drammen 2. desember for å samordne med Andersen.
XI) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH.
- Multicom 112 Plus - POSi
- Statistikk – sammenlignbar i Europa.
 
Sak 75/05 Eventuelt.
1. Nødnett og driftskostnader
NBLFs syn er klart. Det er utarbeidet egen policy.

Guttorm Liebe,med Nils Erik Haagenrud som stedfortreder, oppnevnes som NBLFs representant i DSBs gruppe som skal vurdere fordeling av driftskostnader.

2. Neste styremøter
Styremøter fastsettes til:
onsdag 1. februar 2006 i Oslo fra kl. 1000 og mandag 27. mars 2006 i Oslo fra kl. 1000.

Møte slutt kl. 1230.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann