NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ANBEFALINGER
 
Her finner du anbefalinger og policynotater som NBLF har gitt ut.
 
 
 
 
 
 
 
110-SENTRALER - BEMANNINGS- OG LOKALISERINGSPRINSIPPER

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE NOU 2003:24 – MER EFFEKTIV BYGNINGSLOVGIVNING

NORGES OPERASJONELLE AKUTTE BEREDSKAP I FRAMTIDA

NBLFs SYNSPUNKTER ANGÅENDE ENDRINGER I REDNINGSTJENESTEN

HØRINGSUTTALELSE om ”FORENKLING OG EFFEKTIVISERING AV NØDMELDETJENESTEN”

FORHOLD VEDRØRENDE OG BRUK AV STATLIGE FORSTERKNINGSSRESSURSER (SIVILFORSVARSTYRKER)

NBLFs kommentarer til: REDNINGSBEREDSKAPSUTVALGETs INNSTILLING

HØRING NOU 1999:4 – UTKAST TIL NY LOV OM VERN MOT BRANN, EKSPLOSJON OG ULYKKER MED FARLIGE STOFFER, OG OM BRANNVESENETS REDNINGSOPPGAVER (BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN)

HØRINGSUTTALELSE TIL VEILEDNING OM HELSEUNDERSØKELSE OG FYSISKE TESTER FOR RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKERE

TETRA

POLICYNOTAT BRANNVESENETS FORHOLD TIL BYGGESAKER

KONSEKVENSER AV SAMMENSLÅING AV DBE OG DSB OG OMORGANISERING AV SIVILFORSVARET

UTDANNING AV DELTIDSBRANNMENN

ÅPEN HØRING om OT.PRP. NR. 28 om ”LOV OM VERN MOT BRANN, EKSPLOSJON OG ULYKKER MED FARLIGE STOFFER, OG OM BRANNVESENETS REDNINGSOPPGAVER (BRANN- OG EKSPLOSJONS- VERNLOVEN) og om endringer i ARBEIDSMILJØLOVEN

NBLFs kommentarer til: STORTINGSMELDING NR. 17 (2001 – 2002) ”SAMFUNNSSIKKERHET”